Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XX-lecie Fizyki Medycznej: Jak to trwa… Zofia Drzazga

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XX-lecie Fizyki Medycznej: Jak to trwa… Zofia Drzazga"— Zapis prezentacji:

1 XX-lecie Fizyki Medycznej: Jak to trwa… Zofia Drzazga

2 1996 – Utworzenie Zakładu Fizyki Medycznej
Dr hab. Zofia Drzazga - ciało stałe, magnetyzm: (I ), (prof. zw. ) Dr Marek Tuszyński - fizyka jądrowa (I X. 2006) Dr Teobald Kupka- chemia (II ), (dr hab.) Dr Anna Michnik (ŚLAM) - fizyka teoretyczna (X ), (dr hab. prof. UŚ) Nina Kowalczyk (1996 – 2011) Mgr Armand Cholewka – fizyka medyczna ( X ) Mgr Katarzyna Michalik – fizyka medyczna ( ), (dr) Mgr Aleksandra Klimas – fizyka medyczna, Mgr Karina Maciejewska – fizyka medyczna (2011- ), (dr) Dr Kinga Polaczek-Grelik - fizyka medyczna (2011- ) Dr n. med. Joanna Gibińska – radiolog (X ) Mgr Adam Badura - fizyka medyczna, technik elektroradiologii (2013- ) Mgr Joanna Kidoń - fizyka medyczna (2013- ) Dr Daria Dąbrowska- Gruchlik ( ) Mgr Izabela Schisler ( ) Doktoranci Problemy fizyki medycznej

3 Od licencjatu fizyki medycznej do kierunku fizyka medyczna
1997/8 - Utworzenie uzupełniających studiów magisterskich z fizyki Rosnąca liczba studentów, akta prawne wchodzące w życie z wejściem Polski do UE i rozporządzenia Ministra Zdrowia z r. i r. uzasadniały przekształcenie specjalności w kierunek Fizyka medyczna. Na bazie wieloletniego doświadczenia zespołu naukowo-dydaktycznego UŚ, SUM i COI przygotowano autorski projekt nowego dwustopniowego kierunku, w którym poszerzono zakres wiedzy medycznej z zachowaniem wiedzy fizyczno-matematycznej profilowanej na nauki biomedyczne ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych metod fizyki jądrowej. Nad merytoryczną stroną kształcenia czuwa Rada Programowa złożona z pracowników naukowych UŚ, SUM i COI z udziałem studentów 2008 – Uprawnienia do prowadzenia kierunku „fizyka medyczna”

4 Od licencjatu fizyki medycznej do kierunku fizyka medyczna
Studia I-go stopnia (inżynierskie) o specjalności: dozymetria kliniczna Dozymetria promieniowania jonizującego (cz. I i II) Wiązki terapeutyczne Promieniotwórczość środowiskowa Szeroki wachlarz metod: komory jonizacyjne, TLD, półprzewodniki, scyntylatory Ochrona radiologiczna (cz. I i II) Obliczanie warunków narażenia Projektowanie osłon Radioterapia: Podstawy i Teleradioterapia Podstawy fizyczne i medyczne Nowoczesne urządzenia i techniki Systemy informatyczne w medycynie Kontrola jakości w pracowniach medycznych 2 pierwsze lata – podstawy wiedzy fizycznej, matematycznej i biologicznej oraz wybrane aspekty medycyny Absolwenci – luty 2012 (11), 2013 (13), 2014 (12)

5 Od licencjatu fizyki medycznej do kierunku fizyka medyczna
Studia I-go stopnia (inżynierskie) o specjalności: optyka w medycynie Fizjologia i fizjopatologia układu wzrokowego Podstawowe metody diagnostyczne oka Elektrofizjologia narządu wzroku (EOG, ERG, VEP) Laserowe systemy diagnostyczne i lecznicze w okulistyce Systemy obrazowania przedniego i tylnego odcinka oka (m.in. SOCT) Absolwenci – luty 2012 (11), 2013 (11)

6 Od licencjatu fizyki medycznej do kierunku fizyka medyczna
Studia I-go stopnia (inżynierskie) o specjalności: elektroradiologia Zgodnie z zaleceniami MZiOS studenci realizują 1720 h zajęć zawierających: podstawy teoretyczne i praktyczne fizycznych i medycznych metod diagnostycznych i obrazowania, zastosowanie aparatury medycznej w diagnostyce i terapii, przedmioty specjalistyczne (anatomia radiologiczna, rentgenodiagnostyka,… ochronę radiologiczną praktyki zawodowe (250h ). Techniki rentgenodiagnostyczne (I, II, III) kończą się komisyjnym egzaminem praktycznym. Absolwenci – luty 2013 (15+2), 2014 (19)

7 Od licencjatu fizyki medycznej do kierunku fizyka medyczna
Studia II-go stopnia (magisterskie) o specjalności: promieniowanie jonizujące Planowanie radioterapii Techniki konformalne Techniki dynamiczne Brachyterapia Zaawansowane techniki fizyki jądrowej w medycynie Zagadnienia prawno-organizacyjne w fizyce medycznej Regulacje prawne Systemy zarządzania jakością Absolwenci – luty 2011 (12), 2012 (17), 2013 (17) 2014 (… )

8 Od licencjatu fizyki medycznej do kierunku fizyka medyczna
Studia II-go stopnia (magisterskie) o specjalności: promieniowanie niejonizujące Zaawansowane techniki rezonansu magnetycznego Spektroskopia NMR Obrazowanie dyfuzyjne (DWI, DTI) Funkcjonalny rezonans magnetyczny Zaawansowane techniki z zakresu światła widzialnego i podczerwieni Spektroskopia optyczna absorpcyjna i emisyjna, Spektroskopia dichroizmu kołowego CD Spektroskopia IR Fotodynamiczna metoda diagnozowania i leczenia nowotworów Obrazowanie termiczne Bioelektromagnetyzm, elementy biocybernetyki Absolwenci – 2011 (15), 2014 (…) Powstawanie potencjałów (EEG) i pól magnetycznych (MEG)

9 Udział fizyki medycznej w projektach europejskich
Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Zadanie 2: Fizyka medyczna prowadzenie zajęć dydaktycznych przez specjalistów z Polski i z zagranicy, wprowadzenie e-learningowej formy kształcenia. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa XIII, działanie 13.1 zapewniania wysokiego poziomu kształcenia nowe pracownie wyposażone w wysokiej jakości aparaturę właściwą dla kierunku studiów w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

10 Współpraca z Centrum Onkologii – Instytutem Onkologii im. M
Współpraca z Centrum Onkologii – Instytutem Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie o/Gliwice Zakład Fizyki Medycznej spektroskopia NMR in vivo, in vitro dozymetria promieniowania jonizującego kontrola jakości procedur medycznych szkolenie praktyczne przyszłych fizyków medycznych Zakład Planowania Radioterapii i Brachyterapii rozwój technik napromieniania w radioterapii (radiochirurgia na CyberKnife) planowanie rozkładu dawki, weryfikacja procesu planowania i poprawa jakości leczenia weryfikacja pracy symulatorów rentgenowskich pomiary parametrów matryc detektorów i komór jonizacyjnych wpływ artefaktów związanych z obecnością implantów na jakość badań TK Wypromowanie 45 prac dyplomowych/magisterskich Absolwenci zasilają zasoby kadrowe wielu zakładów w COI Są współautorami 26 prac naukowych

11 Badania realizowane w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań UŚ
we współpracy z Zakładem Fizyki Medycznej UŚ, Zakładem Fizyki Medycznej COI w Gliwicach, Dolnośląskim COI we Wrocławiu, Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie i Instytutem Fizyki UJ Procesy konkurencyjne w radioterapii wysokoenergetycznymi wiązkami promieniowania X i elektronów Pomiarów fluencji neutronów metodą aktywacyjną Wyznaczania widm neutronów metodą Monte Carlo przy wykorzystaniu oprogramowania GEANT4 Wyznaczania efektywnych dawek neutronowych dla klasycznej radioterapii Identyfikacji wytworzonych radioizotopów za pomocą spektrometrii γ wykonywanej detektorem germanowym wysokiej czystości (HPGe) Badaniu promieniotwórczości wzbudzonej i wyznaczania dawek neutronowych dla techniki napromieniania całego ciała (TBI) Spektrometria promieniotwórczości wzbudzonej wysokoenergetycznego akceleratora elektronów przy użyciu półprzewodnikowego detektora HPGe. Dozymetria promieniowania gamma w radioterapii nowotworów Pomiary dawek in vivo detektorami półprzewodnikowymi Wyznaczanie widm wiązek terapeutycznych za pomocą metody Monte Carlo Wyznaczanie położenia piku Bragga za pomocą pomiarów promieniowania γ powstającego w wyniku oddziaływania protonów w napromienianym ośrodku Optymalizacja parametrów pracy lamp rtg stosowanych w diagnostyce klinicznej za pomocą symulacji metodą Monte Carlo Rekonstrukcja rozkładu dawek w dynamicznych technikach radioterapii Weryfikacja planów leczenia dla urządzenia Gamma Knife za pomocą metody TLD Wizualizacja detektorów, tarczy i trajektorii cząstek w symulacji komputerowej metodą Monte Carlo eksperymentu prowadzonego w Centrum Cyklotronowym w Bronowicach.

12 Współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym
z Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu Diagnostyka termowizyjna w medycynie fizykalnej w: krioterapii (wzrost wartości diagnostycznej w chorobach kręgosłupa) metodzie fotodynamicznej (diagnostyka zmian nowotworowych skórnych) hiperbarii (leczenie owrzodzeń troficznych w CLO Siemianowice Śląskie) Badanie własności fizycznych i aktywności biologicznej fotouczulaczy w aspekcie ich przydatności w PDT

13 Współpraca z Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie, Universitätsklinikum Tübingen w ramach programu ERASMUS Spektroskopia NMR, DWI Optymalizacja badania drogi słuchowej metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego Współpraca z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. A. Mielęckiego ŚUM Ocena chrząstki przy pomocy mikroskopu konfokalnego fluorescencyjnego Uruchomienie badań fMRI; uzyskanie aktywacji w I- i II rzędowej korze słuchowej

14 Współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym
z Katedrą i Zakładem Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki ŚUM w Zabrzu Analiza map ADC (DWI) w SM Lekarz widzi plaki w istocie białej, trudniej w istocie szarej Fizyk wyznacza wartości ADC i tworzy histogramy całego mózgu z Zakładem Farmakologii SUM w Sosnowcu i Instytutem Stomatologii w Katowicach Badanie wpływu leków genotoksycznych na tkankę zębową i kostną metodą laserowo (407nm) wzbudzanej fluorescencji (2P05D ) z Katedrą i Kliniką Pneumonologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Ligocie Przydatność mikrokalorymetrii we wspomaganiu diagnostyki medycznej - badania DSC surowicy krwi kontrola chorzy na POChP

15 Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego im. J
Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach Badania mające na celu optymalizację treningu i wspomaganie diagnostyki w medycynie sportu z wykorzystaniem: techniki mikrokalorymetrycznej obrazowania termicznego zawodników w normobarycznej hipoksji (temp. 21oC) spektroskopii optycznej Fluorescencja surowicy krwi ludzkiej po wysiłku po 2h Korelacja ΔTśr= Tn-Th ciała z wysiłkiem Normoksja Hipoksja 5000 m.n.p.m. (10% 02)

16 Sympozja organizowane przez Zakład Fizyki Medycznej
Ogólnopolskie Seminarium „Perspektywy rozwoju fizyki medycznej w Polsce”, Ustroń, II Ogólnopolskie Sympozjum „Problemy Fizyki Medycznej”, Szczyrk, r. III Symposium on Medical Physics, I International Symposium on Medical Physics, Wisła, r. IV Symposium on Medical Physics, II International Symposium on Medical Physics, Ustroń, r. V Symposium on Medical Physics, III International Symposium on Medical Physics, Ustroń, r. VI Symposium on Medical Physics, IV International Symposium on Medical Physics, Szczyrk, r. Materiały konferencyjne Z. Drzazga, T. Kupka, M. Tuszyński, R. Szuster "Perspektywy rozwoju fizyki medycznej w Polsce”, Uni-service Sp. z o.o., 1996 Z. Drzazga, A. Michnik, M. Tuszyński „Problemy Fizyki Medycznej”, EKO-Radial Ltd., 1998 Guest Editors: M. Bartoszek, E. Beck, Z. Drzazga, POL. J. MED. PHYS. ENG Papers of III Symposium on Medical Physics - Part One, Vol. 6, No. 3, Ignis Publishing, Warsow, 2000 ps ; - Part Two, Vol. 7, No. 1, Ignis Publishing, Warsow, 2001 ps. 115 Guest Editors: Z. Drzazga, A. Michnik PHYSICA MEDICA, Proceedings of the IV Symposium on Medical Physics, II International Symposium on Medical Physics, Vol. XX, Suppl. 1, 2004, ps.158 Guest Editors: Z. Drzazga, A. Cholewka POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, V Symposium on Medical Physics, III International Symposium on Medical Physics, Vol. 15, No. 4A, 2006 HARD Olsztyn, ps. 218 Editors: Zofia Drzazga and Krzysztof Ślosarek “Some Aspects of Medical Physics- in vivo and in vitro studies” SERIES OF MONOGRAPHS OF POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, Vol. 1, 2010,

17 Absolwenci (1997 – 2013) 283 177 96 74 (397) (251) Łącznie: ponad 400
kierunku Fizyka, specjalność Fizyka Medyczna, licencjat uzupełniających studiów magisterskich Fizyki specjalność Fizyka Medyczna I stopnia kształcenia kierunku Fizyka Medyczna, studiów inżynierskich, specjalności: Dozymetria Kliniczna, Elektroradiologia, Optyka w Medycynie II stopnia kształcenia specjalności: Promieniowanie Jonizujące, Promieniowanie Niejonizujące 283 177 96 (397) 74 (251) Łącznie: ponad 400 Absolwenci specjalności/kierunku fizyki medycznej znajdują pracę w placówkach: medycznych, badawczo-rozwojowych, kontrolnych i diagnostycznych, przemysłowych, ochrony środowiska. Zatrudnieni w ośrodkach klinicznych skupiają się na zdobywaniu zawodowego tytułu specjalisty fizyka medycznego. Przedsiębiorczy tworzą własne firmy (dystrybucja aparatury medycznej, pomiary kontrolne) Jeszcze inni kontynuują swoje naukowe zainteresowania realizując prace doktorskie (34 osoby - prawie 14%), a nawet habilitacyjne (1 +…) w kraju i za granicą.

18 Prace doktorskie związane z „fizyką medyczną”
Andrzej Orlef Weryfikacja precyzji napromieniania nowotworów wiązkami zewnętrznymi przy użyciu dozymetrii in vivo (1996), Promotor: Prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper Adam Konefał Metoda pomiaru dawki in vivo w radioterapii nowotworów wiązkami elektronów wytwarzanych w liniowych przyspieszaczach (1999), Promotor: Prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper Mariola Bartoszek Wpływ stałego pola magnetycznego na wybrane substancje biologiczne (2001), Promotor: Prof. zw. dr hab. Zofia Drzazga Ewa Beck Oddziaływanie pól elektromagnetycznych z substancjami biologicznymi (2001), Promotor: Prof. zw. dr hab. Zofia Drzazga Marcin Lipowczan Przewodnictwo elektryczne stopów metali Ziem Rzadkich z przejściowymi w obszarze paramagnetycznym (2004), Promotor: Prof. dr hab. Władysław Borgieł Armand Cholewka Oddziaływanie niskich temperatur na organizm: badania in vivo i in vitro (2005), Promotor: Prof. zw. dr hab. Zofia Drzazga Gabriela Kramer-Marek Fizyko-chemiczne własności i zastosowanie nowych pochodnych porfirynowych jako potencjalnych fotouczulaczy w metodzie fotodynamicznej (2005), Promotor: Prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna Jakub Adamczyk Analiza spektralna raka podstawnokomórkowego skóry in vivo (2006), Promotor: Prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. Aleksander Sieroń Danuta Pentak Badanie struktury i właściwości fizykochemicznych błon liposomalnych (2006), Promotor: Dr hab. inż. prof. UŚ Wiesław W. Sułkowski Tomasz Rożek Badanie przyprogowej produkcji hiperonów w oddziaływaniach protonów z protonami w COSY-11 / Threshold hyperon production in proton-proton collisions at COSY-11- Prof. Walter Oelert (2006), Promotor: Dr hab. Marek Siemaszko Agnieszka Szurko Badanie własności fizycznych i aktywności biologicznej aminokwasowych pochodnych porfiryny w aspekcie ich przydatności w fotodynamicznej terapii nowotworów (2006), Promotor: Prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna Beata Szymańska- Niewiadomska Badania kompleksów metali przejściowych (Cu(II), Co(II), Mn(II), Fe(III)) z wybranymi lekami (kwas tolfenamowy i kwas pipemidynowy) techniką spektroskopii EPR (2006), Promotor: Dr hab. Danuta Skrzypek Patrycja Dolibog Sonoterapia i kompresjo terapia we wspomaganiu gojenia owrzodzeń goleni po chirurgicznym usunięciu niewydolnego, powierzchniowego układu żylnego (2007), Promotor: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Franek Patryk Góźdź Dynamika jonów fluoru w nadprzewodnikach jonowych typu BaF2, badana za pomocą NMR / Fluorine dynamics in BaF2 superionic conductors investigated by NMR (2007) Promotor: Prof. Dr. F. Fujara Aleksandra Kłos- Witkowska Wpływ pola elektromagnetycznego (0,1-250 MHz) i pH na wybrane metabolity mózgowe i proteiny (2007), Promotor: Prof. zw. dr hab. Zofia Drzazga Iwona Madejska Wpływ wybranych podstawników fenylowych i pirydynowych na właściwości spektroskopowe pochodnych porfirynowych (2007), Promotor: Dr hab. Danuta Skrzypek Zbigniew Małota Badanie dynamiki przepływu krwi w układzie naczyniowym na przykładzie analizy zespolenia aortalno-płucnego, matematyczne modelowanie i badania eksperymentalne (2007), Promotor: Prof. dr hab. Władysław Borgieł Łukasz Matulewicz Zastosowanie metod 1H NMR in vivo i in vitro w badaniach reakcji tkanki nerwowej na napromieniowanie (2007), Promotor: Prof. dr hab. n. med. Maria Sokół Katarzyna Michalik Charakterystyki termiczne wybranych leków antyretrowirusowych i penicylin (2007), Promotor: Prof. zw. dr hab. Zofia Drzazga Aleksandra Grządziel Opracowanie metody weryfikacji rozkładu dawek promieniowania jonizującego w technikach dynamicznych radioterapii z zastosowaniem matryc detektorów półprzewodnikowych (2008), Promotor: Prof. dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek

19 Prace doktorskie związane z „fizyką medyczną”
Katarzyna Grzybowska Temperaturowe i ciśnieniowe badania dynamiki molekularnej wybranych glikoli polipropylenowych oraz ich wodnych roztworów w pobliżu przejścia szklistego metodą szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej (2008), Promotor: Prof. dr hab. Marian Paluch Magdalena Zdybel Złożony układ centrów paramagnetycznych kompleksów dopa-melaniny z netilmicyną, jonami cynku(II) i miedzi(II) (2008), Promotor: Prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa Joanna Bystrzycka Optymalizacja rozkładu dawki w brachyterapii w czasie rzeczywistym w raku prostaty (2010), Promotor: Prof. dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek Aneta Kluczewska Gałka Badanie wpływu wybranych leków genotoksycznych na rozwój tkanki kostnej szczurzych noworodków metodą spektroskopii fluorescencyjnej (2010), Promotor: Prof. zw. dr hab. Zofia Drzazga Kinga Polaczek-Grelik Niepożądane promieniowanie neutronowe w radioterapii z wykorzystaniem liniowego akceleratora biomedycznego (2010), Promotor: Prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper Marta Szlag Obrazowanie rozkładów prawdopodobieństw miejscowego wyjałowienia nowotworów i odczynów popromiennych (2010), Promotor: Prof. dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek Kamil Gorczewski Multi-directional diffusion weighted imaging: Implementation, verification and clinical application (2011), Promotor: Prof. Dr. rer. nat. Uwe Klose Grzegorz Chądzyński Development of CSI without water suppression for the purposes of clinical applications in the human brain (2012), Promotor: Prof. Dr. rer. nat. Uwe Klose Aneta Kawa-Iwanicka Dozymetryczne aspekty napromieniowania całego ciała pacjentów przed przeszczepem szpiku kostnego (2012), Promotor: Prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper Waldemar Senczenko Dissolution Dynamic Nuclear Polarisation in Conjuction with Fast Sample Injection (2012), Promotor: Dr. Walter Kockenberger Marcin Dybek Ocena przydatności detektorów MOSFET w radioterapii (2013), Promotor: Dr hab. Beata Kozłowska Karina Maciejewska Wpływ leków antyretrowirusowych (indinawir i zidowudyna) na rozwój kości noworodków szczurzych (2013), Promotor: Prof. zw. dr hab. Zofia Drzazga Wojciech Osewski Rekonstrukcja rozkładu dawki w technikach dynamicznych: IMRT i VMAT (2013), Promotor: Dr hab. Adam Konefał Marzena Rams-Baron Poszukiwanie aktywnych związków fotouczulających pod kątem ich aplikacji w fotodynamicznej diagnostyce i terapii nowotworowej (2013), Promotor: Prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna Marcin Stefanowicz Analiza dawek otrzymanych przez dzieci w badaniach tomografii komputerowej wielorzędowej (2013), Promotor: Dr hab. n. fiz. Karol Monkos Barbara Szafron Charakterystyka promieniowania wtórnego powstającego podczas radioterapii całego ciała (2013), Promotor: Prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper Marek Szewczuk Optymalizacja jakości obrazowania w mammografii cyfrowej z uwzględnieniem odpowiedzi detektora selenowego metodą symulacji Monte Carlo (2013), Promotor: Dr hab. Adam Konefał Łukasz Boguszewicz Porównanie i ocena skuteczności wybranych narzędzi metabonomicznych w analizie widm protonowych spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (2014), Promotor: Prof. dr hab. n. med. Maria Sokół Michalina Ryń Development of a functional magnetic resonance imaging method for the examination of subcortical activation after application of auditory stimuli (2014), Promotor: Prof. Dr. rer. nat. Uwe Klose Piotr Szaflik Optymalizacja parametrów działania układu do radioterapii śródoperacyjnej - igły fotonowej (2014), Promotor: Prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper

20 Prace habilitacyjne związane z „fizyką medyczną”
Maria Sokół (COI Gliwice) Nietypowe metody NMR: 39K i 23Na NMR w badaniach procesów relaksacji jonów metali oraz 1H MRS in vivo w badaniach mózgowia (2002) Karol Monkos (ŚUM) Porównywanie różnych modeli reorientacji molekularnej oraz analiza reakcji Hubbarda (2006) Beata Kozłowska (UŚ) Promieniotwórczość naturalna wód źródlanych uzdrowisk południowej Polski (2010) Anna Michnik (UŚ) Mikrokalorymetryczne badania przemian konformacyjnych albuminy poddanej działaniu wybranych czynników fizykochemicznych (2010) Adam Konefał (UŚ) Udział fizyki jądrowej w rozwiązywaniu problemów współczesnej radioterapii (2011) Teobald Kupka Obliczenia teoretyczne ekranowania magnetycznego, przesunięć chemicznych oraz stałych sprzężeń spinowo-spinowych w granicy bazy funkcyjnej (2011) na UW Wojciech Bulski (COI Warszawa) Opracowanie teoretycznych i praktycznych zasad wyznaczania dawek i przeprowadzania audytów dozymetrycznych w zakładach radioterapii w Polsce (dostosowanie do wymagań Dyrektywy 97/43 EURATOM Rady Unii Europejskiej (2012) Gabriela Kramer-Marek Molekularne obrazowanie ERBB2 przy użyciu Affibody - innowacyjnych cząsteczek celujących (2013) w COI Warszawa

21 XX-lecie Fizyki Medycznej: Jak to trwa…
„Trwanie fizyki medycznej na Śląsku” jest uzasadnione potrzebą integracji wysiłków w nauczaniu interdyscyplinarnym przygotowującym do stosowania ścisłych metod nauk matematyczno-fizycznych w problemach medycznych oraz potrzebą przygotowania fizyków do wspomagania obszarów medycyny wymagających użycia zaawansowanych metod z zakresu fizyki. Ponadto rozwijanie fizyki medycznej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego sprzyja przeprowadzaniu przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich osób z naszego, jak i innych ośrodków zajmujących się interdyscyplinarnymi badaniami w zakresie nauk fizycznych i biomedycznych.


Pobierz ppt "XX-lecie Fizyki Medycznej: Jak to trwa… Zofia Drzazga"

Podobne prezentacje


Reklamy Google