Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody nauczania. Metoda nauczania „wypróbowany i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami. Umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody nauczania. Metoda nauczania „wypróbowany i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami. Umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy."— Zapis prezentacji:

1 Metody nauczania

2 Metoda nauczania „wypróbowany i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami. Umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań” (Okoń)

3 Kryteria podziału metod nauczania Dominacja aktywności nauczyciela/ucznia Sposób przekazu

4 Metody nauczania (Okoń) Metody asymilacji wiedzy (podające) Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowe) Metody eksponujące Metody praktyczne

5 Metody nauczania (Kupisiewicz) Oparte na słowie Oparte na obserwacji Oparte na działaniu

6 Podające Wykład Pogadanka Opowiadanie Opis Prelekcja Anegdota Odczyt Wyjaśnienie Praca z źródłem drukowanym Eksponujące Drama Film Sztuka teatralna Ekspozycja Pokaz Praktyczne Ćwiczenia przedmiotowe Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia produkcyjne Metoda projektów Problemowe Wykład problemowy Wykład konwersatoryjny Metoda problemowa Aktywizujące Metoda przypadków Metoda sytuacyjna Inscenizacja Gry dydaktyczne Seminarium Dyskusja dydaktyczna Symulacyjne Decyzyjne Psychologiczne Okrągłego stołu Wielokrotna Burza mózgów Panelowa Programowane Z użyciem komputera Z użyciem maszyny dydaktycznej Z użyciem podręcznika programowanego Metody nauczania (Okoń, Bereźnicki, Szlosek)

7 Wybór metody zależy od: Wieku uczniów Celów i zadań Właściwości poszczególnych przedmiotów Budżetu i czasu; Specyfiki grupy

8 Piramida zapamiętywania (Dale) Źródło: e-mentor.edu.pl

9 Metody podające (1) Opowiadanie- słowne przedstawienie zdarzeń, faktów, procesów Opis- słowna charakterystyka przedmiotów, zjawisk, osób, procesów Wyjaśnianie- zwięzłe określanie faktu o charakterze teoretycznym

10 Metody podające (2) Pogadanka- rozmowa nauczyciela z uczniami – Typy pogadanek Wstępna (przygotowanie do pracy) Przedstawiająca nowe wiadomości Utrwalająca (uporządkowanie, zintegrowanie materiału) Kontrolna – Typy pytań Przygotowawcze Naprowadzające (pozytywne lub negatywne) Zbierające

11 Metody podające (3) Wykład- ciągła, usystematyzowana wypowiedź – Aktywizuje myślenie abstrakcyjne – Naukowa postać wiedzy, właściwa terminologia – Wskaźnik receptywności- ok. 20-40% – Części Wprowadzająca Główna Podsumowująca

12 Wady i zalety wykładu WadyZalety

13 Wady i zalety wykładu Wady Jednostronna aktywność Brak informacji zwrotnej Ograniczona możliwość rozwoju umiejętności Brak możliwości weryfikacji Zalety Uporządkowana struktura wiadomości Ekonomiczne wykorzystanie czasu Możliwość udziału licznej grupy słuchaczy

14 Wdrażanie uczniów do wykładu Stopniowe wydłużanie czasu wykładu (ostatnie klasy SP- max 10-15 minut) Zaznajamianie uczniów z celami, tematem, planem Nauka sporządzania notatek i ich kontrola Kontrola recepcji i oceny treści Łączenie wykładu z innymi metodami

15 Jak prowadzić wykład Prosty, obrazowy i komunikatywny sposób przekazywania treści – Dostosowany do poziomu uczniów – Przykłady – Odwoływanie się do wiedzy uczniów Zmienne tempo i intonację Przejrzysta i logiczna struktura Podkreślanie istotnych części Łączenie z innymi metodami Wykorzystanie środków audiowizualnych

16 Metody podające (4) Praca z słowem drukowanym – Cele Utrwalenie lub poszerzenie wiadomości Wspomaganie umiejętności korzystania z różnych źródeł – Rodzaje pracy Sporządzanie planu Streszczanie Referaty Metoda PQ4R (preview, question, reading, reflect, recite, review)

17 Metody eksponujące (waloryzacyjne) Kształtowanie systemu wartości i przekonań poprzez wpływ na sferę doznań emocjonalnych Metody – Impresyjne (doświadczanie) Film, sztuka teatralna, wystawa, pokaz – Ekspresyjne (tworzenie) Drama, rzeźbienie, malowanie, itd.

18 Pokaz Na granicy różnych kategorii metod Wartości poznawcze i emocjonalne Materiały naturalne lub modele Skuteczność pokazu – Dokładne określenie celu – Określenie zadań – Skupienie uwagi uczniów – Odpowiednie kierowanie obserwacją – Dokonywanie obserwacji różnymi zmysłami – Wiązanie obserwacji z działaniem uczniów

19 Metody praktyczne (1) Ćwiczenie- wielokrotne powtarzanie czynności – Nie powinno być mechanicznym powtarzaniem czynności – Powinny być krótkie, częste i wykonywanie samodzielnie – Przebieg zajęć prowadzonych metodą ćwiczeń: Uświadomienie celu oraz znaczenia danej umiejętności Opis przy użyciu środków poglądowych Wskazanie sposobu i zaznajomienie z narzędziami Pokaz wzorcowego wykonania z objaśnieniem Próby wykonania pod kontrolą nauczyciela Samodzielne wykonywanie Kontrola opanowania umiejętności

20 Metody praktyczne (2) Metoda projektu – Samodzielne realizowanie zadania (indywidualnie lub w grupach – Czas trwania- od kilku tygodni do kilku miesięcy – Konieczność korzystanie z różnych źródeł, łączenia różnych umiejętności – Etapy: Ustalenie celu, formy realizacji, źródeł, terminów (etapów), kryteriów oceny. Realizacja(konsultacje) Prezentacja Dyskusja i ocena

21 Metody praktyczne (3) Metoda projektu – Pytania, które należy sobie zadać: Jaki jest cel naszych działań? Jak poznamy, że go osiągnęliśmy? Jakie zadania musimy zrealizować, aby osiągnąć cel? Jakie są nasze zasoby? Kto będzie odpowiedzialny za poszczególne zadania? Jaki będzie terminarz realizacji działań? Gdzie będziemy realizować nasze przedsięwzięcie? Co ułatwi realizację naszych planów? Jakie trudności mogą się pojawić w trakcie pracy? Jak sobie z nimi poradzimy? Gdzie poszukamy sojuszników? Jak zaprezentujemy efekt końcowy?

22 Metody problemowe (1) Kierowanie pracą ucznia (zamiast przekazywania gotowych wiadomości) Czynności nauczyciela: – Organizowanie sytuacji problemowych – Kierowanie procesem formułowania problemów i dochodzenia do pomysłów ich rozwiązania – Kierowanie procesem poszukiwania weryfikacji tych sposobów i sprawdzania ich rozwiązań – Organizowanie pracy nad systematyzowaniem, utrwalaniem i stosowaniem wiedzy zdobytej przez uczniów

23 Metody problemowe (2) Sytuacja problemowa – Zadanie do rozwiązania – Minimum wiadomości z danego zakresu – Niezbędne środki do działania – Atmosfera sprzyjająca pracy

24 Metody problemowe (3) Wykład problemowy (problem, hipotezy) Wykład konwersatoryjny (wypowiedzi słuchaczy) Aktywizujące: – Metoda przypadków – Metoda sytuacyjna – Metoda inscenizacyjna – Dyskusja (okrągłego stołu, wielokrotna, burza mózgów, panelowa) – Gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

25

26 Metody programowe Istota pracy- każda dawka informacji kończy się pytaniem i informacją zwrotną Typy programów: – Liniowy (Skinner) – Rozgałęziony (Crowder) – Blokowy (Kupisiewicz)


Pobierz ppt "Metody nauczania. Metoda nauczania „wypróbowany i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami. Umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google