Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie merytoryczne Michał Byliniak. VAT  Podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w danym roku podatkowym są zwolnieni od podatku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie merytoryczne Michał Byliniak. VAT  Podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w danym roku podatkowym są zwolnieni od podatku."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie merytoryczne Michał Byliniak

2 VAT

3  Podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w danym roku podatkowym są zwolnieni od podatku z mocy prawa, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty uprawniającej do zwolnienia. Aby skorzystać ze zwolnienia, nie trzeba zgłaszać tego w urzędzie skarbowym. OBOWIĄZEK VAT

4  osoby prawne,  jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - przede wszystkim spółki: cywilna, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna,  osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Zgodnie z przepisami podatnikami VAT mogą być (art. 15):

5  Zwolnienie podmiotowe obejmuje podatników VAT, u których wartość sprzedaży opodatkowanej (obrotu) nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym limitu ustawowego - od 1 stycznia 2010 r. jest to 150 000 zł (art. 113).  Obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu, w roku przekroczenia progu, podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. ZWOLNIENIE VAT

6  Jeżeli np. w maju nastąpi przekroczenie limitu, a według stanu sprzedaży na dzień 31 grudnia okaże się, że wartość sprzedaży nie przekroczyła kwoty 150 000 zł firma może od następnego roku powrócić do zwolnienia z VAT, ale musi poinformować o tym pisemnie urząd skarbowy do 15 stycznia. ZWOLNIENIE VAT

7  Dokonujący dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których lista zawarta jest w załączniku do rozporządzenia w sprawie faktur.  Dokonujący dostawy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.  Dokonujący dostawy nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Podmioty, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT (art. 113 ust. 13 ustawy o VAT):

8  Notariusze, adwokaci i radcowie prawni - wykonujący usługi prawnicze.  Świadczący usługi w zakresie doradztwa - z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.  Świadczący usługi jubilerskie.  Niemający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju. Podmioty, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT (art. 113 ust. 13 ustawy o VAT):

9  Towary używane - środki trwałe, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku od ich nabycia;  produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej. Rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej jest zwolniony z obowiązku:  wystawiania faktur,  prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług,  składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej VAT-7,  dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT. ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE (art. 43 ust. 1)

10  Od 1 stycznia 2011 r. prawodawca odszedł od określania usług zwolnionych z podatku VAT za pomocą symboli PKWiU. Od 1 stycznia 2011 r. zwolnienia zawarte są w przepisach Ustawy o VAT (art. 43), a nie w załączniku nr 4. Zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT są miedzy innymi:  Usługi pośrednictwa finansowego z pewnymi wyłączeniami.  Usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu i ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej, lekarzy, lekarzy dentystów, psychologów, pielęgniarki, położne.  Usługi w zakresie edukacji. ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE

11  Usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, głównie szkoły i przedszkola.  Usługi kształcenia na poziomie wyższym świadczone m.in. przez uczelnie.  Usługi nauczania języków obcych. Inne usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego: ◦ prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, ◦ świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, ◦ finansowane w całości ze środków publicznych. ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE

12  Najem lub dzierżawa nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek - należy jednak pamiętać, że jeżeli nieruchomość mieszkalna zostanie wynajęta na cele użytkowe, to trzeba zapłacić podatek VAT według 23% stawki podatku VAT. Natomiast, gdy nieruchomość użytkowa zostanie wynajęta na cele mieszkalne, to wynajem nie będzie objęty zwolnieniem z podatku VAT.  Dostawa nieruchomości, w tym: ◦ sprzedaż gruntu lub prawa użytkowania wieczystego związanego ze sprzedanymi budynkami lub lokalami, które są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, ◦ dostawa terenów niezabudowanych, jeżeli nie są one terenami budowlanymi i przeznaczonymi pod zabudowę, ◦ sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów rolniczych. ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE

13  Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w roku podatkowym mogą zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego. Wówczas powinni złożyć w US zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej (VAT-R). REZYGNACJA ZE ZWOLNIENIA

14  Nawet, jeżeli w danym roku podatnik utracił prawo do zwolnienia lub sam z tego zwolnienia zrezygnował, może powrócić do tego zwolnienia nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. POWRÓT DO ZWOLNIENIA

15 Warto skorzystać ze zwolnieniaNie warto korzystać ze zwolnienia -Małe zakupy towarów i usług, od których można byłoby odliczyć VAT, -Brak umiejętności do prowadzenia ewidencji zakupów i sprzedaży przy braku środków na skorzystanie z fachowej obsługi księgowej, -Prowadzenie działalności na rzecz podmiotów, którym nie zależy na fakturze, z której mogliby sobie odliczyć VAT. -Duże zakupy towarów i usług, od których można byłoby odliczyć VAT, -Zakupy towarów i usług z większą stawką niż dalsza ich odsprzedaż lub świadczenie usług przy ich użyciu, np. przy budownictwie mieszkaniowym, zakup materiałów budowlanych ze stawką 23% a sprzedaż usług ze stawką 8% (różnicę VAT można odzyskać z urzędu skarbowego), -Uwiarygodnienie przedsiębiorstwa, uzyskanie prestiżu.

16  W pierwszej kolejności, właściwym do rozliczenia VAT będzie urząd skarbowy, który obejmuje swoim zasięgiem miejsce, w którym podatnik prowadzi działalność opodatkowaną VAT.

17 Zdarza się, że czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, wtedy właściwym urzędem dla:  osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - jest ten, który działa w miejscu siedziby,  osób fizycznych - jest urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

18  rozpoczyna działalność i chce zrezygnować ze zwolnienia,  rezygnuje ze zwolnienia w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej,  traci prawo do zwolnienia. VAT-R jest składany przez podatnika, który:

19  którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,  prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. Mały podatnik to podatnik VAT :

20 Ustawa zawiera ułatwienia dla rozliczania podatku przez małych podatników. Mogą oni wybrać jeden z trzech sposobów rozliczania podatku VAT:  zasady ogólne,  rozliczenie kasowe,  rozliczenie kwartalne.

21  Deklaracje (VAT-7) należy składać za okresy miesięczne co miesiąc do 25 dnia każdego następnego miesiąca.  Obowiązek podatkowy powstanie w momencie wystawienia faktury. Zasady ogólne

22  W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania wynagrodzenia za wykonaną usługę albo sprzedany towar. Jednak podatnik korzystający z tej metody - nawet jeżeli nie dostanie zapłaty - musi rozliczyć podatek nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.  Mali podatnicy rozliczający się metodą kasową składają deklaracje za okresy kwartalne (druk VAT- 7K).  Można z niej zrezygnować dopiero po upływie 12 miesięcy Rozliczenie kasowe

23  eksportu i importu towarów  świadczenia usług telekomunikacyjnych realizowanych za pośrednictwem żetonów, kart telefonicznych lub innych jednostek uprawniających do korzystania z usług telekomunikacyjnych w systemie przedpłaconym (art. 19 ust. 18);  importu usług i dostaw towarów,  dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 20) Metody kasowej obowiązku podatkowego nie stosuje się do:

24  Przy metodzie kwartalnej podatnik stosuje ogólne reguły obowiązku podatkowego, ale składa deklaracje (VAT-7K) za okresy kwartalne.  Podatnicy inni niż mali mogą również rozliczać się kwartalnie poprzez deklarację VAT-7D.  Obowiązek podatkowy powstanie w momencie wystawienia faktury. Rozliczenie kwartalne

25  Podatnicy, którzy wybrali kwartalny termin rozliczenia podatku, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech kwartałów, w których rozliczali się za okresy kwartalne.

26  Spółka dokonała sprzedaży w dniu 20 lutego, fakturę wystawiła 25 lutego, a płatność otrzymała 5 kwietnia. I.Stosując metodę rozliczenia kwartalnego obowiązek podatkowy powstanie w momencie wystawienia faktury. Faktura zostanie ujęta w deklaracji składanej za I kwartał (VAT-7K składana do 25 marca). II.Przy miesięcznej metodzie rozliczania VAT obowiązek podatkowy powstanie również w momencie wystawienia faktury. Fakturę będzie musiała spółka ująć w deklaracji składanej za miesiąc luty (VAT-7 składana za luty do 25 marca). III.Natomiast w przypadku metody kasowej obowiązek podatkowy powstałby w kwietniu, a sprzedaż zostałaby ujęta w deklaracji za II kwartał (VAT-7K składana do 25 lipca). Przykład

27

28  polega na nabyciu prawa do rozporządzania jako właściciel towarami, które w wyniku tego nabycia są transportowane z innego państwa UE do Polski.  Istotą WNT jest możliwość opodatkowania towaru przez nabywcę. Unika on w ten sposób podatku VAT, którym obciążona byłaby sprzedaż w innym państwie UE. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

29 Nabywca towaru musi być:  podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika lub  osobą prawną niebędącą podatnikiem VAT. Dostawca towaru musi być:  podatnikiem krajowym (dokonującym sprzedaży w innym kraju niż Polska) lub  podatnikiem podatku od wartości dodanej w innym państwie UE (odpowiednik naszego VAT). WNT

30  Zarówno nabywca, jak i dostawca muszą być zarejestrowani dla czynności wspólnotowych. Przed dokonaniem WNT należy zarejestrować się i uzyskać potwierdzenie umożliwiające posługiwanie się NIP-em europejskim (tzw. VAT UE).  Mając NIP kontrahenta nadany mu dla czynności wewnątrzwspólnotowych można łatwo sprawdzić jego rzetelność, korzystając z internetowego systemu VIES.  http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.d o?fromWhichPage=vieshome&a mp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;a mp;amp;amp;selectedLanguage=PL http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.d o?fromWhichPage=vieshome&a mp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;a mp;amp;amp;selectedLanguage=PL  http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs /databases/vies_en.htm

31  Numer VAT UE potrzebny jest do stosowania stawki 0% przy dostawie bądź nabyciu wewnątrzwspólnotowym.  Jeżeli naszym odbiorcą jest firma z innego państwa UE, to przed zastosowaniem zerowej stawki VAT musimy się upewnić, że nasz kontrahent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE. http://www.nettax.pl/serwis/serwis.asp?id=27

32  Podatnik VAT zaprzestający prowadzenia działalności gospodarczej ma obowiązek zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego zaprzestania działalności na druku VAT-Z, który należy złożyć w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Zgłoszenie jest podstawą do wykreślenia z rejestru podatników VAT. ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI


Pobierz ppt "Opracowanie merytoryczne Michał Byliniak. VAT  Podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w danym roku podatkowym są zwolnieni od podatku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google