Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7 PROGRAM RAMOWY PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE. IDEAS (pomysły) PEOPLE (ludzie) CAPACITIES (możliwości) COOPERATION (współpraca) 4 PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7 PROGRAM RAMOWY PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE. IDEAS (pomysły) PEOPLE (ludzie) CAPACITIES (możliwości) COOPERATION (współpraca) 4 PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE."— Zapis prezentacji:

1 7 PROGRAM RAMOWY PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE

2 IDEAS (pomysły) PEOPLE (ludzie) CAPACITIES (możliwości) COOPERATION (współpraca) 4 PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE

3 IDEAS 7 460 PEOPLE 4 728 CAPACITIES 4 217 COOPERATION32 365 TOTAL:50 521 BUDŻET

4 IDEAS nowy program w 7 PR Cel: wspieranie badań inicjowanych przez naukowców we wszystkich dziedzinach wiedzy, realizowanych przez pojedyncze zespoły krajowe lub międzynarodowe. Dążenie do zwiększenia dynamiki, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych.

5 IDEAS „Frontier research”- wspieranie najbardziej twórczych, interdyscyplinarnych badań naukowych European Research Council - Europejska Rada ds. Badań Naukowych jest pierwszą paneuropejską agencją kierującą i wspierającą finansowo badania typu „frontier research”. W skład ERC wchodzi 22 przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego, powołanych przez Komisję Europejską na okres 4 lat. Tematyka - wszystkie dyscypliny naukowe, w szczególności badania interdyscyplinarne. Tematyka programu IDEAS, niezależnie od tematów ogłaszanych w ramach 7 PR, określana jest przez samych naukowców („bottom- up basis”) Finansowanie – na podstawie wniosków złożonych przez naukowców z sektora prywatnego i publicznego. Pierwsze działania –ERC Starting Grant- dla młodych naukowców –ERC Advanced Grant- dla naukowców niezależnie od stopnia zaawansowania kariery naukowej

6 PEOPLE kontynuacja działań programu stypendialnego Marie Curie Cel: Ilościowe i jakościowe wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badan i technologii w skali Europy Zachęcanie do zawodu naukowca Zachęcanie do rozwoju kariery naukowej na różnym etapie, od początkujących do doświadczonych naukowców Zwiększenie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców Rozwijanie działań skierowanych do naukowców na wszystkich szczeblach kariery, od początkowego kształcenia do kształcenia ustawicznego i rozwoju kariery Zwiększenie udziału naukowców z krajów trzecich

7 PEOPLE Brak limitu wieku, istotne jest doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych Dowolna tematyka badan Nacisk na zwiększony udział przemysłu, szczególnie MSP Udział kobiet w pracach badawczych Otwarcie na udział naukowców z krajów trzecich Uwaga będzie zwracana na oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery

8 PEOPLE Działania: 1.Kształcenie początkowe naukowców- umożliwienie najlepszym młodym naukowcom dołączenie do istniejących zespołów badawczych. 2.Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery- skierowane do doświadczonych naukowców zainteresowanych uzupełnianiem lub uzyskaniem nowych umiejętności i kompetencji: 1.Projekty indywidualne 2.Europejskie granty reintegracyjne 3. Współpraca między przemysłem a środowiskiem akademickim- ma na celu pobudzenie mobilności międzysektorowej, wspieranie długofalowego partnerstwa oraz zwiększenie wymiany wiedzy w zakresie badań i technologii. 4.Wymiar międzynarodowy - ma na celu poprawę jakości badań w Europie poprzez wymianę naukowców oraz wspieranie korzystnej dla obu stron współpracy z naukowcami spoza kontynentu europejskiego: 1.Indywidualne projekty wyjazdowe 2.Indywidualne projekty przyjazdowe 3.Międzynarodowe granty reintegracyjne 4.Wspieranie wspólnych inicjatyw 5. Działania szczegółowe - będą wspierały tworzenie europejskiego rynku pracy dla naukowców i promowały wymianę naukowców oraz zachęcały do kariery naukowej poprzez finasowanie akcji popularyzacyjnych (np. Noc Naukowca, Nagroda Marie Curie)

9 CAPACITIES Cel: wspieranie kluczowych aspektów europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji.

10 CAPACITIES Działania: 1.Infrastruktury badawcze- optymalizacja wykorzystania oraz rozwój najlepszych europejskich infrastruktur oraz pomoc w utworzeniu nowych. 2.Badania na rzecz MŚP- wsparcie przedsiębiorstw, które dostrzegają potrzebę rozwoju i wprowadzania innowacji, a nie posiadają własnego zaplecza badawczego. 3.Regiony wiedzy- wzmocnienie potencjału badawczego regionów europejskich poprzez wspieranie regionalnych klastrów badawczych skupiających instytucje publiczne i prywatne.

11 CAPACITIES 4.Potencjał badawczy - pobudzenie wykorzystania pełnego potencjału badawczego UE poprzez rozwój regionów konwergencji. 5. Nauka w społeczeństwie - przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z nowymi technologiami oraz sprawami nauki. 6.Spójny rozwój polityk badawczych - poprawa spójności i efektów regionalnych, krajowych i wspólnotowych polityk oraz inicjatyw (programy finansowania, prawodawstwo, zalecenia i wytyczne) 7. Działania w zakresie współpracy międzynarodowej - zostaną włączone do ogólnej strategii międzynarodowej celem: -wspierania europejskiej konkurencyjności -ułatwiania kontaktów z partnerami w krajach trzecich -rozwiązywania problemów dotyczących krajów trzecich lub mających charakter globalny

12 COOPERATION Międzynarodowa współpraca badawcza Cel: wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w 10 wybranych obszarach tematycznych odpowiadających głównym dziedzinom wiedzy i technologii.

13 COOPERATION 1.ZDROWIE 2.ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO I BIOTECHNOLOGIA 3.TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE 4.NANONAUKI, NANOTECHNOLOGIE, MATERIAŁY I NOWE TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE 5.ENERGIA 6.ŚRODOWISKO (W TYM ZMIANY KLIMATU) 7.TRANSPORT (W TYM AERONAUTYKA) 8.NAUKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ORAZ HUMANISTYCZNE 9.PRZESTRZEŃ KOSMICZNA 10.BEZPIECZEŃSTWO

14 COOPERATION Tematyka obszarów została określona na wysokim poziomie ogólności aby można dostosować je do zmieniających się potrzeb i możliwości 7PR. Badania realizowane w ramach programu Cooperation będą wspierane przez instrumenty finansowe: 1. znane z 6 PR (Collaborative Projects, Networks of Excellence, Coordination&Support Actions) 2. nowe: Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI) – długoterminowe partnerstwo publiczno-prywatne łączące inwestycje sektora prywatnego z krajowymi i europejskimi środkami publicznymi, w tym z dotacjami z 7 Programu Ramowego (połączone źródła finansowania)

15 WIĘCEJ INFORMACJI http://www.kpk.gov.pl/7pr/ http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html (informacja o aktualnych konkursach) http://erc.europa.eu/index.cfm (European Research Council)

16 DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ Kamila Szcześniak Katarzyna Kaźmierczak kamila@imp.lodz.pl kasiak@imp.lodz.plkamila@imp.lodz.pl


Pobierz ppt "7 PROGRAM RAMOWY PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE. IDEAS (pomysły) PEOPLE (ludzie) CAPACITIES (możliwości) COOPERATION (współpraca) 4 PROGRAMY SZCZEGÓŁOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google