Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZ SOŁECKI krok po kroku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZ SOŁECKI krok po kroku"— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZ SOŁECKI krok po kroku

2 Co to jest fundusz sołecki?
To wyodrębnione w budżecie gminy pieniądze, o wydatkowaniu których decydują bezpośrednio mieszkańcy poszczególnych sołectw. Mimo, że fundusz sołecki jest wyodrębniony w budżecie gminy, przez cały czas pozostaje jego częścią i za jego wykonanie odpowiada wójt gminy. Wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy oraz przyjęcie wniosków poszczególnych sołectw to ściśle określone procedury, terminy i kwoty. Idea funduszu wykracza poza finansowe aspekty – mieszkańcy sami wskazują najważniejsze potrzeby swoich miejscowości i wspólnie podejmują decyzje, które z nich zostaną zrealizowane za pomocą środków z funduszu. Fundusz sołecki jest nowym narzędziem realizacji społecznych inicjatyw obywatelskich i jednocześnie ważnym elementem wdrażania i finansowania rozwoju wsi.

3 Funkcje funduszu sołeckiego
Fundusz sołecki umożliwia: budowanie tożsamości wsi rozwój infrastruktury technicznej i społecznej waloryzację krajobrazu i architektury wykonanie przedsięwzięć poprawiających warunki materialne (standard życia) wpływanie na wartości niematerialne – duchowe (jakość życia) takie jak poczucie wspólnoty, współodpowiedzialność, wzorce wychowawcze, więź międzypokoleniowa Długofalowe oddziaływanie funduszu sołeckiego : Fundusz sołecki jest wielką szansą na podniesienie rangi wiejskich wspólnot i poczynienie kolejnego kroku w kierunku ich upodmiotowienia. Dzięki niemu mieszkańcy wsi w większym stopniu staną się gospodarzami miejsca, w którym żyją

4 Uregulowania ustawowe
Instytucję funduszu sołeckiego wprowadziła ustawa z dnia 20 lutego 2009r., natomiast w marcu ub. roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r., poz. 301). Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy, aby środki funduszu mogły być przeznaczone na realizację przedsięwzięć ujętych we wniosku sołectwa, muszą być spełnione kumulatywnie trzy warunki: - zgłoszone zadanie musi być zadaniem własnym gminy, - musi sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców, - musi być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Jeżeli wniosek nie spełnia łącznie tych wymagań – wójt zobowiązany jest odrzucić taki wniosek.

5 Zadania gminy Określa je art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.). ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna, gminne drogi, ulice, place oraz organizacja ruchu drogowego, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, lokalny transport zbiorowy, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze, gminne budownictwo mieszkaniowe, edukacja publiczna, kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrona i opieka nad zabytkami, kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, targowiska i hale targowe,

6 Zadania gminy (c.d.) zieleń gminna i zadrzewienia, cmentarze gminne,
porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej, promocja gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

7 Zadania gminy (c.d.) Wyliczenie zadań gminy nie jest kompletne, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę w podanym artykule zwrotu „w szczególności”. Zadania własne gminy określają także inne ustawy. O wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie gminy decyduje rada gminy. Stosowną uchwałę o wyodrębnieniu bądź nie wyodrębnieniu funduszu z budżetu gminy rada musi podjąć do 31 marca każdego roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym fundusz będzie wydatkowany.

8 Fundusz sołecki Fundusz jest wyodrębniany z budżetu gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią O przeznaczeniu funduszu decydują mieszkańcy sołectwa, ale za jego wykonanie, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada wójt. Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku (liczy się data wydania pieniędzy, nie data wystawienia faktury), na który zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.

9 Zwrot dotacji Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy. Wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zwrotowi, w zależności od średniej kwoty bazowej w kraju, w wysokości od 20 do 40% wykonanych wydatków funduszu.

10 Zwiększenie środków funduszu
Rada gminy może zwiększyć środki funduszu ponad obliczoną dla każdego sołectwa wysokość, określając w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, w drodze uchwały, zasady zwiększenia środków funduszu przypadających na poszczególne sołectwa. Od zwiększonej kwoty funduszu nie przysługuje częściowy zwrot z budżetu państwa. W obecnej chwili nie przewiduje się takiego zwiększenia, najpierw musimy wspólnie nauczyć się wdrażać fundusz w wymiarze finansowym, jaki zapewnia nam ustawa.

11 Ile pieniędzy przypada na sołectwo?
Na każde sołectwo przypada konkretna kwota, obliczana według wzoru zawartego w art.2 ustawy o funduszu sołeckim, a jej wysokość zależy od liczby mieszkańców sołectwa oraz od dochodów gminy. Informację, ile pieniędzy przypada na każde sołectwo, wójt przekazuje sołtysom do 31 lipca roku poprzedzającego realizację funduszu, gdyż do obliczenia tych kwot przyjmuje się liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy. Orientacyjnie kwota funduszu sołeckiego na rok 2016 dla waszego sołectwa wyniesie …….

12 Jak pozyskać środki z funduszu sołeckiego?
Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji wójta o wysokości funduszu wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Wniosek wraz z załącznikami ( protokół wraz z listą obecności z zebrania wiejskiego, które zatwierdziło wniosek oraz z uchwałą o zatwierdzeniu wniosku) przekazuje wójtowi sołtys w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

13 Jak pozyskać środki z funduszu sołeckiego? (c.d.)
Wójt w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek nie spełniający określonych wcześniej warunków, informując o tym sołtysa. Sołtys ma 7 dni od dnia otrzymania informacji na podtrzymanie wniosku niespełniającego warunków i skierowanie go do rady gminy za pośrednictwem wójta. W przypadku odrzucenia wniosku przez wójta, z powodu niespełnienia warunków określonych w pkt.1-2, zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek, który sołtys w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji przekazuje radzie gminy za pośrednictwem wójta. W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Rada gminy odrzuca wniosek nie spełniający warunków o których mowa powyżej lub podtrzymany po terminie. Wójt związany jest rozstrzygnięciem rady gminy.

14 Jak pozyskać środki z funduszu sołeckiego? (c.d.)
Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają wymogów ustawowych. Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. Każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie, odrębnie uchwala wniosek, wskazując w nim przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na orzasze danego sołectwa lub innego sołectwa w danej gminie. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Wniosek nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

15 Przykładowe zadania możliwe do zrealizowania w ramach środków z funduszu sołeckiego
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie, zakup i montaż koszy na śmieci, pojemników na zużyte baterie itp., zakładanie trawników, oczek wodnych, skalników, ustawianie tablic informacyjnych, promocyjnych, specjalnych drogowskazów i innych elementów małej architektury, malowanie niewielkich obiektów należących do gminy.

16 Przykładowe zadania możliwe do zrealizowania w ramach środków z funduszu sołeckiego (c.d.)
Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa montaż ławek, urządzanie placów spotkań, gier i zabaw, zakup namiotów i krzeseł, urządzanie miejsc do ognisk i grillowania, budowa, remont i urządzenie boisk np. małych boisk przy świetlicach, budowa scen i zadaszeń dla organizacji występów artystycznych, zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową, zakup wyposażenia i urządzanie placów zabaw dla dzieci, budowa kąpielisk np. fragmenty plaż, boiska do piłki „plażowej”, zakupy wyposażenia świetlic wiejskich, klubów i sołeckich obiektów sportowych, zakupy sprzętu komputerowego i audio‐video.

17 Przykładowe zadania możliwe do zrealizowania w ramach środków z funduszu sołeckiego (c.d.)
Infrastruktura komunalna sołectwa budowa i remont niewielkich odcinków dróg gminnych i chodników np. brakujące, małe odcinki chodników prowadzące do świetlicy, utrzymanie dróg i chodników oraz wykonywanie drobnych remontów, budowa punktów oświetleniowych dróg i placów publicznych np. oświetlenie placu zabaw, altany czy spacernika, renowacja obiektów o charakterze zabytkowym, kapliczek, krzyży itp.

18 Przykładowe zadania możliwe do zrealizowania w ramach środków z funduszu sołeckiego (c.d.)
Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne organizacja imprez takich jak dożynki, majówki i różnego rodzaju święta np. ziemniaka, kukurydzy, kapusty ‐ dla mieszkańców sołectwa, organizacja imprez kulturalno – sportowych np. obejmujących rywalizację między dziećmi a dorosłymi, konkursy dla rodzin itp., wspieranie innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa, prowadzonych przez organizacje działające na jego terenie.

19 Przykładowe zadania możliwe do zrealizowania w ramach środków z funduszu sołeckiego (c.d.)
Edukacja, kultura, sport dofinansowywanie do projektów realizowanych przez organizacje wiejskie i działające na rzecz środowiska wiejskiego, a finansowane ze źródeł zewnętrznych np. unijnych, organizacja szkoleń dla mieszkańców wsi zgodnie z ich potrzebami, wspieranie inicjatywy kulturalnych i sportowych na rzecz lokalnego środowiska prowadzonych przez placówki oświatowe, np. zakupy nagród rzeczowych i sprzętu, dla dzieci i młodzieży, prowadzenie akcji edukacyjnych wśród mieszkańców sołectwa dotyczących ekologii, prowadzenie sołeckich konkursów dotyczących poprawy poziomu estetycznego wsi, dofinansowanie akcji organizowanych na rzecz społeczności sołectwa przez kluby seniora, lokalne i uczniowskie kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne i inne stowarzyszenia, dofinansowanie działalności zespołów folklorystycznych i innych kultywujących lokalne tradycje i obyczaje

20 Przykładowe zadania możliwe do zrealizowania w ramach środków z funduszu sołeckiego (c.d.)
Działania promocyjne prowadzenie akcji promujących gminę i sołectwo oraz ich walory i zasoby lokalne, opracowanie i wydanie folderu lub broszury informującej o zabytkach, produktach lokalnych, ciekawych miejscach, szlakach, ofercie turystycznej itd..

21 Fundusz sołecki a inne ustawy
Planując sposoby wydatkowania środków z funduszu sołeckiego, może być konieczne uwzględnienie wielu innych ustaw i rozporządzeń: ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo ochrony środowiska, ustawę o ochronie przyrody, Prawo wodne, ustawę o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym, Prawo energetyczne ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawę o odpadach, ustawę o pomocy społecznej, ustawę o systemie oświaty, ustawę o bibliotekach, ustawę o ochronie dóbr kultury, ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawę o kulturze fizycznej, przepisy o turystyce, ustawę o ochronie przeciwpożarowej

22 Czy sołtys i rada sołecka muszą znać wskazane wcześniej akty prawne
Powyższe wyliczenie ustaw ma na celu uświadomienie, projektodawcom i wykonawcom funduszu sołeckiego, uwarunkowań prawnych i zagrożeń jakie mogą wystąpić na etapie realizacji proponowanych działań. Znajomość tych uwarunkowań jest niezbędna już na etapie planowania zadań, kiedy konieczne stanie się zweryfikowanie możliwości wykonania danego zadania. Realizacja zadań poprzez środki pochodzące z funduszu sołeckiego nakłada na sołectwo (sołtysa) konieczność choćby pobieżnej ich znajomości. Pełne kompetencje w tym zakresie powinni posiadać pracownicy urzędu gminy.

23 Środki przekazane sołectwom są częścią finansów publicznych i jako takie muszą podlegać wszystkim rygorom prawa. Dodatkowe ograniczenia w zakresie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego mogą być związane z koniecznością posiadania odpowiednich zezwoleń przewidzianych prawem np. nie będzie możliwe wydatkowanie środków na budowę placu zabaw bez posiadania niezbędnych dokumentów lub w przypadku braku możliwości ich uzyskania.

24 Ograniczenia w realizacji zadań z funduszu sołeckiego
Realizacja zadań nie może naruszać przepisów prawa. Zadania nie mogą być realizowane „na majątku”, który nie stanowi własności gminy, np.: nie można wybudować lub wyremontować chodnika, który nie stanowi własności gminy, ale można przeprowadzić dożynki sołeckie na gruncie nie będącym własnością gminy.

25 Ograniczenia w realizacji zadań z funduszu sołeckiego – ogólne zasady
Zadania „twarde” takie jak nowa inwestycja czy remont muszą być zrealizowane „na majątku” gminy. Zadania „miękkie” nie muszą spełniać tego wymogu, np. możliwe jest sfinansowanie szkolenia w remizie strażackiej, która jest własnością OSP. W nielicznych przypadkach, pewnym ograniczeniem będzie brak możliwości realizowania zadania poza terenem sołectwa ‐ nie będzie to możliwe za wyjątkiem wyjazdów na targi lub inne imprezy, których celem będzie promocja gminy, sołectwa lub produktów tradycyjnych.

26 Ograniczenia w realizacji zadań z funduszu sołeckiego wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych
W myśl tej ustawy należy stosować odpowiednie procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania lub dostawcy usług. W tym zakresie jest konieczna współpraca z urzędem gminy, który po otrzymaniu wniosków i ich przeanalizowaniu pod kątem zakresu i skali zamówień poinformuje sołectwo: czy dane zakupy towarów lub usług muszą być poprzedzone procedurą mającą na celu wyłonienie wykonawcy, czy też można będzie nabyć usługę lub dokonać zakupu nie stosując ustawy, lub stosując tryb uproszczony („z wolnej ręki”).

27 Kalendarz MIESIĄC Nieprzekraczalne terminy wg ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) HARMONGRAM Rok planowania zadań (działania wg ustawy i działania dodatkowe) Styczeń - luty Aktywne działania sołtysa i rady sołeckiej zmierzające do przekonania radę gminy do poparcia inicjatywy wyodrębniania funduszu sołeckiego w budżecie gminy (np. organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców z udziałem ekspertów, organizacja spotkania sołtysów z radnymi, przygotowanie petycji/wniosku do rady gminy itp.) Marzec Do 31 marca – rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku w którym została podjęta. Uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta. Wójt/burmistrz/prezydent - określa ogólne ramy podziału zadań: zadania samorządu gminy (główne, duże, kluczowe inwestycje), zadania sołectwa w ramach funduszu sołeckiego (inwestycje uzupełniające, zadania „miękkie” związane z poprawą warunków życia).

28 Kalendarz MIESIĄC Nieprzekraczalne terminy wg ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) HARMONGRAM Rok planowania zadań (działania wg ustawy i działania dodatkowe) Kwiecień - maj Urząd Gminy – może zorganizować szkolenia dla sołtysów dotyczące określania zadań z funduszu sołeckiego na kolejny rok: ramy strategii gminy, wymagania formalne budżetu gminy, ogólne zasady dla zadań inwestycyjnych, ogólne zasady prawa o zamówieniach publicznych. Czerwiec Do 31 czerwca rada gminy w drodze uchwały może zwiększyć środki z FS ponad wysokość obliczoną na podstawie art. 3 ust. 1, określając zasady zwiększenia tych środków. Zwiększona wysokość środków FS nie jest wliczana do wydatków wykonanych w ramach funduszu, od którego przysługuje częściowy zwrot na podstawie art. 3 ust. 7 Rada sołecka: określa wstępną listę zadań do zaproponowania na zebraniu wiejskim, przygotowuje wstępne oszacowanie kosztów.

29 Kalendarz MIESIĄC Nieprzekraczalne terminy wg ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) HARMONGRAM Rok planowania zadań (działania wg ustawy i działania dodatkowe) Lipiec Do 31 lipca poprzedzającego rok budżetowy: wójt (burmistrz, prezydent )przekazuje sołtysom informację o wysokości środków przypadających na każde sołectwo, o których mowa w ust. 1, oraz środków określonych na podstawie uchwały, o której mowa w art. 4 ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent) przekazuje informację wojewodzie o wysokości środków przypadających na dane sołectwo oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb). Nie przekazanie tej informacji skutkuje utratą przez gminę prawa do zwrotu części wydatków wykonanych w ramach fs w danym roku budżetowym. Sołtys i członkowie rady sołeckiej: weryfikacja kosztów wykonania zadań, zebranie opinii mieszkańców nt. propozycji zadań.

30 Kalendarz MIESIĄC Nieprzekraczalne terminy wg ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) HARMONGRAM Rok planowania zadań (działania wg ustawy i działania dodatkowe) Sierpień - wrzesień Do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy sołtys przekazuje wniosek sołectwa do wójta, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Sołtys i członkowie rady sołeckiej określają ostateczną listę zadań do zaproponowania na zebraniu wiejskim wg zweryfikowanych kosztów. Sołtys przygotowuje zebranie wiejskie (skutecznie dociera z informacją o celu zebrania do możliwie największej liczby mieszkańców sołectwa). Sołtys organizuje zebranie zgodnie z zapisami w statucie sołectwa (o tym kto może wziąć w nim udział i jakie inne warunki muszą być zapewnione, aby decyzje były ważne oraz w jaki sposób powinno przebiegać i być udokumentowane mówi statut sołectwa). Propozycję wniosku do dyskusji może złożyć sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Mieszkańcy sołectwa aktywnie uczestniczą w zebraniu uchwalając wniosek dot. funduszu sołeckiego. Sołtys przekazuje wniosek do wójta w nieprzekraczal-nym terminie do 30 września.

31 Październik - grudzień
Kalendarz MIESIĄC Nieprzekraczalne terminy wg ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) HARMONGRAM Rok planowania zadań (działania wg ustawy i działania dodatkowe) Październik - grudzień W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta) wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2,3 i 5-11. Wniosek ten nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej. Wójt/burmistrz/prezydent – w terminie 7 dni od otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 i informuje o tym sołtysa. Sołtys – w terminie 7 dni od otrzymania informacji od wójta: podtrzymuje wniosek niespełniający warunków, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), bądź ponownie organizuje zebranie wiejskie w celu uchwalenia poprawnego wniosku i przekazuje go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

32 Październik - grudzień
Kalendarz MIESIĄC Nieprzekraczalne terminy wg ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) HARMONGRAM Rok planowania zadań (działania wg ustawy i działania dodatkowe) Październik - grudzień Rada gminy: w terminie 30 dni od otrzymania podtrzymanego wniosku przez sołtysa, rozpatruje go i odrzuca w przypadku gdy nie spełnia on warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 lub został przekazany po terminie o którym mowa w ust. 6, w terminie 30 dni od otrzymania od sołtysa ponownie uchwalonego wniosku rozpatruje go i odrzuca w przypadku gdy nie spełnia on warunków określonych w art. 5 ust. 2 lub 3 lub został przekazany po terminie o którym mowa w ust. 8. WÓJT ZWIĄZANY JEST ROZSTRZYGNIĘCIEM RADY GMINY Rada gminy uchwalając budżet odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają wymogów określonych w art. 2 ust. 6 lub 7.

33 Kalendarz MIESIĄC Nieprzekraczalne terminy wg ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) HARMONOGRAM Rok wdrażania zadań (kolejny rok po przyjęciu zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego) Styczeń - luty Sołtys i rada sołecka - doprecyzowuje zadania w ramach przyjętego do realizacji przedsięwzięcia m.in.: co jest do zrobienia? do kiedy to musi być zrobione? kto, jakie obowiązki przejmie? niezbędny zakres wkładu pracy mieszkańców, z kim należy się kontaktować w Urzędzie Gminy? jakie procedury prawne należy przeprowadzić? Ponadto: przygotowuje listę zakupów usług i towarów jakie muszą być dokonane, mobilizuje mieszkańców lub partnerów przewidzianych w projekcie. Bieżąca współpraca sołtysów i rady sołeckiej z odpowiednimi pracownikami Urzędu Gminy. Zadania ze strony pracowników Urzędu Gminy: przygotowanie projektów lub opisów technicznych niezbędnych do spełnienia wymogów prawa budowlanego (jeżeli jest to konieczne), przeprowadzenie odpowiedniej procedury wyboru usługodawcy (jeżeli jest to konieczne) itp.

34 Kalendarz MIESIĄC Nieprzekraczalne terminy wg ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) HARMONOGRAM Rok wdrażania zadań (kolejny rok po przyjęciu zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego) Marzec - grudzień Realizacja zadań – projektów, inicjatyw. Wójt/burmistrz/prezydent/: kontrola terminów realizacji i jakości wykonania przedsięwzięcia, sprawowanie nadzoru finansowego, między innymi nad celowością i prawidłowością wydatkowania środków z budżetu gminy, stała współpraca z sołtysem/rada sołecką zgodnie z wcześniej przyjętymi ustaleniami. Sołtys/rada sołecka:

35 Kalendarz Mieszkańcy sołectwa:
MIESIĄC Nieprzekraczalne terminy wg ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) HARMONOGRAM Rok wdrażania zadań (kolejny rok po przyjęciu zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego) Marzec - grudzień Mieszkańcy sołectwa: biorą udział w realizacji przedsięwzięcia poprzez wykonanie wcześniej ustalonego zakresu prac, współpracują z pozostałymi wykonawcami zadania. Wójt: rozlicza zadania finansowane z funduszu sołeckiego i sporządza wniosek o zwrot części poniesionych kosztów w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zwrotowi w następującej wysokości: 40% wykonanych wydatków – dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju, 30% wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb wynosi od 100% do 120% średniego Kbk w skali kraju, 20% wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb jest większe od 120% i nie większe niż 200% średniego Kbk w skali kraju. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi w drodze rozporządzenia: wzory informacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 i 4, tryb zwrotu części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego oraz wzór wniosku o ten zwrot.


Pobierz ppt "FUNDUSZ SOŁECKI krok po kroku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google