Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne"— Zapis prezentacji:

1 Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne
Źródła finansowania inwestycji OZE w agroturystyce w ramach nowego PROW Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne Poznań, 27 maja r.

2 Np. sprzedaż bezpośrednia OZE w gospodarstwie rolnym
P L A N P R E Z E N T A C J I 1. NOWY PROW 2. Np. sprzedaż bezpośrednia 3. OZE w gospodarstwie rolnym

3 Prezentację prowadzi:
Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych biuro; 0 –

4 NOWY PROW

5 PRIORYTETY INTELIGENTNE SPECJALIZACJE (5)
zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa (WIKI) zrównoważona energetyka surowce naturalne i gospodarka odpadami innowacyjne technologie i procesy przemysłowe 18 krajowych inteligentnych specjalizacji, Dla biogospodarki rolno-spożywczej i środowiskowej; Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji) Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiskowej  

6 MAPA DROGOWA 8 szt. 16 RPO PROW UMOWA PARTNERSTWA PO IR PO IiŚ PO WER
na lata PROGRAMY OPERACYJNE W RAMACH WPR I WP RYBACKIEJ PROW PO RYBY PROGRAMY WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ 8 szt. PROGRAMY OPERACYJNE POLITYKI SPÓJNOŚCI PO IR PO IiŚ PO WER PO PC PO PW PO PT REGIONALNE PROGRAMY POLITYKI SPÓJNOŚCI 16 RPO

7

8 WSPÓLNA POLITYKA ROLNA na lata 2014-2020
.

9 STRUKTURA PROW Priorytet 1. Transfer wiedzy i innowacje – 3
Priorytet 2. Konkurencyjność gospodarstw rolnych - 5 Priorytet 3. Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem –5 Priorytet 4. Rolnictwo i środowisko – 4 Priorytet 5. Efektywne gospodarowanie zasobami i gospodarka niskoemisyjna – 1 Priorytet 6. Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich - 3

10

11 AGROTURYSTYKA w PROW PRIORYTET 6
Premie na rozwój działalności pozarolniczej Budżet – euro Podstawowe usługi na obszarach wiejskich i odnowa wsi Budżet – euro Leader Budżet – euro

12 BRAK zakresu kosztów kwalifikowanych !!!
AGROTURYSTYKA w PROW Działanie; Premie na rozwój działalności pozarolniczej Preferencje w przyznawaniu pomocy: 1. Zakres inwestycyjny ma charakter innowacyjny, 2. Realizowany jest przez osoby objęte działaniem „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”, 3. Inwestor zamieszkuje tereny powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia, 4. Ilość tworzonych miejsc pracy (nie dotyczy samozatrudnienia), 5. Kwalifikacje w zakresie prowadzenia planowanej działalności BRAK zakresu kosztów kwalifikowanych !!!

13 AGROTURYSTYKA w PROW Działanie; Premie na rozwój działalności pozarol. 1. Jest ubezpieczona w pełnym zakresie w KRUS jako rolnik, małżonek, domownik, 2. W roku poprzedzającym złożenie wniosku przyznano płatności bezpośrednie 3. Gospodarstwo rolne wnioskodawcy ma wielkość ekonomiczną do EURO 4. Nie była beneficjentem działań: „Różnicowanie … „Restrukturyzacja małych … 5. Gospodarstwo i miejsce zamieszkania w miejscowości do mieszkańców, 6. Jeśli inwestycja jest trwale związana z nieruchomością – obowiązuje jak w pkt. 5, 7. Nastąpi utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy – również samozatrudnienie 8. Inwestor nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników 9. Przedłoży Biznes Plan dotyczący planowanej działalności. PREMIA; 100 tyś. PLN ale z KONIECZNOŚIĄ przejścia na działalność gospodarczą

14 Max. kwota 0,5 mln PLN – do 63,6 % dotacji
AGROTURYSTYKA w PROW Działanie; Podstawowe usługi na obszarach wiejskich i odnowa wsi (do 5 tyś. RLM) – TYLKO Gminy koszty budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych koszty związane z kształtowaniem przestrzeni; koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, i koszty ogólne, PREFERENCJE; wartości zabytkowej układu urbanistycznego, komplementarności z innymi inwestycjami lokalizacja inwestycji - obszar o potencjale turystycznym specyfika regionu. Max. kwota 0,5 mln PLN – do 63,6 % dotacji

15 Do 100 % - de minimis (60 tyś. EURO/3 lata)
AGROTURYSTYKA w PROW Działanie; Leader - Lokalne Grupy Działania (LGD) …wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich” poprzez wdrażanie lokalnych strategii rozwoju… Zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju np. 9) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, Wysokość premii; 50/100 tyś PLN (rozpoczęcie DG) Wysokość dotacji; 300/500 tys. PLN Do 100 % - de minimis (60 tyś. EURO/3 lata)

16

17 AGROTURYSTYKA Najczęściej popełniane błędy
Pomylenie agroturystyki (czasowe, krótkotrwałe zakwaterowanie na terenie czynnego gospodarstwa rolnego) z turystyką wiejską (obiekty turystyczne, hotelowe funkcjonujące na wsi lub prowadzone przez rolników), Próby remontu, modernizacji, wyposażenia lokali mieszkalnych w celach teoretycznie agroturystycznych. Np. dom stojący na terenie wiejskim poddaje się modernizacji, a gospodarstwo nie istnieje – grunty są wydzierżawione lub ich brak. To nie jest agroturystyka, ale turystyka wiejska, Usiłowanie otrzymania dotacji dla obiektów oddalonych od czynnego gospodarstwa rolnego. Działalność będąca przedmiotem inwestycji musi wykorzystywać istniejące zasoby czynnego gospodarstwa rolnego oraz regionu, gdzie leży gospoda.

18 AGROTURYSTYKA cd. Najczęściej popełniane błędy
Zakupy sprzętu lub wyposażenia niezwiązanego z działalnością agroturystyczną np. osobowego środka transportu czy do celów usługowych, budowy nowych domów mieszkalnych (przy składaniu wniosków należy pamiętać, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych budynki zakwaterowania turystycznego kwalifikowane są jako niemieszkalne), ale basen czy kort tenisowy TAK. Wnioskowanie o sfinansowanie przebudowy budynków gospodarczych na mieszkalne. Możliwa jest przebudowa budynku gospodarczego na budynek niemieszkalny (jak dom letniskowy), ale to już nie jest agroturystyka. Agroturystyka czy turystyka wiejska ?

19 Np. SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

20 SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW PRZETWORZONYCH WE WŁASNYM GOSPODARSTWIE

21 SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW PRZETWORZONYCH WE WŁASNYM GOSPODARSTWIE
Nowelizacja zmienia ustawę o swobodzie działalności gospodarczej - od r. Konieczność rejestrowania działalności i wybór formy opodatkowania - ryczałt. Łącznie następujące warunki: a. sprzedaż przetworzonych produktów rolnych nie będzie wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności; b. przetwarzanie oraz sprzedaż produktów nie będzie odbywała się przy zatrudnianiu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło itp.; c. sprzedaż przetworzonych produktów w miejscu przetworzenia lub na targowiskach; d. żywność będzie musiała być przetwarzana w sposób inny niż przemysłowy; e. produkcja będzie dokonywana z własnej uprawy, hodowli, chowu. obowiązkowy rejestr sprzedanych produktów rolnych, opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 2% przychód do euro rocznie – kasa fiskalna i VAT pow. 20 tyś PLN !! ? obowiązek zachowania wymagań weterynaryjnych i higieniczno-sanitarnych.

22 NALEŻY wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania
SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW PRZETWORZONYCH WE WŁASNYM GOSPODARSTWIE I. Rolnicy obowiązani będą do prowadzenia odrębnych ewidencji sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: • numer kolejnego wpisu • datę uzyskania przychodu • kwotę przychodu • przychód narastająco od początku roku Dzienne przychody będą musiały być ewidencjonowane w dniu sprzedaży. II. Wyłączenie przedmiotowe • przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej; • produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. III. Wyłącznie podmiotowe Ustawa nie będzie miała zastosowania do podatników, którzy uzyskali inne przychody ze sprzedaży zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności. NALEŻY wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania

23 SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW PRZETWORZONYCH WE WŁASNYM GOSPODARSTWIE
DOTACJA do uruchomienia przetwórstwa – rolnicy (KRUS) budowa, rozbudowa, modernizacja budynków i budowli zakup NOWYCH maszyn i urządzeń do przetwórstwa infrastruktura; transformator, studnia, drogi dojazdowe itp.. systemy jakości i systemy informatyczne specjalistyczne środki transportu oraz wewnętrzne koszty ogólne; projekty, kosztorysy, Biznes-Plan określone PKD nadzór PIW i PIS POMOC 50/60% do kwoty 300 tyś. PLN

24 OZE w gospodarstwie rolnym

25 OZE w PROW BRAK WYDZIELONYCH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ DLA OZE w nowym PROW
Traktowanie OZE jako element a nie cel !!! Możliwość otrzymania dotacji dla OZE także z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – PO i RPO (współpraca terytorialna + inicjatywy UE) Tylko w jednym działaniu PROW mamy wyraźny zapis o OZE dla rolnictwa i klasycznej agroturystyki – a mianowicie;

26 OZE i AT w gospodarstwie rolnym
„Modernizacja gospodarstw rolnych” (50/60% - warunek min. zastosowanie OZE ) - 200/500 /900 (DOT) oraz w; „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (PR) „Premie dla młodych rolników” (PR) „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk …….” (DOT) „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” (DOT) WSZYSTKIE technologie OZE pod warunkiem CAŁKOWITEGO wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej do celów projektu

27 OZE w gospodarstwie rolnym
Pompy ciepła – stosowane głównie w domach mieszkalnych (z funkcją agroturystyczną) i nielicznie w procesie produkcji np. suszarnie. Uzasadnione ekonomicznie głównie w przypadku braku dostępu do sieci gazowej – Rozporządzenie MG z LEGALIZACJA Małe turbiny wiatrowe – głównie mikro turbiny o rozpiętości łopat do 3 metrów bez przytwierdzenia masztowego, niewymagające uzyskania Pozwolenia na Budowę oraz wszelkich, żmudnych formalności z tym związanych. Panele solarne i fotowoltaiczne – mikro źródła instalowane głównie na poszyciu dachowym niekiedy, jako samodzielna budowla coraz częściej stosowanej w formie hybrydowej z możliwością uzyskiwania energii elektrycznej i ciepłej wody. Ze względów klimatycznych należy spodziewać się dynamicznego rozwoju instalacji hybrydowych paneli i mikro turbin

28 OZE w gospodarstwie rolnym
Małe biogazownie rolnicze – stacjonarne lub kontenerowe, w technologii klasycznej lub suchej. Kilka udanych prób budowy małych instalacji kontenerowych (także suchej) daje nadzieję na ich dynamiczny wzrost ilościowy oraz obniżenie cen jednostkowych – stosowane głównie w średnich i specjalistycznych gospodarstwach rolnych. Kotłownie biomasowe – najczęściej obecnie instalowane piece z kategorii OZE w formie opalania brykietem, peletem lub zrębkiem a także, jako współspalanie głównie z miałem węglowym, węglem kamiennym i brunatnym. Małe elektrownie wodne – dosyć kosztowne inwestycje, ale bardzo efektywne ekonomicznie, polegające głównie na odbudowie kiedyś istniejących stopni wodnych, śluz lub jazów, rzadziej (głównie ze względu na problemy środowiskowe) budowa nowych zespołów. Rekuperacja – odzysk energii cieplnej głównie w budynkach mieszkalnych oraz wszelkiego typu suszarniach. Inwestycja cechująca się długą stopą zwrotu, ale zdecydowanie poprawiająca komfort i ekonomikę ogrzewania.

29 OZE w gospodarstwie rolnym
urządzenie, maszyna, budowla czy instalacja ? Kosztorys Inwestorski czy oferta (konkurs ofert) dla gospodarstwa rolnego czy dla agroturystyki czy dla turystyki wiejskiej ? efekt ekonomiczny, podatkowy czy … ? „BIOGOSPODARKA” DOTACJA czy PREMIA WYKLUCZA KORZYSTANIE np. z programu „PROSUMENT”

30 INNOWACJE w OZE Turbina grzbietowa Hybryda Transformator ciepła
Akumulatory NG MIKRO zgazowarka

31 Więcej informacji o tej tematyce w cyklu artykułów „Dotacje w praktyce”
.

32 Dziękuję za uwagę: Wiesław Wasilewski funduszepomocowe@wp.pl
… Jesteśmy dumni z faktu, że posiadamy skromny udział w radykalnej zmianie oblicza polskiej wsi … Poznań, 27 maja 2015r.


Pobierz ppt "Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google