Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Dziękuję za uwagę Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020 cz. II Grupa Robocza KSOW Radziejowice,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Dziękuję za uwagę Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020 cz. II Grupa Robocza KSOW Radziejowice,"— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Dziękuję za uwagę Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020 cz. II Grupa Robocza KSOW Radziejowice, dn. 17-19 czerwca 2015 r.

2 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Rodzaje kosztów podlegających refundacji z PT PROW 2014-2020 (schemat I) Informacje ogólne Kwalifikowalne także koszty związane z poprzednimi okresami programowania (2004-2006, 2007-2013) oraz kolejnym Zmiany zasad w stosunku do PROW 2007-2013 wynikają z przepisów UE, nabytego doświadczenia oraz wyników kontroli ETO i KE Co do zasady wszelkie koszty osobowe/pracownicze winny być zgodne z % zaangażowania w realizację zadań kwalifikowalnych Konkurencyjność (zgodność z przepisami); racjonalność (co do zasady potwierdzana przez ARiMR poprzez badanie rynku; ew. wskazane w rozp. stawki maksymalne) VAT- w odniesieniu do pomocy technicznej znajdują zastosowanie przepisy, zgodnie z którymi podatek VAT, z wyjątkiem podatku, którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT nie kwalifikuje się do pomocy (art. 69 ust. 3 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013)

3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Rodzaje kosztów podlegających refundacji z PT PROW 2014-2020 (schemat I) 1.organizacja prac Komitetu Monitorującego i jego grup roboczych 2.koszty wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne płaconymi przez pracodawcę oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Finansowane z PT PROW 2014-2020 może być wynagrodzenie osób, które wykonują zadania kwalifikowalne przez co najmniej 50% swojego czasu pracy. Podstawę do określenia poziomu kwalifikowalności wynagrodzenia stanowi opis stanowiska pracy (lub równoważny dokument, który potwierdza wykonywane zadania np. zakres obowiązków) w przypadku gdy pracownik wykonuje zadania kwalifikowalne w niezmiennym/stałym procencie swojego czasu pracy (procent wskazany w OSP). W przeciwnym razie podstawę określenia poziomu kwalifikowalności stanowić będzie karta czasu pracy. Zakłada się, że KCzP określać będzie wymiar czasu pracy, opis zrealizowanych zadań, procentowy udział zadań kwalifikowalnych na stanowisku pracy, datę, podpis pracownika i osób nadzorujących. Wypełniana będzie w układzie co najmniej tygodniowym (miesięcznym?). Szczegóły (wzór karty) wskazane zostaną w Instrukcji przygotowanej przez ARiMR. Załącznik do rozporządzenia obejmuje również koszty: - nagród, dodatków, premii, nadgodzin – wymagają szczegółowego uzasadnienia w taki sposób, aby możliwa była ich weryfikacja w kontekście zasad kwalifikowalności PT PROW 2014-2020, w tym racjonalności. - umów cywilnoprawnych (z wyjątkiem umów cywilnoprawnych zawieranych przez daną instytucję z własnymi pracownikami)– zawierane w przypadku uzasadnionej konieczności

4 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Za niekwalifikowalne koszty uznane są: składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia finansowane ze środków ZFŚS, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna lub rentowa, świadczenia finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 3.prowadzenie audytów i kontroli 4.koszty noclegów na obszarze kraju (zgodnie z przepisami krajowymi/wyjątkowo wyższe kwoty np. targi albo konkurencyjność/racjonalność-do decyzji) 5.koszty noclegów poza granicami kraju (jw.) 6. koszty transportu - podróże powinny odbywać się przy użyciu najbardziej efektywnych i uzasadnionych ekonomicznie środków transportu (w uzasadnionych przypadkach należy wziąć pod uwagę czas i cel podróży a także skład delegacji). W przypadku przejazdów kolejowych koszt przejazdu powinien odpowiadać kosztowi przejazdu w II klasie, natomiast w przypadku podróży lotniczych-kosztowi podróży w klasie ekonomicznej 7. wsparcie eksperckie/wykładowcy (rezygnacja ze stawek, konkurencyjność/racjonalność) 8. zakup, instalacja, serwisowanie i naprawy sprzętu oraz oprogramowania (odstąpienie od wskazywania konkretnych rodzajów sprzętu i wysokości maksymalnych stawek) 9.zakup mebli, sprzętu oraz materiałów biurowych (co do zasady finansowanie zgodnie z % zaangażowania w zadania kwalifikowalne) niekwalifikowalny koszt - zakup/serwisowanie sprzętu AGD; kwalifikowalny-zakup publikacji o tematyce specjalistycznej, odnoszącej się do zagadnień związanych z realizacją zadań kwalifikowalnych 10.zakup i instalacja oraz serwisowanie i obsługa techniczna komputerowych systemów zarządzania, monitorowania i ewaluacji oraz elektronicznej wymiany danych zapewniających zmniejszenie obciążenia administracyjnego dla beneficjentów

5 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ 11. zakup aparatury, sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac o których mowa w art. 32 oraz 68 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013 (dot. KSCh-Rol) 12.ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach pomocy technicznej 13.podnoszenie kwalifikacji osób biorących udział w procesie przygotowania zarządzania, monitorowania, oceny, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu Co do zasady kwalifikowalny jest koszt zgodny z % zaangażowaniem na rzecz zadań kwalifikowalnych. W przypadku mniejszego niż 100% zaangażowania możliwe jest sfinansowanie kosztów szkolenia w 100% jedynie w przypadku szkoleń, których tematyka jest bezpośrednio związana z realizacją zadań kwalifikowalnych. Natomiast w przypadku pozostałych szkoleń (np. kursy językowe, związane z obsługą programów komputerowych, szkoleń z zakresu tzw. umiejętności miękkich), możliwe jest sfinansowanie kosztów szkolenia w części odpowiadającej zaangażowaniu pracownika na rzecz zadań kwalifikowalnych (na podstawie % określonego w OSP albo KCzP- jeżeli dotyczy) 14.ewaluacja Programu 15.koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji zaangażowanych w przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt Organizacja i obsługa konferencji oraz spotkań konsultacyjno-informacyjnych: -koszty wynajęcia sali, koszty wyżywienia, koszty wykorzystania sprzętu multimedialnego, nagłośnienia, koszty wsparcia ekspertów oraz wykładowców, koszty noclegów, koszty transportu, koszty diet, koszty tłumaczenia (tłumacza, sprzętu), koszty materiałów -Inne: koszty usług pocztowych oraz kurierskich, związane z rozpatrywaniem wniosków, listów i petycji, koszty prowizji bankowych (koszty związane z prowadzeniem rachunku lub opłatą bankową za przelew zagraniczny), koszt rozmów telefonicznych, koszty związane z użytkowaniem Internetu, koszt kart telefonicznych (kart pre – paid) do komórkowych telefonów służbowych, koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji, danych i dokumentów (m.in. koszty wynajmu skrytek sejfowych), koszty abonamentu RTV. 16.przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

6 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ 17.środki transportu a) leasing (umowa powinna zawierać klauzulę bez możliwości wykupu), b) wynajem długoterminowy. Kwalifikowalne są wydatki ponoszone na bieżącą eksploatację samochodu dotyczące: opłat parkingowych opłat autostradowych napraw zakupu paliwa pakietu ubezpieczeniowego przeglądów technicznych GPS wraz z wyposażeniem wymiany kół konserwacji i pielęgnacji dodatkowego wyposażenia samochodu (akcesoria) wynajmu miejsc garażowych/parkingowych dla samochodów służbowych Za niekwalifikowalne koszty uznane są: zakup środków transportu, wydatki poniesione na ulepszanie środków transportu, radio CB wraz z wyposażeniem. 18. najem i utrzymanie pomieszczeń 19. koszty eksploatacyjne.

7 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Założenia do podziału środków pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 SCHEMAT I Wzmocnienie systemu wdrażania Programu

8 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Schemat I Wzmocnienie systemu wdrażania Programu Schemat I Wzmocnienie systemu wdrażania Programu Schemat II Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 Schemat II Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020

9 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Zgodnie z PROW 2014-2020 budżet pomocy technicznej wynosi: - 208 283 391 euro [wkład EFRROW: 132 527 195 euro ], - Schemat I - planowany poziom finansowania 148 283 391 euro - Schemat II – planowany poziom finansowania 60 000 000 euro Udział pomocy technicznej w całym budżecie PROW 2014-2020 jest podobny jak w PROW 2007-2013 i wynosi 1,54%.

10 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Zgłoszone zapotrzebowanie na środki schematu I PT PROW 2014-2020: 315 166 466 euro co stanowi 212,54% całego limitu środków pomocy technicznej dla schematu I.

11 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Schemat I – 23/24Schemat II - 38 Samorządy województw- 16Jednostki regionalne - 16 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (IZ) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Podmiot wdrażający działania: Transfer wiedzy i działalność informacyjna oraz Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw Jednostka centralna KSOW- FAPA Urząd Zamówień PublicznychCentrum Doradztwa Rolniczego Ministerstwo FinansówWODR- 16 Krajowa Stacja Chemiczno-RolniczaPodmiot wdrażający działania: Transfer wiedzy i działalność informacyjna oraz Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw UKE? Beneficjenci PROW 2014-2020

12 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Czynniki mające wpływ na podział środków PT PROW 2014-2020 W PROW 2014-2020 budżet na PT jest mniejszy niż w PROW 2007-2013, większa liczba beneficjentów PT PROW 2014-2020, nowe działania PROW 2014-2020, nowe obszary wykorzystania pomocy technicznej,

13 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza: Prowadzenie prac mających na celu wyznaczenie obszarów z ograniczeniami naturalnymi i innymi szczególnymi ograniczeniami. Tworzenie i prowadzenie bazy danych zawierających wyniki analizy gleb. Nowy Beneficjent:

14 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Propozycja limitu środków dla samorządów województw 35,81% całej kwoty PT, tj.74 595 542 euro, co stanowi 50,31% całego Schematu I Zgłoszone zapotrzebowanie przez SW: 154 689 153 euro, co stanowi 104,32% całego limitu środków pomocy technicznej dla schematu I

15 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ

16 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Propozycje podejścia do podziału kwot w ramach Schematu I pomiędzy samorządy województw Po wyodrębnieniu budżetu dla Mazowsza, pozostałe środki zostaną rozdysponowane przy uwzględnieniu podziału w stosunku 80%/20% (80% zaproponowanego limitu środków PT PROW 2014- 2020 w równym podziale na 15 województw; 20% zaproponowanego limitu podzielone wg udziału limitu środków przyznanych na województwo w limicie środków przyznanych na działania delegowane do SW)

17 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Propozycje podejścia do podziału kwot w ramach Schematu I pomiędzy samorządy województw Powyższa propozycja podziału środków, polegająca na wyłączeniu osobnej puli dla Mazowsza i podziale pozostałych środków wg kryterium 80%/20%, została zaprezentowana przez MRiRW na posiedzeniu Komisji ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP w dniu 7 maja br. i spotkała się z akceptacją ww. gremium

18 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Dalsze prace na podziałem środków PT PROW 2014-2020 Czerwiec/lipiec 2015 – zakończenie konsultacji wewnątrzresortowych projektu rozporządzenia; lipiec 2015 – projekt zostanie wysłany do konsultacji społecznych; sierpień 2015 – projekt zostanie wysłany do konsultacji międzyresortowych; wrzesień/październik 2015 – zakończenie prac

19 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Dziękuję za uwagę BPT WZPT


Pobierz ppt "MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Dziękuję za uwagę Pomoc Techniczna PROW 2014 – 2020 cz. II Grupa Robocza KSOW Radziejowice,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google