Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatki obrotowe 1. Wprowadzenie Opodatkowanie działalności gospodarczej Podatki obrotowe w Polsce1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatki obrotowe 1. Wprowadzenie Opodatkowanie działalności gospodarczej Podatki obrotowe w Polsce1."— Zapis prezentacji:

1 Podatki obrotowe 1. Wprowadzenie Opodatkowanie działalności gospodarczej Podatki obrotowe w Polsce1

2 Czym są podatki obrotowe? Formy ogólnego podatku obrotowego Jednofazowy podatek obrotowy Wielofazowy podatek obrotowy brutto Wielofazowy podatek obrotowy netto Rodzaje podatków obrotowych: 1)Ogólny (powszechny) podatek obrotowy 2)Specjalne podatki obrotowe obciążające określone dobra (tzw. selektywne podatki obrotowe, np. akcyzy, podatki od dóbr luksusowych) 3)Podatki obrotowe od przenoszenia wartości majątkowych (np. podatek od czynności cywilnoprawnych) Podatki obrotowe w Polsce2

3 1.Ogólny podatek obrotowy (podatek od towarów i usług = PTU) 2.Specjalne podatki obrotowe: a)podatek akcyzowy, b)podatek od gier, c)podatek od czynności cywilnoprawnych -------------------------- Z prawnego punktu widzenia obojętne jest, jakie są rzeczywiste rezultaty obrotu (czy przynosi on korzyści materialne podatnikowi), dla opodatkowania wystarczające jest bowiem samo opodatkowanie obrotu, a nie jego efekty (jak ma to miejsce w przypadku podatków dochodowych) Uwagi co do PTU: Obciąża podmioty gospodarcze w sposób globalny (obciąża produkt krajowy wytworzony w danym czasie); Podstawą tego obciążania jest przesuwanie dóbr materialnych lub usług między podmiotami działającymi w sferze gospodarczej, któremu towarzyszy obrót prawny Przy każdym akcie obrotu podatek (jako część składowa ceny lub wykazywany obok ceny) obciąża nabywcę dóbr lub usług tak długo, aż zostaną one wyłączone z obrotu W założeniu podatek ten obciąża konsumenta, zaś jego przedmiotem (z makroekonomicznego punktu widzenia) jest suma wydatków konsumpcyjnych, jaka jest realizowana w gospodarce narodowej W praktyce jest to podatek od konsumpcji okresowej, obciążający spożycie produktu społecznego wytworzonego w danym czasie Podatki obrotowe w Polsce3

4 Czym są podatki pośrednie? Kazus: PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (PTU) 2. Doliczenie PTU do wartości transakcji = przerzucenie ciężaru podatkowego PODATNIK FORMALNY PODATNIK RZECZYWISTY ( przedsiębiorca, ( konsument, producent klient, usługobiorca) sprzedawca) 1. zapłata PTU ( gdyż podatnik formalny jest adresatem przepisów ustawy o PTU) URZĄD SKARBOWY BUDŻET PAŃSTWA 4Podatki obrotowe w Polsce

5 Podatki obrotowe 2. PTU (VAT) Opodatkowanie działalności gospodarczej Podatki obrotowe w Polsce5

6 PTU – uwagi ogólne Podstawa prawna – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U nr 54, poz. 535 ze zm.) o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. 347 z 11.12.2006) Najważniejszy podatek państwowy = > 110 mld zł wpływów, ok.1 mln podatników Podatek pośredni – z rozbiciem podatników na: – formalnych ( rozliczających się z PTU, czyli głównie przedsiębiorców)......... –........i rzeczywistych ( płacących PTU w cenie towarów i usług, czyli konsumentów) Podatki obrotowe w Polsce6

7 Uproszczony schemat opodatkowania obrotu FazaWartość jednostkowaWartość łączna Stawka podatku Podatek typu brutto Podatek typu netto 1p100 23 %23 2h100+ 4014023 %32,29,2 3d100+ 40+ 7021023 %48,316,1 VAT „klasyczny” (SUBSTRACTION METHOD) = Wartość dodana x stawka Twórca: Carl Friedrich Von Siemens, 1923 r. VAT „polski” (INVOICING METHOD) = (Wartość brutto x stawka) minus podatek należny Wzór uproszczony: PTU = cena netto ( bez podatku) x stawka Wartość brutto towaru = cena netto + PTU Podatki obrotowe w Polsce7

8 Zasady konstrukcyjne PTU Powszechność 1.Szeroki krąg podatników formalnych 2.Towary objęte PTU: „rzeczy i ich części, a także wszystkie rodzaje energii”. 3.Nie są towarem: pieniądze, licencje, patenty, znaki towarowe, prawa udziałowców w spółkach 4.Bardzo szeroka definicja działalności gospodarczej 5. PTU nie pobiera się od czynności: a)sprzecznych z ustawą / zasadami współżycia społecznego b) zbycie przedsiębiorstwa /zorganizowanej części przedsiębiorstwa Prezenty o małej wartości / próbki towarów związane z działalnością gospodarczą podatnika do 2014 roku były wyłączone spod opodatkowania, a teraz nie są ex lege traktowane jako przedmiot dostawy Wielofazowość Opodatkowana jest każda faza obrotu ( produkcja – hurt – detal) Potrącalność PTU doliczany jest do ceny towaru / usługi Przerzucalność PTU należny jest pomniejszany o PTU naliczony w poprzedniej fazie obrotu Neutralność PTU jest przejściowym obciążeniem dla przedsiębiorców, nie ma charakteru cenotwórczego Podatki obrotowe w Polsce8

9 Podatek naliczony a należny Wartość netto towaru StawkaPTU należny PTU naliczony PTU do zapłaty Cena towaru 50 zł15%7,50----7,5057,50 zł 60 zł15%97,501,5069 zł 75 zł15%11,2592,2586,25 zł 100 zł15%15----15115 zł 140 zł15%21156161 zł 195 zł0 %0 zł21(-) 21 zwrot195 zł 500 zł15%75----75575 zł 800 złzwolnienie---- 800 zł 1000 zł15%1500 1150 zł Podatki obrotowe w Polsce9

10 Podatnik PTU Osoba fizyczna, prawna v j.o.n.m.o.p która…... 1. we własnym imieniu ( nie przez pośredników, przedstawicieli), 2. na własny rachunek ( nie w ramach stosunku pracy, umowy zlecenia) 3. na terenie Polski ( niezależnie, czy ma tu siedzibę; jeśli nie ma siedziby w Polsce musi ustanowić przedstawiciela podatkowego) 4. w toku działalności gospodarczej, profesjonalnej i odpłatnej, bez względu na cel ( handlowy, budowlany, usługowy) i efekt 5. w okolicznościach wskazujących na zamiar częstotliwego wykonywania (z określonymi wyjątkami, gdzie wystarczy okazjonalność działania – np. NOWE ŚRODKI TRANSPORTU)..... dokonuje jednej z czynności składających się na przedmiot opodatkowania PTU Podatki obrotowe w Polsce10

11 PTU: inne podmioty Podatnik zwolniony od PTU (tzw. zwolnienie podmiotowe) Wartość sprzedaży w zeszłym roku < 150 000 złotych Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Podatnik może zrezygnować z tego statusu Mały podatnik Wartość sprzedaży w zeszłym roku < 1 200 000 euro ( lub: prowadzący działalność maklerską z obrotem rocznym < 45 000 euro) Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Dwie preferencje: Metoda kasowa = przychód powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty od kontrahenta ( a nie w dniu wydania towaru / wykonania usługi / wystawienia faktury = tzw. metoda memoriału), nie później niż 180 dnia po wydaniu towaru / wykonaniu usługi na rzecz innego podmiotu niż podatnik VAT czynny Kwartalne ( nie: miesięczne) składanie deklaracji i rozliczanie PTU w US Przedstawiciel podatkowy Musi być wyznaczony przez podatnika VAT, jeśli ten podatnik nie ma siedziby / miejsca zamieszkania w Polsce Musi spełniać określone warunki (art. 18 b) Przedstawiciel podatkowy: Sporządza deklaracje i rozlicza podatnika PTU Odpowiada solidarnie z podatnikiem za jego długi z tytułu PTU Podatki obrotowe w Polsce11

12 PTU: co jest przedmiotem opodatkowania? Przedmiot opodatkowania Obrót krajowy Odpłatna dostawa towarów Odpłatne świadczenie usług Obrót wspólnotowy Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Obrót z zagranicą Import Eksport Podatki obrotowe w Polsce12

13 Obrót krajowy w PTU 1 Odpłatna dostawa towarów = odpłatne przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel wskutek zawarcia umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, komisu, dzierżawy, najmu, leasingu 2 Nieodpłatne przekazanie towarów przez przedsiębiorcę na cele niegospodarcze = przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów 3 VAT likwidacyjny = gdy podatnik (osoba fizyczna) zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 10 miesięcy lub gdy spółka cywilna / osobowa została rozwiązana. opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i te, które nie były przedmiotem dostawy towarów, wymienione w „spisie z natury” Ten VAT nie dotyczy podatników – przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, którzy zgodnie z ustawą o swobodzie DG mogą zawiesić działalność od 1 mca do 24 mcy Podatki obrotowe w Polsce13

14 Obrót krajowy w PTU Ustanowienie ograniczonych spółdzielczych praw rzeczowych 4 Ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów 5 Przeniesienie własności towarów za odszkodowaniem z nakazu władzy publicznej (np. sprzedaż rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym; komornik jako płatnik) 6 Odpłatne świadczenie usług, pod warunkiem że istnieje: stosunek prawny między usługodawcą a usługobiorcą, wzajemne działanie obu tych stron, związek przyczynowy między działaniem a wynagrodzeniem. 7 Podatki obrotowe w Polsce14

15 Obrót wspólnotowy. Obrót z zagranicą Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów IMPORT HOLPLUKR EKSPORT Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WDT = wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego kraju UE, związany z wykonaniem dostawy towarów / świadczenia usług Opodatkowanie: WDT = stawka 0% Eksport = stawka 0% Import = objęty VAT WNT = objęte VAT Import = przywóz towarów z kraju trzeciego do UE WNT = nabycie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, które to towary w wyniku dostawy są wysłane / transportowane na terytorium innego kraju UE niż to, w którym rozpoczęła się wysyłka / transport ( z wyjątkami – art. 10) Eksport = potwierdzony przez urząd celny wywóz towaru poza Europejski Obszar Celny Podatki obrotowe w Polsce15

16 Wybrane zwolnienia w PTU (art. 43 i nast.) Zwolnienia bezwzględne ( z uwagi na rodzaj towarów i usług) Zwolnienia względne ( z uwagi na okoliczności danego typu czynności opodatkowanej) Zwolnienia w imporcie towarów z krajów trzecich ( spoza UE) TOWARY: Krew, osocze, ludzkie organy Środki płatnicze Tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane USŁUGI: Kwaterunek w internatach / domach akademickich Poczta Polska RTV ( z wyj. reklamy, promocji, produkcji filmowej) Ochrony zdrowia Pomocy społecznej Nauczania (również prywatne) Kredytowo - depozytowe Kulturalne ( z wyj. usług wydawniczych, wstępu na spektakle) Ubezpieczeniowe Zarządzania funduszami inwestycyjnymi 1.Dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: a)dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, b)pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata; UWAGA! Z tego zwolnienia można zrezygnować ( art. 43/10) 3.Dostawa towarów przez producenta na rzecz OPP 4.Dostawa towarów przez rolnika ryczałtowego 5.Usługi związane ze sportem / wychowaniem fizycznym, pod warunkiem, że: (a) są konieczne do organizowania i uprawiania sportu (b) są świadczone na rzecz osób uprawiających sport © Świadczący te usługi nie byli nastawieni na osiąganie zysków 1.Rzeczy osobistego użytku osób fizycznych przesiedlających się z K3 do POL (art. 47) 2.Rzeczy pochodzące ze spadku nabytego przez polskiego rezydenta w K3 3.Towary przewożone w bagażu podróżnego, jeżeli ich rodzaj nie wskazuje na przeznaczenie handlowe ( do kwoty 430 euro – transport lotniczy i morski i do 300 euro – pozostały transport) 4.Towary umieszczone w przesyłce wysłanej z K3 do wartości 22 euro – nie dotyczy importu w drodze zamówienia wysyłkowego 5.Towary przesłane z K3 do PL między osobami fizycznymi, jeśli są to przesyłki okazjonalne, a ilość i rodzaj towarów nie wskazują na przeznaczenie handlowe Podatki obrotowe w Polsce16

17 Obowiązek podatkowy w PTU Przedmiot opodatkowania Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Kiedy należy zapłacić podatek PTU? Dostawa towarów i świadczenie usług A.Wydanie towaru B.Wykonanie usługi C.Wystawienie faktury (art. 106 i) D. Dokonanie przedpłaty, zadatku, zaliczki - ale tylko w odniesieniu do tych cząstkowych kwot Do 25 dnia następnego miesiąca po tym, w którym powstał obowiązek podatkowy lub Do 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym kończy się kwartał Import towarów Powstanie długu celnego (art. 33/1-5)Do 10 dnia licząc od powstania długu celnego Eksport towarów Potwierdzenie wywozu towarów przez urząd celnyEksporterom przysługuje zwrot PTU Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca po dokonaniu dostawy towaru będącego przedmiotem WNT Przy WNT nowych środków transportu – z chwilą otrzymania tych towarów, nie później niż z chwilą wystawienia faktury Tak jak przy dostawie towarów Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca po dokonaniu dostawy Tak jak przy eksporcie Podatki obrotowe w Polsce17

18 Podstawa opodatkowania w PTU (art. 29a) Podstawą opodatkowania (…) jest wszystko, co stanowi (lub co ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej) zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał wraz z innymi dopłatami (dotacje, subwencje) o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. ------- W imporcie towarów podstawą opodatkowania jest wartość celna + cło, do których dolicza się też akcyzę, gdy przedmiotem importu są wyroby akcyzowe / 6. Podstawa opodatkowania obejmuje: podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. / 7. Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Podatki obrotowe w Polsce18

19 Stawki VAT / PTU w państwach UE (za: „VAT rates”, http://ec.europa/taxation) PLTowaryUsługi 23% Stawka podstawowa 8%cukier, kawa, cytrusy, konserwy i przetwory, wata, igły, artykuły higieniczne, sprzęt gaśniczy, książki, nuty usługi komunalne, usługi transportowe, dostawa, budowa, remont obiektów mieszkaniowych w ramach społecznego programu mieszkaniowego 5% mleko, mięso, ryby, kasza, warzywa, zboża, tłuszcze zwierzęce Usługi związane z rolnictwem, leśnictwem, rybołówstwem ( ale nie morskim) 0%eksport, WDT,usługi transportu międzynarodowego, dostawy komputerów dla szkół i OPP Podatki obrotowe w Polsce19

20 Zwrot PTU Bezpośredni (faktyczny zwrot podatku na rachunek bankowy podatnika): terminy: 60 dni (podstawowy) 25 lub 14 dni (skrócony), 180 dni Pośredni (pozwala zmniejszyć podatek płacony w następnym okresie rozliczeniowym o kwotę przysługującego obecnie zwrotu) Forma zwrotu Dla rolników ryczałtowych Podstawa = kwota należna z tytułu dostawy określonego typu produktów rolnych podatnikowi VAT Stawka zwrotu = 6.5% Dla podróżnych (dotyczy nierezydentów spoza UE, który na terytorium kraju nabyli towar opodatkowany PTU i w stanie nienaruszonym wywożą go z kraju do końca 3 miesiąca od dnia zakupu); istnieją również warunki, jakie spełniać musi sprzedający te towary Stan / czynność uprawniająca do zwrotu Podatki obrotowe w Polsce20

21 Obowiązki podatników PTU Konieczne przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej: VAT CZYNNY, VAT UE, VAT ZWOLNIONY Zgłoszenie rejestracyjne (art. 96) Składane są za okresy miesięczne do 25 dnia każdego miesiąca; po pisemnym zawiadomieniu właściwego NUS podatnicy mogą jednak składać deklaracje za okresy kwartalne Deklaracje podatkowe (art.99) Termin wystawienia faktury: „X” = dzień dokonania dostawy towaru / wykonania usługi / otrzymania zapłaty. Od: X minus 30 dni - Do: 15 dzień następnego miesiąca po miesiącu, w którym wypadł „X” Wystawianie faktur (art. 106) Dla podatników VAT ZWOLNIONYCH W razie braku ewidencji – nUS lub organ kontroli skarbowej szacuje wartość sprzedaży opodatkowanej i ustala od niej kwotę podatku należnego Prowadzenie ewidencji sprzedaży (art. 109) W razie ich braku – dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów / usług Posiadanie kasy fiskalnej i kasy rezerwowej (art. 111) Od 2014 roku podatnicy mogą wybrać miesięczny lub kwartalny okres rozliczeniowy; w tym drugim przypadku muszą płacić zaliczki w wysokości 1/3 podatku wyliczonego w deklaracji za poprzedni kwartał Zapłata podatku (art. 103) Podatki obrotowe w Polsce21

22 Podatki obrotowe 3. Akcyza Opodatkowanie działalności gospodarczej Podatki obrotowe w Polsce22

23 PTU / akcyza. Różnice i podobieństwa Podatek od towarów i usługAkcyza Podatek wielofazowy – obowiązek podatkowy powstaje w każdej fazie obrotu Podatek jednofazowy – obowiązek podatkowy powstaje tylko raz: Od importu Od produkcji Od sprzedaży Od posiadania Podatek powszechnyPodatek selektywny Stawki procentoweStawki procentowe i kwotowe Podatki państwowe ( z tym, że część VAT wchodzi do składki członkowskiej na rzecz budżetu UE) Podatki obrotowe (gospodarcze) Podatki dostosowane do zharmonizowanych wzorców UE Podatki obrotowe w Polsce 23

24 Towary akcyzowe w teorii Ogólne założenia prawne 1.Istnieje grupa towarów / wyrobów zharmonizowanych, posiadających taki status w każdym państwie UE 2.Kraje członkowskie mogą nakładać akcyzę na inne towary pod warunkiem, że: Nie naruszy to fundamentalnych swobód rynku wewnętrznego (zwłaszcza przepływu towarów) Nie spowoduje to dodatkowych formalności związanych z przekraczaniem granic państw UE Względy ekonomiczne 1.Powinno utrzymać się akcyzy najbardziej wydajnie fiskalne 2.Należy zrezygnować z opodatkowania akcyzą towarów, których obrót nie jest znaczny; 3.Można utrzymać akcyzy regionalne, jeśli wynika to z tradycji gospodarczych danego państwa 4.Generalnie – można nakładać akcyzę na towary cieszące się dużym popytem i podażą, których cena jednostkowa jest niewielka (tak aby można było „niezauważalnie” wkomponować w nią akcyzę) Podatki obrotowe w Polsce24

25 Towary akcyzowe w praktyce Dyrektywy UE (dawne towary zharmonizowane) Polska po wejściu do UEPolska przed wejściem do UE Inne kraje UE 1. Napoje alkoholowe+++ 2. Wyroby tytoniowe+++ 3. Oleje mineralne+ (jako wyroby energetyczne) ++ Energia elektrycznaJachtyKawa Samochody osoboweKosmetykiCzekolada SólBaterie Broń myśliwskaNawozy Sprzęt RTVDrożdże Wyroby skórzaneGuma do żucia Sprzęt do hazarduWoda mineralna Opakowania z tworzyw sztucznych Podatki obrotowe w Polsce25

26 Podmiot podatku akcyzowego …. osoba względem której zaistniał stan podlegający opodatkowaniu, w szczególności: producent, importer, dokonujący WNT wyprowadzający towary akcyzowe ze składu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy nabywca / posiadacz Co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dopuszczenia wyrobu do konsumpcji na rynku. Akcyza powinna być płacona w państwie, gdzie towary akcyzowe są faktycznie konsumowane Uwagi: Art. 8 / 6. Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Art. 5. Czynności lub stany faktyczne (…) są przedmiotem opodatkowania akcyzą niezależnie od tego, czy zostały wykonane lub powstały z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Podatki obrotowe w Polsce26

27 Przedmiot opodatkowania: od czego płaci się podatek akcyzowy? (1) Czynności prawne Sprzedaż Darowizna Zamiana Wydanie w zamian za wierzytelności Czynności faktyczne Produkcja Nabycie wewnątrzwspólnotowe ( z UE do PL) Import Posiadanie wyrobów akcyzowych (od których wcześniej nie zapłacono należnej akcyzy) Zdarzenia Wystąpienie nadmiernych ubytków i niedoborów towarów akcyzowych przy ich produkcji Podatki obrotowe w Polsce27

28 Przedmiot opodatkowania: od czego płaci się podatek akcyzowy? (2) Zasady szczególne dla konkretnych wyrobów akcyzowych PapierosyPremiowa sprzedaż papierosów z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej Energia elektryczna Import, nabycie zużycie energii przez nabywcę końcowego lub przez podmiot koncesjonowany Wyroby węglowe Sprzedaż na terenie kraju, import, eksport, WNT, WDT, sprzedaż lub użycie wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego Samochody osobowe Obowiązek zapłaty akcyzy dotyczy samochodów niezarejestrowanych na terenie kraju. Przedmiotem opodatkowania jest ich: Import ( z krajów trzecich) Wewnątrzwspólnotowe nabycie ( z UE) Pierwsza sprzedaż na terenie kraju ( w tym również: zamiana, darowizna, wydanie w zamian za wierzytelności) Podatki obrotowe w Polsce28

29 Procedura zawieszenia akcyzy = polega na niepobieraniu podatku od międzynarodowego obrotu towarami akcyzowymi aż do momentu przemieszczenia ich do kraju ostatecznej konsumpcji. Pobór akcyzy zawiesza się, gdy: -Towary znajdują się w składzie podatkowym ( miejscu, gdzie są one produkowane, nabywane, magazynowane, przeładowywane lub wysyłane) -Towary są przemieszczane między składami podatkowymi na terenie PL v UE -Towary są dostarczane ze składu podatkowego do odbiorcy będącego (nie) zarejestrowanym handlowcem, mającym jednorazowe lub stałe zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych z innego kraju z zawieszeniem poboru akcyzy Przemieszczenie towarów z zawieszaniem poboru akcyzy Skład PLSkład CZE Obrót + zapłata akcyzy nabywca Celem tej procedury jest zagwarantowanie neutralności podatkowej i swobody przepływu towarów; ponadto akcyza jest podatkiem jednofazowym, stąd też opodatkowana musi być ostateczna konsumpcja tego towaru Podatki obrotowe w Polsce29

30 Akcyza: podstawa opodatkowania Wyroby tytoniowe Ilość gotowego wyrobu ( w sztukach) Napoje alkoholowe Ilość /objętość gotowego wyrobu ( w hektolitrach) Wyroby energetyczne Ilość gotowego wyrobu ( w litrach) Wartość energetyczna produktu ( w gigadżulach) Samochody osobowe Kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu ( w PLN) Wartość celna plus należne cło (w PLN) Energia elektryczna Ilość(w megawatogodzi nach) Podatki obrotowe w Polsce 30

31 Akcyza: stawki podatkowe (przykłady) Grupa wyrobówTowarStawka ustawowa Wyroby tytoniowe Papierosy Cygara Tytoń do palenia Papierosy: Stawka kombinowana - kwotowa od 1000 sztuk + procentowa od maksymalnej ceny detalicznej ( jest to cena wyznaczona przez producenta lub importera papierosów) Obecnie: 206,46 zł za każde 1 000 sztuk + 31,41 % maksymalnej ceny detalicznej; Dla papierosów nieobjętych obowiązkiem znaczenia banderolami – 343,98 zł za każde 1000 sztuk Napoje Alkoholowe Alkohol etylowy Piwo Wino Napoje fermentowane Alkohol etylowy: 4960 zł od 1 hektolitra Piwo: 7,79 zł od 1 hektolitra Wino: 158 zł od 1 hektolitra Wyroby energetyczne Gaz ziemny Oleje ropy naftowej Benzyna silnikowa Węgiel opałowy Biokomponenty Węgiel opałowy – 1,28 zł za 1 gigadżul (GJ) Benzyna silnikowa – 1565 zł za 1000 litrów Biokomponenty – 1196 zł za 1000 litrów Pozostałe wyroby akcyzowe Energia elektryczna20 zł za 1 megawatogodzinę (MHW) Samochody osoboweSamochody o pojemności silnika > 2000 cm^3 = 18,6% Samochody o pojemności silnika < 2000 cm^3 = 3,1% Podatki obrotowe w Polsce 31

32 Akcyza: formalności podatkowe Organy podatkowe Naczelnik urzędu celnego ( I inst.) Dyrektor Izby Celnej ( II inst.) Zgłoszenie rejestracyjne do nUC przed dokonaniem czynności opodatkowanej akcyzą Niekiedy – zezwolenia ( np. na prowadzenie składu podatkowego, gdzie dodatkowo wymaga się złożenia zabezpieczenia akcyzowego) Oznaczanie wyrobów znakami akcyzy (banderole = legalne dopuszczenie wyrobu do obrotu na terenie PL) Tryb płatności Obrót krajowy: do 25 dnia każdego miesiąca na rachunek IZBY CELNEJ Import – do 10 dni od powstania długu celnego; podatnik wykazuje kwotę akcyzy w zgłoszeniu celnym, może też wystąpić do NACZELNIKA URZĘDU CELNEGO o wydanie decyzji określającej wysokość akcyzy Wpłaty dzienne dokonywane przez prowadzących składy podatkowe (wpłaty te są zaliczkami na podatek akcyzowy) Podatki obrotowe w Polsce32

33 Podatki i parapodatki związane z obrotem międzynarodowym Obrót wewnątrzunijny Przywóz = wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Cło – brak VAT – stawki zwykłe Akcyza – stawki zwykła Wywóz = wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Cło – brak VAT – stawka 0% Akcyza - zwolnienie Obrót z krajami trzecimi Import: Cło – stawki zwykłe VAT – stawki zwykłe Akcyza – stawki zwykłe Eksport: Cło – brak VAT – stawka o% Akcyza - zwolnienie Podatki obrotowe w Polsce33

34 Kaskada podatkowa w obrocie międzynarodowym 3. PTU (VAT) PTU = (wartość celna + cło + akcyza) X stawka PTU 2. Akcyza ( jeśli jest to towar akcyzowy) Akcyza = (wartość celna + cło) X stawka akcyzy 1. Cło Cło = wartość celna X stawka celna Podatki obrotowe w Polsce34


Pobierz ppt "Podatki obrotowe 1. Wprowadzenie Opodatkowanie działalności gospodarczej Podatki obrotowe w Polsce1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google