Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy Warszawa, dnia 7 maja 2008 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy Warszawa, dnia 7 maja 2008 roku."— Zapis prezentacji:

1 Prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy Warszawa, dnia 7 maja 2008 roku

2 Prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy Działalność naukowo-badawcza Cele:  odzyskanie I kategorii zaszeregowania Wydziału jako podmiotu naukowo- badawczego,  pozyskanie większej liczby grantów naukowo-badawczych (krajowych i zagranicznych),  utrzymanie poziomu naukowego a nawet podniesienie jakości doktoratów i habilitacji powstających na Wydziale,  zwiększenie liczby uzyskiwanych tytułów profesorskich,  znaczące polepszenie warunków pracy naukowo-badawczej, zwłaszcza poprzez udostępnienie nowej bazy lokalowej (przewidywane lokalizacje – Bednarska 2/4 i Kampus Centralny).

3 Prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy Metody ich osiągnięcia:  pilne wyselekcjonowanie grupy strategicznych partnerów Wydziału (tj. poszczególnych instytutów), celem podjęcia wspólnych projektów badawczych (także o interdyscyplinarnym charakterze),  podjęcie przez Wydział współfinansowania kluczowych projektów badawczych realizowanych wspólnie z zagranicą (tzw. wkład własny wnosi Wydział),  wszechstronna pomoc w pozyskiwaniu grantów europejskich (obsługa finansowa i administracyjna) – docelowo poprzez wyspecjalizowaną placówkę koordynującą ten proces w skali Wydziału,  zwiększenie liczby publikacji obcojęzycznych (zwłaszcza w j. angielskim),

4 Prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy  lepsze wyposażenie zakładów naukowych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie,  docelowo: stworzenie warunków sprzyjających pracy badawczej w macierzystej placówce (pokoje 1-2 osobowe),  umocnienie pozycji Komisji Rady Wydziału (ds. doktorskich, habilitacyjnych oraz kadrowej),  specjalne działania w odniesieniu do młodej kadry naukowej: budowa systemu staży zagranicznych, budowa systemu staży zagranicznych, stypendia dziekańskie dla osób wyróżniających się w pracy badawczej pozwalające ograniczyć poszukiwanie pieniędzy poza UW, stypendia dziekańskie dla osób wyróżniających się w pracy badawczej pozwalające ograniczyć poszukiwanie pieniędzy poza UW, stworzenie specjalnej serii wydawniczej prac monograficznych, zwiększającej możliwości publikowania przez młodych pracowników ich dorobku naukowo-badawczego, stworzenie specjalnej serii wydawniczej prac monograficznych, zwiększającej możliwości publikowania przez młodych pracowników ich dorobku naukowo-badawczego, okresowe nagrody dla wyróżniających się w pracy naukowej i dydaktycznej (np. bony książkowe), pozwalające na zakupy literatury fachowej, okresowe nagrody dla wyróżniających się w pracy naukowej i dydaktycznej (np. bony książkowe), pozwalające na zakupy literatury fachowej,

5 Prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy  modernizacja biblioteki wydziałowej poprzez jej większe nasycenie sprzętem komputerowym,  zwiększenie zasobu obcojęzycznych prac w bibliotece WDiNP, a także dostępu do czasopism obcojęzycznych (również w wersji on-line), poprzez wykupienie stosownych abonamentów,  utworzenie Centrum im. R. Kapuścińskiego, aktywizującego współpracę naukowo-badawczą, którego interdyscyplinarna działalność mogłaby stać się wizytówką Wydziału i ważną płaszczyzną aktywizacji współpracy międzynarodowej.

6 Prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy Problematyka edukacyjna Cele:  podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia na WDiNP (w tym zwłaszcza znacząco lepsza baza dydaktyczna),  polepszenie pozycji Wydziału na międzynarodowym rynku usług edukacyjnych poprzez stworzenie konkurencyjnej oferty kształcenia,  zwiększenie oferty studiów podyplomowych,  unowocześnienie oferty dydaktycznej drogą nasycenia jej wykładami obcojęzycznymi, także wygłaszanymi przez wybitnych specjalistów z zagranicy,  szersze przejście na nowoczesne formy przekazu wiedzy (za pośrednictwem Internetu oraz tradycyjnych mediów elektronicznych).

7 Prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy Metody ich osiągnięcia:  budowa nowej bazy dydaktycznej i modernizacja już istniejącej,  wyposażenie sal w sprzęt audiowizualny (rzutniki multimedialne), a także udostępnienie komputerów i bezprzewodowego Internetu w korytarzach budynków WDiNP,  szerszy dostęp specjalistów z zagranicy do dydaktyki uprawianej na Wydziale,

8 Prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy Sprawy studenckie Cele:  pełniejsze włączenie studentów w procesy modernizacji na Wydziale,  stworzenie efektywnego systemu selekcji najlepszych absolwentów, także celem ułatwienia im kariery naukowej,  podniesienie poziomu satysfakcji ze studiów oraz poczucia tożsamości z WDiNP,  utrzymywanie więzi z absolwentami, także celem ułatwienia im powrotu na nasze studia podyplomowe,  tworzenie z ich pomocą efektywnego lobbingu na rzecz Wydziału,

9 Prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy Metody ich osiągnięcia:  materialne wsparcie dla działalności studenckich kół naukowych,  materialne wsparcie najlepszych publikacji studenckich,  promowanie najlepszych studentów metodą ich wyróżniania podczas wielkich imprez wydziałowych (konferencje międzynarodowe, obchody rocznicowe itp.),  tworzenie i aktywizacja stowarzyszeń absolwentów działających przy instytutach,  harmonijna współpraca z Samorządem Studenckim i materialne wspieranie jego działalności,  stworzenie efektywnego wydziałowego systemu informacji o miejscach pracy (internetowy bank ofert),  uaktywnienie witryny internetowej Wydziału dla celów usprawnienia przepływu informacji,  stały monitoring systemu USOS i praca nad jego doskonaleniem w porozumieniu z twórcami tego programu,

10 Prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy Pakiet spraw pracowniczych Cele:  podniesienie poziomu satysfakcji (także materialnej) z tytułu pracy na WDiNP,  stałe polepszanie warunków pracy (lepszy sprzęt, nowe pomieszczenia),  wzrost kultury pracy (także poprzez organizację szkoleń i kursów, w tym językowych),

11 Prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy Metody ich osiągnięcia:  finansowe i uznaniowe motywowanie do lepszej pracy związane ze sporządzeniem czytelnego systemu nagród, dodatków i wyróżnień,  możliwie sprawiedliwy podział wspólnie wypracowanych materialnych efektów działalności,  gruntowny przegląd systemu wynagradzania obowiązującego na Wydziale,  docelowo: objęcie wszystkich pracowników dodatkową ochroną zdrowotną,  stworzenie systemu pomocy osobom, które – przejściowo – znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,  montaż dźwigów osobowych w budynkach Krakowskie Przedmieście 3 i Nowy Świat 69,

12 Prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy Inne działania: Cele:  konsekwentna budowa pozytywnego wizerunku WDiNP na UW poprzez podejmowanie działań ukazujących znaczenie Wydziału dla naszej uczelni,  trwałe umocnienie jego prestiżu w kraju i zagranicą, także poprzez przemyślane działania o charakterze PR,  znaczące polepszenie bazy lokalowej Wydziału, poprzez budowę nowych obiektów i pozyskiwanie pojedynczych lokali w budynkach już istniejących,

13 Prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy Metody ich osiągnięcia:  lepsza strategia marketingowego oddziaływania na otoczenie,  zwiększenie aktywności międzynarodowej, poprzez udział kadry naukowej w konferencjach, kongresach, sympozjach zagranicznych,  pozyskanie funduszy europejskich na budowę i remonty obiektów,  aktywne działania na rzecz zmiany (podwyższenia) przeliczników kosztochłonności studiów dla kierunków takich jak dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz stosunki międzynarodowe,  energiczne działanie na rzecz pozyskania funduszy na inwestycje w budżecie Uczelni, ewentualnie drogą zmniejszenia udziału WDiNP w kosztach utrzymania UW (odpis na rzecz UW) a także budżecie ministerstwa,  powołanie dyrektora administracyjnego Wydziału zajmującego się koordynacją zakupów, przetargami, remontami i bieżącym nadzorem nad majątkiem WDiNP.


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski Program wyborczy Warszawa, dnia 7 maja 2008 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google