Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa Robocza KSOW Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020 cz. II

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa Robocza KSOW Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020 cz. II"— Zapis prezentacji:

1 Grupa Robocza KSOW Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020 cz. II
Radziejowice, dn czerwca 2015 r. Dziękuję za uwagę MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ

2 Rodzaje kosztów podlegających refundacji z PT PROW 2014-2020 (schemat I)
Informacje ogólne Kwalifikowalne także koszty związane z poprzednimi okresami programowania ( , ) oraz kolejnym Zmiany zasad w stosunku do PROW wynikają z przepisów UE, nabytego doświadczenia oraz wyników kontroli ETO i KE Co do zasady wszelkie koszty osobowe/pracownicze winny być zgodne z % zaangażowania w realizację zadań kwalifikowalnych Konkurencyjność (zgodność z przepisami); racjonalność (co do zasady potwierdzana przez ARiMR poprzez badanie rynku; ew. wskazane w rozp. stawki maksymalne) VAT- w odniesieniu do pomocy technicznej znajdują zastosowanie przepisy, zgodnie z którymi podatek VAT, z wyjątkiem podatku, którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT nie kwalifikuje się do pomocy (art. 69 ust. 3 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ

3 Rodzaje kosztów podlegających refundacji z PT PROW 2014-2020 (schemat I)
organizacja prac Komitetu Monitorującego i jego grup roboczych 2. koszty wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne płaconymi przez pracodawcę oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Finansowane z PT PROW może być wynagrodzenie osób, które wykonują zadania kwalifikowalne przez co najmniej 50% swojego czasu pracy. Podstawę do określenia poziomu kwalifikowalności wynagrodzenia stanowi opis stanowiska pracy (lub równoważny dokument, który potwierdza wykonywane zadania np. zakres obowiązków) w przypadku gdy pracownik wykonuje zadania kwalifikowalne w niezmiennym/stałym procencie swojego czasu pracy (procent wskazany w OSP). W przeciwnym razie podstawę określenia poziomu kwalifikowalności stanowić będzie karta czasu pracy. Zakłada się, że KCzP określać będzie wymiar czasu pracy, opis zrealizowanych zadań, procentowy udział zadań kwalifikowalnych na stanowisku pracy, datę, podpis pracownika i osób nadzorujących. Wypełniana będzie w układzie co najmniej tygodniowym (miesięcznym?). Szczegóły (wzór karty) wskazane zostaną w Instrukcji przygotowanej przez ARiMR. Załącznik do rozporządzenia obejmuje również koszty: - nagród, dodatków, premii, nadgodzin – wymagają szczegółowego uzasadnienia w taki sposób, aby możliwa była ich weryfikacja w kontekście zasad kwalifikowalności PT PROW , w tym racjonalności. - umów cywilnoprawnych (z wyjątkiem umów cywilnoprawnych zawieranych przez daną instytucję z własnymi pracownikami)– zawierane w przypadku uzasadnionej konieczności MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ

4 Za niekwalifikowalne koszty uznane są:
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia finansowane ze środków ZFŚS, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna lub rentowa, świadczenia finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. prowadzenie audytów i kontroli koszty noclegów na obszarze kraju (zgodnie z przepisami krajowymi/wyjątkowo wyższe kwoty np. targi albo konkurencyjność/racjonalność-do decyzji) koszty noclegów poza granicami kraju (jw.) 6. koszty transportu - podróże powinny odbywać się przy użyciu najbardziej efektywnych i uzasadnionych ekonomicznie środków transportu (w uzasadnionych przypadkach należy wziąć pod uwagę czas i cel podróży a także skład delegacji). W przypadku przejazdów kolejowych koszt przejazdu powinien odpowiadać kosztowi przejazdu w II klasie, natomiast w przypadku podróży lotniczych-kosztowi podróży w klasie ekonomicznej 7. wsparcie eksperckie/wykładowcy (rezygnacja ze stawek, konkurencyjność/racjonalność) 8. zakup, instalacja, serwisowanie i naprawy sprzętu oraz oprogramowania (odstąpienie od wskazywania konkretnych rodzajów sprzętu i wysokości maksymalnych stawek) zakup mebli, sprzętu oraz materiałów biurowych (co do zasady finansowanie zgodnie z % zaangażowania w zadania kwalifikowalne) niekwalifikowalny koszt - zakup/serwisowanie sprzętu AGD; kwalifikowalny-zakup publikacji o tematyce specjalistycznej, odnoszącej się do zagadnień związanych z realizacją zadań kwalifikowalnych 10. zakup i instalacja oraz serwisowanie i obsługa techniczna komputerowych systemów zarządzania, monitorowania i ewaluacji oraz elektronicznej wymiany danych zapewniających zmniejszenie obciążenia administracyjnego dla beneficjentów MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ

5 ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach pomocy technicznej
11. zakup aparatury, sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac o których mowa w art. 32 oraz 68 lit. a  rozporządzenia nr 1305/2013 (dot. KSCh-Rol) ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach pomocy technicznej podnoszenie kwalifikacji osób biorących udział w procesie przygotowania zarządzania, monitorowania, oceny, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu Co do zasady kwalifikowalny jest koszt zgodny z % zaangażowaniem na rzecz zadań kwalifikowalnych. W przypadku mniejszego niż 100% zaangażowania możliwe jest sfinansowanie kosztów szkolenia w 100% jedynie w przypadku szkoleń, których tematyka jest bezpośrednio związana z realizacją zadań kwalifikowalnych. Natomiast w przypadku pozostałych szkoleń (np. kursy językowe, związane z obsługą programów komputerowych, szkoleń z zakresu tzw. umiejętności miękkich), możliwe jest sfinansowanie kosztów szkolenia w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika na rzecz zadań kwalifikowalnych (na podstawie % określonego w OSP albo KCzP- jeżeli dotyczy) ewaluacja Programu koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji zaangażowanych w przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt Organizacja i obsługa konferencji oraz spotkań konsultacyjno-informacyjnych: -koszty wynajęcia sali, koszty wyżywienia, koszty wykorzystania sprzętu multimedialnego, nagłośnienia, koszty wsparcia ekspertów oraz wykładowców, koszty noclegów, koszty transportu, koszty diet, koszty tłumaczenia (tłumacza, sprzętu), koszty  materiałów  -Inne: koszty usług pocztowych oraz kurierskich, związane z rozpatrywaniem wniosków,  listów i petycji, koszty prowizji bankowych (koszty związane z prowadzeniem rachunku lub opłatą bankową za przelew zagraniczny), koszt rozmów telefonicznych, koszty związane z użytkowaniem Internetu, koszt kart telefonicznych (kart pre – paid) do komórkowych telefonów służbowych, koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji, danych i dokumentów (m.in. koszty wynajmu skrytek sejfowych), koszty abonamentu RTV. 16. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ

6 a) leasing (umowa powinna zawierać klauzulę bez możliwości wykupu),
środki transportu a) leasing (umowa powinna zawierać klauzulę bez możliwości wykupu), b) wynajem długoterminowy. Kwalifikowalne są wydatki ponoszone na bieżącą eksploatację samochodu dotyczące: opłat parkingowych opłat autostradowych napraw zakupu paliwa pakietu ubezpieczeniowego przeglądów technicznych GPS wraz z wyposażeniem wymiany kół konserwacji i pielęgnacji dodatkowego wyposażenia samochodu (akcesoria) wynajmu miejsc garażowych/parkingowych dla samochodów służbowych Za niekwalifikowalne koszty uznane są: zakup środków transportu, wydatki poniesione na ulepszanie środków transportu, radio CB wraz z wyposażeniem. 18. najem i utrzymanie pomieszczeń 19. koszty eksploatacyjne. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ

7 Założenia do podziału środków
pomocy technicznej w ramach PROW SCHEMAT I Wzmocnienie systemu wdrażania Programu MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ

8 Wzmocnienie systemu wdrażania Programu
Schemat I Wzmocnienie systemu wdrażania Programu Schemat II Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ

9 Zgodnie z PROW 2014-2020 budżet pomocy technicznej wynosi:
euro [wkład EFRROW: euro], - Schemat I - planowany poziom finansowania euro - Schemat II – planowany poziom finansowania euro Udział pomocy technicznej w całym budżecie PROW jest podobny jak w PROW i wynosi 1,54%. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ

10 Zgłoszone zapotrzebowanie na środki schematu I PT PROW 2014-2020:
euro co stanowi 212,54% całego limitu środków pomocy technicznej dla schematu I. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ

11 Beneficjenci PROW 2014-2020 Schemat I – 23/24 Schemat II - 38
Samorządy województw- 16 Jednostki regionalne - 16 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (IZ) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Podmiot wdrażający działania: Transfer wiedzy i działalność informacyjna oraz Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw Jednostka centralna KSOW- FAPA Urząd Zamówień Publicznych Centrum Doradztwa Rolniczego Ministerstwo Finansów WODR- 16 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza UKE? MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ

12 Czynniki mające wpływ na podział środków PT PROW 2014-2020
W PROW budżet na PT jest mniejszy niż w PROW , większa liczba beneficjentów PT PROW , nowe działania PROW , nowe obszary wykorzystania pomocy technicznej, MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ

13 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza:
Nowy Beneficjent: Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza: Prowadzenie prac mających na celu wyznaczenie obszarów z ograniczeniami naturalnymi i innymi szczególnymi ograniczeniami. Tworzenie i prowadzenie bazy danych zawierających wyniki analizy gleb. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ

14 Propozycja limitu środków dla samorządów województw
35,81% całej kwoty PT, tj euro, co stanowi 50,31% całego Schematu I Zgłoszone zapotrzebowanie przez SW: euro, co stanowi 104,32% całego limitu środków pomocy technicznej dla schematu I MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ

15 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
BIURO POMOCY TECHNICZNEJ

16 Propozycje podejścia do podziału kwot w ramach Schematu I pomiędzy samorządy województw
Po wyodrębnieniu budżetu dla Mazowsza, pozostałe środki zostaną rozdysponowane przy uwzględnieniu podziału w stosunku 80%/20% (80% zaproponowanego limitu środków PT PROW w równym podziale na 15 województw; 20% zaproponowanego limitu podzielone wg udziału limitu środków przyznanych na województwo w limicie środków przyznanych na działania delegowane do SW) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ

17 Propozycje podejścia do podziału kwot w ramach Schematu I pomiędzy samorządy województw
Powyższa propozycja podziału środków, polegająca na wyłączeniu osobnej puli dla Mazowsza i podziale pozostałych środków wg kryterium 80%/20%, została zaprezentowana przez MRiRW na posiedzeniu Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP w dniu 7 maja br. i spotkała się z akceptacją ww. gremium MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ

18 Dalsze prace na podziałem środków PT PROW 2014-2020
Czerwiec/lipiec – zakończenie konsultacji wewnątrzresortowych projektu rozporządzenia; lipiec 2015 – projekt zostanie wysłany do konsultacji społecznych; sierpień 2015 – projekt zostanie wysłany do konsultacji międzyresortowych; wrzesień/październik 2015 – zakończenie prac MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI BIURO POMOCY TECHNICZNEJ

19 BPT WZPT Dziękuję za uwagę MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
BIURO POMOCY TECHNICZNEJ


Pobierz ppt "Grupa Robocza KSOW Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020 cz. II"

Podobne prezentacje


Reklamy Google