Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narzędzia wsparcia rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki w latach 2014-2020 Poznań, 21 maja 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narzędzia wsparcia rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki w latach 2014-2020 Poznań, 21 maja 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Narzędzia wsparcia rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki w latach 2014-2020 Poznań, 21 maja 2015 r.

2 Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 Co chcemy osiągnąć? (wybrane wskaźniki) Wydatki na badania i rozwój (GERD) w % PKB 2012 0,89% 2020 1,7% 2023 2,0% Nakłady na B+R ponoszone przez organizacje gospodarcze (BERD) w %PKB 2012 0,33% 2020 0,8% 2023 0,9% Zakładamy, że zwiększenie nakładów na prace B+R przełoży się na większy potencjał w zakresie innowacyjności, a przez to konkurencyjności naszych firm i organizacji badawczych.

3 Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie innowacyjności realizowane będzie przede wszystkim w ramach celów tematycznych: CT 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji CT 3 – Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Wsparcie w ramach ww. celów tematycznych będzie udzielane poprzez: krajowe programy operacyjne: PO Inteligentny Rozwój, PO Polska Wschodnia, 16 regionalnych programów operacyjnych.

4 Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP), jednostki naukowe i uczelnie, podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne). Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Cel POIR: wzrost innowacyjności polskiej gospodarki

5 I.Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa II.Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I III.Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach IV.Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego V.Pomoc Techniczna Całkowita alokacja POIR (EFRR) to: 8,6 mld EURO Osie priorytetowe oraz alokacja POIR

6 I oś – Wsparcie prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwa (1/2) I oś – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Przykładowe typy projektów:  Projekty B+R przedsiębiorstw - badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo (samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.  Sektorowe programy B+R - agendy B+R, istotne dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Finansowanie obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe.  Prace B+R realizowane z udziałem funduszy kapitałowych - współpraca z funduszami venture capital, które wspólnie z podmiotami publicznymi będą angażować środki we wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, podmiot wdrażający instrument finansowy. Alokacja I osi: 3,85 mld EURO (EFRR)

7 II oś - Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I (1/2) Przykładowe typy projektów:  Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.  Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii - stworzenie platformy innowacji umożliwiającej kojarzenie firm – dawców technologii z firmami MŚP zainteresowanymi pozyskaniem nowych rozwiązań (biorcami technologii). Wsparcie usług brokerskich oraz rozwoju MŚP w oparciu o wdrożenie nowego rozwiązania.

8 II oś - Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I (2/2) Przykładowe typy projektów:  Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw – współfinansowanie kosztów proinnowacyjnych usług świadczonych przez IOB lub jednostki naukowe, w tym usług związanych transferem technologii, ochroną własności przemysłowej oraz współpracą w obszarze B+R+I (zwłaszcza w Krajowych Klastrach Kluczowych).  Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji – projekty systemowe i pilotażowe polegające na testowaniu nowych form wsparcia oraz mające na celu zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R+I. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw, koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, beneficjenci projektów pozakonkursowych, odpowiedzialni za realizację działań o charakterze pilotażowym i systemowy, podmiot wdrażający instrument finansowy. Alokacja II osi: 1,04 mld EURO (EFRR)

9  Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka  wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (tzw. preinkubacja) oraz zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm,  inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy VC, m.in. w celu komercjalizacji wyników prac B+R,  inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa przy użyciu mechanizmów finansowania syndykatowego (grupowego) przez aniołów biznesu,  wsparcie przedsiębiorstw poprzez instrument pożyczkowy w celu uzupełnienia wsparcia udziałowego udzielanego innowacyjnym start-up’om,  wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania np. Giełda Papierów Wartościowych, NewConnect, Catalyst). Beneficjenci: przedsiębiorstwa z sektora MŚP, podmioty wdrażające instrumenty finansowe. III oś – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach (1/2)

10 III oś – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach (2/2) I oś – Wsparcie prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwa (1/2)  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R:  badania na rynek,  kredyt na innowacje technologiczne  fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw.  Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw – finansowanie usług doradczych z zakresu internacjonalizacji firm świadczonych przez IOB, a także programów promocji polskich marek produktowych. Beneficjenci: przedsiębiorstwa z sektora MŚP, w tym konsorcja przedsiębiorstw, podmiot wdrażający instrument finansowy, instytucje otoczenia biznesu, beneficjenci projektów pozakonkursowych (jednostki administracji publicznej). Alokacja III osi: 2,2 mld EURO (EFRR)

11 IV oś – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego I oś – Wsparcie prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwa (1/2) Przykładowe typy projektów:  Badania naukowe i prace rozwojowe - projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo- przemysłowe.  Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki - wybrane projekty z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.  Międzynarodowe agendy badawcze, tworzone w Polsce we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw.  Zwiększenie potencjału kadrowego, poprzez projekty B+R w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach, w ramach międzynarodowych programów badawczych, etc. Beneficjenci: jednostki naukowe i ich konsorcja (w tym z przedsiębiorstwami, uczelniami, spółkami celowymi uczelni, IOB), beneficjenci projektów pozakonkursowych (jednostki administracji publicznej lub wyłonione podmioty). Alokacja IV osi: 1,22 mld EURO (EFRR)

12 Inteligentne Specjalizacje (1/2)  Strategia inteligentnej specjalizacji identyfikuje obszary, w których państwo lub dany region może uzyskać przewagę konkurencyjną.  Krajowa Inteligentna Specjalizacja stanowi załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r., przyjętego przez Radę Ministrów w kwietniu 2014 r. Proces wyłaniania krajowych specjalizacji koordynuje Ministerstwo Gospodarki.  Projekty finansowane w POIR w ramach I, II i IV osi muszą wpisywać się w KIS. Wyjątek stanowią instrumenty ukierunkowane na tzw. przedsiębiorcze odkrywanie (np. programy sektorowe).  W POIR przewiduje się także wsparcie dla projektów B+R wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionów – wyłącznie w ramach tzw. Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych w IV osi.

13 Inteligentne specjalizacje (2/2) Zdrowe społeczeństwo Biogospodarka rolno- spożywcza, leśno-drzewna i środowiskow a Zrównoważona energetyka Surowce naturalne i gospodarka odpadami Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym) 19 krajowych inteligentnych specjalizacji w 5 działach tematycznych:

14 Program Operacyjny Polska Wschodnia Cel główny POPW: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności makroregionu Polski Wschodniej Osie priorytetowe oraz alokacja POPW I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa III. Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa IV: Pomoc Techniczna Całkowita alokacja POPW : 2 mld EUR (EFRR)

15 I oś - Przedsiębiorcza Polska Wschodnia  Platformy startowe dla nowych pomysłów - kompleksowy program akceleracji innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up w Polsce Wschodniej. Beneficjenci: ośrodki innowacji jako animatorzy Platform startowych.  Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej Beneficjenci: przedsiębiorstwa typu start-up.  Internacjonalizacja MŚP - kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności. Beneficjenci: MŚP  Wdrażanie innowacji przez MŚP Beneficjenci: MŚP wchodzący w skład ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych  Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Beneficjenci: konsorcja MŚP  Wzór na konkurencję Beneficjenci: MŚP

16 Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje w B+R i innowacje:  wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach umożliwiających w szczególności realizację regionalnych inteligentnych specjalizacji,  wsparcie zastosowania wyników badań naukowych/technologii w gospodarce oraz praw do własności intelektualnej,  stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,  tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w jednostkach naukowych (uzgodnionej w Kontrakcie Terytorialnym). Wzrost konkurencyjności MŚP:  inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny,  wsparcie dla MŚP w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK,  wsparcie przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu,  rozwój usług instytucji otoczenia biznesu, w tym wspierających start-up’y,  zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych (głównie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych).

17 I oś – Wsparcie prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwa (1/2) Wsparcie ośrodków innowacji w POIR  Wsparcie dla ośrodków innowacji w PO IR prowadzone będzie w ramach działań skierowanych do Instytucji Otoczenia Biznesu.  Finansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z gotowością IOB do świadczenia usług (koszty zatrudnienia, koszty bieżącej działalności podmiotu).  Wsparcie w ramach PO IR będzie skoncentrowane na współfinansowaniu świadczenia proinnowacyjnych usług

18 Współfinansowanie kosztów świadczenia usług proinnowacyjnych na rzecz MSP może być realizowane w ramach następujących schematów:  współpracy MSP z akredytowaną instytucją otoczenia biznesu – wówczas przedmiotem oceny jest zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na usługę proinnowacyjną;  współpracy MSP z instytucją otoczenia biznesu nie posiadającą akredytacji – wówczas przedmiotem oceny jest zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na usługę proinnowacyjną oraz potencjał instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usługi. Kryteria akredytacji IOB dotyczyć będą m.in. ich doświadczenia, potencjału kadrowego i infrastrukturalnego w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych. System akredytacji ma służyć do wyboru instytucji otoczenia biznesu zdolnych do świadczenia usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw.

19 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa www.mir.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.poir.gov.pl


Pobierz ppt "Narzędzia wsparcia rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki w latach 2014-2020 Poznań, 21 maja 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google