Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi"— Zapis prezentacji:

1 obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działania PARP w POWER obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi Warszawa, 14 kwietnia 2015 roku

2 Ewolucja wsparcia dla przedsiębiorców
→ Zawężenie grupy docelowej → Koncentracja tematyczna → Rozwój w oparciu o strategię → Bezpośrednie zaangażowanie przedsiębiorcy w projekt Najważniejsze wnioski: Definitywne przejście w kierunku podmiotowego systemu wsparcia („przedsiębiorcocentryzm”) MMSP świadomym klientem usług rozwojowych Planowanie podnoszenia kompetencji powiązane z planowaniem rozwoju przedsiębiorstwa W toku naszych działań realizowanych w ramach Priorytetu II dotykaliśmy wielu tematów: od społecznej odpowiedzialności biznesu, innowacji w HR, zarządzania zmianą gospodarczą, do znaczenia ekologii w rozwoju przedsiębiorstw. Wspieraliśmy także partnerów społecznych i gospodarczych w opracowaniu i wdrożeniu nowych rozwiązań zwiększających zdolności adaptacyjne pracowników i przedsiębiorców. Konkursy organizowane przez PARP w ramach Priorytetu II ewoluowały na przestrzeni lat i z roku na rok były bardziej precyzyjnie planowane i adresowane. Cel, jaki od początku perspektywy przyświecał realizacji konkursów, to przełożenie działań miękkich, takich jak szkolenia, studia podyplomowe i doradztwo biznesowe na rozwój przedsiębiorstw, wzmocnienie lub utrzymanie ich pozycji konkurencyjnej. Filozofia, z jaką przystąpiliśmy do planowania warunków, w jakich przedsiębiorcy będą ubiegać się o wsparcie, zakładała, że część przedsiębiorców jest świadoma swoich potrzeb i gotowa do wzięcia odpowiedzialności za realizację kompleksowego projektu-szczególnie do nich dedykowane były tzw. projekty zamknięte. W przypadku młodych i małych firm założono, że to wyspecjalizowane instytucje szkoleniowe są lepiej przygotowane do opracowania profesjonalnych planów rozwoju personelu i realizacji szkoleń zawodowych. Wprowadzenie dodatkowego pośrednika, w formule projektów otwartych, odpowiedzialnego za realizację projektu miało na celu zwolnienie przedsiębiorców z konieczności wypełniania skomplikowanych procedur aplikacyjnych i samodzielnego rozliczania projektów. Od początku przyświecała nam idea opierania rozwoju przedsiębiorstw poprzez działania szkoleniowo-doradcze wynikające ze strategii rozwoju przedsiębiorstw. Z konkursu na konkurs staraliśmy się zaszczepiać w przedsiębiorcach myślenie strategiczne (począwszy od wymóg posiadania strategii rozwoju przedsiębiorstwa jako warunku ubiegania się o wsparcie poprzez opracowywanie w ramach projektów strategii zarządzania wiekiem czy strategii zarządzania zasobami ludzkimi po budowę planów wdrożenia w przedsiębiorstwie konkretnych działań proekologicznych). Formuła projektów otwartych, w ramach których wsparcie było oferowane szerokiej grupie przedsiębiorców, którzy byli rekrutowani w trakcie realizacji projektu do udziału w szkoleniach lub studiach podyplomowych, ewoluowała. W końcowej fazie praktycznie całkowicie z niej zrezygnowaliśmy na rzecz formy quasi-zamkniętej, w której wsparcie było adresowane po naborze w otwartej rekrutacji, ale w obszarach, które po przeprowadzeniu diagnozy sytuacji w firmie okażą się najistotniejsze dla przedsiębiorcy (konkurs „Zielone Światło”). Po doświadczeniach z poprzedniej perspektywy finansowej w projektach zamkniętych staraliśmy się także stopniowo przenosić odpowiedzialność za projekt na przedsiębiorcę, do którego adresowane były działania. W 2010 i 2012 roku co najmniej jeden przedsiębiorca objęty wsparciem obowiązkowo pełnił rolę wnioskodawcy lub partnera. Dbając o jakość i efektywność szkoleń wprowadziliśmy obowiązkowy element monitorowania rezultatów projektu w postaci badania wiedzy/kompetencji/umiejętności uczestników szkoleń przed rozpoczęciem szkoleń oraz 6 miesięcy po zakończeniu szkoleń. Dodatkowo z czasem przesuwaliśmy akcenty w kierunku ograniczenia grupy docelowej- początkowo dodatkowo promując, a ostatecznie ograniczając grupę docelową wyłącznie do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Cechą wspólną konkursów w ramach obecnej perspektywy finansowej była również szczególna uwaga jaką poświęciliśmy grupie osób powyżej 45 roku życia. Stopniowemu zawężeniu ulegały także obszary tematyczne wspieranych działań rozwojowych. Zgodnie z założeniem, że administracja publiczna identyfikuje luki pominięte przez ofertę rynkową i wypełnia je. Dlatego począwszy od 2009 r. planując konkursy opieraliśmy się na badaniach przeprowadzanych zarówno przez PARP („Foresight kadr nowoczesnej gospodarki”, „Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu”, „Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw”, „Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników”, raporty o stanie sektora MSP, badania zlecane w związku z przygotowaniem konkursu, jak w przypadku „Rozwiązań Jutra w HR”) jak i inne organizacje (OECD, KPMG, MNiSW, Corporate Leadership Council), a także odnosiliśmy się do strategii krajowych (Solidarność Pokoleń) i unijnych (EUROPA 2020). Niezwykle budujące są dla nas wyniki ewaluacji działań realizowanych w ramach Priorytetu II, które wskazują na wysoką jakość i skuteczność oferowanego przez nas wsparcia. (Ponad 95% uczestników uznała szkolenia, w których wzięli udział za dobre lub bardzo dobre. Zdecydowana większość Beneficjentów - 78%, uznała szkolenia w których wzięli udział za przydatne z punktu widzenia potrzeb firmy oraz warte poniesionych kosztów -81%). Pozytywne opinie przedsiębiorców są dla nas największą nagrodą i zachęcają do podejmowania kolejnych wysiłków w tworzeniu korzystnych warunków na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Najważniejsze wnioski płynące z doświadczeń we wdrażaniu II Priorytetu: 1. Definitywne przejście w kierunku podmiotowego systemu wsparcia („przedsiębiorcocentryzm”) 2. MMSP świadomym klientem usług rozwojowych- należy zapewnić przedsiębiorcy rozwiązania/narzędzie wspierającego go w podejmowaniu świadomych, samodzielnych decyzji w zakresie rodzaju i formy udzielanego wsparcia 3. Planowanie podnoszenia kompetencji powiązane z planowaniem rozwoju przedsiębiorstwa- wypracowanie nawyku planowania wsparcia w oparciu o analizy i powiązania go z planami rozwoju przedsiębiorstwa.

3 Partnerstwo publiczno-prywatne
Urzędy Marszałkowskie – podmiotowe systemy finansowania RPO 2.2 Partnerzy społeczni – analiza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw - konkursy Rady ds. Kompetencji Rada Programowa - pozakonkursowy Rady Sektorowe - konkurs 2.3 RUR - pozakonkursowy 2.11 ZRK - pozakonkursowy Zamówienia publiczne Partnerstwo publiczno-prywatne - w wiązce z 2.12 – UZP i MG konkursy BKL - pozakonkursowy

4 POWER - działania realizowane przez PARP
Rady ZRK RUR Zamówienia publiczne Wsparcie MMSP przez partnerów PPP POWER - działania realizowane przez PARP Na poziomie krajowym w ramach POWER PARP, obok projektów konkursowych skierowanych do partnerów społecznych i MŚP, będzie realizowała następujące działania:  budowa i prowadzenie Rejestru Usług Rozwojowych jako systemowego mechanizmu zapewniania pełnego dostępu do usług rozwojowych i wiarygodności dostawców tychże usług,  prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, stanowiącego wraz z Polską Ramą Kwalifikacji narzędzie wspierające modernizację i projakościową zmianę systemu kwalifikacji w Polsce oraz sprzyjające integracji różnych podsystemów kwalifikacji,  zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w proces kształcenia formalnego i pozaformalnego, w tym udział w pracach Rad ds. kompetencji dla wspierania rozwoju krajowego systemu kwalifikacji zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami rynku pracy. Działania te będą zapewniały jednolite ramy dla realizacji polityk publicznych na poziomie krajowym i regionalnym, w tym dla bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw i pracowników oraz osób uzyskujących kwalifikacje w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia w ramach regionalnych programów operacyjnych. Perspektywa planowanych działań powinna wykraczać jednak poza okres programowania oraz powinna sprzyjać budowaniu trwałych rozwiązań systemowych, które przełożą się na rozwój przedsiębiorstw i wzrost udziału Polaków w różnych formach uczenia się przez całe życie.

5 Konkursy projekty pozakonkursowe
Wsparcie MMSP przez partnerów społecznych Zamówienia publiczne Ppp Sektorowe Rady ds. kompetencji Rejestr Usług Rozwojowych Rada Programowa ds. Kompetencji Bilans Kapitału Ludzkiego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa jednym z priorytetów Celu Tematycznego 10 jest zwiększenie powiązania systemu edukacji z potrzebami rynku pracy m.in. poprzez rozwój współpracy instytucji edukacyjnych tj. szkół, placówek oświatowych i uczelni z pracodawcami, przede wszystkim przedsiębiorcami. Jak wynika z badań pracodawców (Bilans Kapitału Ludzkiego) kompetencje kształtowane w procesie edukacji formalnej nie są wystarczające do efektywnego wykonywania pracy bezpośrednio po zakończeniu szkoły. Pracodawcy oczekują od absolwentów bardziej praktycznych umiejętności - najlepiej powiązanych bezpośrednio z danym sektorem/branżą. Powołanie Rad zostało przewidziane w Działaniu PO WER Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych – budżet 18  Euro Z drugiej strony powszechnie obserwowanym zjawiskiem jest brak zaangażowania przedsiębiorców w regularną i długotrwałą współpracę ze szkołami wchodzącymi w skład systemu oświaty i szkolnictwa wyższego w definiowanie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. Aby edukacja formalna dobrze przygotowywała absolwentów do wejścia na rynek pracy, tworzenie programów kształcenia zawodowego i wyższego oraz ich realizacja powinny odbywać się przy aktywnym udziale pracodawców. Sukces przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od tego, jak wielu przedsiębiorców uzna współpracę z konkretnymi placówkami edukacyjnymi za ważną formę długofalowej inwestycji w kapitał ludzki swojego przedsiębiorstwa. Dotychczas prowadzone badania pokazują, że współpraca pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami jest archaiczna i chaotyczna, a sami pracodawcy wciąż nie są świadomi długotrwałych korzyści w podejmowaniu tego typu działań. Niezbędne jest zatem wdrożenie systemowych rozwiązań, które usprawnią współpracę przedsiębiorstw z instytucjami szkoleniowymi i edukacyjnymi, w tym m.in. stworzenie platformy stałej współpracy przedstawicieli zainteresowanych środowisk na rzecz wspólnego definiowania kierunków kształcenia i podnoszenia kwalifikacji w poszczególnych sektorach i branżach gospodarki. Celem działania Rad ds. kompetencji jest włączenie pracodawców w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz stworzenie warunków dla aktywnej współpracy przedsiębiorców z poszczególnych sektorów/branż ze szkołami i placówkami edukacyjnymi różnego typu i szczebla mającej na celu dostosowanie kształcenia do zapotrzebowania danego sektora/branży. Koncepcja zakłada powołanie jednej Programowej Rady ds. kompetencji (w skład której wejdą m.in. przedstawiciele partnerów społecznych, kluczowych ministerstw, administracji publicznej, edukacji i nauki, autorytety) mającej charakter instytucji nadającej kierunek i koordynującej prace Sektorowych Rad ds. kompetencji (w skład których wejdą przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców w danym sektorze oraz organizacje pracowników, szkół, uczelni i instytucji edukacyjnych, administracji publicznej i przedsiębiorców) . Stworzenie instrumentu umożliwiającego przedsiębiorcom większe zaangażowanie we współpracę ze szkołami i zwiększającego ich realny wpływ na to, jak przebiega kształcenie na potrzeby ich sektora/branży, pozytywnie wpłynie na jakość kształcenia i szkolenia zawodowego, tj. takiego, którego celem jest właściwe przygotowanie uczniów/studentów do pracy w danym zawodzie lub na określonym stanowisku. W efekcie zaangażowania przedsiębiorców we wspólne działania z tymi instytucjami zwiększy się wiedza na temat potrzebnych kwalifikacji w poszczególnych sektorach gospodarki. Wiedza ta będzie miała duże znaczenie zarówno dla młodych pracowników, dopiero kończących formalną naukę oraz dla osób już zatrudnionych i bezrobotnych. Będzie dla nich wskazówką, w jakim obszarze należy zwiększać swoje kwalifikacje, aby pozostać poszukiwanym pracownikiem lub znaleźć zatrudnienie. Dostępność takiej wiedzy będzie miała wpływ na skuteczność działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy, które będą mogły ją wykorzystywać dla aktywnej pracy ze swoimi klientami, np. kierując swoich podopiecznych na kursy/szkolenia, po których będzie można się legitymować poszukiwanymi kwalifikacjami lub doradzając, jakie kwalifikacje są poszukiwane i gdzie można ich się nauczyć. Do zadań Rad należeć będzie: rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców, określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji prowadzenie działań popularyzujących wśród przedsiębiorców z danego sektora udział w identyfikacji i prognozowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji rynku pracy, przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

6 POWER – Działanie 2.2 - Konkursy
Wsparcie MMSP przez partnerów społecznych Zamówienia publiczne Ppp 170 mln PLN 23 mln PLN 16 mln PLN Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa jednym z priorytetów Celu Tematycznego 10 jest zwiększenie powiązania systemu edukacji z potrzebami rynku pracy m.in. poprzez rozwój współpracy instytucji edukacyjnych tj. szkół, placówek oświatowych i uczelni z pracodawcami, przede wszystkim przedsiębiorcami. Jak wynika z badań pracodawców (Bilans Kapitału Ludzkiego) kompetencje kształtowane w procesie edukacji formalnej nie są wystarczające do efektywnego wykonywania pracy bezpośrednio po zakończeniu szkoły. Pracodawcy oczekują od absolwentów bardziej praktycznych umiejętności - najlepiej powiązanych bezpośrednio z danym sektorem/branżą. Powołanie Rad zostało przewidziane w Działaniu PO WER Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych – budżet 18  Euro Z drugiej strony powszechnie obserwowanym zjawiskiem jest brak zaangażowania przedsiębiorców w regularną i długotrwałą współpracę ze szkołami wchodzącymi w skład systemu oświaty i szkolnictwa wyższego w definiowanie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. Aby edukacja formalna dobrze przygotowywała absolwentów do wejścia na rynek pracy, tworzenie programów kształcenia zawodowego i wyższego oraz ich realizacja powinny odbywać się przy aktywnym udziale pracodawców. Sukces przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od tego, jak wielu przedsiębiorców uzna współpracę z konkretnymi placówkami edukacyjnymi za ważną formę długofalowej inwestycji w kapitał ludzki swojego przedsiębiorstwa. Dotychczas prowadzone badania pokazują, że współpraca pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami jest archaiczna i chaotyczna, a sami pracodawcy wciąż nie są świadomi długotrwałych korzyści w podejmowaniu tego typu działań. Niezbędne jest zatem wdrożenie systemowych rozwiązań, które usprawnią współpracę przedsiębiorstw z instytucjami szkoleniowymi i edukacyjnymi, w tym m.in. stworzenie platformy stałej współpracy przedstawicieli zainteresowanych środowisk na rzecz wspólnego definiowania kierunków kształcenia i podnoszenia kwalifikacji w poszczególnych sektorach i branżach gospodarki. Celem działania Rad ds. kompetencji jest włączenie pracodawców w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz stworzenie warunków dla aktywnej współpracy przedsiębiorców z poszczególnych sektorów/branż ze szkołami i placówkami edukacyjnymi różnego typu i szczebla mającej na celu dostosowanie kształcenia do zapotrzebowania danego sektora/branży. Koncepcja zakłada powołanie jednej Programowej Rady ds. kompetencji (w skład której wejdą m.in. przedstawiciele partnerów społecznych, kluczowych ministerstw, administracji publicznej, edukacji i nauki, autorytety) mającej charakter instytucji nadającej kierunek i koordynującej prace Sektorowych Rad ds. kompetencji (w skład których wejdą przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców w danym sektorze oraz organizacje pracowników, szkół, uczelni i instytucji edukacyjnych, administracji publicznej i przedsiębiorców) . Stworzenie instrumentu umożliwiającego przedsiębiorcom większe zaangażowanie we współpracę ze szkołami i zwiększającego ich realny wpływ na to, jak przebiega kształcenie na potrzeby ich sektora/branży, pozytywnie wpłynie na jakość kształcenia i szkolenia zawodowego, tj. takiego, którego celem jest właściwe przygotowanie uczniów/studentów do pracy w danym zawodzie lub na określonym stanowisku. W efekcie zaangażowania przedsiębiorców we wspólne działania z tymi instytucjami zwiększy się wiedza na temat potrzebnych kwalifikacji w poszczególnych sektorach gospodarki. Wiedza ta będzie miała duże znaczenie zarówno dla młodych pracowników, dopiero kończących formalną naukę oraz dla osób już zatrudnionych i bezrobotnych. Będzie dla nich wskazówką, w jakim obszarze należy zwiększać swoje kwalifikacje, aby pozostać poszukiwanym pracownikiem lub znaleźć zatrudnienie. Dostępność takiej wiedzy będzie miała wpływ na skuteczność działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy, które będą mogły ją wykorzystywać dla aktywnej pracy ze swoimi klientami, np. kierując swoich podopiecznych na kursy/szkolenia, po których będzie można się legitymować poszukiwanymi kwalifikacjami lub doradzając, jakie kwalifikacje są poszukiwane i gdzie można ich się nauczyć. Do zadań Rad należeć będzie: rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców, określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji prowadzenie działań popularyzujących wśród przedsiębiorców z danego sektora udział w identyfikacji i prognozowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji rynku pracy, przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

7 2.2 Wsparcie MMSP przez partnerów społecznych
Cel: Wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach. Typy projektów: Realizacja przez partnerów społecznych działań mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju Analiza faktycznej dostępności usług w regionach dla MMSP i o ile dotyczy podejmowanie działań interwencyjnych Upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w RUR i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia

8 2.2 Wsparcie MMSP przez partnerów społecznych
Oparcie interwencji o strategię RPD 2015 RPD 2016 RPD 2017

9 2.2 Wsparcie MMSP przez partnerów społecznych
Cele działania: Cel bezpośredni PO WER – wsparcie MMSP poprzez dostarczenie im wysokiej jakości usług prowadzących do stworzenia planów rozwoju Cel pośredni – zwiększenie roli partnerów społecznych w obszarze adaptacyjności polskich przedsiębiorstw

10 2.2 Wsparcie MMSP przez partnerów społecznych
2015 i 2016 r. Konkursy pilotażowe, cele strategiczne w kryteriach premiujących Otwarte dla wszystkich organizacji partnerów społecznych Bez ograniczeń dla branż i regionów Alokacja 40 mln zł i ok. 35 mln zł Od 2017 r. Dwa konkursy: (1) utrwalenie powstałych struktur, (2) tworzenie kolejnych Wspieranie tych regionów lub branż niedoreprezentowanych, słabszych lub rozwojowych Alokacja ok. 120 mln zł

11 2.2 Zamówienia publiczne i PPP
Działania szkoleniowe lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych i PPP, Wykorzystanie doświadczeń z PO KL, Precyzyjne określenie tematów wsparcia, Wiązka projektowa z sektorem administracji (zamawiający/partner publiczny)

12 2.2 Podnoszenie kompetencji MMSP w zakresie zamówień publicznych
Działania szkoleniowe lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych, Alokacja – 10 mln zł, Konkurs ogłoszony 31 maja 2015, Współpraca z UZP, Bardzo wąsko określony zakres tematyczny konkursu, Bardzo wąsko określona grupa wnioskodawców, Wskaźnik: przedstawiciele 907 MSP nabyli wiedzę w zakresie zamówień publicznych

13 2.2 Zamówienia publiczne - konkurs
Kryteria dostępu – wymagania dla wnioskodawców i ich kadry Określenie merytorycznych i geograficznych granic projektów Kryteria strategiczne – wybór projektów najlepszych

14 Konkurs zamówienia publiczne – najważniejsze kryteria
Wnioskodawcy mają doświadczenie w realizacji con 5 projektów lub usług o łącznej wartości 50 tys. PLN, w ramach których realizowane były szkolenia lub doradztwa dla przedsiębiorców z obszaru Pzp. Projekt zakłada realizację con. następujących działań: Identyfikacja i rekrutacja potencjalnych odbiorców wsparcia, Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu ubiegania się o zam. publ. w Polsce skierowanych do MSP, Zorganizowanie i prowadzenie działań doradczych (bez komponentu szkoleniowego)

15 Konkurs zamówienia publiczne – najważniejsze kryteria
Wydatki związane ze zlecaniem zadań merytorycznych nie przekraczają 30% wartości projektu. Wnioskodawca oraz partnerzy dysponują trenerami i doradcami posiadającymi udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa z zakresu zam publ. dla przedsiębiorców – każda osoba posiada wypracowane con. 320 godzin

16 Konkurs zamówienia publiczne – najważniejsze kryteria
Ocena w ramach kryterium strategicznego odbywa się oddzielnie dla każdego obszaru, w odniesieniu do projektów złożonych w ramach danego obszaru. 2 kryteria strategiczne: Ocena relacji nakład/rezultat – 30 pkt Ocena jakości pracy trenerów i doradców – 70 pkt

17 Partnerstwo publiczno – prywatne
Działania szkoleniowe lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie zaangażowania w PPP, Alokacja – 16 mln zł, Konkurs ogłoszony w 2016 roku, Współpraca z MIR i MG, Bardzo wąsko określony zakres tematyczny konkursu, Bardzo wąsko określona grupa wnioskodawców, Wskaźnik: przedstawiciele 900 MSP nabyli wiedzę w zakresie PPP

18 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (cel 3) – Działanie 2.2 Cel: Zapewnienie dostępności i jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników. Typy projektów: Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych Tryb wyboru: Projekt pozakonkursowy

19 Rejestr Usług Rozwojowych
Główni interesariusze Rejestru Usług Rozwojowych Podmiot świadczący usługi rozwojowe Przedsiębiorcy/osoby fizyczne, które chcą podnosić kompetencje swoje/swoich pracowników Główne elementy RUR Karta Podmiotu Wprowadzenie danych do Karty Podmiotu- warunek wpisu do Rejestru. Możliwość zaprezentowania swojej kadry i dotychczasowego doświadczenia Funkcja Informacyjna. Informacje Podstawowe- wizytówka Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe Karta Usługi Możliwość zaprezentowania swojej oferty usług. Funkcja informacyjna. Możliwość wyszukiwania w prosty i szybki sposób oferty dopasowanej do swoich potrzeb. System Oceny Usług Rozwojowych Funkcja Informacyjna. Informacja zwrotna w zakresie świadczonych usług. Uzupełnienie ankiety oceniającej usługę przez uczestnika i przedstawiciela przedsiębiorstwa. Funkcja informacyjna. Możliwość tworzenia rankingów świadczonych usług. System Punktów Rozwojowych Wprowadzenie informacji w zakresie działań prowadzących do samorozwoju Podmiotu świadczącego usługi Funkcja Informacyjna. Możliwość wyboru usług świadczonych przez Podmioty, które inwestują w ciągły rozwój swojej kadry.

20 POWER – Działanie 2.12 – System Rad ds. Kompetencji
Konkurs Sektorowe Rady ds. kompetencji Projekty pozakonkursowe: Rada Programowa ds. Kompetencji Bilans Kapitału Ludzkiego Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa jednym z priorytetów Celu Tematycznego 10 jest zwiększenie powiązania systemu edukacji z potrzebami rynku pracy m.in. poprzez rozwój współpracy instytucji edukacyjnych tj. szkół, placówek oświatowych i uczelni z pracodawcami, przede wszystkim przedsiębiorcami. Jak wynika z badań pracodawców (Bilans Kapitału Ludzkiego) kompetencje kształtowane w procesie edukacji formalnej nie są wystarczające do efektywnego wykonywania pracy bezpośrednio po zakończeniu szkoły. Pracodawcy oczekują od absolwentów bardziej praktycznych umiejętności - najlepiej powiązanych bezpośrednio z danym sektorem/branżą. Powołanie Rad zostało przewidziane w Działaniu PO WER Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych – budżet 18  Euro Z drugiej strony powszechnie obserwowanym zjawiskiem jest brak zaangażowania przedsiębiorców w regularną i długotrwałą współpracę ze szkołami wchodzącymi w skład systemu oświaty i szkolnictwa wyższego w definiowanie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. Aby edukacja formalna dobrze przygotowywała absolwentów do wejścia na rynek pracy, tworzenie programów kształcenia zawodowego i wyższego oraz ich realizacja powinny odbywać się przy aktywnym udziale pracodawców. Sukces przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od tego, jak wielu przedsiębiorców uzna współpracę z konkretnymi placówkami edukacyjnymi za ważną formę długofalowej inwestycji w kapitał ludzki swojego przedsiębiorstwa. Dotychczas prowadzone badania pokazują, że współpraca pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami jest archaiczna i chaotyczna, a sami pracodawcy wciąż nie są świadomi długotrwałych korzyści w podejmowaniu tego typu działań. Niezbędne jest zatem wdrożenie systemowych rozwiązań, które usprawnią współpracę przedsiębiorstw z instytucjami szkoleniowymi i edukacyjnymi, w tym m.in. stworzenie platformy stałej współpracy przedstawicieli zainteresowanych środowisk na rzecz wspólnego definiowania kierunków kształcenia i podnoszenia kwalifikacji w poszczególnych sektorach i branżach gospodarki. Celem działania Rad ds. kompetencji jest włączenie pracodawców w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz stworzenie warunków dla aktywnej współpracy przedsiębiorców z poszczególnych sektorów/branż ze szkołami i placówkami edukacyjnymi różnego typu i szczebla mającej na celu dostosowanie kształcenia do zapotrzebowania danego sektora/branży. Koncepcja zakłada powołanie jednej Programowej Rady ds. kompetencji (w skład której wejdą m.in. przedstawiciele partnerów społecznych, kluczowych ministerstw, administracji publicznej, edukacji i nauki, autorytety) mającej charakter instytucji nadającej kierunek i koordynującej prace Sektorowych Rad ds. kompetencji (w skład których wejdą przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców w danym sektorze oraz organizacje pracowników, szkół, uczelni i instytucji edukacyjnych, administracji publicznej i przedsiębiorców) . Stworzenie instrumentu umożliwiającego przedsiębiorcom większe zaangażowanie we współpracę ze szkołami i zwiększającego ich realny wpływ na to, jak przebiega kształcenie na potrzeby ich sektora/branży, pozytywnie wpłynie na jakość kształcenia i szkolenia zawodowego, tj. takiego, którego celem jest właściwe przygotowanie uczniów/studentów do pracy w danym zawodzie lub na określonym stanowisku. W efekcie zaangażowania przedsiębiorców we wspólne działania z tymi instytucjami zwiększy się wiedza na temat potrzebnych kwalifikacji w poszczególnych sektorach gospodarki. Wiedza ta będzie miała duże znaczenie zarówno dla młodych pracowników, dopiero kończących formalną naukę oraz dla osób już zatrudnionych i bezrobotnych. Będzie dla nich wskazówką, w jakim obszarze należy zwiększać swoje kwalifikacje, aby pozostać poszukiwanym pracownikiem lub znaleźć zatrudnienie. Dostępność takiej wiedzy będzie miała wpływ na skuteczność działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy, które będą mogły ją wykorzystywać dla aktywnej pracy ze swoimi klientami, np. kierując swoich podopiecznych na kursy/szkolenia, po których będzie można się legitymować poszukiwanymi kwalifikacjami lub doradzając, jakie kwalifikacje są poszukiwane i gdzie można ich się nauczyć. Do zadań Rad należeć będzie: rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców, określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji prowadzenie działań popularyzujących wśród przedsiębiorców z danego sektora udział w identyfikacji i prognozowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji rynku pracy, przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

21 System Rad ds. kompetencji (1)
Rada Programowa ds. kompetencji Sektorowe Rady ds. kompetencji docelowo 15 Bilans Kapitału Ludzkiego i bilanse kompetencji dla każdego sektora w którym funkcjonuje Rada Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa jednym z priorytetów Celu Tematycznego 10 jest zwiększenie powiązania systemu edukacji z potrzebami rynku pracy m.in. poprzez rozwój współpracy instytucji edukacyjnych tj. szkół, placówek oświatowych i uczelni z pracodawcami, przede wszystkim przedsiębiorcami. Jak wynika z badań pracodawców (Bilans Kapitału Ludzkiego) kompetencje kształtowane w procesie edukacji formalnej nie są wystarczające do efektywnego wykonywania pracy bezpośrednio po zakończeniu szkoły. Pracodawcy oczekują od absolwentów bardziej praktycznych umiejętności - najlepiej powiązanych bezpośrednio z danym sektorem/branżą. Powołanie Rad zostało przewidziane w Działaniu PO WER Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych – budżet 18  Euro Z drugiej strony powszechnie obserwowanym zjawiskiem jest brak zaangażowania przedsiębiorców w regularną i długotrwałą współpracę ze szkołami wchodzącymi w skład systemu oświaty i szkolnictwa wyższego w definiowanie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. Aby edukacja formalna dobrze przygotowywała absolwentów do wejścia na rynek pracy, tworzenie programów kształcenia zawodowego i wyższego oraz ich realizacja powinny odbywać się przy aktywnym udziale pracodawców. Sukces przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od tego, jak wielu przedsiębiorców uzna współpracę z konkretnymi placówkami edukacyjnymi za ważną formę długofalowej inwestycji w kapitał ludzki swojego przedsiębiorstwa. Dotychczas prowadzone badania pokazują, że współpraca pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami jest archaiczna i chaotyczna, a sami pracodawcy wciąż nie są świadomi długotrwałych korzyści w podejmowaniu tego typu działań. Niezbędne jest zatem wdrożenie systemowych rozwiązań, które usprawnią współpracę przedsiębiorstw z instytucjami szkoleniowymi i edukacyjnymi, w tym m.in. stworzenie platformy stałej współpracy przedstawicieli zainteresowanych środowisk na rzecz wspólnego definiowania kierunków kształcenia i podnoszenia kwalifikacji w poszczególnych sektorach i branżach gospodarki. Celem działania Rad ds. kompetencji jest włączenie pracodawców w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz stworzenie warunków dla aktywnej współpracy przedsiębiorców z poszczególnych sektorów/branż ze szkołami i placówkami edukacyjnymi różnego typu i szczebla mającej na celu dostosowanie kształcenia do zapotrzebowania danego sektora/branży. Koncepcja zakłada powołanie jednej Programowej Rady ds. kompetencji (w skład której wejdą m.in. przedstawiciele partnerów społecznych, kluczowych ministerstw, administracji publicznej, edukacji i nauki, autorytety) mającej charakter instytucji nadającej kierunek i koordynującej prace Sektorowych Rad ds. kompetencji (w skład których wejdą przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców w danym sektorze oraz organizacje pracowników, szkół, uczelni i instytucji edukacyjnych, administracji publicznej i przedsiębiorców) . Stworzenie instrumentu umożliwiającego przedsiębiorcom większe zaangażowanie we współpracę ze szkołami i zwiększającego ich realny wpływ na to, jak przebiega kształcenie na potrzeby ich sektora/branży, pozytywnie wpłynie na jakość kształcenia i szkolenia zawodowego, tj. takiego, którego celem jest właściwe przygotowanie uczniów/studentów do pracy w danym zawodzie lub na określonym stanowisku. W efekcie zaangażowania przedsiębiorców we wspólne działania z tymi instytucjami zwiększy się wiedza na temat potrzebnych kwalifikacji w poszczególnych sektorach gospodarki. Wiedza ta będzie miała duże znaczenie zarówno dla młodych pracowników, dopiero kończących formalną naukę oraz dla osób już zatrudnionych i bezrobotnych. Będzie dla nich wskazówką, w jakim obszarze należy zwiększać swoje kwalifikacje, aby pozostać poszukiwanym pracownikiem lub znaleźć zatrudnienie. Dostępność takiej wiedzy będzie miała wpływ na skuteczność działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy, które będą mogły ją wykorzystywać dla aktywnej pracy ze swoimi klientami, np. kierując swoich podopiecznych na kursy/szkolenia, po których będzie można się legitymować poszukiwanymi kwalifikacjami lub doradzając, jakie kwalifikacje są poszukiwane i gdzie można ich się nauczyć. Do zadań Rad należeć będzie: rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców, określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji prowadzenie działań popularyzujących wśród przedsiębiorców z danego sektora udział w identyfikacji i prognozowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji rynku pracy, przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

22 System Rad ds. kompetencji (2)
cel: zapewnienie lepszego dopasowania kompetencji przyszłych i obecnych pracowników do potrzeb przedsiębiorców konkurs na rady sektorowe planowany 2015/2016 Wskaźniki: 15 sektorów gospodarki, dla których zidentyfikowano potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe przy współudziale przedsiębiorców 55 mln PLN Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki (CS: 3, Dz PO WER)

23 Rada Programowa ds. kompetencji - założenia
powołanie - Zarządzenie Ministra właściwego ds. gospodarki (projekt ustawy o PARP), organizacja prac Rady Programowej będzie należała do zadań PARP, skład: przedstawiciele partnerów społecznych, przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców, nauki i edukacji, kluczowych ministerstw (MEN, MNiSW, MG, MPiPS)

24 Rada Programowa ds. kompetencji - zadania
animowanie organizacji branżowych, w zakresie powołania i działania Sektorowych Rad, określanie celów działania a następnie monitorowanie i ewaluowanie prac Sektorowych Rad, inicjowanie zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy, prowadzenie działań związanych z zapewnieniem szerokiego dostępu do wyników badań realizowanych w ramach Bilans Kapitału Ludzkiego oraz efektów działań podejmowanych przez Rady Sektorowe, nagradzanie przedsięwzięć z zakresu współpracy biznesu z edukacją

25 Sektorowe Rady ds. kompetencji – zadania (1)
rekomendowanie rozwiązań lub zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, współpraca przedsiębiorców z edukacją, inicjowanie, zarządzanie, aktualizacja Sektorowych Ram Kwalifikacji, inicjowanie tworzenia kwalifikacji w sektorach, określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze (sektorowy BKL), udział w tworzeniu i upowszechnianiu wyników

26 Sektorowe Rady ds. kompetencji – zadania (2)
przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji rynku pracy, przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych – 2.2 PO WER

27 3 Sektorowe Rady - I konkurs
Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego (bankowość + ubezpieczenia) Rada ds. Kompetencji Sektora Turystycznego Rada ds. Kompetencji Sektora Budowlanego

28 Sektorowe Rady - Kto może wnioskować?
przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu przepisów ustawy o Trójstronnej Komisji Podmioty posiadające niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie wdrożenia koncepcji funkcjonowania Sektorowej Rady.

29 Sektorowe Rady - zasady realizacji
Koncepcja funkcjonowania Sektorowej Rady wraz ze studium wykonalności – wniosek o dofinansowanie, Wsparcie może wynieść do 100%, ale premiowane będą projekty zakładające częściowe zmniejszanie poziomu dofinansowania ze środków publicznych, Koszty kwalifikowalne: działania edukacyjne, informacyjne i doradcze; badania i analizy; zakup sprzętu, koszty pośrednie

30 Sektorowe Rady - organizacja
Rada powinna liczyć co najmniej 10 członków: przedstawiciele przedsiębiorstw – zgodnie ze strukturą danego sektora, przedstawiciel organizacji branżowych, przedstawiciel instytucji pełniący funkcję nadzoru lub regulacyjną, przedstawiciel instytucji kształcenia formalnego, przedstawiciel instytucji kształcenia pozaformalnego

31 Bilans Kapitału Ludzkiego i bilanse sektorowe
Monitorowanie potrzeb przedsiębiorstw i pracowników w kontekście zapotrzebowania na kompetencje, w tym analiza struktury kompetencji na rynku pracy, w szczególności w zakresie potrzeb zgłaszanych przez Sektorowe Rady, Pomiar kapitału ludzkiego w ujęciu sektorowym oraz przewidywanie zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy Wskaźniki: Badania branżowe uzależnione od liczby powstających Sektorowych Rad + 3 edycje przekrojowe weryfikujące zmiany trendów 20 mln PLN

32 Pytania Jak zapewnić synergię działań?
Jak zapewnić trwałość i systemowość? Jaka powinna być rola organizacji pozarządowych w tym systemie? Jak systematycznie zmniejszać zaangażowanie środków publicznych? Jak zaangażować przedsiębiorców?

33 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kontaktu


Pobierz ppt "obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google