Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata w obszarze włączenia społecznego Rzeszów, czerwca 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

2 Podział alokacji w ramach RPO WP 2014-2020 (w mln euro)
RAZEM: 2 114,2 mln EURO EFRR E F S

3 OP VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA
3 priorytety inwestycyjne 9i – aktywne włączenie 9iv – usługi społeczne i zdrowotne 9v – wspieranie przedsiębiorczości społecznej 62,30 mln € 63,35 mln € 43,43 mln € wspieranie rozwoju integracji społecznej jako skutecznej metody walki z bezrobociem nacisk na odciążenie osób zajmujących się osobami niesamodzielnymi, ich powrót na rynek pracy 169,1 mln €

4 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA
Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – projekty konkursowe Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. Działanie 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie – projekt systemowy ROPS

5 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA – DZIAŁANIE 8.1
Cel szczegółowy: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia Typy projektów: Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy aktywnej integracji o charakterze: społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, w tym w szczególności, programy wychodzenia z bezdomności, programy aktywizacji wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej,

6 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA - DZIAŁANIE 8.1 c.d.
Typy projektów cd: 2. Programy reintegracji zawodowej i społecznej, w tym realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. CIS i KIS), w zakresie: tworzenia nowych miejsc aktywizacji, w szczególności poprzez utworzenie podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym, wsparcia nowych osób w istniejących podmiotach, w tym w podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego.

7 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA - DZIAŁANIE 8.1 c.d.
Typy projektów cd: 3. Programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie usług asystenckich lub innych usług umożliwiających podjęcie zatrudnienia i nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych pozwalających utrzymać zatrudnienie, rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnienie w ramach ZAZ, której powinna towarzyszyć stymulacja do opuszczania ZAZ w kierunku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorczości społecznej lub na otwartym rynku pracy z wykorzystaniem usług, o których mowa w podpunkcie a), rehabilitację zawodową i społeczną w ramach WTZ z obowiązkową stymulacją do opuszczenia WTZ w kierunku zatrudnienia w ZAZ, w sektorze przedsiębiorczości społecznej lub na otwartym rynku pracy z wykorzystaniem usług, o których mowa w podpunkcie a), wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia, np. w postaci zatrudnienia wspomaganego i/lub wsparcia psychologicznego.

8 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA – DZIAŁANIE 8.1
 Grupy docelowe: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rodziny zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Typy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną podmioty zatrudnienia socjalnego (tworzone zgodnie z wymogami określonymi w prawodawstwie krajowym), podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej podmioty ekonomii społecznej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej. Podmioty ekonomii społecznej rozumiane zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

9 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA – DZIAŁANIE 8.2
Cel szczegółowy: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia Typy projektów: Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy aktywnej integracji o charakterze: społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

10 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA – DZIAŁANIE 8.2
 Grupy docelowe: osoby spełniające łącznie poniższe warunki: korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniają, co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) bezrobotni, którym zgodnie art. 33 ust. 1 pkt. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustalono profil pomocy III (Dz. U poz. 647 z późn. zm.) 2. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) 3. rodziny zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), o ile wsparcie odbywa się wraz ze wsparciem dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz jest niezbędne dla skutecznego wsparcia tych osób,

11 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA – DZIAŁANIE 8.2
Typy beneficjentów: Jednostki organizacyjne pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie) z terenu województwa podkarpackiego Tryb konkursowy będzie stosowany w sytuacji, gdy do realizacji projektu w procedurze pozakonkursowej nie przystąpią wszystkie OPS i PCPR z terenu województwa podkarpackiego. Przez przystąpienie do realizacji projektu rozumie się złożenie w określonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie deklaracji przystąpienia do realizacji projektu systemowego.

12 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA – DZIAŁANIE 8.3
Cel szczegółowy nr 1: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Typy projektów w ramach celu szczegółowego nr 1: 1. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy poprzez: wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form samopomocowych, inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków); wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.

13 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA – DZIAŁANIE 8.3
Typy projektów w ramach celu szczegółowego nr 1: 2. Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej poprzez: tworzenie miejsc opieki w zastępstwie za opiekunów nieformalnych (wyłącznie w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności) albo sfinansowanie usługi opiekuńczej, finansowanie usług wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w celu aktywizacji społecznej osób, umożliwienie edukacji, w tym szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń dla opiekunów nieformalnych, potrzebnych do opieki nad osobami niesamodzielnymi. 3. Tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze wspieranym albo ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie za osoby, na co dzień opiekujące się osobami niesamodzielnymi. 4. Finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby niesamodzielnej w celu umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej. 5. Rozwój mieszkalnictwa o charakterze wspieranym poprzez: tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze wspieranym, sfinansowanie form pomocy w postaci mieszkania o charakterze wspieranym. 

14 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA – DZIAŁANIE 8.3
 Grupy docelowe: Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – zgodnie z definicją określoną w Wytycznych Typy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

15 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA – DZIAŁANIE 8.4
Cel szczegółowy nr 1: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Typy projektów: 1. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego tj.: a) pracy z rodziną prowadzonej w szczególności w formie: asystentury rodzinnej, poprzez zatrudnienie nowych asystentów rodziny prowadzące od zwiększenie liczby asystentów, konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, np. w zakresie terapii dla sprawców przemocy w rodzinie, specjalistycznego wsparcia np. w formie, profilaktyki uzależnień, profilaktyki prozdrowotnej, treningów ekonomicznych, zdobywania umiejętności społecznych itp., usług dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego (w tym reprezentacja jeśli jest niezbędna), grup wsparcia i grup samopomocowych, wsparcia realizowanego przez rodziny wspierające, b) pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego jak również wspieranie istniejących placówek w formie: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapie, pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, realizującej działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

16 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA – DZIAŁANIE 8.4
Typy projektów cd.: 2. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego: a) pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, jak również wspieranie istniejących placówek w formie: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapie, pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę realizującej działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

17 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA – DZIAŁANIE 8.4
Typy projektów cd.: 3. Wspieranie pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w postaci: a) pracy z rodziną, w tym asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja między innymi poprzez: poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci w niej umieszczonych, terapię rodziców naturalnych, np. w zakresie terapii dla sprawców przemocy w rodzinie itp. b) usług dla rodzin z dziećmi w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomoc prawna dla rodzin zastępczych prowadzących rodzinne domy dziecka w szczególności w zakresie reprezentowania dziecka, dochodzenia praw do świadczeń – zwłaszcza świadczeń alimentacyjnych, c) finansowania spotkań dla rodzin mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji m.in. w formie grup wsparcia i grup samopomocowych.

18 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA – DZIAŁANIE 8.4
Typy projektów cd.: 4. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez: a) wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym kształcenia i doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorek/dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego) między innymi poprzez: szkolenia, warsztaty, doradztwo indywidualne i grupowe, b) poprawę dostępu do działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej poprzez między innymi finansowanie zatrudnienia nowych koordynatorów zmierzające do zwiększenia liczby koordynatorów, c) wspieranie restrukturyzacji placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej (w celu zmniejszania liczby dzieci oraz podwyższenia wieku dzieci umieszczanych w tych placówkach).

19 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA – DZIAŁANIE 8.4
 Grupy docelowe: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z w/w ustawą, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz .182 z późn. zm.); osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.); osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382); osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

20 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA – DZIAŁANIE 8.4
Typy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej

21 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA – DZIAŁANIE 8.5
Cel szczegółowy: Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie. Typy projektów: 1. Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej zgodnie z podziałem przyjętym w ramach Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, takich jak, między innymi: wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych lub w podmiotach niebędących przedsiębiorstwami społecznymi o ile przyczynia się to do stworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, udzielanie wsparcia pomostowego w formie finansowej szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, usługi wsparcia, np. usługi prawne, księgowe, marketingowe, szkolenia i doradztwo (indywidualne i/lub grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwach społecznych, wizyty studyjne, nawiązywanie współpracy.

22 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA – DZIAŁANIE 8.5
 Grupy docelowe: podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich zrzeszenia osoby fizyczne lub prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej Podmioty ekonomii społecznej rozumiane zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Typy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w sektorze ekonomii społecznej podmioty ekonomii społecznej rozumiane zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

23 OŚ VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA – DZIAŁANIE 8.6
Cel szczegółowy: Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie. Typy projektów: Koordynacja sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym – projekt ROPS. Grupy docelowe: podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich zrzeszenia osoby fizyczne lub prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej Podmioty ekonomii społecznej rozumiane zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Typy beneficjentów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

24 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenie społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata

25 Cel i zakres obowiązywania Wytycznych
Wytyczne służą zapewnieniu niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w całym kraju w ramach CT 9 Wytyczne są skierowane do IZ RPO IZ RPO mogą wydawać wytyczne programowe dot. kwestii szczegółowych dla danego Programu

26 Demarkacja dot. grup docelowych
W ramach CT 9 wsparcie jest kierowane do osób, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym do osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy i skierowanych do objęcia Programem Aktywizacja i Integracja w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

27 Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - definicja
osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek o których mowa art. 7 w/w ustawy; osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (bezdomni realizujący program wychodzenia z bezdomności, uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub środków odurzających po zakończeniu leczenia/terapii, chorzy psychicznie, długotrwale bezrobotni, uchodźcy realizujący program integracji, niepełnosprawni); osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

28 Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – definicja cd.
osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich; osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii; osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

29 Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – definicja cd.
osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; osoby niesamodzielne, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia; osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań; osoby odbywające kary pozbawienia wolności; osoby korzystające z PO PŻ.

30 Tryb wyboru i realizacji projektów
Tryb pozakonkursowy realizacji projektów przez OPS i PCPR istnieje wyłącznie w sytuacji, gdy wszystkie podmioty danego typu (wyłącznie wszystkie OPS lub wyłącznie wszystkie PCPR) w województwie przystąpią do realizacji projektów.

31 Usługi aktywnej integracji
Celem usług jest: odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu lub odbudowa i potrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego

32 Usługi aktywnej integracji
Rodzaje usług: społeczne, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, zawodowe, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, edukacyjne, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, zdrowotne, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy

33 Usługi o charakterze społecznym
usługi asystenckie – usługi świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego; usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej (w tym usługi krótkookresowego całodobowego i dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych); usługi wspierania rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; usługi systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; usługi w postaci mieszkań chronionych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i innych mieszkań wspomaganych; inne usługi społeczne wykazane w PO w ramach PI 9iv.

34 Usługi o charakterze społecznym
Inne usługi społeczne nie wymienione w Wytycznych wskazane w PO w ramach PI 9iv: wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form samopomocowych; inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków); wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii; finansowanie usług wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w celu aktywizacji społecznej; umożliwienie edukacji, w tym szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń dla opiekunów nieformalnych, potrzebnych do opieki nad osobami niesamodzielnymi

35 Usługi o charakterze zawodowym
OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności: PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja; CIS i KIS; spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia r. o spółdzielniach socjalnych; organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

36 Usługi o charakterze zawodowym c.d.
Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów OPS lub PCPR są realizowane: przez partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich; przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w ustawie; przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej (muszą zostać wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu).

37 Efektywność społeczno - zatrudnieniowa
Efektywność społeczno-zatrudnieniowa dotyczy wszystkich projektów przewidujących bezpośrednie wsparcie dla osób lub rodzin albo środowisk oraz wspierających aktywizację społeczno-zatrudnieniową w ramach PI 9i i PI 9 iv.

38 Efektywność społeczno – zatrudnieniowa c.d.
Efektywność społeczno-zatrudnieniowa jest mierzona: wśród uczestników projektu względem ich sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie; wśród uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie; w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa mierzy efekt realizacji projektu względem uczestników projektu w dwóch wymiarach ich funkcjonowania: w wymiarze społecznym; w wymiarze zatrudnieniowym.

39 Efektywność społeczno – zatrudnieniowa c.d.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju określa na podstawie badań minimalne poziomy efektywności społeczno-zatrudnieniowej i przekazuje je IZ RPO. IZ RPO w kryteriach wyboru projektów określi minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wymagany do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu, przy czym wskazuje poziom ogólnego wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej, w ramach którego dodatkowo wyodrębnia minimalny poziom wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

40 Efektywność społeczno – zatrudnieniowa – wymiar społeczny
Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno- zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podjęli dalszą aktywizację. Jednolita metodologia pomiaru zostanie określona przez IZ RPO na dalszym etapie prac.

41 Efektywność społeczno – zatrudnieniowa – wymiar zatrudnieniowy
Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie podjęli zatrudnienie. Metodologia pomiaru została określona w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy w latach 2014 – 2020.

42 Efektywność zatrudnieniowa
jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo; zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia realizowanych w ramach projektu EFS - zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie;

43 Efektywność zatrudnieniowa c.d.
zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o: stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny, samozatrudnienie; stosunek pracy – umowa na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ¼ etatu; w liczbie pracujących nie uwzględnia się zatem osoby, która została zatrudniona (zatrudnienie subsydiowane) w ramach projektu współfinansowanego z EFS; umowa cywilnoprawna - umowa zawarta na minimum trzy miesiące oraz wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (umowa o dzieło – weryfikowana jest wartość umowy); samozatrudnienie – prowadzenie działalności min. trzy miesiące, nie jest wliczane samozatrudnienie podjęte w wyniku otrzymania dotacji lub instrumentów zwrotnych z EFS;

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wydział Integracji Społecznej EFS tel. 017/ mail: Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google