Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYKŁAD OBLICZENIOWY PRĘT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYKŁAD OBLICZENIOWY PRĘT"— Zapis prezentacji:

1 PRZYKŁAD OBLICZENIOWY PRĘT
SAMOUCZEK PRZYKŁAD OBLICZENIOWY PRĘT

2 PRUSZANIE SIĘ PO SAMOUCZKU
ZAPRASZAMY DO NAKI W samouczku zostało przedstawione, w jaki sposób użyć programu PRĘT do wyznaczania reakcji podporowych, naprężeń w poszczególnych elementach pręta oraz zmianę ich długości. PRUSZANIE SIĘ PO SAMOUCZKU Każdy ekran podaje instrukcję dotyczącą jednego kroku samouczka. Każdy krok zawiera instrukcję pokazującą, co powinno być widoczne w oknie programu PRĘT. Wykonanie instrukcji w samouczku zajmuje ok. 15 minut. Aby w dowolnej chwili przerwać ćwiczenie, w lewym dolnym rogu naciśnij przycisk. Aby kontynuować pracę z samouczkiem, kliknij przycisk akcji.

3 WPROWADZENIE Na rysunku przedstawiony jest pręt o długości l, jednym końcem zamocowany w ścianie. Pręt ma trzy różne przekroje i obciążony jest trzema różnymi siłami. W zadaniu należy obliczyć naprężenia normalne występujące w pręcie, sporządzić wykresy sił i naprężeń oraz obliczyć całkowitą zmianę długości pręta. Pręt jest wykonany z aluminium.

4 UTWÓRZ NOWY PLIK Pierwszym krokiem przy rozpoczęciu obliczania zadania jest utworzenie nowego pliku lub otwarcie już istniejącego. W tym przypadku tworzymy całkiem nowe zadanie i w tym celu z paska menu wybieramy PLIK, a następnie opcję NOWY.

5 WPROWADZANIE DANYCH PODSTAWOWYCH
Pojawi nam się okno DANE PODSTWOWE. W tym oknie wprowadzamy podstawowe parametry dotyczące ilości elementów z których składa się pręt, ilości wymuszonych przemieszczeń oraz ilości obciążeń czyli sił które będą działały na pręt.

6 WPROWADZANIE PARAMETRÓW POSZCZEGÓLNYCH PRZEKROJÓW
Po zatwierdzeniu danych podstawowych pojawi nam się okno PARAMETRY PRZEKROJU. Ponieważ pręt rozpatrywany w zadaniu posiada trzy różne przekroje poprzeczne, dlatego po wprowadzeniu parametrów pierwszego przekroju i zatwierdzeniu ich przyciskiem OK. wyświetli się kolejne okno do którego będziemy wpisywać parametry następnego przekroju pręta. Okienko Numer elementu informuje nas, które kolejne pole przekroju jest przez nas opisywane.

7 PARAMETRY PRZEKROJU 2

8 * 07/16/96 PARAMETRY PRZEKROJU 3 *

9 WSPÓŁRZĘDNE WĘZŁÓW Kiedy parametry ostatniego przekroju pręta zostały już wprowadzone i zatwierdzone przyciskiem OK. przystępujemy do „konstruowania” pręta. Na ekranie pojawiło nam się okno WSPÓŁRZĘDNE WĘZŁÓW. W oknie tym wpisujemy współrzędną x dla kolejnych węzłów w kartezjańskim układzie współrzędnych. Oznacza to w przypadku rozpatrywanego pręta, że pierwsza współrzędna będzie wynosiła 0,0 a następne będą wartościami dodatnimi. Po wpisaniu wartości współrzędnej pierwszego węzła i kliknięciu przycisku OK. automatycznie pojawi się okno, w którym wpisujemy wartość współrzędnej następnego węzła. Program korzystając z informacji zawartych w DANYCH PODSTAWOWYCH określa ile węzłów występuje w pręcie i wyświetli tyle kolejnych okien.

10 WPROWADZANIE WSPÓŁRZĘDNYCH WĘZŁÓW

11 UTWIERDZENIE Kiedy współrzędne węzłów zostaną już wprowadzone, program PRĘT wyświetli okno WYMUSZONE PRZESUNIĘCIA. W oknie tym wpisujemy numer węzła, w którym pręt jest utwierdzony.

12 WPROWADZANIE WARTOŚCI OBCIĄŻEŃ
Pręt jest już utwierdzony, więc możemy przystąpić do obciążenia pręta siłami skupionymi. Program PRĘT po zapisaniu utwierdzenia pręta, pyta nas, w których węzłach zaczepione są siły oraz jakie są ich wartości. W kolejnych oknach OBCIĄŻENIE WĘZŁÓW SIŁAMI wpisujemy odpowiednie dane.

13 SIŁA 2

14 SIŁA 3

15 KOŃCOWY WIDOK PRĘTA Wprowadziliśmy już wszystkie dane potrzebne do wykonania obliczeń. Klikając przycisk OK. po wprowadzeniu wartości ostatniej siły spowodowaliśmy, że program PRĘT wyświetlił końcowy efekt naszych poczynań. Automatycznie również wykonał obliczenia.

16 WYNIKI OBLICZEŃ Po włączeniu funkcji WYNIKI OBLICZEŃ wyświetli nam się okno ze wszystkimi wynikami obliczonymi na podstawie danych wprowadzonych przez nas podczas kolejnych kroków w samouczku.

17 ZAPISYWANIE Ostatnią czynnością w naszym samouczku jest zapisanie pliku. W pasku menu wybieramy PLIK i zaznaczamy opcję ZAPISZ JAKO. Pojawi nam się okno, w którym wpisujemy nazwę pod jaką chcemy zapisać zadanie. Po wpisaniu nazwy klikamy myszą na przycisk ZAPISZ.


Pobierz ppt "PRZYKŁAD OBLICZENIOWY PRĘT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google