Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 3 czerwca 2015 r. Konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 3 czerwca 2015 r. Konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego."— Zapis prezentacji:

1 Katowice, 3 czerwca 2015 r. Konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

2 1.Funkcję Instytucji Organizującej Konkurs pełni Zarząd Województwa Śląskiego. 2.Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 29.06.2015 r. do dnia 31.07.2015 r. 3.Projekty, na które ogłaszany jest nabór wniosków, realizowane są w ramach RPO WSL 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.. Podstawowe informacje Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

3 Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs: 62 186 000,00 PLN Wartość dofinansowania (90,00%): 55 967 400,00 PLN W tym wsparcie finansowe EFS (85,00%) 52 858 100,00 PLN W tym budżet państwa (5,00%) 3 109 300,00 PLN W ramach powyższej kwoty IOK zabezpiecza 5% wartości alokacji na procedurę odwoławczą – 3 109 300,00 PLN Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs Poziom dofinansowania wynosi 90,00% Poziom wkładu własnego 10,00%. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

4 1.Grupę docelowa/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 11.1.4 stanowią: szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne i zawodowe, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz specjalne i ich organy prowadzące, uczniowie i wychowankowie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, w tym szkół artystycznych i zawodowych, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i specjalnych, rodzice i opiekunowie prawni uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w tym szkoły artystyczne i zawodowe, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz specjalnych, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracodawcy, nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych, partnerzy społeczno-gospodarczy. Udział nauczycieli i kadry pedagogicznej będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do uczniów.. Grupa docelowa Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

5 1.O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem: osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), podmiotów o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm); podmiotów o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769); podmiotów o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 1417 ze zm.).. Podmioty wyłączone z ubiegania się o dofinansowanie Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

6 1.Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. 2.Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami). 3.Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. 4.Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.. Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Realizacja typu projektu 1 lub 2 skierowana jest do szkół lub placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu.

7 1.Wsparcie w ramach typu projektu może objąć w szczególności: a)realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem*; b)realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego lub przedszkolnego dla danego etapu edukacyjnego; c)realizację różnych form rozwijających uzdolnienia; d)wdrożenie nowych form i programów nauczania; e)tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

8 f)organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy; g)nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty (w tym m. in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców) w celu realizacji programów edukacyjnych; h)wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL; i)doradztwo edukacyjno–zawodowe dla uczniów lub słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; j)realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

9 4.Projekty ukierunkowane na realizację projektów edukacyjnych*, muszą być zgodne z następującymi warunkami: a)zakres tematyczny projektu edukacyjnego finansowanego ze środków EFS może wykraczać poza treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego; b)projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być realizowany jako projekt interdyscyplinarny, łączący wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin; c)projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być realizowany w czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo w czasie zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą. *Projekt edukacyjny – zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: a)wybranie tematu projektu edukacyjnego; b)określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; c)wykonanie zaplanowanych działań; d)przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego;. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

10 1.Wsparcie w ramach przedmiotowego typu projektu obejmuje: a)wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki; b)doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu; c)kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. Projekty w ramach przedmiotowego typu projektu muszą obejmować obligatoryjnie elementy wymienione w pkt. 1 lit. a i c.. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

11 1.Działania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z wyłączeniem wsparcia udzielanego na rzecz ucznia młodszego lub ucznia z niepełnosprawnością, obejmą II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły podstawowej) oraz III etap edukacyjny (gimnazjum). Wsparcie ucznia młodszego oraz ucznia z niepełnosprawnością może być realizowane na wszystkich etapach edukacyjnych.. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

12 2.Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, obejmują: a)doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania; b)przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy; c)wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

13 1.Wsparcie może obejmować w szczególności: a)kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia podyplomowe; b)wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli; c)realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania*; d)staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty; e)współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np.: szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; f)wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem dla uczniów. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

14 *Program wspomagania, o którym mowa w pkt. 1 lit. c, jest formą doskonalenia nauczycieli związaną z bezpośrednim wsparciem szkół lub placówek systemu oświaty. Realizacja programów wspomagania musi być zgodna ze wszystkimi wskazanymi poniżej warunkami: a)program wspomagania powinien służyć pomocą szkole lub placówce systemu oświaty w wykonywaniu przez nią zadań na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); b)zakres wspomagania wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły lub placówki systemu oświaty i odpowiada na specyficzne potrzeby tych podmiotów; c)realizacja programów wspomagania obejmuje następujące etapy: przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych związanych z realizacją przez szkołę lub placówkę systemu oświaty zadań z zakresu kształtowania i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), prowadzenie procesu wspomagania w oparciu o ofertę doskonalenia nauczycieli przygotowaną zgodnie z potrzebami danej szkoły lub placówki systemu oświaty, z możliwością wykorzystania ofert doskonalenia funkcjonujących na rynku, m. in. udostępnianych przez centralne i wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli, monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wykorzystaniem m. in. ewaluacji wewnętrznej szkoły lub placówki systemu oświaty.. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem dla uczniów. Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

15 1.Projektodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu. 2.Wskaźniki produktu dotyczą realizowanych działań. Produkt stanowi wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działań współfinansowanych z EFS. Są to zarówno wytworzone dobra, jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. Wskaźniki produktu w programie określone są na poziomie priorytetu inwestycyjnego lub celu szczegółowego oraz odnoszą się do osób lub podmiotów objętych wsparciem. 3.Wskaźniki rezultatu dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS. Określają efekty zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy. W celu ograniczenia wpływu czynników zewnętrznych na wartość wskaźnika rezultatu, powinien on być jak najbliżej powiązany z działaniami wdrażanymi w ramach odpowiedniego priorytetu inwestycyjnego. Oznacza to, że wskaźniki rezultatu obrazuje efekt wsparcia udzielonego danej osobie/podmiotowi i nie obejmuje efektów dotyczących grupy uczestników/podmiotów, która nie otrzymała wsparcia. Wartości docelowe wskaźników rezultatu określane są na poziomie priorytetu inwestycyjnego lub celu szczegółowego. 4.Wskaźniki kluczowe oraz specyficzne dla programu są wskaźnikami obligatoryjnymi dla każdego projektu składanego w ramach konkursu z uwzględnieniem adekwatności względem grupy docelowej i typów wsparcia. Wskaźniki te wybierane są z listy słownikowej w formularzu wniosku składanym w ramach danego konkursu.. Wymagane wskaźniki Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

16 5.Dla konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 wskaźnikami obligatoryjnymi dla wszystkich Projektodawców (według Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 z dnia 7 maja 2015 r. - Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań) bez względu na charakter grupy docelowej i typ wsparcia są: a)Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu; b)Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie; c)Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych; d)Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie; e)Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych; f)Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.. Wymagane wskaźniki Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

17 6.Dla konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 wskaźnikami obligatoryjnymi (według Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań) z uwzględnieniem charakteru grupy docelowej i typu wsparcia są: a)Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu; b)Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu. 7.Wskaźniki specyficzne dla projektu nie są wskaźnikami obligatoryjnymi dla wszystkich projektów składnych w ramach danego konkursu. Ich występowanie jest uzależnione od specyfiki projektu oraz charakteru wsparcia. Wskaźniki specyficzne dla projektu określone przez IOK dla przedmiotowego konkursu to: a)Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem w programie ; b)Liczba uczniów z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. Wymagane wskaźniki Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

18 . Schemat procedury oceny wniosków Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Wpływ wniosku do IOK Weryfikacja wymogów formalnych Wezwanie wnioskodawcy do uzupełniania/korekty wymogów formalnych Ocena formalna Ocena merytoryczna wraz z ewentualnymi negocjacjami

19 1.Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnerów. 2.Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 3.Potencjał finansowy. 4.Uproszczone metody rozliczania wydatków (jeżeli dotyczy). 5.Zgodność z okresem kwalifikowania wydatków w RPO WSL 2014-2020. 6.Zgodność z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 7.Prawidłowość określenia wartości projektu. Ogólne kryteria formalne Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

20 1.Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące 2.Realizacja typu projektu 1 lub 2 skierowana jest do szkół lub placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu. Szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Kryteria dostępu są kryteriami obowiązkowymi, których niespełnienie skutkuje negatywną oceną wniosku. W ramach przedmiotowego konkursu wszystkie kryteria dostępu weryfikowane będą na etapie oceny formalnej.

21 1.Zgodność z regulaminem konkursu/naboru. 2.Wpisywanie się projektu we właściwe działanie/poddziałanie/typ projektu RPO WSL 2014-2020 zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych i regulaminem konkursu/naboru. 3.Prawidłowość wyboru partnerów w projekcie (jeżeli dotyczy). 4.Zasadność nawiązania partnerstwa w projekcie (jeżeli dotyczy). 5.Skierowanie projektu do grupy docelowej z terenu województwa śląskiego. 6.Lokalizacja biura projektu. 7.Realizacja wskaźników kluczowych i specyficznych dla Programu. 8.Wkład własny.. Ogólne kryteria merytoryczne, których ocena ma postać „0-1” Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

22 1.Adekwatność celu projektu do diagnozowanych problemów (skala punktowa od 0 do 3). 2.Adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników oraz opis monitorowania (skala punktowa od 0 do 10). 3.Opis grupy docelowej (skala punktowa od 0 do 5). 4.Opis zadań w kontekście osiągnięcia celu i wskaźników projektu (skala punktowa od 0 do 8). 5.Zdolność do efektywnej realizacji projektu (skala punktowa od 0 do 14). 6.Budżet projektu (skala punktowa od 0 do 10).. Ogólne kryteria merytoryczne mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Minimum punktowe 1 Minimum punktowe 6 Minimum punktowe 2 Minimum punktowe 5 Minimum punktowe 8

23 1.Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi w tym: a)zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, b)zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, c)zasadą zrównoważonego rozwoju, d)zasadą partnerstwa. 2.Zgodność projektu z prawodawstwem krajowym 3.Zgodność z zasadami pomocy publicznej (lub pomocy de minimis). Ogólne kryteria horyzontalne Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ocena ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1”. Spełnienie ogólnych kryteriów horyzontalnych jest obligatoryjne dla wszystkich projektów.

24 1.Projekt w zakresie typu 2 skierowany jest w całości lub w znacznym stopniu do szkół lub placówek położonych na terenach wiejskich (waga punktowa 5 punktów). 2.Projekt w zakresie tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu zakłada utworzenie międzyszkolnej pracowni przez szkoły lub placówki lub nawiązanie współpracy/partnerstwa ze szkołami lub placówkami, z których przynajmniej jedna posiada wyposażenie niezbędne do realizacji tego typu nauczania (waga punktowa 5 punktów). 3.Realizacja form wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przewidziana w ramach projektu jest realizowana z wykorzystaniem narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL (waga punktowa 5 punktów).. Szczegółowe kryteria dodatkowe Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Kryteria dodatkowe nie są kryteriami obowiązkowymi, ich spełnienie nie jest konieczne do uzyskania pozytywnej oceny. W wyniku spełnienia kryteriów dodatkowych można uzyskać premię punktową.

25 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Typy projektów Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych. 11.4.1 11.4.2 11.4.3 Główne grupy beneficjentów 1.Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia; 2.Placówki kształcenia ustawicznego; 3.Partnerzy społeczno-gospodarczy. Typ beneficjentów Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice www.efs.slaskie.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Katowice, 3 czerwca 2015 r. Konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google