Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrola i nadzór. KONTROLA Definicja: -Badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym; -Ustalenia przyczyn oraz zakresu rozbieżności; -Przekazanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrola i nadzór. KONTROLA Definicja: -Badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym; -Ustalenia przyczyn oraz zakresu rozbieżności; -Przekazanie."— Zapis prezentacji:

1 Kontrola i nadzór

2 KONTROLA Definicja: -Badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym; -Ustalenia przyczyn oraz zakresu rozbieżności; -Przekazanie wyników kontroli podmiotowi kontrolowanemu.

3 KONTROLA MIERNIKI KONTROLI: -Legalność; -Celowość; -Rzetelność; -Gospodarność.

4 KONTROLA Różnorodność kryteriów kontroli jest związana z różnorodnością kontroli -Prawodawca pozostawia wykładnię tych pojęć podmiotom kontrolującym. Tendencją było ograniczenie kryteriów kontroli, tak aby ograniczyć niejasność ich sformułowania.

5 KONTROLA KONTROLA PRAWNA Kontrola regulowana prawem -Kontroli tej podawani są wszyscy obywatele oraz administracja publiczna -Kontrola ta ma szeroki zasięg A. przedmiotowy B. podmiotowy

6 KONTROLA Administracja publiczna, a kontrola: -Administracja publiczna może być: A.Kontrolowanym; B.Kontrolującym.

7 KONTROLA Cel kontroli: -Zwiększenie sprawności administracji publicznej; -Minimalizowanie zjawisk patologicznych w administracji publicznej; -Prewencyjne zapobieganie powstanie tych zjawisk.

8 KONTROLA Treść działania kontrolnego: -Ustalenie zasięgu i przyczyn rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym a stanem postulowanym. Stanem istniejącym (kontrolowanym) może być: A.Stan faktyczny; B.Stan prawny.

9 KONTROLA Przedmiotem działania jest: -Sposób prowadzenia działań; -Efekty działań.

10 KONTROLA Kontrola powinna zakończyć się przekazaniem wyników kontroli podmiotowi kontrolowanemu. - W celu wyeliminowania rozbieżności – podmiot kontrolujący nie może samodzielnie wyeliminować tych rozbieżności.

11 KONTROLA -Problem ingerencji podmiotu kontrolującego. Kontrola czysta: -Oznacza brak bezpośredniego wpływu na działalność kontrolowanego. Ingerencja: - Powinna być oparta na wyraźnej podstawie prawnej.

12 KONTROLA PODMIOT KONTROLI: -Kontrola zewnętrzna – prowadzona przez podmioty spoza administracji pub. -Kontrola wewnętrzna – prowadzona przez podmioty w strukturze administracji pub.

13 KONTROLA Kontrola sprawowana przez społeczeństwo: -Wykonywana przez obywateli – kontrola społeczna; -Wykonywana przez przedstawicieli społeczeństwa – kontrola parlamentarna, podobnie kontrola sprawowana przez OSiK jst.

14 KONTROLA Kontrola może być sprawowana przez: -Sprawowana przez sądy administracyjne; -Sprawowane przez organy administracji publicznej (Prezes NIK); -Kontrola prokuratorska; -Kontrola RPO.

15 KONTROLA Kontrola sprawowana przez organy wewnątrz adm. pub. - np. kontrola sprawowana przez inspekcje powoływane w ramach pionów organizacyjnych lub pomiędzy tymi pionami.

16 KONTROLA Zakres kontroli: -Kontrola zupełna – obejmuje wszystkie działania jednostki kontrolowanej; -Kontrola ograniczona – dotyczy konkretnego działania jednostki kontrolowanej. Kontrola ograniczona to np.: 1.Kontrola decyzji administracyjnej; 2.Wg określonej kategorii wykonywanych działań.

17 KONTROLA Wg. czasu wykonywania kontroli: -Kontrola wstępna – ex ante – ma prewencyjne znaczenie; -Kontrola faktyczna – jest podejmowana równolegle; -Kontrola następcza – ex post – po zakończeniu czynności kontrolowanej.

18 KONTROLA Wg. inicjatywy przeprowadzonej kontroli: -Kontrola przeprowadzona z urzędu; -Kontrola przeprowadzona na wniosek innego podmiotu – np. uruchomiona w ramach kontroli społecznej – inicjatywna obywateli w zakresie rozpoczęcia kontroli.

19 KONTROLA Cechy kontroli: -Bezstronność – obiektywność – np. najlepiej jest widoczna w przypadku kontroli sądowej Bezstronność jest związana np. z brakiem odpowiedzialności organu kontrolującego za działania organu kontrolowanego

20 KONTROLA Cechy kontroli: - Fachowość – kontrolujący powinien mieć większą wiedzę / doświadczenie niż podmiot kontrolowany. Z tej przyczyny kontrola społeczna jest jedynie inicjowana przez obywateli, a nie przez nich przeprowadzona.

21 KONTROLA Cechy kontroli: -Efektywność – prawodawca powinien określić instrumenty służące prowadzeniu efektywnej kontroli. W tym przypadku – zbyt duży zakres tych instrumentów prowadzi do zmiany kontroli w nadzór.

22 KONTROLA Cechy kontroli - Proporcjonalna – kontrola nie powinna uniemożliwiać bieżącego działania podmiotu kontrolowanego.

23 KONTROLA Kontrola parlamentarna: -Kontrola Sejmu nad rządem – polityczny charakter. W trakcie: 1.Debaty budżetowej; 2.Udzielania rządowi absolutorium; 3.Prac komisji sejmowych; 4.Działalności poszczególnych posłów.

24 KONTROLA Kontrola sprawowana przez NIK: -Prezes NIK ma obowiązek przedkładać Sejmowi – informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli. - Organy administracji rządowej / samorządowej są obowiązane do współpracy z NIK.

25 KONTROLA Kontrola sprawowana przez NIK: -Kontrola jest wykonywana w toku postępowania kontrolowanego określonego w ustawie o NIK -NIK przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej / jednostki nadrzędnej wniosków pokontrolnych.

26 KONTROLA Kontrola sądów i trybunałów: -Sądy administracyjne; -Sądy i trybunały. Kontrola aktów normatywnych; Kontrola organów administracji publicznej.

27 KONTROLA Kontrola prokuratorska: -Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym. -Udział prokuratora w postępowaniu sądowo-administracyjnym

28 KONTROLA Kontrola sprawowana przez RPO -Kontrola związana z naruszeniem praw / wolności człowieka RPO może: -Żądać wszczęcia postępowań; -Wnieść skargę do sądu administracyjnego;

29 NADZÓR Definicja: Nadzór obejmuje: 1.Kontrolę; 2.Połączoną z pomocą, modyfikacją działań podmiotu nadzorowanego.

30 NADZÓR Podział nadzoru ze względu na: -Podmiot nadzorujący; -Podmiot nadzorowany. Nadzór obejmuje: 1.Nadzór nad administracją rządową; 2.Nadzór nad działalnością jst; 3.Nadzór policyjny.

31 NADZÓR Ad. 1 Nadzór nad administracją rządową -adm. rząd. – jest zcentralizowna -Układy nadrzędności / podporządkowania są ujęte w formie nadzoru hierarchicznego – nazywanego inaczej kierownictwem

32 NADZÓR ad. 2 Nadzór nad działalnością jst. -Samodzielność prawna jst; -Ograniczenie samodzielności przez prawo. Swoistość tego nadzoru -Nadzór weryfikacyjny; -Kryterium nadzoru – zgodność z prawem

33 NADZÓR ad. 2 Nadzór nad działalnością jst. C.D. Organy nadzoru: -Prezes RM -Wojewoda -RIO Organy spełniające funkcje nadzorcze: -Sejm -Minister właściwy ds. adm. pub.

34 NADZÓR ad. 2 Nadzór nad działalnością jst. C.D. Sądowa ochrona jst przed nielegalną ingerencją nadzorczą

35 NADZÓR Ad. 3 Nadzór policyjny. -Należy odnieść do policji administracyjnej; -Ingerencja wobec działania podmiotu, który jest zewnętrzny wobec administracji publicznej.

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Kontrola i nadzór. KONTROLA Definicja: -Badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym; -Ustalenia przyczyn oraz zakresu rozbieżności; -Przekazanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google