Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015 Działania PARP w POWER obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi Warszawa, 14 kwietnia 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015 Działania PARP w POWER obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi Warszawa, 14 kwietnia 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 2015 Działania PARP w POWER obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi Warszawa, 14 kwietnia 2015 roku

2 Ewolucja wsparcia dla przedsiębiorców → → Zawężenie grupy docelowej → → Koncentracja tematyczna → → Rozwój w oparciu o strategię → → Bezpośrednie zaangażowanie przedsiębiorcy w projekt Najważniejsze wnioski: Definitywne przejście w kierunku podmiotowego systemu wsparcia („przedsiębiorcocentryzm”) MMSP świadomym klientem usług rozwojowych Planowanie podnoszenia kompetencji powiązane z planowaniem rozwoju przedsiębiorstwa

3 2.2 Partnerzy społeczni – analiza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw - konkursy Zamówienia publiczne Partnerstwo publiczno-prywatne - w wiązce z 2.12 – UZP i MG konkursy 2.3 RUR - pozakonkursowy 2.11 ZRK - pozakonkursowy 2.12.1 Rady ds. Kompetencji Rada Programowa - pozakonkursowy Rady Sektorowe - konkurs 2.12.2 BKL - pozakonkursowy Urzędy Marszałkowskie – podmiotowe systemy finansowania RPO

4 POWER - działania realizowane przez PARP Rady ZRK RUR Zamówienia publiczne PPP Wsparcie MMSP przez partnerów

5 Konkursy projekty pozakonkursowe 1.Wsparcie MMSP przez partnerów społecznych 2.Zamówienia publiczne 3.Ppp 4.Sektorowe Rady ds. kompetencji 1.Rejestr Usług Rozwojowych 2.Rada Programowa ds. Kompetencji 3.Bilans Kapitału Ludzkiego 4.Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

6 POWER – Działanie 2.2 - Konkursy 1.Wsparcie MMSP przez partnerów społecznych 2.Zamówienia publiczne 3.Ppp 1.170 mln PLN 2.23 mln PLN 3.16 mln PLN

7 Cel: Wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach. Typy projektów: Realizacja przez partnerów społecznych działań mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju Analiza faktycznej dostępności usług w regionach dla MMSP i o ile dotyczy podejmowanie działań interwencyjnych Upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w RUR i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia 2.2 Wsparcie MMSP przez partnerów społecznych

8 Oparcie interwencji o strategię 2.2 Wsparcie MMSP przez partnerów społecznych RPD 2015RPD 2016RPD 2017

9 Cele działania: Cel bezpośredni PO WER – wsparcie MMSP poprzez dostarczenie im wysokiej jakości usług prowadzących do stworzenia planów rozwoju Cel pośredni – zwiększenie roli partnerów społecznych w obszarze adaptacyjności polskich przedsiębiorstw 2.2 Wsparcie MMSP przez partnerów społecznych

10 2015 i 2016 r. Konkursy pilotażowe, cele strategiczne w kryteriach premiujących Otwarte dla wszystkich organizacji partnerów społecznych Bez ograniczeń dla branż i regionów Alokacja 40 mln zł i ok. 35 mln zł Od 2017 r. Dwa konkursy: (1) utrwalenie powstałych struktur, (2) tworzenie kolejnych Wspieranie tych regionów lub branż niedoreprezentowanych, słabszych lub rozwojowych Alokacja ok. 120 mln zł 2.2 Wsparcie MMSP przez partnerów społecznych

11  Działania szkoleniowe lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych i PPP,  Wykorzystanie doświadczeń z PO KL,  Precyzyjne określenie tematów wsparcia,  Wiązka projektowa z sektorem administracji (zamawiający/partner publiczny) 2.2 Zamówienia publiczne i PPP

12  Działania szkoleniowe lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych,  Alokacja – 10 mln zł,  Konkurs ogłoszony 31 maja 2015,  Współpraca z UZP,  Bardzo wąsko określony zakres tematyczny konkursu,  Bardzo wąsko określona grupa wnioskodawców,  Wskaźnik: przedstawiciele 907 MSP nabyli wiedzę w zakresie zamówień publicznych 2.2 Podnoszenie kompetencji MMSP w zakresie zamówień publicznych

13  Kryteria dostępu – wymagania dla wnioskodawców i ich kadry  Określenie merytorycznych i geograficznych granic projektów  Kryteria strategiczne – wybór projektów najlepszych 2.2 Zamówienia publiczne - konkurs

14 1.Wnioskodawcy mają doświadczenie w realizacji con 5 projektów lub usług o łącznej wartości 50 tys. PLN, w ramach których realizowane były szkolenia lub doradztwa dla przedsiębiorców z obszaru Pzp. 2.Projekt zakłada realizację con. następujących działań: Identyfikacja i rekrutacja potencjalnych odbiorców wsparcia, Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu ubiegania się o zam. publ. w Polsce skierowanych do MSP, Zorganizowanie i prowadzenie działań doradczych (bez komponentu szkoleniowego) Konkurs zamówienia publiczne – najważniejsze kryteria

15 1.Wydatki związane ze zlecaniem zadań merytorycznych nie przekraczają 30% wartości projektu. 2.Wnioskodawca oraz partnerzy dysponują trenerami i doradcami posiadającymi udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa z zakresu zam publ. dla przedsiębiorców – każda osoba posiada wypracowane con. 320 godzin Konkurs zamówienia publiczne – najważniejsze kryteria

16 Ocena w ramach kryterium strategicznego odbywa się oddzielnie dla każdego obszaru, w odniesieniu do projektów złożonych w ramach danego obszaru. 2 kryteria strategiczne: 1. Ocena relacji nakład/rezultat – 30 pkt 2. Ocena jakości pracy trenerów i doradców – 70 pkt Konkurs zamówienia publiczne – najważniejsze kryteria

17 Partnerstwo publiczno – prywatne  Działania szkoleniowe lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie zaangażowania w PPP,  Alokacja – 16 mln zł,  Konkurs ogłoszony w 2016 roku,  Współpraca z MIR i MG,  Bardzo wąsko określony zakres tematyczny konkursu,  Bardzo wąsko określona grupa wnioskodawców,  Wskaźnik: przedstawiciele 900 MSP nabyli wiedzę w zakresie PPP

18 Cel: Zapewnienie dostępności i jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników. Typy projektów: Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych Tryb wyboru: Projekt pozakonkursowy Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (cel 3) – Działanie 2.2

19 Rejestr Usług Rozwojowych Główni interesariusze Rejestru Usług Rozwojowych Główne elementy RUR Karta Podmiotu Karta Usługi System Oceny Usług Rozwojowych System Punktów Rozwojowych Wprowadzenie danych do Karty Podmiotu- warunek wpisu do Rejestru. Możliwość zaprezentowania swojej kadry i dotychczasowego doświadczenia Funkcja Informacyjna. Informacje Podstawowe- wizytówka Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe Podmiot świadczący usługi rozwojowe Podmiot świadczący usługi rozwojowe Przedsiębiorcy/osoby fizyczne, które chcą podnosić kompetencje swoje/swoich pracowników Możliwość zaprezentowania swojej oferty usług. Funkcja informacyjna. Możliwość wyszukiwania w prosty i szybki sposób oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Uzupełnienie ankiety oceniającej usługę przez uczestnika i przedstawiciela przedsiębiorstwa. Funkcja Informacyjna. Informacja zwrotna w zakresie świadczonych usług. Funkcja informacyjna. Możliwość tworzenia rankingów świadczonych usług. Wprowadzenie informacji w zakresie działań prowadzących do samorozwoju Podmiotu świadczącego usługi Funkcja Informacyjna. Możliwość wyboru usług świadczonych przez Podmioty, które inwestują w ciągły rozwój swojej kadry.

20 POWER – Działanie 2.12 – System Rad ds. Kompetencji Konkurs Sektorowe Rady ds. kompetencji Projekty pozakonkursowe: 1.Rada Programowa ds. Kompetencji 2.Bilans Kapitału Ludzkiego

21 System Rad ds. kompetencji (1) Sektorowe Rady ds. kompetencji docelowo 15 Bilans Kapitału Ludzkiego i bilanse kompetencji dla każdego sektora w którym funkcjonuje Rada Rada Programowa ds. kompetencji

22 System Rad ds. kompetencji (2) cel: zapewnienie lepszego dopasowania kompetencji przyszłych i obecnych pracowników do potrzeb przedsiębiorców  konkurs na rady sektorowe planowany 2015/2016  Wskaźniki: 15 sektorów gospodarki, dla których zidentyfikowano potrzeby kwalifikacyjno- zawodowe przy współudziale przedsiębiorców  55 mln PLN

23  powołanie - Zarządzenie Ministra właściwego ds. gospodarki (projekt ustawy o PARP),  organizacja prac Rady Programowej będzie należała do zadań PARP,  skład: przedstawiciele partnerów społecznych, przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców, nauki i edukacji, kluczowych ministerstw (MEN, MNiSW, MG, MPiPS) Rada Programowa ds. kompetencji - założenia

24  animowanie organizacji branżowych, w zakresie powołania i działania Sektorowych Rad,  określanie celów działania a następnie monitorowanie i ewaluowanie prac Sektorowych Rad,  inicjowanie zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy,  prowadzenie działań związanych z zapewnieniem szerokiego dostępu do wyników badań realizowanych w ramach Bilans Kapitału Ludzkiego oraz efektów działań podejmowanych przez Rady Sektorowe,  nagradzanie przedsięwzięć z zakresu współpracy biznesu z edukacją Rada Programowa ds. kompetencji - zadania

25  rekomendowanie rozwiązań lub zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze,  współpraca przedsiębiorców z edukacją,  inicjowanie, zarządzanie, aktualizacja Sektorowych Ram Kwalifikacji,  inicjowanie tworzenia kwalifikacji w sektorach,  określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze (sektorowy BKL), udział w tworzeniu i upowszechnianiu wyników Sektorowe Rady ds. kompetencji – zadania (1)

26  przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji rynku pracy,  przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych – 2.2 PO WER Sektorowe Rady ds. kompetencji – zadania (2)

27  Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego (bankowość + ubezpieczenia)  Rada ds. Kompetencji Sektora Turystycznego  Rada ds. Kompetencji Sektora Budowlanego 3 Sektorowe Rady - I konkurs

28  przedsiębiorcy,  podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,  podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,  partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,  organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu przepisów ustawy o Trójstronnej Komisji Sektorowe Rady - Kto może wnioskować? Podmioty posiadające niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie wdrożenia koncepcji funkcjonowania Sektorowej Rady.

29  Koncepcja funkcjonowania Sektorowej Rady wraz ze studium wykonalności – wniosek o dofinansowanie,  Wsparcie może wynieść do 100%, ale premiowane będą projekty zakładające częściowe zmniejszanie poziomu dofinansowania ze środków publicznych,  Koszty kwalifikowalne: działania edukacyjne, informacyjne i doradcze; badania i analizy; zakup sprzętu, koszty pośrednie Sektorowe Rady - zasady realizacji

30 Rada powinna liczyć co najmniej 10 członków:  przedstawiciele przedsiębiorstw – zgodnie ze strukturą danego sektora,  przedstawiciel organizacji branżowych,  przedstawiciel instytucji pełniący funkcję nadzoru lub regulacyjną,  przedstawiciel instytucji kształcenia formalnego,  przedstawiciel instytucji kształcenia pozaformalnego Sektorowe Rady - organizacja

31 Bilans Kapitału Ludzkiego i bilanse sektorowe  Monitorowanie potrzeb przedsiębiorstw i pracowników w kontekście zapotrzebowania na kompetencje, w tym analiza struktury kompetencji na rynku pracy, w szczególności w zakresie potrzeb zgłaszanych przez Sektorowe Rady,  Pomiar kapitału ludzkiego w ujęciu sektorowym oraz przewidywanie zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy  Wskaźniki: Badania branżowe uzależnione od liczby powstających Sektorowych Rad + 3 edycje przekrojowe weryfikujące zmiany trendów  20 mln PLN

32 Pytania  Jak zapewnić synergię działań?  Jak zapewnić trwałość i systemowość?  Jaka powinna być rola organizacji pozarządowych w tym systemie?  Jak systematycznie zmniejszać zaangażowanie środków publicznych?  Jak zaangażować przedsiębiorców?

33 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kontaktu Wojciech_szajnar@parp.gov.pl Anna_swiebocka@parp.gov.pl


Pobierz ppt "2015 Działania PARP w POWER obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi Warszawa, 14 kwietnia 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google