Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Kurzyński Oferta finansowania projektów rozwojowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Kurzyński Oferta finansowania projektów rozwojowych."— Zapis prezentacji:

1 Paweł Kurzyński Oferta finansowania projektów rozwojowych

2 NCBR w systemie finansowania B+R Finansowanie statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Granty Badania podstawowe Badania stosowane Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

3 Zadania NCBR  Finansowanie badań stosowanych,  Finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki,  Finansowanie współpracy międzynarodowej,  Wspieranie rozwoju młodej kadry,  Finansowanie badań na rzecz bezpieczeństwa i obronności.

4 Formy realizacji zadań  Programy strategiczne  Programy horyzontalne wsparcia badań naukowych lub prac rozwojowych  Programy wsparcia rozwoju kadry naukowej, w szczególności młodych naukowców  Programy międzynarodowe  Programy wsparcia wdrożeń i komercjalizacji wyników prac B+R  Programy operacyjne  Programy sektorowe  Wspólne przedsięwzięcia

5 Programy NCBR a poziomy gotowości technologicznej

6 Budżet NCBR w mln zł

7 Kierunki Krajowego Programu Badań  Nowe technologie w zakresie energetyki,  Choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna  Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne  Nowoczesne technologie materiałowe  Środowisko naturalne, rolnictwo, leśnictwo  Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków,  Bezpieczeństwo i obronność państwa.

8 Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED  Uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania (profilaktyki i leczenia) chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach niniejszego programu  Budżet programu: 800 mln zł  Realizacja do 2019 r. (3 konkursy) – 3.konkurs w tym roku

9 Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BIOSTRATEG  Stymulowanie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności w rolnictwie, leśnictwie i powiązanych z nimi przemysłach: rolno-spożywczym i drzewnym oraz stworzenie warunków umożliwiających polskim zespołom badawczym oraz przedsiębiorcom udział w unijnych inicjatywach i projektach badawczo-rozwojowych, prowadzonych w ramach programu Horyzont  Budżet programu: 500 mln zł  Realizacja do 2019 r. (3 konkursy) – 2.konkurs w tym roku

10 CuBR  Porozumienie pomiędzy NCBR a KGHM Polska Miedź S.A.  Wsparcie badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych.  Budżet programu: 200 mln zł NCBR: 100 mln zł KGHM: 100 mln zł  Realizacja do 2018 r. (3 konkursy) – 3.konkurs w 2016 r.

11 Program LIDER Wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu zespołami badawczymi poprzez umożliwienie im realizacji projektów badawczych o potencjale wdrożeniowym. Konkurs ogłaszany raz w roku w grudniu Alokacja w konkursie wynosi 40 mln zł

12 Fundusze strukturalne  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - poprawa jakości i wzmocnienie aplikacyjnego charakteru badań oraz wzrost ich wykorzystania na potrzeby rozwoju gospodarczego  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół wyższych w obszarach kluczowych dla gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa  Program Operacyjny Polska Cyfrowa - pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce

13 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  I OŚ - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe (NCBR)  II OŚ - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach (MG)  III OŚ - Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw (MG)  IV OŚ - Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego (NCBR)  V OŚ - Pomoc techniczna Budżet mln EUR (NCBR: 6 mld EUR)

14 Krajowa Inteligentna Specjalizacja  POIR jest realizowany zgodnie z koncepcją inteligentnej specjalizacji, co oznacza koncentrację wsparcia na obszarach o najwyższym potencjale rozwojowym.  Możliwe finansowanie działań o charakterze eksperymentalnym, zgodnych z mechanizmem przedsiębiorczego odkrywania, który stanowi element strategii inteligentnej specjalizacji.

15 Działy i obszary inteligentnej specjalizacji ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne 2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej 3. Wytwarzanie produktów leczniczych BIOGOSPODARKA ROLNO- SPOŻYWCZA, LEŚNO- DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA 4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno- drzewnego 5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji) 6.Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA 7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo 9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI 10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów 11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) 12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM) 13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty 14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe 15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne 16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących 17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych 18. Optoelektroniczne systemy i materiały

16 Szybka Ścieżka  Nowatorska formuła wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych podejmowanych przez przedsiębiorców w obszarze zaawansowanych technologii, w której czas wydania decyzji o dofinansowaniu projektu został skrócony do 60 dni.  Dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w „Krajową inteligentną specjalizację”.  Budżet programu: 1,6 mld zł  Nabór prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2015 r.

17 Demonstrator+  Wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.  Budżet programu: 500 mln zł  Nabór trwa do 31 czerwca 2015 r.

18 BRIdge Alfa  Współfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju – projekty w fazie proof-of- principle i/lub proof-of-concept, w celu zwiększenia podaży projektów B+R atrakcyjnych dla inwestorów typu venture capital i/lub private equity, w perspektywie średnio-okresowej (≤5 lat). – informacje o programie

19 10 funduszy zalążkowych ustanowionych w 2014 roku

20 Wehikuły inwestycyjne 1. Startup Hub Poland 2. Polski Instytut Badań i Rozwoju 3. Xplorer Fund 4. Fundusz Infini 5. LSI 6. Impera Alfa 7. Black Pearls 8. Speed Up BRIdge Alfa 9. InnoVenture 10. Technopark Gliwice

21 Programy finansowane z PO IR  Programy sektorowe Programy służące realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki, których inicjatorem jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży, przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R INNOLOT – Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa Nabór wniosków do 17 lipca 2015 r. INNOMED – Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny Nabór wniosków III kwartał 2015 r..

22 Na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy?  Największa pula środków przeznaczona na projekty B+R przedsiębiorstw w formule tzw. „szybkiej ścieżki” oraz na projekty obejmujące tzw. fazę demonstracji  Zdecydowana większość wsparcia dla MŚP, w szczególności będzie to dotyczyć to flagowego instrumentu POIR – tzw. „szybkiej ścieżki”  NCBR wprowadza instrumenty pozwalające ubiegać się o dofinansowanie projektów istotnych dla określonych sektorów gospodarki  Przedsiębiorca będzie ważnym partnerem dla jednostek naukowych przy realizacji projektów badawczych (projekty strategiczne, projekty regionalnych agend naukowo-badawczych, projekty aplikacyjne)  Możliwość skorzystania ze wsparcia za pośrednictwem funduszy VC

23 E-pionier  Pierwsza w Polsce ogólnokrajowa inicjatywa zakładająca finansowanie rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP - pre-commercial procurement). Wsparcie uzyskają bazujące na narzędziach oferowanych przez TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) pomysły rozwiązujące problemy istotne społecznie lub gospodarcze.  Planowane uruchomienie naboru w lipcu 2015 r.  Planowany budżet: 100 mln zł

24 Wartość dofinansowania projektów w regionach (mln zł)

25 Liczba i wartość dofinansowania projektów w regionach WojewództwoLiczba projektówWartość dofinansowania Mazowieckie zł Małopolskie zł Śląskie zł Wielkopolskie zł Dolnośląskie zł Pomorskie zł Łódzkie zł Lubelskie zł Podkarpackie zł Zachodniopomorskie zł Kujawsko-Pomorskie zł Świętokrzyskie zł Opolskie zł Warmińsko-mazurskie zł Podlaskie zł Lubuskie zł Razem zł

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Paweł Kurzyński Oferta finansowania projektów rozwojowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google