Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Odstępstwa od celów środowiskowych w regionie wodnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Odstępstwa od celów środowiskowych w regionie wodnym."— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Odstępstwa od celów środowiskowych w regionie wodnym Dolnej Wisły Monika Kłosowicz Monika Kłosowicz – specjalista w dziedzinie wód powierzchniowych Hanna Soszka Hanna Soszka – specjalista w dziedzinie hydrobiologii Magdalena Kamińska Magdalena Kamińska – specjalista ds. wód przejściowych i przybrzeżnych Marcin Stępień Marcin Stępień – specjalista w dziedzinie wód podziemnych

2 Do 2015 roku nie zostaną osiągnięte cele środowiskowe, będziemy starali się o odstępstwa 2 Cele środowiskowe zgodnie z RDW

3 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE Odstępstwo z art. 4.7 Odstępstwo z art. 4.4. Odstępstwo z art. 4.5. Odstępstwo z art. 4.6. 3 Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych (art. 4 RDW) Przedłużenie terminu osiągnięcia celu Ustanowienie mniej rygorystycznego celu Tymczasowe pogorszenie stanu Nowe zrównoważone formy działalności człowieka

4 Odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 RDW Warunki odstępstwa  poprawa stanu części wód jest niemożliwa do osiągnięcia w terminie ze względu na brak możliwości technicznych, nieproporcjonalne koszty lub warunki naturalne  przyczyny uzyskania odstępstwa muszą być szczegółowo wyjaśnione w aPGW  przedłużenie jest ograniczone do maksymalnie dwóch kolejnych uaktualnień PGW z wyjątkiem przypadku, kiedy warunki naturalne uniemożliwiają osiągniecie celów środowiskowych  zestawienie działań wymaganych na mocy art. 11, które są przewidywane jako niezbędne dla stopniowego przywracania części wód do wymaganego stanu w przedłużonym terminie, przyczyny każdego znacznego opóźnienia w uruchamianiu, oraz orientacyjny harmonogram ich wdrożenia uwzględnia się w aPGW 4

5 Odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 5 RDW Warunki odstępstwa  potrzeby w zakresie środowiska naturalnego lub społeczno – ekonomiczne zaspakajane przez taką działalność człowieka nie mogą być zaspokojone za pomocą innych działań, korzystniejszych z punktu widzenia środowiska  dla wód powierzchniowych osiąga się najlepszy z możliwych stan/potencjał ekologiczny i stan chemiczny przy występujących oddziaływaniach  dla wód podziemnych zachodzą możliwie jak najmniejsze zmiany dobrego stanu przy występujących oddziaływaniach  nie zachodzi dalsze pogarszanie stanu części wód  odstępstwo powinno być szczegółowo wyjaśnione w aPGW 5

6 Odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 6 RDW Warunki odstępstwa  zostały podjęte wszystkie możliwe kroki zapobiegające dalszemu pogarszaniu się stanu części wód i zagrożeniu nieosiągnięcia celów środowiskowych w innych częściach wód niż okoliczności dotyczą  działania konieczne do podjęcia w wyjątkowych okolicznościach są włączone do programu działań i nie zagrażają odtworzeniu jakości części wód po ustaniu okoliczności  skutki wyjątkowych okoliczności lub takich, których nie można przewidzieć podlegają corocznemu przeglądowi i wszelkie możliwe do zrealizowania działania są podejmowane w jak najkrótszym czasie w celu przywrócenia części wód do stanu przed zaistnieniem skutków tych okoliczności  zestawienie skutków tych okoliczności oraz działań zastosowanych lub planowanych do zastosowania jest zawarte w aPGW 6

7 Odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 7 RDW 7 Źródło: https://www.google.pl/img

8 Formularz zgłaszania inwestycji 8

9 Nieosiągnięcie celu w wyniku realizacji nowej inwestycji (odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 7 RDW)  nieosiągnięcie dobrego stanu lub niezapobieżenie pogorszeniu się stanu części wód jest wynikiem nowych zmian w charakterystyce fizycznej części wód powierzchniowych lub zmian poziomu części wód podziemnych lub  niezapobieżenie pogorszeniu się ze stanu bardzo dobrego do dobrego danej części wód powierzchniowych jest wynikiem nowych zrównoważonych działalności gospodarczych człowieka 9

10 Nieosiągnięcie celu w wyniku realizacji nowej inwestycji Warunki odstępstwa  korzystne cele, którym służą te zmiany lub modyfikacje części wód, nie mogą, ze względu na możliwości techniczne lub nieproporcjonalne koszty, być osiągnięte za pomocą innych działań, znacznie korzystniejszych z punktu widzenia środowiska naturalnego  zaplanowano wszystkie możliwe działania, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na stan części wód 10

11 Nieosiągnięcie celu w wyniku realizacji nowej inwestycji Warunki odstępstwa  przyczyny tych zmian lub modyfikacji stanowią nadrzędny interes społeczny  i/lub  korzyści dla środowiska naturalnego i dla społeczeństwa osiągnięte dzięki inwestycji, są większe niż korzyści wynikające z ociągnięcia celów środowiskowych  przyczyny tych zmian lub modyfikacji są szczegółowo określone i wyjaśnione w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 11

12 JCWP RZECZNE 12

13 Cele środowiskowe – JCWP rzeczne Dla JCWP rzecznych ustalono cele dla:  elementów biologicznych (fitoplankton, fotobentos, makrofity, makrobezkręgowce, ichtiofauna)  wspierających elementów fizykochemicznych  specyficznych substancji syntetycznych i niesyntetycznych oraz substancji priorytetowych  elementów hydromorfologicznych 13

14 Uszczegółowiony cel środowiskowy dla JCWP rzecznych  Dla osiągnięcia celów środowiskowych istotne jest zachowanie lub przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków poprzez możliwość swobodnej migracji organizmów wodnych  Uszczegółowiony cel środowiskowy - osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz możliwość migracji organizmów wodnych 145 JCWP rzecznych ma uszczegółowiony cel środowiskowy związany z migracją organizmów wodnych 14 Źródło: https://www.google.pl/img

15 Cele środowiskowe dla JCWP rzecznych 15 W regionie wodnym Dolnej Wisły 460 JCWP rzecznych: 320 naturalnych 21 sztucznych 119 silnie zmienionych Cele środowiskowe: utrzymanie BD stanu ekologicznego – 1 utrzymanie D stanu ekologicznego – 51 osiągnięcie D stanu ekologicznego – 268 utrzymanie D potencjału ekologicznego – 41 osiągnięcie D potencjału ekologicznego – 99 osiągnięcie D stanu chemicznego – 401 utrzymanie D stanu chemicznego – 59

16 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP rzecznych 16 zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych – 211 JCWP niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych – 249 JCWP

17 Odstępstwa - JCWP rzeczne odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW – 15 JCWP odstępstwo z art. 4 ust. 7 RDW – 53 JCWP 17

18 Odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 4 RDW Analizie pod kątem możliwości uzyskania odstępstwa poddano jedynie te JCWP, które są monitorowane i zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych Przyczyny ustalenia odstępstwa na podstawie art. 4 ust. 4 RDW:  Nie zidentyfikowano presji mających wpływ na wskaźniki determinujące obniżoną ocenę stanu chemicznego, konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych  Brak możliwości wystarczającej poprawy stanu przy wdrożeniu możliwych działań 18

19 Odstępstwo na podstawie art. 4 ust. 7  W RW Dolnej Wisły do odstępstwa na podstawie art. 4 ust. 7 RDW proponowanych jest 57 inwestycji 19

20 JCWP JEZIORNE 20

21 21 W regionie wodnym Dolnej Wisły JCWP jezior: 277 naturalnych, 8 silnie zmienionych. Cele środowiskowe: Utrzymanie dobrego stanu chemicznego: 35 JCWP jezior Osiągnięcie dobrego stanu chemicznego: 250 JCWP jezior Cele środowiskowe dla JCWP jeziornych

22 22 Monitoring JCWP jeziornych W latach 2010-2013 w regionie Dolnej Wisły w ramach monitoringu wód zbadano 102 JCWP jezior, w tym: stan ekologiczny - 102 JCWP jezior; stan chemiczny - 59 JCWP jezior Dla 183 JCWP jezior niebadanych w regionie Dolnej Wisły - ocena ekspercka Ostateczna ocena: stan dobry – 116, stan zły – 169 JCWP

23 23 W przypadku jezior bardzo trudno jest ocenić postęp w osiąganiu celów środowiskowych: Pierwszy Plan Gospodarowania Wodami (PGW) opracowany dla scalonych części wód, a jego aktualizacja (aPGW) dla jednolitych; W kolejnych latach w ramach monitoringu wód badana różna pula jezior (wyjątek 22 jeziora reperowe, w tym siedem w regionie Dolnej Wisły); Zmiany jakości wód w jeziorach, nawet po wprowadzeniu działań, następują bardzo powoli. Postęp w osiąganiu celów środowiskowych JCWP jezior

24 24 Ocena zagrożenia JCWP jeziornych Ocena ryzyka niespełnienia celów: na podstawie danych monitoringowych z lat 2007-2013 - 123 JCWP jezior: 45 niezagrożone; 78 zagrożone; na podstawie analizy ryzyka (progi presji znaczącej) – 162 JCWP jezior: 64 niezagrożone; 98 zagrożone. Razem: ZAGROŻONE - 176 (62%) JCWP jezior, NIEZAGROŻONE - 109 (38%) JCWP jezior

25 Odstępstwa dla JCWP jezior 25 Przesłanki do wskazania odstępstw dla jezior: tylko jeziora zagrożone ryzykiem niespełnienia celów środowiskowych; tylko jeziora monitorowane w latach 2010-2013, o znanym stanie wód. Odstępstwa dla jezior regionu Dolnej Wisły, w PGW – 173 JCWP, w aPGW – 61 JCWP w tym: kontynuacja odstępstwa – 50; nowe odstępstwo –11.

26 Przyczyny odstępstw dla JCWP jezior 26 Przyczyny wprowadzenia odstępstw dla jezior w regionie wodnym Dolnej Wisły: Niekorzystne uwarunkowania naturalne, zlewnia zalesiona, nie zidentyfikowano negatywnych oddziaływań - mniej rygorystyczny cel środowiskowy z art. 4 ust. 5 (5 jezior) Niekorzystne uwarunkowania naturalne, nie ma możliwości osiągnięcia stanu dobrego oczekiwanego w odniesieniu do jezior typu 3b - mniej rygorystyczny cel środowiskowy z art. 4 ust. 5 (3 jeziora przymorskie) Stan dobry niemożliwy do osiągnięcia ze względu na możliwości techniczne (m.in. obszary ochronne) – odstępstwo czasowe z art. 4 ust. 4 pkt. 1 (32 jeziora) Jeziora silnie zdegradowane na skutek dopływu ścieków, zasilane zanieczyszczonymi dopływami, często niezbędna rekultywacja – odstępstwo czasowe z art. 4 ust. 4 pkt. 1, 3 (21 jezior)

27 JCWP PRZEJŚCIOWE I PRZYBRZEŻNE 27

28 Cele środowiskowe dla JCWP przejściowych i przybrzeżnych 28

29 Monitoring JCWP przejściowych Rodzaje monitoringu wód / liczba ppk i podstawa oceny JCW w dorzeczu Wisły 29 Nazwa JCW201020112012Podstawa oceny - elementy Zalew WiślanyO/9 ichtiofauna D/3  chlorofil „a”, bentos,  fizykochemiczne Ujście Wisły – przekop D/1 ocena dziedziczona  chlorofil „a”, bentos,  fizykochemiczne Zatoka Gdańska wewnętrzna O/1 D/1 ichtiofauna ocena dziedziczona  chlorofil „a”, bentos,  fizykochemiczne Zatoka Pucka zewnętrznaO/2D/2 ocena dziedziczona  chlorofil „a”, bentos,  fizykochemiczne Zalew PuckiO/2D/1ocena dziedziczona  chlorofil „a”, bentos,  fizykochemiczne

30 Monitoring JCWP przybrzeżnych Rodzaje monitoringu wód / liczba ppk i podstawa oceny JCW w dorzeczu Wisły 30 Nazwa JCW201020112012Podstawa oceny Mierzeja Wiślana D/1 ocena dziedziczona  chlorofil „a”, bentos,  fizykochemiczne Półwysep Hel D/2  chlorofil „a”, bentos,  fizykochemiczne Port WładysławowoD/1 ocena dziedziczona  chlorofil „a”, bentos,  fizykochemiczne Władysławowo – Jastrzębia Góra D/1  chlorofil „a”, bentos,  fizykochemiczne Jastrzębia Góra – Rowy D/2  chlorofil „a”, bentos,  fizykochemiczne Rowy – Jarosławiec Wschód D/2ocena dziedziczona  chlorofil „a”, bentos,  fizykochemiczne

31 Monitoring JCW przejściowych i przybrzeżnych Sposób oceny stanu ekologicznego i stanu wód 31 Stan biologicznyStan fizykochemicznyStan wód klasa I – bardzo dobryklasa I klasa I – bardzo dobry Jeden (w sposób znaczny) lub więcej przekracza w sposób znaczny wartości dla klasy I, a nie przekracza dla klasy II klasa II klasa I – bardzo dobry Jeden (w sposób znaczny) lub więcej przekracza w sposób znaczny wartości dla klasy II klasa III klasa II - dobry Żaden nie przekracza wartości dla klasy II, lub przekracza tylko 1 w granicach niepewności pomiaru klasa III klasa II – dobry Jeden (w sposób znaczny) lub więcej przekracza w sposób znaczny wartości dla klasy II klasa III klasa III – umiarkowanyNiezależnie od wynikuklasa III klasa IV – słabyNiezależnie od wynikuklasa IV klasa V – złyNiezależnie od wynikuklasa V

32 Ocena stanu JCWP przejściowych 32 Stan wód – na podstawie badań w ramach PMŚ (Biblioteka Monitoringu Środowiska 2013) Nazwa JCWStanCzynnik determinujący stan Zalew Wiślanyzły bentos – stan zły, chlorofil – stan zły fizykochemiczne – poniżej stanu dobrego chemiczne - dobry Ujście Wisły – przekopzły bentos, chlorofil – stan słaby fizykochemiczne – poniżej stanu dobrego Zatoka Gdańska wewnętrzna zły chlorofil – zły / stan słaby ichtiofauna – stan dobry fizykochemiczne – poniżej stanu dobrego fizykochemiczne (3.6) – stan dobry Zatoka Pucka zewnętrzna zły chlorofil – stan słaby / umiarkowany bentos – umiarkowany ichtiofauna – stan dobry fizykochemiczne – poniżej stanu dobrego Zalew PuckiZłychlorofil – stan zły bentos - słaby fizykochemiczne – poniżej stanu dobrego fizykochemiczne (3.6) – stan dobry

33 Ocena stanu JCWP przybrzeżnych 33 Stan wód – na podstawie badań w ramach PMŚ (Biblioteka Monitoringu Środowiska 2013) Nazwa JCWStanCzynnik determinujący stan Mierzeja Wiślanazły chlorofil i bentos – stan słaby fizykochemiczne – poniżej stanu dobrego fizykochemiczne (3.6) – stan dobry Półwysep Helzły chlorofil – stan słaby, bentos – stan dobry fizykochemiczne – poniżej stanu dobrego fizykochemiczne (3.6) – stan dobry Port Władysławowozły chlorofil – stan zły fizykochemiczne – poniżej stanu dobrego Władysławowo – Jastrzębia Góra zły chlorofil – stan słaby, bentos - umiarkowany fizykochemiczne – poniżej stanu dobrego Jastrzębia Góra – Rowyzły chlorofil – stan zły, bentos – stan bardzo dobry fizykochemiczne – poniżej stanu dobrego fizykochemiczne (3.6) – stan dobry Rowy – Jarosławiec Wschód złychlorofil – stan zły, bentos – stan słaby fizykochemiczne – poniżej stanu dobrego fizykochemiczne (3.6) – stan dobry

34 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP przejściowych i przybrzeżnych 34 Ocena stanu lub potencjału ekologicznego wód przejściowych i przybrzeżnych w latach 2010-2012. (Biblioteka Monitoringu Środowiska 2013)

35 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych JCWP przejściowych i przybrzeżnych 35 Ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu / potencjału wód Nazwa JCW przybrzeżnejStanRyzyko Mierzeja Wiślanazłyzagrożona Półwysep Helzłyzagrożona Port Władysławowozłyzagrożona Władysławowo – Jastrzębia Górazłyzagrożona Jastrzębia Góra – Rowyzłyzagrożona Rowy – Jarosławiec Wschódzłyzagrożona Nazwa JCW przejściowejStanRyzyko Zalew Wiślanyzłyzagrożona Ujście Wisły – przekopzłyzagrożona Zatoka Gdańska wewnętrznazłyzagrożona Zatoka Pucka zewnętrznazłyzagrożona Zalew Puckizłyzagrożona

36 Odstępstwa dla JCWP przejściowych 36 Nazwa jcw przejściowej Typ odstępstwa Uzasadnienie odstępstwa Zalew Wiślany4(5)-1 uzasadniona potrzeba utrzymanie zmian morfologicznych Ujście Wisły – przekop4(4)-1.3 uzasadniona potrzeba utrzymanie zmian morfologicznych Zatoka Gdańska wewnętrzna 4(4)-1, 4(4)-3 skumulowanie związków biogennych i substancji zanieczyszczających, których dostawy z lądu są kontynuowane; okres 6 lat jest niewystarczający, by uzyskać dobry stan ekologiczny Zatoka Pucka zewnętrzna4 (4) - 1, 3 skumulowanie związków biogennych i substancji zanieczyszczających, których dostawy z lądu są kontynuowane; okres 6 lat jest niewystarczający, by uzyskać dobry stan ekologiczny Zalew Pucki4(4)-1, 4(4)-3 skumulowanie związków biogennych i substancji zanieczyszczających, których dostawy z lądu są kontynuowane; okres 6 lat jest niewystarczający, by uzyskać dobry stan ekologiczny

37 Odstępstwa dla JCWP przybrzeżnych 37 Nazwa jcw przybrzeżnej Typ odstępstwa Uzasadnienie odstępstwa Mierzeja Wiślana 4(4)-1, 4(4)-3 skumulowanie związków biogennych i substancji zanieczyszczających, których dostawy z lądu są kontynuowane; okres 6 lat jest niewystarczający, by uzyskać dobry stan ekologiczny Półwysep Hel 4(4)-1, 4(4)-3 skumulowanie związków biogennych i substancji zanieczyszczających, których dostawy z lądu są kontynuowane; okres 6 lat jest niewystarczający, by uzyskać dobry stan ekologiczny Port Władysławowo4(5)-1 uzasadniona potrzeba utrzymanie zmian morfologicznych cała część wód znajduje się w obrębie portu Władysławowo – Jastrzębia Góra 4(4)-1, 4(4)-3 skumulowanie związków biogennych i substancji zanieczyszczających, których dostawy z lądu są kontynuowane; okres 6 lat jest niewystarczający, by uzyskać dobry stan ekologiczny Jastrzębia Góra – Rowy 4(4)-1, 4(4)-3 skumulowanie związków biogennych i substancji zanieczyszczających, których dostawy z lądu są kontynuowane; okres 6 lat jest niewystarczający, by uzyskać dobry stan ekologiczny Rowy – Jarosławiec Wschód 4(4)-1, 4(4)-3 skumulowanie związków biogennych i substancji zanieczyszczających, których dostawy z lądu są kontynuowane; okres 6 lat jest niewystarczający, by uzyskać dobry stan ekologiczny

38 JCWPd 38

39 Stan wyjściowy JCWPd 39 Region wodny DOLNEJ WISŁY: 20 JCWPd PLGW2000…11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46. Zagrożone  6 JCWPd: PLGW2000…12, 14, 15, 16, 17, 30. Stan słaby chemiczny wg danych PIG-PIB na 2012 r: PLGW200017

40 odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW – 1 JCWPd PLGW 200017 Ze wzgl. na ingresję wód morskich i ascenzję wód zasolonych. W zmienionych antropogenicznie warunkach hydrodynamicznych pojawiają się składniki chemiczne o charakterze geogenicznym. W chwili obecnej zakres zmian w systemie krążenia wód jest znaczący i wymuszony okresowym nadmiernym poborem wód. W programie działań ukierunkowanym na presje, dla JCWP zaplanowano wszystkie możliwe działania ograniczające wielkość poboru wody. Niemniej jednak ze względu na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt krótki, aby mogła nastąpić poprawa stanu wód. Poprawa przewidywana jest w dalszej perspektywie czasowej. 40 Odstępstwa dla JCWPd

41 Zespół realizujący projekt 41

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju i Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy


Pobierz ppt "Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Odstępstwa od celów środowiskowych w regionie wodnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google