Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła finansowania inwestycji OZE w agroturystyce w ramach nowego PROW Źródła finansowania inwestycji OZE w agroturystyce w ramach nowego PROW Poznań,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła finansowania inwestycji OZE w agroturystyce w ramach nowego PROW Źródła finansowania inwestycji OZE w agroturystyce w ramach nowego PROW Poznań,"— Zapis prezentacji:

1 Źródła finansowania inwestycji OZE w agroturystyce w ramach nowego PROW Źródła finansowania inwestycji OZE w agroturystyce w ramach nowego PROW Poznań, 27 maja 2015 r. 1 Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne

2 2 P L A N P R E Z E N T A C J I NOWY PROW Np. sprzedaż bezpośrednia OZE w gospodarstwie rolnym 1. 2. 3.

3 3 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych 0 - 606 255 253 biuro; 0 – 505 255 253 www. funduszepomocowe.pl

4 4

5 PRIORYTETY INTELIGENTNE SPECJALIZACJE (5) PRIORYTETY INTELIGENTNE SPECJALIZACJE (5) zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa (WIKI) zrównoważona energetykazrównoważona energetyka surowce naturalne i gospodarka odpadami innowacyjne technologie i procesy przemysłowe 18 krajowych inteligentnych specjalizacji, Dla biogospodarki rolno-spożywczej i środowiskowej; Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno- spożywczegoInnowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno- spożywczego i leśno-drzewnego Zdrowa żywność (o wysokiej jakościZdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji) Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiskowej 5

6 MAPA DROGOWA UMOWAPARTNERSTWA na lata 20214-2020 WPR PROGRAMY OPERACYJNE W RAMACH WPR I WP RYBACKIEJPROW PO RYBY PROGRAMY WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ 8 szt. PROGRAMY OPERACYJNE POLITYKI SPÓJNOŚCI PO IR PO IiŚ PO WER PO PC PO PW PO PT REGIONALNE PROGRAMY POLITYKI SPÓJNOŚCI 16 RPO 6

7 7

8 WSPÓLNA POLITYKA ROLNA WSPÓLNA POLITYKA ROLNA na lata 2014-2020 8.

9 STRUKTURA PROW  Priorytet 1. Transfer wiedzy i innowacje – 3  Priorytet 2. Konkurencyjność gospodarstw rolnych - 5  Priorytet 3. Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem –5  Priorytet 4. Rolnictwo i środowisko – 4  Priorytet 5. Efektywne gospodarowanie zasobami i gospodarka niskoemisyjna – 1 Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich - 3  Priorytet 6. Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich - 3 9

10 10

11 AGROTURYSTYKA w PROW PRIORYTET 6 Premie na rozwój działalności pozarolniczej Budżet – 413 939 978 euro Podstawowe usługi na obszarach wiejskich i odnowa wsi Budżet – 1 000 000 049 euro Leader Budżet – 734 999 913 euro 11

12 AGROTURYSTYKA w PROW Działanie; Premie na rozwój działalności pozarolniczej Preferencje w przyznawaniu pomocy: 1. Zakres inwestycyjny ma charakter innowacyjny, 2. Realizowany jest przez osoby objęte działaniem „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”, 3. Inwestor zamieszkuje tereny powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia, 4. Ilość tworzonych miejsc pracy (nie dotyczy samozatrudnienia), 5. Kwalifikacje w zakresie prowadzenia planowanej działalności BRAK zakresu kosztów kwalifikowanych !!! 12

13 AGROTURYSTYKA w PROW Działanie ; Premie na rozwój działalności pozarol. 1. Jest ubezpieczona w pełnym zakresie w KRUS jako rolnik, małżonek, domownik, 2. W roku poprzedzającym złożenie wniosku przyznano płatności bezpośrednie 3. Gospodarstwo rolne wnioskodawcy ma wielkość ekonomiczną do 15000 EURO 4. Nie była beneficjentem działań: „Różnicowanie … „Restrukturyzacja małych … 5. Gospodarstwo i miejsce zamieszkania w miejscowości do 5.000 mieszkańców, 6. Jeśli inwestycja jest trwale związana z nieruchomością – obowiązuje jak w pkt. 5, 7. Nastąpi utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy – również samozatrudnienie 8. Inwestor nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników 9. Przedłoży Biznes Plan dotyczący planowanej działalności. 100 tyś. PLN KONIECZNOŚIĄ przejścia na działalność gospodarczą PREMIA; 100 tyś. PLN ale z KONIECZNOŚIĄ przejścia na działalność gospodarczą 13

14 AGROTURYSTYKA w PROW – TYLKO Gminy Działanie; Podstawowe usługi na obszarach wiejskich i odnowa wsi (do 5 tyś. RLM) – TYLKO Gminy koszty budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych koszty związane z kształtowaniem przestrzeni; koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, i koszty ogólne,PREFERENCJE; wartości zabytkowej układu urbanistycznego, komplementarności z innymi inwestycjami obszar o potencjale turystycznym lokalizacja inwestycji - obszar o potencjale turystycznym specyfika regionu. Max. kwota 0,5 mln PLN – do 63,6 % dotacji 14

15 AGROTURYSTYKA w PROW Działanie; Leader - Działanie; Leader - Lokalne Grupy Działania (LGD) …wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich” poprzez wdrażanie lokalnych strategii rozwoju … Zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju np. 9) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, Wysokość premii; 50/100 tyś PLN (rozpoczęcie DG) Wysokość dotacji; 300/500 tys. PLN Do 100 % - de minimis (60 tyś. EURO/3 lata) 15

16 16

17 AGROTURYSTYKA Najczęściej popełniane błędy o Pomylenieagroturystyki z turystyką wiejską o Pomylenie agroturystyki (czasowe, krótkotrwałe zakwaterowanie na terenie czynnego gospodarstwa rolnego) z turystyką wiejską (obiekty turystyczne, hotelowe funkcjonujące na wsi lub prowadzone przez rolników), o Próby remontu, modernizacji, wyposażenia lokali mieszkalnych o Próby remontu, modernizacji, wyposażenia lokali mieszkalnych w celach teoretycznie agroturystycznych. Np. dom stojący na terenie wiejskim poddaje się modernizacji, a gospodarstwo nie istnieje – grunty są wydzierżawione lub ich brak. To nie jest agroturystyka, ale turystyka wiejska, o Usiłowanie otrzymania dotacji dla obiektówoddalonych od czynnego gospodarstwa roln o Usiłowanie otrzymania dotacji dla obiektów oddalonych od czynnego gospodarstwa rolnego. Działalność będąca przedmiotem inwestycji musi wykorzystywać istniejące zasoby czynnego gospodarstwa rolnego oraz regionu, gdzie leży gospoda. 17

18 AGROTURYSTYKA cd. Najczęściej popełniane błędy o Zakupy sprzętu lub wyposażenia niezwiązanego z działalnością agroturystyczną o Zakupy sprzętu lub wyposażenia niezwiązanego z działalnością agroturystyczną np. osobowego środka transportu czy do celów usługowych, budowy nowych domów mieszkalnych (przy składaniu wniosków należy pamiętać, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych budynki zakwaterowania turystycznego kwalifikowane są jako niemieszkalne), ale basen czy kort tenisowy TAK. o Wnioskowanie o sfinansowanie przebudowy budynków gospodarczych na mieszkalne o Wnioskowanie o sfinansowanie przebudowy budynków gospodarczych na mieszkalne. Możliwa jest przebudowa budynku gospodarczego na budynek niemieszkalny (jak dom letniskowy), ale to już nie jest agroturystyka. Agroturystyka czy turystyka wiejska ? 18

19 19

20 SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW PRZETWORZONYCH WE WŁASNYM GOSPODARSTWIE SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW PRZETWORZONYCH WE WŁASNYM GOSPODARSTWIE 20

21 SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW PRZETWORZONYCH WE WŁASNYM GOSPODARSTWIE Nowelizacja zmienia ustawę o swobodzie działalności gospodarczej - od 01.01.2016 r. Konieczność rejestrowania działalności i wybór formy opodatkowania - ryczałt Konieczność rejestrowania działalności i wybór formy opodatkowania - ryczałt. Łącznie następujące warunki: a. sprzedaż przetworzonych produktów rolnych nie będzie wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności; b. przetwarzanie oraz sprzedaż produktów nie będzie odbywała się przy zatrudnianiu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło itp.; c. sprzedaż przetworzonych produktów w miejscu przetworzenia lub na targowiskach; d. żywność będzie musiała być przetwarzana w sposób inny niż przemysłowy; e. produkcja będzie dokonywana z własnej uprawy, hodowli, chowu. obowiązkowy rejestr sprzedanych produktów rolnych, 2%opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 2% 150 000 euro rocznieprzychód do 150 000 euro rocznie – kasa fiskalna i VAT pow. 20 tyś PLN !! ? obowiązek zachowania wymagań weterynaryjnych i higieniczno-sanitarnych. 21

22 SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW PRZETWORZONYCH WE WŁASNYM GOSPODARSTWIE I. Rolnicy obowiązani będą do prowadzenia odrębnych ewidencji sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu datę uzyskania przychodu kwotę przychodu przychód narastająco od początku roku Dzienne przychody będą musiały być ewidencjonowane w dniu sprzedaży. II. Wyłączenie przedmiotowe przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej; produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. III. Wyłącznie podmiotowe Ustawa nie będzie miała zastosowania do podatników, którzy uzyskali inne przychody ze sprzedaży zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności. NALEŻY wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania 22

23 SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW PRZETWORZONYCH WE WŁASNYM GOSPODARSTWIE DOTACJA do uruchomienia przetwórstwa – rolnicy (KRUS)  budowa, rozbudowa, modernizacja budynków i budowli  zakup NOWYCH maszyn i urządzeń do przetwórstwa  infrastruktura; transformator, studnia, drogi dojazdowe itp..  systemy jakości i systemy informatyczne  specjalistyczne środki transportu oraz wewnętrzne  koszty ogólne; projekty, kosztorysy, Biznes-Plan  określone PKD  nadzór PIW i PIS POMOC 50/60% do kwoty 300 tyś. PLN POMOC 50/60% do kwoty 300 tyś. PLN 23

24 24

25 25 OZE w PROW BRAK WYDZIELONYCH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ DLA OZEBRAK WYDZIELONYCH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ DLA OZE w nowym PROW Traktowanie OZE jako element a nie cel !!! Możliwość otrzymania dotacji dla OZE także z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – PO i RPO (współpraca terytorialna + inicjatywy UE) Tylko w jednym działaniu PROW mamy wyraźny zapis o OZE dla rolnictwa i klasycznej agroturystyki – a mianowicie;

26 OZE i AT w gospodarstwie rolnym  „ Modernizacja gospodarstw rolnych” (50/60% - warunek min. zastosowanie OZE ) - 200/500 /900 (DOT) oraz w;  „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - 60 (PR)  „Premie dla młodych rolników” - 100 (PR)  „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk …….” - 300 (DOT)  „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - 300 (DOT) WSZYSTKIE technologie OZE WSZYSTKIE technologie OZE pod warunkiem CAŁKOWITEGO wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej do celów projektu 26

27 OZE w gospodarstwie rolnym Pompy ciepłaPompy ciepła – stosowane głównie w domach mieszkalnych (z funkcją agroturystyczną) i nielicznie w procesie produkcji np. suszarnie. Uzasadnione ekonomicznie głównie w przypadku braku dostępu do sieci gazowej – Rozporządzenie MG z 4.04.2014 LEGALIZACJA Małe turbiny wiatroweMałe turbiny wiatrowe – głównie mikro turbiny o rozpiętości łopat do 3 metrów bez przytwierdzenia masztowego, niewymagające uzyskania Pozwolenia na Budowę oraz wszelkich, żmudnych formalności z tym związanych. Panele solarne i fotowoltaicznePanele solarne i fotowoltaiczne – mikro źródła instalowane głównie na poszyciu dachowym niekiedy, jako samodzielna budowla coraz częściej stosowanej w formie hybrydowej z możliwością uzyskiwania energii elektrycznej i ciepłej wody. Ze względów klimatycznych należy spodziewać się dynamicznego rozwoju instalacji hybrydowych paneli i mikro turbin 27

28 OZE w gospodarstwie rolnym Małe biogazownie rolniczeMałe biogazownie rolnicze – stacjonarne lub kontenerowe, w technologii klasycznej lub suchej. Kilka udanych prób budowy małych instalacji kontenerowych (także suchej) daje nadzieję na ich dynamiczny wzrost ilościowy oraz obniżenie cen jednostkowych – stosowane głównie w średnich i specjalistycznych gospodarstwach rolnych. Kotłownie biomasoweKotłownie biomasowe – najczęściej obecnie instalowane piece z kategorii OZE w formie opalania brykietem, peletem lub zrębkiem a także, jako współspalanie głównie z miałem węglowym, węglem kamiennym i brunatnym. Małe elektrownie wodneMałe elektrownie wodne – dosyć kosztowne inwestycje, ale bardzo efektywne ekonomicznie, polegające głównie na odbudowie kiedyś istniejących stopni wodnych, śluz lub jazów, rzadziej (głównie ze względu na problemy środowiskowe) budowa nowych zespołów. RekuperacjaRekuperacja – odzysk energii cieplnej głównie w budynkach mieszkalnych oraz wszelkiego typu suszarniach. Inwestycja cechująca się długą stopą zwrotu, ale zdecydowanie poprawiająca komfort i ekonomikę ogrzewania. 28

29 OZE w gospodarstwie rolnym  urządzenie, maszyna, budowla czy instalacja ? - Kosztorys Inwestorski czy oferta (konkurs ofert)  dla gospodarstwa rolnego czy dla agroturystyki czy dla turystyki wiejskiej ? BIOGOSPODARKA  efekt ekonomiczny, podatkowy czy … ? „BIOGOSPODARKA” WYKLUCZA  DOTACJA czy PREMIA WYKLUCZA KORZYSTANIE np. z programu „PROSUMENT” 29

30 INNOWACJE w OZE Turbina grzbietowa Hybryda Transformator ciepła Akumulatory NG MIKRO zgazowarka 30

31 Więcej informacji o tej tematyce w cyklu artykułów „Dotacje w praktyce”. 31

32 32 Wiesław Wasilewski funduszepomocowe@wp.pl Dziękuję za uwagę: Wiesław Wasilewski funduszepomocowe@wp.pl … Jesteśmy dumni z faktu, że posiadamy skromny udział w radykalnej zmianie polskiej wsi … oblicza polskiej wsi … Poznań, 27 maja 2015r.


Pobierz ppt "Źródła finansowania inwestycji OZE w agroturystyce w ramach nowego PROW Źródła finansowania inwestycji OZE w agroturystyce w ramach nowego PROW Poznań,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google