Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cykl koniunkturalny Model niedoskonałej informacji Lucasa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cykl koniunkturalny Model niedoskonałej informacji Lucasa"— Zapis prezentacji:

1 Cykl koniunkturalny Model niedoskonałej informacji Lucasa
Ogólna charakterystyka Model podstawowy Przypadek niedoskonałej informacji Krzywa Lucasa a krzywa Phillipsa Implikacje modelu Polityka pieniężna a teoria niedoskonałej informacji

2 Wprowadzenie Problem neutralności pieniądza w modelu klasycznym:
liczą się tylko zakłócenia realne; badania empiryczne wyraźnie wskazują na procykliczne zmiany podaży pieniądza; wydaje się, że brak neutralności pieniądza jest dowiedziony; jeśli tak, to musi być miejsce na dodatnio nachyloną krzywą podaży całkowitej

3 Model Lucasa Producent obserwując zmiany ceny wytwarzanych produktów nie jest pewny czy wynikają one ze zmiany ogólnego poziomu cen, czy też rosną ceny względne; Mikroekonomiczne podstawy: racjonalne wybory i równowaga Pareta.

4 Założenie doskonałej informacji
Funkcja producenta: Qi = Li Qi wielkość produkcji; Li nakład pracy producenta Użyteczność konsumenta: Ui = Ci – ( )  > (1) Jeżeli Ci = PiQi/P oraz Qi = Li, to: (2) jednostka wybiera Li traktując Pi i P jako dane:

5 Zachowania producentów
(3) warunek pierwszego rzędu: Pi/P - Li-1 = 0, (4) czyli: (5) Logarytmując (5) otrzymujemy: (6) Podaż pracy i produkt jednostki rosną wraz ze względną ceną produktu.

6 Popyt i równowaga Popyt przypadający na 1 producenta danego dobra:
qi = y + zi - (pi – p), (7) gdzie: y – logarytm realnego łącznego produktu, zi – losowe zakłócenia preferencji na dobro i,  - elastyczność popytu na każde dobro; qi popyt na jednego producenta dobra i y = qi (8) p = pi (9) Łączny popyt: y = m – p (10) (pi – p) = y+zi- (pi – p) (11) (12)

7 Równowaga - cd. Uśredniając pi oraz wiedząc, że średnia zi = 0 otrzymujemy: (13) z równania (13)wynika, że w stanie równowagi: y = 0 (14) (jeśli ln Y = 0 to Y = 1) z (14) i (10) wynika: m = p : pieniądz jest neutralny (15)

8 Założenie niedoskonałej informacji
Zachowanie producentów (producenci obserwują ceny swoich dóbr ale nie ogólny poziom cen): pi = p +(pi – p) = p +ri , (16) gdzie ri = (pi – p) oznacza względną cenę dobra i (nie jest obserwowane tylko szacowane). Ekwiwalent pewności i racjonalne oczekiwania: li = [1/(-1)] E[ri  pi] (17) E[ri  pi] =  +  pi (18) E[ri  pi] = [-Vr/(Vr+Vp)] E[p] + [Vr/(Vr+Vp)]pi = = (pi – E[p])Vr/(Vr+Vp) (19)

9 Krzywa Lucasa podstawiając (19) do (17) mamy podaż pracy jednostki :
li = [1/(-1)][Vr/(Vr+Vp)](pi – E[p]) = = b (pi – E[p]). (20) Biorąc średnie dla wszystkich producentów mamy równanie krzywej podaży Lucasa: y = b(p – E[p]) (21) Odchylenie produktu od normalnego poziomu (wynoszącego w modelu 0) jest rosnącą funkcją niespodziewanej zmiany poziomu cen.

10 Krzywa Lucasa jest tożsama z krzywą Phillipsa
Krzywa Lucasa – cd. Krzywa Lucasa jest tożsama z krzywą Phillipsa z uwzględnieniem oczekiwań: y p LAS SAS E[p]

11 Równowaga Zestawienie krzywej podaży Lucasa (21) z popytem (10);
y = m – p y = b(p – E[p]) ______________ m – p = b p – b E(p) p = [1/(1+b)]m + [b/(1+b)] E[p] (22) y = [b/(1+b)]m – [b/(1+b)] E[p] (23) żeby znaleźć E(p) posługujemy się równaniem 22 (ponieważ ex post p=m ex ante wartości oczekiwane obu stron są sobie równe : E[p] = [1/(1+b)]E[m] + [b/(1+b)]E[p] (24) czyli: E[p] = E[m] (25)

12 Równowaga (26) (27) Posługując się równaniem 25 i ponieważ :
m = E(m) + (m - E[m]) to 22 i 23 można zapisać: (26) (27)

13 Implikacje Obserwowany składnik popytu E(m) oddziałuje tylko na ceny. Innymi słowy, oczekiwany wzrost podaży pieniądza podnosi tylko ceny, a produkcja jest stała. Z (26) i (27) wynika także, że produkt i wzrost cen skorelowane są dodatnio. Czyli nieoczekiwany wzrost zasobów pieniądza (m>E[m] ) prowadzi do wzrostu zarówno cen (26), jak i produktu (27).

14 Implikacje Model implikuje dodatnią relację między produktem a inflacją, czyli krzywą Phillipsa. jednak brak zamienności, którą można by się posługiwać. Krytyka Lucasa: oczekiwania mają duże znaczenie dla różnych zależności między zmiennymi agregatowymi, a na te oczekiwania mogą wpływać zmiany polityki gospodarczej. W rezultacie zmiany polityki mogą zmieniać agregatowe zależności. Jeśli np.. decydenci będą próbowali wykorzystać zależności między zmiennymi to w rezultacie poprzez oczekiwania zależności te mogą się załamać i nie wystąpić.


Pobierz ppt "Cykl koniunkturalny Model niedoskonałej informacji Lucasa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google