Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój lokalny z udziałem lokalnej społeczności RPO WKP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój lokalny z udziałem lokalnej społeczności RPO WKP"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój lokalny z udziałem lokalnej społeczności RPO WKP 2014-2020

2 ZINTEGROWANA POLITYKA TERYTORIALNA Poziomy polityki terytorialnej
77,5 mln euro Poziomy polityki terytorialnej Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz obszar powiązany z nimi funkcjonalnie (ZIT) Poziom regionalny i subregionalny – Obszar Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławka/Grudziądza/Inowrocławia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie Poziom ponadlokalny – obejmuje swym zasięgiem obszar powiatów ziemskich. Poziom ten określany jest jako „Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego” Poziom lokalny – w ramach idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) 166,8 mln euro 76 mln euro 166,3 mln euro

3 POLITYKA TERYTORIALNA

4 Poziom krajowy Formularz wniosku o wybór LSR Regulamin konkursu na wybór LSR Kryteria wyboru LSR Umowa ramowa na realizacje LSR Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata Konieczność przeprowadzenie procedury uzgodnienia powyższych dokumentów z zarządem województwa Poziom regionalny Wytyczne dot. realizacji LSR w regionie Szczegółowe warunki i tryb przyznawania , wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na wsparcie przygotowawcze (dot. LGD miejskich) Powołanie komisji wybierającej LSR, ustalenie składu i regulaminu działania Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

5 Strategia LSR zgodnie z art. 33 ust
Strategia LSR zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013 zawiera przynajmniej: a) określenie obszaru i ludności objętych strategią; b) analizę potrzeb i potencjału obszaru w zakresie rozwoju, w tym analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń; c) opis strategii i jej celów, opis zintegrowanego i innowacyjnego charakteru strategii oraz hierarchię celów, w tym wartości docelowe dotyczące produktów lub rezultatów. W odniesieniu do rezultatów wartości docelowe mogą być ujęte ilościowo lub jakościowo. Strategia jest spójna z odpowiednimi programami wszystkich właściwych zaangażowanych EFSI; d) opis procesu zaangażowania społeczności w opracowanie strategii; e) plan działania wskazujący, w jaki sposób cele przekładają się na działania; f) opis rozwiązań w zakresie zarządzania i monitorowania strategii wykazujący potencjał lokalnej grupy działania do realizacji strategii oraz opis szczegółowych rozwiązań dotyczących ewaluacji; g) plan finansowy strategii, w tym planowaną alokację każdego z właściwych EFSI. oraz zgodnie z art. 5 ust. 1 lit.1 ustawy o RLKS h) plan komunikacji z lokalną społecznością.

6 Tworzenie i wybór LSR Planowany konkurs na wsparcie przygotowawcze na tworzenie LSR: - wsparcie przygotowawcze z PROW – czerwiec wsparcie przygotowawcze z RPO (EFS) – III kwartał Wyboru LSR dokonuje Komisja powołana przez Zarząd Województwa w drodze uchwały (art. 3 ustawy RLKS). W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Zarządu Województwa oraz eksperci. Eksperci stanowią co najmniej jedną trzecią składu Komisji Wyboru LSR dokonuje się przy zastosowaniu kryteriów wyboru jednakowych dla wszystkich programów (art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy RLKS) Planowany termin konkursu na wybór LSR – ustala Zarząd Województwa w uzgodnieniu z ministrem właściwym ds. rozwoju wsi (rekomendacja sierpień 2015)

7 Harmonogram czasowy wyboru LSR
Ogłoszenie przez Zarząd Województwa konkursu na wybór LSR (co najmniej 30 dni przed terminem składania wniosków o wybór LSR) – sierpień 2015 Termin składania wniosków o wybór LSR (nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni) – listopad 2015 Wybór LSR (w terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o wybór LSR) – marzec 2016 Niezwłocznie po wyborze LSR Zarząd zatwierdza LSR zawierając z LGD tzw. umowę ramową. Odrzucenie LSR przez Komisję wybierającą – prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego

8 Mechanizmy budowania polityki miejskiej i wiejskiej
RLKS blisko 40 mln euro z EFRR Oś 7 RPO WK-P RLKS ponad 36 mln euro z EFS Oś 11 RPO WK-P Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Lokalne Strategie Rozwoju Komplementarność działań z PROW

9 Oś priorytetowa 7 Typy projektów:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez: rozbudowę przedsiębiorstwa, rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi. Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.

10 Uwarunkowania Realizowane będą wyłącznie projekty wynikające z Lokalnych Strategii Rozwoju. Działania nie będą realizowane w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast. Projekty w zakresie rewitalizacji muszą wynikać z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji. Wsparcie udzielane będzie wyłącznie inkubatorom wspomagającym przedsiębiorstwa z branży nierolniczej.

11 Wskaźniki Lp. Wskaźnik Jednostka pomiaru Wartość docelowa 1
Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt. 518

12 Metodologia ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR z podziałem na środki pochodzące z EFRR i EFS Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym Nowo zarejestrowane w rejestrze REGON podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. ludności Stymulanta 1 Stymulanta 2 Stymulanta 3 Ludność Wskaźnik ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich/miejskich

13 WSPÓŁPRACA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Nowa perspektywa to: Ambitne cele? TAK! Pozytywna zmiana? TAK! WYZWANIA I SZANSE WSPÓŁPRACA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Prawo Philipa: łatwe do przeprowadzenia są tylko zmiany na gorsze

14 Dziękuję za uwagę! Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego
Departament Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Rozwój lokalny z udziałem lokalnej społeczności RPO WKP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google