Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD SPECJALIZACYJNY 2014/15 DR EWA HABZDA-SIWEK KATEDRA KRYMINOLOGII UJ Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD SPECJALIZACYJNY 2014/15 DR EWA HABZDA-SIWEK KATEDRA KRYMINOLOGII UJ Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD SPECJALIZACYJNY 2014/15 DR EWA HABZDA-SIWEK KATEDRA KRYMINOLOGII UJ Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu

2 Wykład specjalizacyjny (ECTS-4) Cel wykładu uzupełnienie/ rozszerzenie podstawowego kursu kryminologii przybliżenie studentom warsztatu kryminologicznego: analiza i interpretacja statystyk przestępczości, studium przypadku, opis przestępczości w oparciu o badania kryminologiczne, weryfikacja hipotez badawczych

3 Prawo stacjonarne (30h): środa, godz. 11.30 – 13.00, s. 223, ul. Olszewskiego 2 Prawo niestacjonarne (21h) piątek, godz.10.45 – 13.15, s.219, ul. Olszewskiego 2 zakres egzaminu taki sam! Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu

4 Wykłady dla studiów niestacjonarnych w terminach zjazdów tj. w dniach: 6 marca 2015, 20 marca 2015, 10 kwietnia 2015, 24 kwietnia 2015, 15 maja 2015, 29 maja 2015 oraz 12 czerwca 2015

5 Terminy egzaminów Terminy egzaminów (sesyjne): 17 czerwca 2015 r. środa, g.15.00, s. 218 19 czerwca 2015 r. piątek, g.9.00, s.219 24 czerwca 2015 r. czwartek, g.15.00, s.218 8 września 2015 r. czwartek, g.9.00, s.223 Egzaminy przedterminowe: 10 czerwca 2015: godz. 13.00, sala 223

6 Warunki zaliczenia przedmiotu Obligatoryjnie: - uczestnictwo w wykładzie - zaliczenie egzaminu końcowego Fakultatywnie: -zapoznanie z pracą Oddziału Psychiatrii Sądowej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Babińskiego

7 Egzamin Zakres egzaminu: - wykład - materiały udostępnione (slajdy, teksty, tabele) Forma egzaminu: test jednokrotnego wyboru: 30 pytań, próg zaliczenia 60 % (dla chętnych możliwość odpowiedzi na pytanie dodatkowe) Punktacja: 18 – 20 pkt = dst 21 - 23 pkt = +dst 24 - 25 pkt = db 26 - 27 pkt = +db 28 - 30 pkt = bdb

8 Kontakt z wykładowcą Dyżury wykładowcy: Środa (w każdym tygodniu): godz. 13.00 – 14.00, s.127 Piątek (w terminach zjazdów): godz. 10.15 – 10.45, s.127 Mail: ewa.habzda-siwek@uj.edu.pl

9 Literatura do wykładu (uzupełniająca) K. Badźmirowska-Masłowska. Młodociani zabójcy, Zakamycze, Kraków 2000 J. Błachut, A.Gaberle, K.Krajewski: Kryminologia, Wyd. Arche, Gdańsk 1999 J. Brzezińska: Dzieciobójstwo. Aspekty prawne i etyczne, Monografie Lex, 2013 J.K. Gierowski: Motywacja zabójstw, Wyd. UJ 1989 J.K. Gierowski (red): Zabójcy i ich ofiary, Wyd. IES, Kraków 2002 J.K.Gierowski, L.K.Paprzycki, Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające: zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2013 J. Gilligan, Wstyd i przemoc, Media Rodzina 2001, s. 70-100

10 Literatura do wykładu c.d. R. Hare: Psychopaci są wśród nas, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006 E. Habzda-Siwek: Kilka uwag o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu z rozdziału XIX kodeksu karnego w oparciu o dane ze statystyk policyjnych, w: P.Kardas, T.Sroka, W.Wróbel (red.): Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Wydawnictwo UJ i Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s.1109-1132. M.Grzyb, E. Habzda-Siwek, Płeć a przestępczość. O problemie dysproporcji płci wśród sprawców przestępstw z użyciem przemocy, archiwum Kryminologii, t.XXXIII, w materiałach udostępnionych T. Jaśkiewicz-Obydzińska, E. Wach, Sprawczynie zabójstw, w: Zabójcy i ich ofiary, Kraków 2002

11 Literatura do wykładu c.d.  M. Kowalczyk, Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych, Oficyna Impuls 2010   K. Krajewski, Bójki i pobicia. Analiza kryminologiczna, Kraków 1988, UJ.  A. Księżopolska-Breś, Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo w prawie polskim, Wolters Kluwer 2010.   Z. Lasocik, Zabójca zawodowy i na zlecenie, Zakamycze, Kraków 2003   Z. Majchrzyk, Motywacje zabójczyń. Alkohol i przemoc w rodzinie., Warszawa 1995, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   Z. Majchrzyk: Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2001

12 Literatura do wykładu c.d.  Z. Majchrzyk: Zabójczynie i zabójcy. Osobowość, motywy, uwarunkowania sytuacyjne. Analiza z perspektywy psychologicznego orzecznictwa sądowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2008   K. Marzec-Holka, Dzieciobójstwo, Bydgoszcz 2004, Wyd. Akad.Bydg., s.42-72   A. Moir, D.Jessel: Zbrodnia rodzi się w mózgu. Zagadka biologicznych uwarunkowań przestępczości, Książka i Wiedza 1998   K. Olszak : Bójka i pobicie. Aspekty wykrywacze i dowodowe, Oficyna a Wolters Kluwer business 2009.   A.Siemaszko (red): Atlas przestępczości w Polsce 4, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009   M.Szwed, L.Wieczorek: Dzieciobójstwo. Od przepisu prawa do indywidualnego przypadku, Oficyna Wydawnicza „ Humanitas”, Sosnowiec 2009   A.Wolska, Model czynników ryzyka popełnienia zabójstwa, Wyd. Usz., Szczecin 2001

13 Wprowadzenie w problematykę wykładu Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu :  definicje, możliwe sposoby rozumienia (ujęcie prawnokarne i kryminologiczne)  mala per se i mala prohibita  zakres kryminalizacji w kodeksie karnym Systematyka rozdziału XIX kodeksu karnego (PPŻZ a przestępczość z użyciem przemocy >przemoc jako tło sytuacyjne i motywacyjne) Ciemna liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu

14 Wykład 2. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w ujęciu statystycznym - rozmiary i udział PPŻZ (przestępstw z r. XIX kk) w ogólnej strukturze przestępczości - dane ze statystyk policyjnych (rozmiary przestępczości stwierdzonej, wykrywalność) - dynamika przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (ogółem i w poszczególnych kategoriach) - podejrzani o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu: struktura płci i wieku - osoby skazane za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w ujęciu statystycznym c.d. Obraz statystyczny poszczególnych typów/kategorii przestępstw :  zabójstwo (dokonane vs. usiłowane; zabójstwo kwalifikowane i uprzywilejowane) – art. 148 k.k.  tzw. dzieciobójstwo (art. 149 k.k.)  uszczerbek na zdrowiu/ naruszenie czynności ciała ( art. 156 i 157 k.k.)  przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym jako kategoria statystyczna (m.in. Eurostat)  udział w bójce lub pobiciu (art. 158 i 159 k.k.)  pozostałe przestępstwa z r. XIX k.k.

16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w ujęciu statystycznym c.d. Struktura i dynamika przestępstw z rozdziału XIX kodeksu karnego (148- 162 kk) Sprawcy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu - struktura płci - problem nieletnich sprawców Problem wykrywalności przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu

17 Wykład 3-5. Zabójstwa (art. 148 k.k.): perspektywa kryminologiczna  Zabójstwo:  - ujęcie prawnokarne  - ujęcie kryminologiczne   Typologia zabójstw:  problemy definicyjne (zabójstwo a morderstwo)  zabójstwa dokonane vs usiłowane  zabójstwo "zwykłe" a kwalifikowane (“ciężkie”)  (zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem)  zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami ("w afekcie") – problemy kwalifikacyjne i orzecznicze

18 Problematyka zabójstw c.d. Fenomenologia zabójstw: zabójstwo w rodzinie zabójstwo z zazdrości zabójstwo tyrana domowego zabójstwa “na zlecenie” zabójstwa seryjne vs zabojstwa masowe zabójstwa na tle seksualnym

19 Problematyka zabójstw c.d. Sprawcy zabójstw i ich ofiary:  Przedstawienie wyników badań psychologicznych i kryminologicznych (Gierowski, Wolska, Majchrzyk)  Psychologiczny portret sprawców zabójstwa (płeć, wiek, status społeczno-ekonomiczny (SSE), zmienne osobowościowe, środowisko wychowawcze, model rodziny)  Motywacja sprawców zabójstw: typologia zabójców ze względu na dominujące motywy  Sylwetka psychologiczna i psychospołeczna ofiar

20 Problematyka zabójstw c.d.  Relacja sprawcy i ofiary (syndrom wyuczonej bezradności)  Profilowanie - typowanie sylwetki psychologicznej sprawców zabójstw  Kobiety - sprawczynie zabójstw  Etiologia zabójstwa: problem motywacji  Czynniki sytuacyjne jako tło motywacyjne zabójstw  Rola alkoholu w etiologii zabójstwa

21 Wykład 6. Dzieciobójstwo (art. 149 k.k.) Dzieciobójstwo jako fenomen społeczny Dzieciobójstwo w świetle badań kryminologicznych (Księżopolska-Breś, Brzezińska) Modele prawnokarnej reakcji na przestępstwo dzieciobójstwa Motywacja sprawczyń: problemy orzecznicze Studium przypadku

22 Kwestie definicyjne (rozumienie potoczne i prawnokarne bójki i pobicia; problemy orzecznicze) Obraz statystyczny przestępstw z art. 158 i 159 kk (struktura, wskaźniki, dynamika,)  Bójka i pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia (wykładnia pojęcia "niebezpieczne narzędzie" i “inny podobnie niebezpieczny przedmiot”)  Wykład 7-8: Bójka i pobicie (art. 158, art.159 k.k)

23 Wykład 7-8: Bójka i pobicie c.d. Obraz fenomenologiczny bójek i pobić w świetle badań (Skarżyński, Krajewski, Olszak): >czas i miejsce zdarzenia >okoliczności zdarzenia (motywy) >uczestnicy/ sprawcy bójek i pobić >kontekst wpływu społecznego >kontekst kulturowy Specyficzne formy bójek: "ustawki" Nieletni uczestnicy bójek i pobić Zjawisko „Happy slapping”

24 Wykład 9. Uszczerbek na zdrowiu (art.156 k.k., art. 157 k.k.) Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu (art.156, 157 i 157a kk) Przestępstwa z art.156, 157 i 157a kk - uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności ciała, rozstrój zdrowia - problemy orzecznicze Obraz statystyczny (struktura, dynamika) przestępstw z art. 156 i 157 kk

25 Wykład 9. cd.Pozostałe przestępstwa z r. XIX k.k. Art. 160 i 161kk: narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia człowieka/ na zarażenie wirusem HIV lub chorobą zakaźną)  (Casus Simone Mol'a)  Art. 150 kk: zabójstwo eutanatyczne  Art.151 kk: pomoc do samobójstwa  Art. 152 – 154 kk: kryminalizacja przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy  Art. 155 kk: nieumyślne spowodowanie śmierci

26 Wykład 10. Przestępstwa p-ko życiu i zdrowiu z perspektywy wiktymizacyjnej oraz tzw. sprawiedliwości naprawczej Perspektywa wiktymizacyjna:  "Wyrównanie szkody" w odniesieniu do przestępstw p- ko życiu i zdrowiu (Taeter-Opfer Vergleich) Czy mediacja oraz kompensacja jest możliwa? - możliwości implementacji reguł sprawiedliwości naprawczej w odniesieniu do przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu Problem relacji rodzinnych sprawcy i ofiary (VOR) Status i rola ofiary w procesie karnym – aktualne problemy

27 Wykład 11-12. Wybrane teorie kryminologiczne wyjaśniające przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Nowe modele zachowania i teoretyczne koncepcje wyjaśniające (podejście integracyjne): ogólna teoria napięcia Roberta Agnew (Strain Theory of Delinquency) Koncepcje wyjaśniające zróżnicowane w aktywności przestępczej kobiet i mężczyzn  (gendered theory of crime)  - dyskusja o możliwościach wykorzystania tych teorii w wyjaśnianiu i zapobieganiu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu

28 Wykład 11-12. Wybrane teorie kryminologiczne wyjaśniające przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Model wieloczynnikowy zachowania człowieka Koncepcje biologiczne (rola uszkodzeń mózgu, możliwości diagnostyczne fMRI) Ujęcie psychoanalityczne (J.Gilligan) Koncepcja osobowości nieprawidłowej, konstrukt psychopatii (H.Cleckley, R.Hare)  Inne czynniki/ determinanty osobowościowe  - renesans koncepcji H.J.Eysencka?

29 Wykład 13. Reakcja prawnokarna wobec przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu Zagadnienia kryminalno-polityczne Wymiar kary i możliwości indywidualizacji Konstrukcja ograniczenia i wyłączenia poczytalności w polskim prawie karnym > model stosowania środków zabezpieczających Kierunek nowelizacji prawa karnego: rewolucja czy ewolucja?

30 Reakcja prawno-karna c.d. Programy resocjalizacyjne wobec sprawców przestępstw z użyciem przemocy Funkcjonowanie systemu terapeutycznego wykonania kary pozbawienia wolności Możliwości realizacji „therapeutic jurisprudence” Perspektywa salutogenetyczna w kryminologii (poczucie koherencji: A.Antonovsky)

31 Wykład 14. Strategie zapobiegania przestępstwom przeciwko życiu i zdrowiu  Metody w ramach strategii destruktywnej i konstruktywnej  Problem powrotności do przestępstwa w kontekście PPŻZ  Zarządzanie ryzykiem (kwestionariusze oceniających ryzyko powrotności do przestępstwa/ ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa przez sprawcę niepoczytalnego/ dopuszczającego się przemocy (skala PCL- R: VRAG: Violence Risk Appraisal Guide):)

32


Pobierz ppt "WYKŁAD SPECJALIZACYJNY 2014/15 DR EWA HABZDA-SIWEK KATEDRA KRYMINOLOGII UJ Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google