Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy fizyki cząstek 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy fizyki cząstek 2011"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy fizyki cząstek 2011
Krzysztof Fiałkowski, Lidia Görlich

2 Plan Historia i podstawowe pojęcia Fenomenologia
Metody doświadczalne (LG) Opis lagranżowski oddziaływań, QED Teoria GSW, QCD „Fizyka astrocząstek”; co po SM?

3 Ćwiczenia Kinematyka relatywistyczna Zastosowanie symetrii – izospin
Model kwarków, prawa zachowania Równanie Diraca, teoria GSW i QCD

4 Literatura 1. G.Białkowski, R.Sosnowski: Cząstki elementarne (71) (przestarzałe) 2. D.H.Perkins: Wstęp do fizyki wysokich energii (72/82/89/00/04) 3. B.H.Bransden, D.Evans, J.V.Major: Cząstki elementarne (73/78/81) 4. E.Leader, G.Predazzi: Wstęp do teorii oddziaływań kwarków i leptonów (82/87/90) 5. E.Skrzypczak, Z.Szefliński: Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych (95/02) (minimum) Ang.: 1. D. Griffiths: Introduction to Elementary Particle Physics (87) 2. B.R. Martin, G. Shaw: Particle Physics (97) 3. B.R. Martin: Nuclear and Particle Physics (06)

5 Popularne (przykłady)
1. S.Weinberg: Pierwsze trzy minuty (77/80) 2. T.Hofmokl, M. Święcki: Cząstki elementarne (82) 3. F.Close: Kosmiczna cebula (86/88) 4. S.Weinberg: Sen o teorii ostatecznej (92/94) 5. L.Lederman, D.Teresi: Boska cząstka (93/96) 6. A.Strzałkowski: O siłach rządzących światem (96) 7. K.Fiałkowski: Opowieści o neutrinach (98)

6 Prehistoria I i) atomy starożytnych (Demokryt, Lukrecjusz - tylko pojęcie filozoficzne, bez sprawdzalnych następstw), ii) początki – atomy Daltona: wzór pośredniego odkrywania struktury (prawo stosunków stałych w związkach chemicznych  charakterystyczna masa dla atomów każdego pierwiastka); atomy niezmienne, niepodzielne, iii) atomy w termodynamice - Boltzmann, ruchy Browna - Einstein, Smoluchowski

7 Prehistoria cd. Struktura atomu?
Becquerel, Curie2 – radioaktywność (a, b –naładowane ciężkie i lekkie, g – neutralne). Identyfikacja: g - wysokoenergetyczne fotony; - elektrony (odkrycie - Thomson), – jądra helu (znacznie później!) Oczywiste pytanie: czy to składniki atomu? Nobel: ‘03 Becquerel, Curie2, 06 Thomson, 08 (c) Rutherford

8 Prehistoria cd.: Rutherford
Rutherford – jądro z rozpraszania cząstek a na folii Au: opis OK przy założeniu (b) prawie całej masy i ładunku +Ze w objętości V << Vatomu, Z elektronów o ładunku –e dookoła, a nie (a) równego rozkładu ładunków + i -

9 Prehistoria cd. Świat e, p, n: Soddy – izotopy; Chadwick – neutron:
Cząstki a z Po: a+9Be→12C+promieniowanie Joliot-Curie2: to promieniowanie wybija protony z parafiny, „efekt Comptona na protonach?” Chadwick: nie g, bo m≠0 z bilansu E/p przy zderzeniach; m≈mp, nazwa: neutron

10 Prehistoria cd. Uwaga: nazwa „neutron” pierwotnie dla cząstki Pauli’ego (o której potem); Fermi: neutrino i neutron Heisenberg (Iwanienko): jądro z protonów i neutronów Już wcześniej Majorana: interpretacja JG przed Chadwickiem, „neutralny proton”, budowa jądra, ale odmowa publikacji Nobel: 21 Soddy, 32 Heisenberg, 35 Chadwick, 35 (c) Joliot-Curie2,

11 “Prawdziwy” początek fizyki cząstek
a) ’30 hipoteza neutrina n Pauli’ego, pobudki: i) ciągłe widmo energii elektronów z rozpadu b (n→p+e+?) (w odróżnieniu od liniowych widm a i g), ii) niezgodność spinu jąder przed- i po rozpadzie z prawem zachowania momentu pędu, idea: extra cząstka neutralna o spinie ½, b. małej masie,

12

13

14 “Prawdziwy” początek fizyki cząstek cd.
b) ’32 Anderson „antyelektron” – pozyton e+ w o. promieni kosmicznych z Pb (wcześniej ‘27 Skobielcyn, Joliot-Curie2) c) ’37 Anderson – mion m w promieniowaniu kosmicznym (niestabilny, naładowany, masa ≈ 200 me, czyli 0.1 mp); Wcześniej ’32 Kunze, ale bez konkluzji! Sugestia, że to pośredniczący w oddziaływaniach nukleonów przewidziany przez Yukawę mezon (m≈ħ/cR, R≈1fm → m≈0.2GeV/c2 ≈0.2mp), ale m nie oddziałuje „silnie” jak nukleony – „lepton” jak e! Nobel: ’36 Anderson

15 Historia Odkrycia setek niestabilnych cząstek oddziałujących silnie – hadronów: pierwszy „mezon Yukawy” p, Powell ’47, Kolejne „dziwne”, żyjące >10-10s, choć o.silnie: K i L (też w promieniowaniu kosmicznym jak m); potem akceleratorowe, także „rezonanse” z t≈10-23s rejestracja neutrina: Reines i Cowan (reaktor), Davis (słoneczne), potem 2 rodzaje: ne i nm Schwarz et al., trzeci lepton t Perl i (znacznie później) trzecie n,

16

17

18 Eksperyment Ledermana, Schwarza, Steinbergera i in,

19 Historia cd. ’64 model kwarków (Gell-Mann i Zweig): hadrony jako układy kwark-antykwark lub 3 kwarków, bezowocne próby odkrycia ’67-71 teoria GSW o. słabych i QCD silnych: standardowy model oddziaływań leptonów i kwarków Nobel:’49 Yukawa, ’50 Powell, ’69 Gell-Mann, ’88 Lederman, Schwarz i Steinberger, ’95 Perl i Reines, ’02 Davis

20 Podstawowe pojęcia Relacja Einsteina: równoważność energii spoczynkowej Es = mc2 i innych form energii (np. kinetycznej) podstawą opisu procesów rozpadu i produkcji nowych cząstek: A→a1 +…+an możliwe gdy mA >m1+…+mn, A+B→ a1 +…+an możliwe, gdy kwadrat sumy czteropędów (pA +pB)2 = (EA+EB)2/c2-(pA+pB)2 > (m1+…+mn)2c2 Z bilansu możliwe wyznaczanie mas nowych cząstek!

21 Podstawowe pojęcia cd. Relacja nieoznaczoności: badanie struktury poniżej Dx możliwe jeśli Dp>ħ/Dx, a zatem p>ħ/Dx. ħ≈0.2GeV·fm/c, więc do badań Dx<1fm potrzeba p>0.2GeV/c; fizyka subjądrowa = fizyka wysokich energii. Wyjątek: mały zasięg oddziaływań może zapewnić badanie mikrostruktury nawet przy niskich energiach (fizyka neutrin!).

22 Kinematyka, zmienne Dla procesu A+B1+...+n: 3(n+2) składowych pędu, ale 4 relacje z prawa zachowania 4-pędu, 6 parametrów obrotu i „boostów” do wyboru układu, więc tylko 3n-4 zmiennych niezależnych; dla „2-ciałowych” tylko 2, np. ECM i qCM. Wygodne „zmienne niezmiennicze” niezależne od wyboru układu; dla 2-ciałowych (Mandelstam): s = (pA+pB)2 = (p1+p2)2 = ECM2; t = (pA-p1)2 = (pB-p2)2= 4pCM2sin2(qCM /2) (dla równych mas).

23 Kinematyka, zmienne cd. Uogólnienie s, t możliwe, ale już dla n=4 mamy 3n-4=8 zmiennych; przy 10 binach w każdej trzeba >109 przypadków dla ich „rozsądnego” wypełnienia. Wyjście: opis inkluzywny (Feynman) - rozkłady w składowych pędu jednej (dwu) cząstek wysumowane po krotności stanu końcowego i wycałkowane po pędach pozostałych cząstek. Zamiast pi lepsze pT i „rapidity” y y=ln((E+pL)/(pT2+m2)1/2), gdzie „T” i „L” względem osi zderzenia. Niezmienniczość, niezależność,

24 Podstawowe pojęcia cd. Język opisu: relatywistyczna mechanika kwantowa (powinna być kwantowa teoria pola, ale to wymaga wielu nowych pojęć). Podstawa: równanie Diraca (wyprowadzenie potem) – relatywistyczny odpowiednik równania Schrödingera (’26) dla spinu ½ (’28): Zapis jest jawnie relatywistyczny, choć dowód tego wymaga wiedzy o prawach transformacji Y i form utworzonych z Y i gm (na potem).

25 Równanie Diraca to macierz kolumnowa, i i  kwadratowe. Aby iteracja dała r. Kleina-Gordona wynikłe z musi zachodzić Interpretacja: cztery składowe Y opisują dwa rzuty spinu elektronu z dodatnią energią i dwa rzuty spinu elektronu z ujemną energią. Te ostatnie odpowiadają antycząstkom elektronu (pozytonom) z dodatnią energią. Zatem równanie Diraca (w odróżnieniu od równania Schrödingera) może opisywać procesy produkcji par e+e- i anihilacji tych par (a także dowolnych innych par cząstka-antycząstka).

26 Symetrie i prawa zachowania
Oprócz znanych jak translacje, obroty (zachowanie pędu i momentu pędu) nowe dyskretne np. parzystość gdzie oczywiście P2=1, więc P=±1. P działając na stan własny pędu daje To dobra symetria (parzystość zachowana) dla oddziaływań elektromagnetycznych oraz silnych, nie dla słabych.

27 Symetrie cd. Dla stanów własnych momentu pędu, np.
daje r→r, q→p-q, f→p+f, więc Dla wszystkich fermionów , umowa: P=+1 dla e, p etc., -1 dla antycząstek. Inna symetria: ładunkowa Znów C2=1, więc C=±1, C takie samo dla a i ā. Przykład: para p+p- z momentem pędu L. bo zamiana cząstek jest równoważna ich zamianie w przestrzeni. Podobnie dla pary fermionów, ale tu Ca=-Cā, a ponadto czynnik spinowy (-1)s+1 , więc w sumie

28 Symetrie oddziaływań W oddziaływaniach słabych symetria P złamana!
W oddziaływaniach elektromagnetycznych symetrie P, C Zagadka Q/t: mezony K mogą się rozpadać na 2 lub 3 p, Dalitz: te stany mają przeciwną parzystość! Lee i Yang: zachowanie parzystości w o. słabych trzeba sprawdzić! Doświadczenie pani Wu: rozpad b jąder 60Co o spinach uporządkowanych polem magnetycznym jest asymetryczny (więc o. słabe łamią symetrię P!). Nb. w o. silnych obie symetrie też zachowane.

29 Symetrie oddziaływań 2 Fitch i Cronin: symetria CP też złamana w rozpadach K! Analiza: skoro dziwność S nie jest zachowana w słabych o., kombinacja stanów K±¯K odpowiada CP=±1. Te stany mają określone czasy życia: jeden rozpada się szybko na pp, drugi wolno na ppp. To tłumaczy „zagadkę Q/t”. Ale stan długożyciowy (CP=-1) rozpada się w 0.2% na pp! Zatem o. słabe mogą też zmieniać CP! To wyjaśniono dopiero w modelu kwarków z 3 generacjami: stany o określonej masie to kombinacje stanów d, s, b. Macierz mieszania (Kobayashi i Maskawa) jest zespolona.

30 Oddziaływania i diagramy Feynmana
Procesy zapisujemy jako a+b→c+d+…. Spełnienie praw zachowania zachodzi równocześnie w procesach, gdzie cząstki stanu początkowego zamieniamy na antycząstki stanu końcowego, np. proces oznacza, że zachodzi także Ten pierwszy proces to było rozpraszanie elastyczne, inne – nieelastyczne (bez zmiany liczby cząstek, lub ze zmianą, np. Inne ważne procesy: rozpady a→b+c+…, np. rozpad b neutronu (uwaga: w wielu jądrach niemożliwy przez prawo zachowania energii).

31 Diagramy Feynmana Zapis członów rozwinięcia perturbacyjnego amplitud w elektrodynamice kwantowej (także dla innych oddziaływań). Każdy diagram - określony wzór. Tu tylko jako skrótowy zapis procesu uwzględniający prawa zachowania. Przykłady: Różne typy linii dla fermionów (kwarki, leptony) i bozonów (fotony, gluony itp.). Tu z reguły tylko diagramy najniższego rzędu możliwe dla danego procesu. Linie wewnętrzne - cząstki wirtualne (nie na „powłoce mas”); inny opis to „chwilowe niezachowanie energii”.

32 Zachowanie energii a nieoznaczoność: zasięg oddziaływań wymiennych
Takie najprostsze diagramy (zwykle z umową, że czas biegnie od lewej do prawej) opisują „procesy dwuciałowe” A+B→C+D. W pierwszym coś jest wymieniane, w drugim coś się tworzy w stanie pośrednim. W QED każdemu diagramowi odpowiada konkretny wzór. W innych teoriach też, ale niekoniecznie suma dobrze określona.

33 Zachowanie energii a nieoznaczoność: zasięg oddziaływań wymiennych cd.
Tu tylko sugestia dominującego wkładu w (nieskończonym) szeregu perturbacyjnym, a nie szczegółowy wzór. Diagramy „wymiany” dominują zwykle przy wysokich energiach, diagramy „tworzenia” tylko dla energii bliskiej energii spoczynkowej obiektu tworzonego w stanie pośrednim. Uwaga: linie niekoniecznie tylko dla cząstek elementarnych i „porządnych” teorii, diagramy dobre i w teoriach „efektywnych”, dla których szereg perturbacyjny nie istnieje, albo nie jest zbieżny!

34 Zachowanie energii a nieoznaczoność: zasięg oddziaływań wymiennych cd.
Dla teorii modelu standardowego: QCD (oddziaływania silne) i GSW (elektrosłabe) diagramy mają ścisły sens, jak w QED, ale o tym potem. Tu głównie prawa zachowania! Przy wymianie X przez A spoczywającą przed zderzeniem mamy Dla A→X+A różnicę energii po- i przed zderzeniem daną przez . Zgodnie z relacją nieoznaczoności takie niezachowanie energii jest dozwolone na czas , więc X może zwykle przelecieć dystans R to zasięg oddziaływania opisanego przez wymianę X.

35 Zachowanie energii a nieoznaczoność: zasięg oddziaływań wymiennych cd.
Dla QED wymieniany jest foton o mg =0, więc zasięg jest nieskończony. Jak zobaczymy, dla słabych oddz. masy wymienianych W i Z są rzędu 100 mas protonu, więc R jest rzędu 1 am (10-18 m). Dla silnych oddz. kwarków wymieniany gluon, mg=0, R=∞ jak w QED, ale dla oddz. nukleonów efektywny opis przez wymianę mezonu p o masie rzędu 0.1 mas protonu, R rzędu 1fm.

36 Zasięg cd. Dokładniejszy sens zasięgu dla potencjału: przy masie
jednej z cząstek →∞ ruch drugiej jak w zadanym potencjale. W QED r. d’Alemberta, statycznie - Laplace’a, rozwiązanie dla punktowego źródła: Coulomb. Dla wymiany cząstki z m≠0 r. Kleina-Gordona , rozwiązanie statyczne , czyli „potencjał Yukawy” Zasięg ma sens dla eksponencjalnych potencjałów. g2 to „stała sprzężenia”. Dla QED g2/ħc≈1/137 Ścisły sens dla innych o. później.

37 Amplitudy i przekroje czynne
Z mechaniki kwantowej: dla rozpraszania na potencjale V(x) amplituda przejścia cząstki o pędzie qi do stanu o pędzie qf dana wzorem (najniższy rząd rachunku zaburzeń!): Gdy potencjał zależy tylko od r (np. Yukawy), całkę wykonujemy w zmiennych sferycznych:

38 Amplitudy i przekroje czynne cd.
To był typowy wynik nie tylko dla Yukawy: stała sprzężenia razy propagator cząstki wymienianej. W granicy q2«mX2c2 to stała: Tak jest przy niskich energiach dla o. słabych, gdzie f(q2)=-GF. Wartość liczbowa tej stałej jest mała w porównaniu z , jeśli mX rzędu mp, czyli o. są „słabe”; w rzeczywistości g2 podobne, jak w QCD, ale mX>>mp. Wyższe rzędy rachunku zaburzeń małe już dla QED, gdzie rozwinięcie w a≈1/137, dla słabych jeszcze mniejsze. Wystarcza więc zwykle użyć najniższego rzędu, w którym proces jest możliwy.

39 Przekroje czynne Df z prawdopodobieństw, np. częstość reakcji ,
gdzie J to strumień cząstek, N gęstość tarczy całkowana po grubości, a sr to właśnie przekrój czynny, współczynnik proporcjonalności (o wymiarze powierzchni). Interpretacja geometryczna: taka powierzchnia „tarczki” związanej z każdą cząstką tarczy, że reakcja zachodzi, gdy cząstka wiązki w nią trafi. Całkowite przekroje czynne dla hadronów rzędu dziesiątek mb (10 mb = 1 fm2), dla neutrin wiele rzędów wielkości mniej, stąd „przenikliwość”.

40 Przekroje czynne cd. Rozpraszanie na potencjale: różniczkowy przekrój czynny df przez , łatwo wyrazić przez amplitudę. Dla „wiązki” jednej cząstki na objętość V w której jest jedna cząstka tarczy Mechanika kwantowa: ; f to amplituda, a r to gęstość stanów: Zatem . Analogiczne wzory dla reakcji dwuciałowych w układzie CM.

41 Rozpady Opis: szerokość cząstkowa Gf, całkowita G=SGf=ħ/t to miara
niestabilności, też proporcjonalna do kwadratu amplitudy. Nieoznaczoność → rozkład energii W stanów końcowych (wzór Breita-Wignera): Jeśli w reakcji tworzy się taki niestabilny stan, to . Mierząc doświadczalnie ten rozkład dla różnych f można wyznaczyć także Gf dla stanów „niewidocznych” (z bilansu).

42 Klasyfikacja cząstek i model kwarków
Elektron, mion i neutrina (i ich antycząstki) - leptony (od greckiego „lekkie”, choć dziś znany i ciężki „taon”). Spin 1/2. Dzisiejsza definicja: elementarne fermiony nieoddziałujące silnie. Mion i taon niestabilne. Od 1947 liczne nowe (po p, n i mezonie ) cząstki silnie oddziałujące - hadrony: „ciężkie” czyli cięższe od p, n - bariony (spin n+1/2), „średnie” - mezony (spin n, potem też cięższe);

43 Klasyfikacja cząstek i model kwarków cd.
Hadrony oprócz p wszystkie niestabilne, rozpady „wolne” przez oddziaływania słabe jak n, +/-, szybsze ( s) elektromagnetyczne jak 0, b. szybkie ( s) przez silne („rezonanse”). Wzrost ich liczby - sugestia struktury (jak tablica Mendelejewa?). Inna sugestia - niepunktowość. 1964 Gell-Mann i Zweig - model kwarków „q”: mezony kwark - antykwark, bariony qqq; oryginalnie 3 rodzaje kwarków u,d,s.

44 Klasyfikacja cząstek i model kwarków cd.
Cechy kwarków: spin 1/2 (jak leptony), ładunki +2/3e i -1/3e - nieobserwowalne jako swobodne. Definicja kwarków: elementarne fermiony oddziałujące silnie. Dziś po 6 leptonów i kwarków, każdy kwark w 3 stanach („kolorach”), hadrony „neutralne”. Oddziaływanie ładunków kolorowych inne od elektrycznych - wzrost siły z odległością, „uwięzienie”, nieistnienie swobodnych „kolorów”, więc i kwarków; bozony pośredniczące („gluony” g) też uwięzione.

45 Klasyfikacja cząstek i model kwarków cd.
Rodzaj cząstek Obserwowalne Uwięzione Elementarne Leptony, bozony W, Z, g Kwarki, gluony Złożone Hadrony Charakterystyka cząstek obserwowalnych: masa m, spin i parzystość JP, czas życia , ładunek Q, inne liczby kwantowe zachowane w różnych oddziaływaniach (na potem). Dla uwięzionych masa tylko w przybliżeniu, czas życia nieokreślony. Leptony, kwarki: JP=1/2+. Bozony pośredniczące (, W, Z, g): JP=1-. Hadrony: J=k+1/2 (bariony), J=k (mezony).

46 Tabela leptonów ∞ Rodzaj cząstki masa [MeV/c2] czas życia [s]
ładunek [e] Elektron e (15) -1 Neutrino el. ne <10-5 (10-8?) Mion m (34) (4)10-6 Neutrino m. nm <0.17 (10-8?) Taon t (27) 2.900(12)10-13 Neutrino t. nt <18.2 (10-8?)

47 Tabela kwarków Górny u Dolny d Dziwny s Powabny c Denny b Szczytowy t
Nazwa kwarku Masa [GeV/c2] Ładunek [e] „Zapach” Górny u +2/3 Izospin I3=1/2 Dolny d -1/3 Izospin I3=-1/2 Dziwny s Dziwność S=-1 Powabny c Powab C=1 Denny b Piękno B=1 Szczytowy t 173.8(5.2) Prawda T=1 Uwaga: t swobodny, bo czas życia t <10-26s krótszy niż 1 fm/c

48 Tabela bozonów pośredniczących
Masa [GeV/c2] Czas życia [s] Ładunek [e] Foton g 0 (<10-25) W+/- 80.41(10) 3.19(9)10-25 +/-1 Z 91.187(7) 2.643(7)10-25 Gluony g 0 (uwięzione) Uwaga: czasy życia t<10-16 s z relacji nieoznaczoności =ħ/ z szerokości rozpadu: =2.06(06) GeV dla W, 2.490(7) GeV dla Z.

49 Tabela niektórych mezonów
Masa [GeV/c2] Spin [ħ] Ładunek [e] Czas życia [s] p+/- +/-1 2.603310-8 p0 8.4(6)10-16 h 5.9(6)10-19 w .7819 1 .7810-22 K+/- .49368 1.23810-8 K0S .49767 .89310-10 K0L 5.1710-8 D+/- 1.869 1.0610-12 Ds.+/- 1.968 .4710-12 j/y 3.0969 .7610-20

50 Tabela niektórych barionów
Masa [GeV/c2] Spin [ħ] Ładunek [e] Czas życia [s] P +1 ∞ (>1041) N 887 D(1232) 3/2 +2,+1,0,-1 5.510-24 L 2.6310-10 S+ 1.1894 .79910-10 S0 7.410-20 S- -1 1.4810-10 X0 1.3149 2.910-10 X- 1.3213 1.6410-10 W- 1.6724 .8210-10 Lc 2.285 .2110-12

51 Aktualne tabele cząstek
Pełne tablice cząstek publikowane corocznie przez Particle Data Group na zmianę w Physical Review i European Journal of Physics (objętość ok. 700 stron A4), dostępne w skrócie jako zeszyciki i w Internecie pod

52 Struktura hadronów w modelu kwarków - mezony
; ; ; ; ;

53 Struktura hadronów w modelu kwarków – mezony cd.
; ; ; ; ; ; h, , ‘=

54 Struktura hadronów w modelu kwarków - bariony
Bardziej skomplikowane wzory (spin, izospin, statystyka) więc tylko symbolicznie: Bariony z c, s, b słabiej znane, odkrywane sukcesywnie w ostatnich dekadach stany usc, dsc, ssc, ucc nie budzą już takich sensacji, jak kiedyś W ; nikt nie wątpi w ich istnienie.

55 Krótka systematyka hadronów
Reguły: Najlżejsze hadrony: z kwarków u, d, s o najniższych spinach; najdłuższe czasy życia. Wyższe spiny - „wyższe wzbudzenia”; czas życia jak dla silnych o.: 1fm/c≈10-23 s Kolejne „rodziny” z kwarkami c, b, znów najlżejsze stabilne względem silnych o.

56 Podsumowanie i krótki słownik
W fizyce cząstek o. silne (s.), elektromagnetyczne (e.) i słabe (sł.); dwa ostatnie opisywane wspólną teorią; grawitacyjne zaniedbywalne. O.e. i o.s. między kwarkami i gluonami długozasięgowe; o.sł. i o.s między hadronami krótkozasięgowe. Typowe czasy np. rozpadów s. to s; e s, sł. powyżej 10-13s (ale dla W, Z, t o wiele rzędów mniej!).

57 Podsumowanie cd. Obiekty fizyki cząstek:
obserwowalne bezpośrednio - hadrony, leptony i bozony , W i Z; uwięzione - kwarki i gluony. Hadrony: układy kwarków związane polem silnych oddziaływań (gluonowym), dzielimy na bariony (fermiony) i mezony (bozony). Fermionami (o spinie 1/2) są też kwarki i leptony, a bozonami (o spinie 1) , W, Z i gluony.

58 Podsumowanie cd. Główne źródło informacji o cząstkach i ich oddziaływaniach: procesy rozproszeniowe (po których zwykle następują rozpady cząstek nietrwałych). Opis: prawa zachowania (w tym specyficzne dla fizyki cząstek), kinematyka relatywistyczna, formalizm amplitud rozpraszania i przekrojów czynnych.

59 Słownik niektórych terminów
barion - hadron o niezerowej liczby barionowej, fermion bozon - cząstka o całkowitym spinie (w jednostkach ); podlega statystyce Bosego-Einsteina (symetryzacja) fermion - cząstka o połówkowym spinie, podlega statystyce Fermiego-Diraca (antysymetryzacja, zakaz Pauli’ego) gluon - kwant pola o.s., bozon (uwięziony) hadron - cząstka obserwowalna oddziałująca silnie

60 Słownik niektórych terminów cd.
kolor - uniwersalnie zachowany ładunek silnych oddziaływań, niezerowy dla kwarków i gluonów, zerowy dla cząstek bezpośrednio obserwowalnych (istniejących jako stany swobodne) kwark - elementarny fermion oddziałujący silnie (uwięziony) lepton - elementarny fermion nieoddziałujący silnie mezon - hadron o zerowej liczbie barionowej, bozon

61 Słownik niektórych terminów cd.
parzystości - multiplikatywne liczby kwantowe cząstek zachowane w o.s. i o.e.: przestrzenna P, ładunkowa C, kombinowana CP, G... przekrój czynny - znormalizowane przez strumień zderzających się cząstek prawdopodobieństwo zajścia procesu w jednostce czasu i objętości (o wymiarze powierzchni) rozpraszanie elastyczne - r. z zachowaniem liczby i rodzaju zderzających się cząstek

62 Słownik niektórych terminów cd.
spin - wewnętrzny moment pędu cząstki uwięzienie - postulowana cecha s.o. kwarków i gluonów uniemożliwiająca ich istnienie jako cząstek swobodnych zapachy (flavours) - addytywne liczby kwantowe kwarków i hadronów zachowane w o.s. i o.e.: izospin, dziwność (strangeness S), powab (charm C), piękno (beauty B), prawda (truth T). S.o. nie rozróżniają zapachów! Niekiedy także uniwersalnie zachowane l.k.: ładunek elektryczny, liczba barionowa, liczby leptonowe.


Pobierz ppt "Podstawy fizyki cząstek 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google