Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL"— Zapis prezentacji:

1 Konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020
Poddziałania Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Katowice, 3 czerwca 2015 r.

2 Podstawowe informacje
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Podstawowe informacje Funkcję Instytucji Organizującej Konkurs pełni Zarząd Województwa Śląskiego. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia r. do dnia r. Projekty, na które ogłaszany jest nabór wniosków, realizowane są w ramach RPO WSL , Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

3 Poziom wkładu własnego 10,00%
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs:  186 000,00 PLN Wartość dofinansowania (90,00%):  967 400,00 PLN W tym wsparcie finansowe EFS (85,00%)   ,00 PLN W tym budżet państwa (5,00%)   ,00 PLN W ramach powyższej kwoty IOK zabezpiecza 5% wartości alokacji na procedurę odwoławczą – 3 109 300,00 PLN Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs Poziom dofinansowania wynosi 90,00% Poziom wkładu własnego 10,00%

4 Grupa docelowa Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Grupa docelowa Grupę docelowa/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania stanowią: szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne i zawodowe, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz specjalne i ich organy prowadzące, uczniowie i wychowankowie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, w tym szkół artystycznych i zawodowych, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i specjalnych, rodzice i opiekunowie prawni uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w tym szkoły artystyczne i zawodowe, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz specjalnych, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracodawcy, nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych, partnerzy społeczno-gospodarczy. Udział nauczycieli i kadry pedagogicznej będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do uczniów.

5 Podmioty wyłączone z ubiegania się o dofinansowanie
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Podmioty wyłączone z ubiegania się o dofinansowanie O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem: osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), podmiotów o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm); podmiotów o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U r. poz. 769); podmiotów o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U r. poz ze zm.).

6 Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami). Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów. Realizacja typu projektu 1 lub 2 skierowana jest do szkół lub placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu.

7 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Wsparcie w ramach typu projektu może objąć w szczególności: realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem*; realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego lub przedszkolnego dla danego etapu edukacyjnego; realizację różnych form rozwijających uzdolnienia; wdrożenie nowych form i programów nauczania; tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

8 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy; nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty (w tym m. in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców) w celu realizacji programów edukacyjnych; wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach w ramach PO KL; doradztwo edukacyjno–zawodowe dla uczniów lub słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

9 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Projekty ukierunkowane na realizację projektów edukacyjnych*, muszą być zgodne z następującymi warunkami: zakres tematyczny projektu edukacyjnego finansowanego ze środków EFS może wykraczać poza treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego; projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być realizowany jako projekt interdyscyplinarny, łączący wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin; projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być realizowany w czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo w czasie zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą. *Projekt edukacyjny – zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: wybranie tematu projektu edukacyjnego; określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; wykonanie zaplanowanych działań; przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego;

10 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) Wsparcie w ramach przedmiotowego typu projektu obejmuje: wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu; kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. Projekty w ramach przedmiotowego typu projektu muszą obejmować obligatoryjnie elementy wymienione w pkt. 1 lit. a i c.

11 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. Działania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z wyłączeniem wsparcia udzielanego na rzecz ucznia młodszego lub ucznia z niepełnosprawnością, obejmą II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły podstawowej) oraz III etap edukacyjny (gimnazjum). Wsparcie ucznia młodszego oraz ucznia z niepełnosprawnością może być realizowane na wszystkich etapach edukacyjnych.

12 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, obejmują: doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania; przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy; wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

13 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem dla uczniów. Wsparcie może obejmować w szczególności: kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia podyplomowe; wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli; realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania*; staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty; współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np.: szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach w ramach PO KL.

14 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem dla uczniów. *Program wspomagania, o którym mowa w pkt. 1 lit. c, jest formą doskonalenia nauczycieli związaną z bezpośrednim wsparciem szkół lub placówek systemu oświaty. Realizacja programów wspomagania musi być zgodna ze wszystkimi wskazanymi poniżej warunkami: program wspomagania powinien służyć pomocą szkole lub placówce systemu oświaty w wykonywaniu przez nią zadań na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); zakres wspomagania wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły lub placówki systemu oświaty i odpowiada na specyficzne potrzeby tych podmiotów; realizacja programów wspomagania obejmuje następujące etapy: przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych związanych z realizacją przez szkołę lub placówkę systemu oświaty zadań z zakresu kształtowania i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), prowadzenie procesu wspomagania w oparciu o ofertę doskonalenia nauczycieli przygotowaną zgodnie z potrzebami danej szkoły lub placówki systemu oświaty, z możliwością wykorzystania ofert doskonalenia funkcjonujących na rynku, m. in. udostępnianych przez centralne i wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli, monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wykorzystaniem m. in. ewaluacji wewnętrznej szkoły lub placówki systemu oświaty.

15 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Wymagane wskaźniki Projektodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu. Wskaźniki produktu dotyczą realizowanych działań. Produkt stanowi wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działań współfinansowanych z EFS. Są to zarówno wytworzone dobra, jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. Wskaźniki produktu w programie określone są na poziomie priorytetu inwestycyjnego lub celu szczegółowego oraz odnoszą się do osób lub podmiotów objętych wsparciem. Wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS. Określają efekty zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy. W celu ograniczenia wpływu czynników zewnętrznych na wartość wskaźnika rezultatu, powinien on być jak najbliżej powiązany z działaniami wdrażanymi w ramach odpowiedniego priorytetu inwestycyjnego. Oznacza to, że wskaźniki rezultatu obrazuje efekt wsparcia udzielonego danej osobie/podmiotowi i nie obejmuje efektów dotyczących grupy uczestników/podmiotów, która nie otrzymała wsparcia. Wartości docelowe wskaźników rezultatu określane są na poziomie priorytetu inwestycyjnego lub celu szczegółowego. Wskaźniki kluczowe oraz specyficzne dla programu są wskaźnikami obligatoryjnymi dla każdego projektu składanego w ramach konkursu z uwzględnieniem adekwatności względem grupy docelowej i typów wsparcia. Wskaźniki te wybierane są z listy słownikowej w formularzu wniosku składanym w ramach danego konkursu.

16 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Wymagane wskaźniki Dla konkursu RPSL IZ /15 wskaźnikami obligatoryjnymi dla wszystkich Projektodawców (według Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL z dnia 7 maja 2015 r. - Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań) bez względu na charakter grupy docelowej i typ wsparcia są: Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu; Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie; Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych; Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie; Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych; Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

17 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Wymagane wskaźniki Dla konkursu RPSL IZ /15 wskaźnikami obligatoryjnymi (według Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań) z uwzględnieniem charakteru grupy docelowej i typu wsparcia są: Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu; Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu. Wskaźniki specyficzne dla projektu nie są wskaźnikami obligatoryjnymi dla wszystkich projektów składnych w ramach danego konkursu. Ich występowanie jest uzależnione od specyfiki projektu oraz charakteru wsparcia. Wskaźniki specyficzne dla projektu określone przez IOK dla przedmiotowego konkursu to: Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie ; Liczba uczniów z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

18 Schemat procedury oceny wniosków
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Schemat procedury oceny wniosków Wpływ wniosku do IOK Wezwanie wnioskodawcy do uzupełniania/korekty wymogów formalnych Weryfikacja wymogów formalnych Ocena formalna Ocena merytoryczna wraz z ewentualnymi negocjacjami

19 Ogólne kryteria formalne
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ogólne kryteria formalne Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnerów. Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Potencjał finansowy. Uproszczone metody rozliczania wydatków (jeżeli dotyczy). Zgodność z okresem kwalifikowania wydatków w RPO WSL Zgodność z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Prawidłowość określenia wartości projektu

20 Szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące Realizacja typu projektu 1 lub 2 skierowana jest do szkół lub placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu Kryteria dostępu są kryteriami obowiązkowymi, których niespełnienie skutkuje negatywną oceną wniosku. W ramach przedmiotowego konkursu wszystkie kryteria dostępu weryfikowane będą na etapie oceny formalnej.

21 Ogólne kryteria merytoryczne, których ocena ma postać „0-1”
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ogólne kryteria merytoryczne, których ocena ma postać „0-1” Zgodność z regulaminem konkursu/naboru. Wpisywanie się projektu we właściwe działanie/poddziałanie/typ projektu RPO WSL zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych i regulaminem konkursu/naboru. Prawidłowość wyboru partnerów w projekcie (jeżeli dotyczy). Zasadność nawiązania partnerstwa w projekcie (jeżeli dotyczy). Skierowanie projektu do grupy docelowej z terenu województwa śląskiego. Lokalizacja biura projektu. Realizacja wskaźników kluczowych i specyficznych dla Programu. Wkład własny.

22 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ogólne kryteria merytoryczne mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów Adekwatność celu projektu do diagnozowanych problemów (skala punktowa od 0 do 3). Adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników oraz opis monitorowania (skala punktowa od 0 do 10). Opis grupy docelowej (skala punktowa od 0 do 5). Opis zadań w kontekście osiągnięcia celu i wskaźników projektu (skala punktowa od 0 do 8). Zdolność do efektywnej realizacji projektu (skala punktowa od 0 do 14). Budżet projektu (skala punktowa od 0 do 10). Minimum punktowe 1 Minimum punktowe 6 Minimum punktowe 2 Minimum punktowe 5 Minimum punktowe 8 Minimum punktowe 8

23 Ogólne kryteria horyzontalne
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ogólne kryteria horyzontalne Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi w tym: zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasadą zrównoważonego rozwoju, zasadą partnerstwa. Zgodność projektu z prawodawstwem krajowym Zgodność z zasadami pomocy publicznej (lub pomocy de minimis) Ocena ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1”. Spełnienie ogólnych kryteriów horyzontalnych jest obligatoryjne dla wszystkich projektów.

24 Szczegółowe kryteria dodatkowe
. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Szczegółowe kryteria dodatkowe Projekt w zakresie typu 2 skierowany jest w całości lub w znacznym stopniu do szkół lub placówek położonych na terenach wiejskich (waga punktowa 5 punktów). Projekt w zakresie tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu zakłada utworzenie międzyszkolnej pracowni przez szkoły lub placówki lub nawiązanie współpracy/partnerstwa ze szkołami lub placówkami, z których przynajmniej jedna posiada wyposażenie niezbędne do realizacji tego typu nauczania (waga punktowa 5 punktów). Realizacja form wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przewidziana w ramach projektu jest realizowana z wykorzystaniem narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach w ramach PO KL (waga punktowa 5 punktów). Kryteria dodatkowe nie są kryteriami obowiązkowymi, ich spełnienie nie jest konieczne do uzyskania pozytywnej oceny. W wyniku spełnienia kryteriów dodatkowych można uzyskać premię punktową.

25 Główne grupy beneficjentów
Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Typy projektów 11.4.1 Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych. 11.4.2 11.4.3 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Główne grupy beneficjentów Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia; Placówki kształcenia ustawicznego; Partnerzy społeczno-gospodarczy. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Dąbrowskiego 23, Katowice Typ beneficjentów Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


Pobierz ppt "Konkurs nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google