Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały szkoleniowe Symulacja procesów biznesowych Istota symulacji. Metodyka i zastosowanie w doskonaleniu procesów logistycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały szkoleniowe Symulacja procesów biznesowych Istota symulacji. Metodyka i zastosowanie w doskonaleniu procesów logistycznych."— Zapis prezentacji:

1 Materiały szkoleniowe Symulacja procesów biznesowych Istota symulacji. Metodyka i zastosowanie w doskonaleniu procesów logistycznych

2 Plan szkolenia 1 2 3 Symulacja procesów biznesowych 1 Istota symulacji 2 Metodyka symulacji 3 Zastosowanie w doskonaleniu procesowym

3 1 Istota symulacji Dlaczego wykorzystujemy symulację i co jest jej szczególną funkcjonalnością?

4 Wsparcie symulacji procesów doskonalenia procesowego

5 » Realizowane na dwóch płaszczyznach działań: » Innowacyjnej, w której symulacja dotyczy złożonych projektów, wieloelementowych i wielokryterialnych modeli procesów, projektowania systemów organizacyjnych od podstaw (inwestycje greenfield), wsparcia narzędziowego realizowanej koncepcji business process reengineering. » Ciągłego doskonalenia kaizen, w których symulacja wspiera i weryfikuje pomysły usprawnień z perspektywy całego procesu. Są to proste modele przepływu, jednostanowiskowych sekwencji czynności i kompletne modele procesów obejmujących analizowane stanowisko pracy. Wsparcie symulacji procesów doskonalenia procesowego

6 Produkt a działania udoskonalające

7 Jakość procesowa - definicja JAKOŚĆ PROCESOWA Klient zewnętzny  Poziom spełnienia wymagań klienta poprzez zastosowanie określonego sposobu, metody wytworzenia produktu, usługi. Przedsiębiorstwo  Sposób organizacji pracy i efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów, w celu maksymalizowania wartości dodanej i eliminowania strat, monitorowany systemem pomiarów odniesionych do celów jakościowych i uwzględniających przyjęte standardy: branżowe, systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwa i ochrony środowiska

8 KMS Kaizen Management System

9 » Doskonalenie procesu i jego przepływu jako ogólna funkcja symulacji i analizy dynamicznej (funkcjonowania procesu w danym przedziale czasowym) bliskie jest koncepcji TFM. Total Flow Management » Czas, koszt, jakość (standard), metraż (powierzchnia), stan zapasów, kolejki i wąskie gardła to najczęstsze kryteria problemowe analityków procesowych, menedżerów kaizen- lean, służb utrzymania ruchu. SYMULACJA - TFM TFM = lokalizacja kompetencji symulacji procesów biznesowych

10 Miejsce modelowania symulacyjnego? Narzędzia modelowania symulacyjnego mają charakter analityczny. Symulacja w systemie podejmowania decyzji Modele symulacyjne należy traktować jako część systemu wspomagania decyzji.

11 Sposoby analizy systemowej Źródło: A. Law, Simulation Modeling and Analysis, 4 th Ed, 2007, p. 5 Teoria kolejek Symulacja zdarzeń dyskretnych

12 Oszczędność kosztów projektowania i modyfikacji procesów, Możliwość wielokrotnego eksperymentowania polegającego na zmianach i dostosowywaniu do celów optymalizacyjnych wszystkich elementów obiektowych procesu oraz Skrócenie czasu otrzymania rozwiązania optymalnego, przy określonych warunkach brzegowych: zasobach ludzkich, technologii, know how, infrastruktury. Efekty modelowania symulacyjnego

13 Celem każdej symulacji jest analiza czynności (przebiegu procesu) i uzyskanie z niej wartości wskaźników, których poznanie jest niezbędne dla oszacowania efektywności lub rozwiązania problemu Podstawowym kryterium decyzji czy użyć komputerowego modelowania czy nie, jest poziom złożoności problemu Kiedy nie używać modelowania symulacyjnego

14 do poprawy wykorzystania posiadanego sprzętu i maszyn, do zmniejszenia czasu oczekiwania i rozmiarów kolejek, do skutecznej alokacji zasobów, do wyeliminowania problemów z wyjściem (towarów z magazynu), do zminimalizowania negatywnych efektów awarii, do analizowania alternatywnych pomysłów inwestycyjnych, do określenia czasów przepustowości, do analizy planów redukcji kosztów, do ustalenia optymalnej wielkości partii i sekwencjonowania części, do rozwiązywania problemów transportu materiałów, do analizy skutków ustawień czasowych oraz wymiany narzędzi, do optymalizacji priorytetów oraz logiki wysyłki towarów i usług, do demonstracji nowych narzędzi projektowania i możliwości, Do czego służy symulacja procesu

15 Relatywnie niewielka skala wykorzystywania oprogramowania symulacyjnego w kształceniu inżynierów informatyków, logistyków i ekonomistów. Wysoki koszt zakupu licencji komercyjnych. Konieczność przyswojenia wiedzy zarówno z zakresu modelowania obiektowego jak i analizy systemowej. Niewielki zakres usług szkoleniowych i wsparcia technicznego dla modelarzy i analityków procesowych. Bariery powszechności modelowania symulacyjnego

16 2 Metodyka symulacji Jak poprawnie przeprowadzić symulację optymalizacyjna procesu?

17 Klasyczny proces modelowania i analizy symulacji Planowanie i definiowanie Budowa modelu Wykorzystanie modelu / eksperymentowanie Określenie celów Opracowanie planów projektu symulacji Określenie celów Opracowanie planów projektu symulacji Formułowanie modelu Pojęciowa reprezentacja systemu Formułowanie modelu Pojęciowa reprezentacja systemu Projektowanie eksperymentów Przygotowywanie danych (identyfikacja, zbieranie analiza Wdrożenie Eksperymentowanie Wykonywanie symulacji Eksperymentowanie Wykonywanie symulacji Model programowy Weryfikacja Model koncepcyjny Walidacja Konstrukcja modelu Pilotaż symulacji Dokumentacja Zarządzanie projektem

18 Zaangażowanie w cykl życia modelowania i analizy symulacji Badacz Audytor ProgramistaProjektantSzkoleniowiec Wdrożeniowiec Analityk

19 Metodyka symulacji a działania udoskonalające

20 Etap 1. Zdefiniowanie problemu i określenie celu symulacji Etap 2. Charakterystyka operacyjna modelu Etap 3. Konstrukcja modelu Etap4. Projektowanie eksperymentów Etap5. Analiza wyników eksperymentów i wybór rozwiązania optymalnego Etap 6. Prezentacja graficzna właściwej wersji symulacji wynikowej Metodyka symulacji charakterystyka etapów Na tym etapie zbierane są dane i informacje niezbędne do dokładnej charakterystyki badanego procesu (dokumentacja systemowa, bieżący pomiar w gemba kaizen). Zestaw czynności tego etapu obejmuje: opis charakterystyki sytuacji wyjściowej, problemu, cel utworzenia modelu i eksperymentowania, określenie kluczowych mierników wydajności określenie głównych zmiennych decyzyjnych, określenie zakresu, założeń i warunków symulacji

21 Etap 1. Zdefiniowanie problemu i określenie celu symulacji Etap 2. Charakterystyka operacyjna modelu Etap 3. Konstrukcja modelu Etap4. Projektowanie eksperymentów Etap5. Analiza wyników eksperymentów i wybór rozwiązania optymalnego Etap 6. Prezentacja graficzna właściwej wersji symulacji wynikowej Metodyka symulacji charakterystyka etapów Na tym etapie najważniejszą czynnością jest graficzna prezentacja całości analizowanego procesu. Analityk – modelarz w porozumieniu z inżynierem jakości tworzą schemat procesu przepływu OFD (Object Flow Diagram) na bazie którego zostanie utworzony komputerowy model symulacyjny. OFD uzupełniany jest przez dodatkowe schematy (np. flowchart) i zdjęcia z gemba kaizen.

22 Etap 1. Zdefiniowanie problemu i określenie celu symulacji Etap 2. Charakterystyka operacyjna modelu Etap 3. Konstrukcja modelu Etap4. Projektowanie eksperymentów Etap5. Analiza wyników eksperymentów i wybór rozwiązania optymalnego Etap 6. Prezentacja graficzna właściwej wersji symulacji wynikowej Metodyka symulacji charakterystyka etapów Czynność tę może wykonywać konstruktor, projektant informatyk pozostawiając część eksperymentów i analizy symulacji inżynierowi jakości. Warunkiem niezbędnym do wykonania tej czynności są kompetencje modelowania obiektowego. Na tym etapie dokonuje się w szczególności: doboru jednostek miar symulacyjnych, określenia właściwości, etykiet i operacji elementów przepływu, obiektów stałych i wykonawców (operatorów), określenia logiki obiektów oraz zawartości tabel globalnych.

23 Etap 1. Zdefiniowanie problemu i określenie celu symulacji Etap 2. Charakterystyka operacyjna modelu Etap 3. Konstrukcja modelu Etap4. Projektowanie eksperymentów Etap5. Analiza wyników eksperymentów i wybór rozwiązania optymalnego Etap 6. Prezentacja graficzna właściwej wersji symulacji wynikowej Metodyka symulacji charakterystyka etapów Inżynier jakości dokonuje diagnozy przepływu procesowego uruchamiając symulację. Identyfikuje w niej miejsca i obiekty, które nie spełniają standardów procesowych lub wprowadza zaproponowane udoskonalenia i analizuje ich wpływ na poprawę wskaźników oraz na przepływ w całym procesie. W tym celu dokonuje różnego rodzaju modyfikacji w elementach układu modelu i ich cech, tworząc poszczególne wersje modelu, oraz przeprowadza symulacje eksperymentalne każdej z nich.

24 Etap 1. Zdefiniowanie problemu i określenie celu symulacji Etap 2. Charakterystyka operacyjna modelu Etap 3. Konstrukcja modelu Etap4. Projektowanie eksperymentów Etap5. Analiza wyników eksperymentów i wybór rozwiązania optymalnego Etap 6. Prezentacja graficzna właściwej wersji symulacji wynikowej Metodyka symulacji charakterystyka etapów Poszczególne warianty eksperymentów oraz manipulacja zmiennymi modelowymi powinny doprowadzić do wyboru przez analityka modelu właściwego tzn. takiego, który odpowiada założonym (spodziewanym) efektom proponowanych zmian procesowych (udoskonaleń) lub celom przeprowadzanego audytu (controlling kosztów, identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa).

25 Etap 1. Zdefiniowanie problemu i określenie celu symulacji Etap 2. Charakterystyka operacyjna modelu Etap 3. Konstrukcja modelu Etap4. Projektowanie eksperymentów Etap5. Analiza wyników eksperymentów i wybór rozwiązania optymalnego Etap 6. Prezentacja graficzna właściwej wersji symulacji wynikowej Metodyka symulacji charakterystyka etapów W przypadku rozwiązań modelowych wykraczających obszarowo, kosztowo czy kompetencyjnie poza decyzyjność kierownictwa niskiego i średniego szczebla, symulacja prezentowana jest w formie graficznej (współcześnie niektóre programy oferują generowanie widoków 3D) wraz z wynikami analizy odpowiedniemu rangą kierownictwu, które ostatecznie akceptuje bądź odrzuca (zawiesza) projekt do wdrożenia

26 Zastosowanie symulacji w doskonaleniu procesowym Przykład projektu symulacyjnego 3

27 Oprogramowanie do symulacji procesów Źródło: http://zn.dmef.put.poznan.pl/content/006/ciszak.pdf

28 » Zmienne modelu: ilość klientów na godzinę, ilość pracowników obsługi na godzinę, liczba samochodów, liczba klientów w samochodzie. » Mierniki wydajności: koszt funkcjonowania zjeżdżalni, czas oczekiwania klientów na usługę rozrywki Zjeżdżalnia Przykład zastosowania symulacji procesu

29 » Zmienne modelu: wskaźnik przybyć klientów, wielkość zakupów, ilość kas. » Mierniki wydajności: koszt obsługi klienta, czas oczekiwania na obsługę kasową Supermarket Przykład zastosowania symulacji procesu

30 » Zmienne modelu: liczba maszyn transportujących, szybkość przeładunku, plan przyjazdu (partie,. » Mierniki wydajności: poziom zapasów Stacja przeładunkowa Przykład zastosowania symulacji procesu

31 » Zmienne modelu: wielkość pojemników, prędkość linii, niezawodność, zadania operatorów » Mierniki wydajności: przepustowość, (maksymalizacja przepływu – ilość napełnionych pojemników na godzinę / zmianę) Linia rozlewnicza Przykład zastosowania symulacji procesu

32 » Zmienne modelu: wielkość buforów (czasu, przestrzeni), prędkość maszyn, zadania operatorów » Mierniki wydajności: przepustowość, (maksymalizacja przepływu – ilość wyprodukowanych płyt na godzinę / zmianę), czas przepływu jednej sztuki, czas cyklu Produkcja płyt DVD Przykład zastosowania symulacji procesu

33 » Zmienne modelu: plany produkcyjne (produkty, mieszalnia), prędkość linii, niezawodność (częstotliwość usterek, wyłączeń itp.) » Mierniki wydajności: przepustowość, (maksymalizacja przepływu – ilość wyprodukowanych placków na godzinę / zmianę), czas przepływu jednej sztuki, czas cyklu Produkcja placków Przykład zastosowania symulacji procesu

34 » Obszar symulacji: proces montażu drzwi » Zadanie symulacji: weryfikacja możliwości dostosowania jego organizacji w taki sposób, by wykonać plany produkcyjne w ciągu 5 dni roboczych i 7,5 godzinnego dnia pracy, w stosunku do bieżącego stanu charakteryzującego się 10 godzinnym dniem pracy oraz pracą w niektóre soboty Przykład symulacji i optymalizacji procesu

35 Schemat procesu montażu drzwi

36 Diagram OFD object flow diagram

37 Model procesu w Flexsim

38 Wyniki uzyskane z eksperymentów symulacji Stan wejściowy Scenariusz 1Scenariusz 2 Scenariusz 1 Bonus Scenariusz 2 Bonus Przeciętny dzienny czas operacji w procesie (minuty) 360.349348.3615267.5478354.3583260.266 Odchylenie standardowe17.43559711.165589376.82536561214.048779353.352874853 Wartość minimalna339.273331.871256.543324.065254.798 Wartość maksymalna394.542368.139283.245371.93265.386 Przeciętny koszt montażu$180.30$174$133.80$177$130.20 Przeciętny koszt zaciskania$120.20$116$89.20$118$86.80 Przeciętny koszt szpachlowania i klejenia $90.15$87$66.90$88.50$65.10 Przeciętny koszt operatora przygotowania $33.45 $32.55 Bonus Clamp + Mud & Putty Operator Cost ***$118* Całkowity przeciętny dzienny koszt $390.65$377$323.35$501.50$314.65 T-Test dla czasu procesu*0.165034.150.422551.70766 Znacząca różnica w porównaniu ze stanem wejściowym *NieTakNieTak Wyniki symulacji doprowadziły analityków do wniosku, iż najlepszym rozwiązaniem jest wybór eksperymentu 2, zalecającego zatrudnienie dodatkowego pracownika do pomocy w obszarze przygotowania montażu oraz dodatkowo, rozważenie wprowadzenia do procesu tylko jednej kolejki oczekiwania przed stanowiskami montażowymi. Wartości przeciętnego czasu operacji oraz przeciętnego kosztu całkowitego w stosunku do innych scenariuszy były w tym przypadku najmniejsze

39 » Metodyka przygotowania i analizy modelu symulacyjnego integruje się z cyklem PDCA – podstawową i kluczową zasadą doskonalenia systemu opartego na KSM, a w nim w szczególności z koncepcją TQM. » Najczęstsze zastrzeżenia realizatorów kaizen wobec modelowania komputerowego koncentrują się głównie wokół cechy prostoty, zdrowego rozsądku, łatwego i szybkiego wprowadzania zmian i udoskonaleń od razu w gemba (miejscu tworzenia wartości), wykorzystywania narzędzi nieskomplikowanych i wizualnych, których to cech symulacja komputerowa nie posiada » Komputerowe modelowanie symulacji procesowych niewątpliwie wymaga specjalistycznych kompetencji, których inżynierowie jakości mogą nie posiadać i których zdobycie na poziomie średnio zaawansowanym wymaga co najmniej kilkudziesięciu godzin szkoleń Podsumowanie Wnioski

40 » Modele symulacyjne procesów, stanowią doskonałe uzupełnienie dokumentacji procesowej i wraz ze zmianami w niej dokonywanymi mogą być łatwo poddane modyfikacji i aktualizacji. Sprawność w wykorzystaniu tej metody analizy i optymalizowania procesów zależy w dużym stopniu od przygotowania modeli podstawowych – odzwierciedlających aktualne standardy (co wymaga czasu i kosztu). » Modele symulacyjne stanowią doskonałe dynamiczne narzędzie analizy procesu oraz planowanych w nim zmian. Istnieje możliwość wykorzystania ich w symulacji sekwencji czynności pojedynczego stanowiska pracy. Podstawową jednak ich funkcjonalnością z tej perspektywy jest analiza wpływu dokonywanych usprawnień (zmian) na cały łańcuch dostaw a nie tylko na spodziewane efekty obszaru obserwacji. Podsumowanie Wnioski

41 » Modele symulacyjne częściej odnoszą się do procesów wielostanowiskowych np. linie produkcyjne, przepływy logistyczne i pozwalają na dokonanie kompleksowych analiz na podstawie eksperymentów łączących w sobie zmiany standardów jakości, czasów systemowych, kosztów robocizny i efektywności maszyn. » Pod względem podobieństwa co do zakresu kompetencyjnego i przedmiotu analizy, modelowanie symulacyjne bliskie jest przyporządkowaniu go do zestawu metod i technik koncepcji Total Flow Management zajmującej się optymalizacją przepływu w procesach. Podsumowanie Wnioski

42 Dane kontaktowe dr Grzegorz Wróbel Katedra Inzynierii Procesowej Wyzsza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie tel. 17 8661 186 email: gwrobel@wsiz.rzeszow.pl www.grzegorzwrobel.pl


Pobierz ppt "Materiały szkoleniowe Symulacja procesów biznesowych Istota symulacji. Metodyka i zastosowanie w doskonaleniu procesów logistycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google