Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Tomasz Wójtowicz. 1.Normy prawne; 2. Praworządność; 3. Normy prawne, a etyka; 4. Normy etyczne w pracy policjanta 5.Przygotowania zawodowe, a etyka;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Tomasz Wójtowicz. 1.Normy prawne; 2. Praworządność; 3. Normy prawne, a etyka; 4. Normy etyczne w pracy policjanta 5.Przygotowania zawodowe, a etyka;"— Zapis prezentacji:

1 dr Tomasz Wójtowicz

2

3 1.Normy prawne; 2. Praworządność; 3. Normy prawne, a etyka; 4. Normy etyczne w pracy policjanta 5.Przygotowania zawodowe, a etyka;

4 Norma prawna - reguła postępowania, ustanowiona przez kompetentny organ państwa np. parlament, rząd, prezydenta, wojewodę, skierowana do abstrakcyjnego adresata, określająca sposób postępowania w przewidzianej tą normą sytuacji.

5 Norma prawna – wypowiedź zawarta w akcie prawotwórczym, wyrażająca polecenie ogólnego zachowania się w konkretnych okolicznościach.

6 Norma prawna Hipoteza Dyspozycja Sankcja Określa warunki zastosowania normy prawnej oraz jej adresata Określa właściwy sposób zachowania się adresata w opisanej sytuacji Określa negatywne następstwa, jakie spotkają adresata jeśli nie będzie respektował dyspozycji Źródło: M.Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania

7 Norma prawna SankcjonowanaSankcjonująca Składa się z hipotezy i dyspozycji. Wyraża nakaz bądź zakaz powinnego zachowania. Składa się z hipotezy i dyspozycji. hipoteza określa fakt naruszenia normy sankcjonowanej, a dyspozycja jest właściwą sankcją przedstawioną jako sposób postępowania. Źródło: M.Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania

8 Zezwalające ZakazująceNakazujące Uprawniają do określonego zachowania Określają zachowania od których adresat powinien się powstrzymać Nakazują co adresat powinien uczynić aby postępować zgodnie z normą prawną

9 Bezwzględnie obowiązujące Względnie obowiązujące Bezwzględny obowiązek zachowania się zgodnego z treścią normy prawnej Adresat ma możliwość wyboru zachowania innego niż jest określony w normie

10 Ius communeIus particulare Obowiązujące na terenie całego państwa Obowiązujące na części terytorium państwa

11 Prawo Moralność

12 Prawo

13 Norma prawna Bezwzględnie obowiązująca Względnie obowiązująca ZakazującaNakazującaUpoważniająca

14 PRAWO Etyka Źródło norm Proces legislacyjny Internalizacja określony wartości Treść norm Powszechnie dostępna – Dziennik Ustaw Odwołanie do osobowego sumienia

15 PRAWO Etyka Legitymizacja norm Autorytet państwaOdwołanie się do wartości Obowiązywalność norm Regulują rozległe obszary życia Uchodzą za normy idealne, zobowiązują jedynie w osobistym sumieniu

16 PRAWO Etyka Cel norm Służą dobru wspólnemu, zagwarantowania bezpieczeństwa prawnego Służą pomocą w ukształtowaniu udanego życia w wolności i odpowiedzialności Źródło: E.Wiszowany, Etyka w policji

17 Praworządność – jest stanem faktycznym polegającym na tym, że państwo działa za pośrednictwem swoim organów zgodnie z obowiązującym prawem (przestrzega prawa). Oznacz to, że proces sprawowania władzy publicznej w państwie opiera się przede wszystkim na prawie.

18 dotyczy działań państwa nie innych podmiotów (osób fizyczny, prawnych itp.); praworządności się nie narusza, narusza się normy prawe. Jeśli państwa to czyni oznacza, że jest niepraworządne; praworządne jest państwo, którego władza publiczna ma określone granice;

19 Art. 2 Konstytucji RP, mówiącego, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej

20 Art. 76 ust. 1 pkt 1 Członek korpusu służby cywilnej „w szczególności” zobowiązany jest przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

21 Art. 4 Urzędnik działa zgodnie z zasadą praworządności

22 Praworządność FormalnaMaterialna Źródło: I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej;

23 Praworządność formalna – za praworządne uznaje się państwo, w którym prawo pozytywne jest przez nie stanowione. Z tego punktu widzenia treść tego prawa jest obojętna. Przyjmuje się, że przestrzeganie prawa przez państwo jest wartością samoistną ponieważ daje obywatelom poczucie pewności i obliczalności decyzji podejmowanych przez władze publiczne.

24 generalność; jawność; zrozumiałość; stabilność; niesprzeczność

25 Praworządność materialna – za praworządne uznaje się państwo, które nie tylko przestrzega prawa ale w którym prawo pozytywne spełnia pewne postulaty aksjologiczne odnoszące się do jego treści i formy. Prawo pozytywne powinno być równe dla wszystkich, deklarować podstawowe wolności i prawa człowieka i obywatela, zawierać gwarancje realizacji tych wolności i praw.

26 Prawo równe dla wszystkich; prawa człowieka i obywatela; gwarancja praw;

27

28

29

30

31 obowiązek przestrzegania przez urzędnika prawa we wszelkich działaniach służbowych; podstawy prawne działania urzędnika powinny być jawne; równe traktowanie obywateli; zasada proporcjonalności (minimalizacja ciężarów nakładanych na obywateli);

32 Kiedy można odmówić wykonania polecenia? polecenie niezgodne z zapisami umowy o pracę; polecenie niezgodne z kwalifikacjami pracownika; skutkiem wykonania polecenia jest przestępstwo;

33 Źródło: Ustawa o służbie cywilnej

34 Źródło: Ustawa o policji

35

36 Normy etyczneNormy prawne Zakaz stosowania tortur i nieludzkiego traktowania

37

38

39 Zasady etyki zawodowej policjanta

40 Ewolucja stosunku do kary śmierci (zadawania śmierci): doświadczenia holokaustu; prawa człowieka; Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (1966) Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia…

41 Pozbawienie życia nie będzie uznane za sprzeczne z prawem, jeśli nastąpi w wyniku bezwzględnie koniecznego użycia siły: w obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawną przemocą; w celu wykonania zgodnego z prawem zatrzymania lub uniemożliwiania ucieczki osobie pozbawionej wolności zgodnie z prawem; w działaniach podjętych zgodnie z prawem w celu stłumienia zamieszek lub powstania;

42 Wykładnia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: absolutna konieczność użycia broni; proporcjonalność użycia broni;

43 Kodeks postępowania funkcjonariuszy porządku publicznego Deklaracja o policji Rady Europy

44 Ustawa o policji

45

46 Wnioski: Policjant sięgający po broń nie może zapomnieć o powszechnym prawie każdego do życia; Policjant powinien sięgnąć po broń jeśli inne środki przymusu okazały się nieskuteczne; Nie powinno się używać broni kiedy istnieje wysokie prawdopodobieństwo narażenia osób postronnych;

47

48

49 Prof. o. Jacek Salij Doktryna usprawiedliwionej obrony: Przykazanie „nie zabijaj” obowiązuje bezwyjątkowo także podczas wojny; zdarzają się sytuacje, w których napastnikowi odbiera się życie (zgodne z prawem). Winą za efekt tych działań należy obarczyć napastnika; uprawniona obrona może być nie tylko prawem ale także obowiązkiem – żołnierze; kto broni zagrożonego niesprawiedliwie życia własnego lub cudzego, nie jest winny zabójstwa;

50

51

52

53 Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swojej godności i swoich praw. Są obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

54 Policjant we wszystkich swoich działaniach ma obowiązek poszanowania godności ludzkiej, w szczególności wyrażającej się w: respektowaniu każdego człowieka do życia; zakazie inicjowania, stosowania lub tolerowania tortur bądź nieludzkiego lub poniżającego traktowania;

55

56

57 Starożytność i Średniowiecze; Rewolucja Francuska; policje polityczne XIX i XX wieku; Konwencja ONZ o zakazie tortur (1984);

58

59

60


Pobierz ppt "Dr Tomasz Wójtowicz. 1.Normy prawne; 2. Praworządność; 3. Normy prawne, a etyka; 4. Normy etyczne w pracy policjanta 5.Przygotowania zawodowe, a etyka;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google