Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Kurzyński Oferta finansowania projektów rozwojowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Kurzyński Oferta finansowania projektów rozwojowych."— Zapis prezentacji:

1 Paweł Kurzyński Oferta finansowania projektów rozwojowych

2 NCBR w systemie finansowania B+R Finansowanie statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Granty Badania podstawowe Badania stosowane Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

3 Zadania NCBR  Finansowanie badań stosowanych,  Finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki,  Finansowanie współpracy międzynarodowej,  Wspieranie rozwoju młodej kadry,  Finansowanie badań na rzecz bezpieczeństwa i obronności.

4 Formy realizacji zadań  Programy strategiczne  Programy horyzontalne wsparcia badań naukowych lub prac rozwojowych  Programy wsparcia rozwoju kadry naukowej, w szczególności młodych naukowców  Programy międzynarodowe  Programy wsparcia wdrożeń i komercjalizacji wyników prac B+R  Programy operacyjne  Programy sektorowe  Wspólne przedsięwzięcia

5 Programy NCBR a poziomy gotowości technologicznej

6 Budżet NCBR w mln zł

7 Kierunki Krajowego Programu Badań  Nowe technologie w zakresie energetyki,  Choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna  Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne  Nowoczesne technologie materiałowe  Środowisko naturalne, rolnictwo, leśnictwo  Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków,  Bezpieczeństwo i obronność państwa.

8 Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED  Uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania (profilaktyki i leczenia) chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach niniejszego programu  Budżet programu: 800 mln zł  Realizacja do 2019 r. (3 konkursy) – 3.konkurs w tym roku

9 Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BIOSTRATEG  Stymulowanie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności w rolnictwie, leśnictwie i powiązanych z nimi przemysłach: rolno-spożywczym i drzewnym oraz stworzenie warunków umożliwiających polskim zespołom badawczym oraz przedsiębiorcom udział w unijnych inicjatywach i projektach badawczo-rozwojowych, prowadzonych w ramach programu Horyzont 2020.  Budżet programu: 500 mln zł  Realizacja do 2019 r. (3 konkursy) – 2.konkurs w tym roku

10 CuBR  Porozumienie pomiędzy NCBR a KGHM Polska Miedź S.A.  Wsparcie badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych.  Budżet programu: 200 mln zł NCBR: 100 mln zł KGHM: 100 mln zł  Realizacja do 2018 r. (3 konkursy) – 3.konkurs w 2016 r.

11 Program LIDER Wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu zespołami badawczymi poprzez umożliwienie im realizacji projektów badawczych o potencjale wdrożeniowym. Konkurs ogłaszany raz w roku w grudniu Alokacja w konkursie wynosi 40 mln zł

12 Fundusze strukturalne 2014-2020  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - poprawa jakości i wzmocnienie aplikacyjnego charakteru badań oraz wzrost ich wykorzystania na potrzeby rozwoju gospodarczego  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół wyższych w obszarach kluczowych dla gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa  Program Operacyjny Polska Cyfrowa - pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce

13 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  I OŚ - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe (NCBR)  II OŚ - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach (MG)  III OŚ - Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw (MG)  IV OŚ - Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego (NCBR)  V OŚ - Pomoc techniczna Budżet 8 614 mln EUR (NCBR: 6 mld EUR)

14 Krajowa Inteligentna Specjalizacja  POIR jest realizowany zgodnie z koncepcją inteligentnej specjalizacji, co oznacza koncentrację wsparcia na obszarach o najwyższym potencjale rozwojowym.  Możliwe finansowanie działań o charakterze eksperymentalnym, zgodnych z mechanizmem przedsiębiorczego odkrywania, który stanowi element strategii inteligentnej specjalizacji.

15 Działy i obszary inteligentnej specjalizacji ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne 2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej 3. Wytwarzanie produktów leczniczych BIOGOSPODARKA ROLNO- SPOŻYWCZA, LEŚNO- DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA 4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno- drzewnego 5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji) 6.Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA 7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo 9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI 10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów 11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) 12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM) 13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty 14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe 15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne 16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących 17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych 18. Optoelektroniczne systemy i materiały

16 Szybka Ścieżka  Nowatorska formuła wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych podejmowanych przez przedsiębiorców w obszarze zaawansowanych technologii, w której czas wydania decyzji o dofinansowaniu projektu został skrócony do 60 dni.  Dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w „Krajową inteligentną specjalizację”.  Budżet programu: 1,6 mld zł  Nabór prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2015 r.

17 Demonstrator+  Wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.  Budżet programu: 500 mln zł  Nabór trwa do 31 czerwca 2015 r.

18 BRIdge Alfa  Współfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju – projekty w fazie proof-of- principle i/lub proof-of-concept, w celu zwiększenia podaży projektów B+R atrakcyjnych dla inwestorów typu venture capital i/lub private equity, w perspektywie średnio-okresowej (≤5 lat). www.BRIdge.gov.plwww.BRIdge.gov.pl – informacje o programie

19 10 funduszy zalążkowych ustanowionych w 2014 roku

20 Wehikuły inwestycyjne 1. Startup Hub Poland 2. Polski Instytut Badań i Rozwoju 3. Xplorer Fund 4. Fundusz Infini 5. LSI 6. Impera Alfa 7. Black Pearls 8. Speed Up BRIdge Alfa 9. InnoVenture 10. Technopark Gliwice

21 Programy finansowane z PO IR  Programy sektorowe Programy służące realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki, których inicjatorem jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży, przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R INNOLOT – Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa Nabór wniosków do 17 lipca 2015 r. INNOMED – Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny Nabór wniosków III kwartał 2015 r..

22 Na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy?  Największa pula środków przeznaczona na projekty B+R przedsiębiorstw w formule tzw. „szybkiej ścieżki” oraz na projekty obejmujące tzw. fazę demonstracji  Zdecydowana większość wsparcia dla MŚP, w szczególności będzie to dotyczyć to flagowego instrumentu POIR – tzw. „szybkiej ścieżki”  NCBR wprowadza instrumenty pozwalające ubiegać się o dofinansowanie projektów istotnych dla określonych sektorów gospodarki  Przedsiębiorca będzie ważnym partnerem dla jednostek naukowych przy realizacji projektów badawczych (projekty strategiczne, projekty regionalnych agend naukowo-badawczych, projekty aplikacyjne)  Możliwość skorzystania ze wsparcia za pośrednictwem funduszy VC

23 E-pionier  Pierwsza w Polsce ogólnokrajowa inicjatywa zakładająca finansowanie rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych (PCP - pre-commercial procurement). Wsparcie uzyskają bazujące na narzędziach oferowanych przez TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) pomysły rozwiązujące problemy istotne społecznie lub gospodarcze.  Planowane uruchomienie naboru w lipcu 2015 r.  Planowany budżet: 100 mln zł

24 Wartość dofinansowania projektów w regionach (mln zł)

25 Liczba i wartość dofinansowania projektów w regionach WojewództwoLiczba projektówWartość dofinansowania Mazowieckie217312 168 674 230 zł Małopolskie7643 278 525 921 zł Śląskie6622 973 406 397 zł Wielkopolskie5662 382 091 809 zł Dolnośląskie4192 386 448 420 zł Pomorskie4041 846 809 528 zł Łódzkie3031 457 531 491 zł Lubelskie204767 316 218 zł Podkarpackie1921 082 171 126 zł Zachodniopomorskie173572 789 456 zł Kujawsko-Pomorskie145404 058 385 zł Świętokrzyskie80330 501 450 zł Opolskie75121 827 162 zł Warmińsko-mazurskie71209 730 408 zł Podlaskie68387 809 933 zł Lubuskie48135 649 932 zł Razem634730 505 341 866 zł

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Paweł Kurzyński Oferta finansowania projektów rozwojowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google