Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.Koszty s ą dowe 2. Koszty przejazdów do s ą du strony i pe ł nomocnika 3. Równowarto ść zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w s ą dzie (w p.p.s.a.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.Koszty s ą dowe 2. Koszty przejazdów do s ą du strony i pe ł nomocnika 3. Równowarto ść zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w s ą dzie (w p.p.s.a."— Zapis prezentacji:

1

2 1.Koszty s ą dowe 2. Koszty przejazdów do s ą du strony i pe ł nomocnika 3. Równowarto ść zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w s ą dzie (w p.p.s.a obowi ą zuje zasada odp ł atno ś ci wymiaru sprawiedliwo ś ci) mandrzejczak@wpia.uni.lodz.pl

3  1. wpis  2.opłata kancelaryjna  3. zwrot wydatków *** OPŁATY SĄDOWE to wpis i opłata kancelaryjna.

4 W KA Ż DYM pi ś mie wszczynaj ą cym post ę powanie W DANEJ INSTANCJI nale ż y poda ć warto ść przedmiotu zaskar ż enia, je ż eli od tej wysoko ś ci zale ż y wysoko ść op ł aty. Brak oznaczenia wpz jest brakiem formalnym, który podlega usuni ę ciu na stosowne wezwanie przewodnicz ą cego.

5  WPIS Wysokość zależna od RODZAJU SPRAWY, a także od WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZASKARŻENIA. Rozporządzenie RM z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad popierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  OP Ł ATA KANCELARYJNA Pobiera się za wykonanie określonych czynności, a więc zależy ona od rodzaju czynności, a nie rodzaju sprawy Rozporządzenie RM z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych

6 1.WPIS STOSUNKOWY w sprawach, w których przedmiotem zaskar ż enia s ą nale ż no ś ci pieni ęż ne. 2.Zale ż y od warto ś ci przedmiotu zaskar ż enia i jest ustalana jako procent(od 1 do 4%) wpz. 3.Istnieje obowi ą zek pisemnego podania wpz. 4.Stanowi j ą nale ż no ść g ł ówna, liczona bez nale ż nych odsetek i kosztów z ni ą zwi ą zanych, chyba ż e odsetki stanowi ą przedmiot zaskar ż onego aktu lub czynno ś ci. Wówczas odsetki stanowi ą wpz.

7  -wpis nie mo ż e by ć ni ż szy ni ż 100 z ł ;  -wpis stosunkowy nie mo ż e by ć wy ż szy ni ż 4 % wpz i nie mo ż e przekroczy ć 100 000 z ł

8  zgodnie z rozp. powinien by ć zró ż nicowany w zale ż no ś ci od rodzaju i charakteru sprawy.  wpis sta ł y nie mo ż e by ć wy ż szy ni ż 10 000 z ł (od 100 do 10000 z ł )

9  ZWROT WYDATKÓW -rzeczywi ś cie poniesione wydatki w konkretnej sprawie. Do wydatków zalicza si ę w szczególno ś ci (nie jest to katalog zamkni ę ty):  -nale ż no ś ci t ł umaczy i kuratorów ustanowionych w danej sprawie,  - koszty og ł osze ń  - diety i koszty podró ż y (nale ż ne s ę dziom i pracownikom s ą dowym z powodu wykonywania czynno ś ci s ą dowych poza budynkiem s ą dowym, okre ś lone w przepisach odr ę bnych)+ np. koszty dor ę cze ń

10 Zwolnienie z mocy ustawy:  -zakres przedmiotowy  -zakres podmiotowy Prawo pomocy przyznawane na wniosek:  a) zwolnienie od kosztów;  b) instytucja ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika (zob. formularz PPF i PPPr).

11  Art. 239 p.p.s.a  WA Ż NE!  stronom korzystaj ą cym z ustawowego zwolnienia od kosztów s ą dowych mo ż e by ć ponadto przyznane PRAWO POMOCY w zakresie dotycz ą cym zast ę pstwa procesowego, je ż eli spe ł nion ą przes ł anki, o których mowa w art. 262.

12 1. Zwi ą zane jest z prawem do s ą du. 2. Nie przys ł uguje w razie oczywistej bezzasadno ś ci skargi.  Zakres: zgodnie z 244 ppsa - obejmuje 2 instytucje procesowe: 1.Zwolnienia od kosztów 2.Ustanowienie profesjonalnego pe ł nomocnika (a,rp,dp,rp).

13 Prawo pomocy mo ż e by ć przyznane w zakresie: I. Ca ł kowitym - obejmuje zwolnienie od kosztów s ą dowych oraz ustanowienie a, rp, dp lub rzp. II.Cz ęś ciowym 1. zwolnienie tylko od op ł at s ą dowych w ca ł o ś ci lub w cz ęś ci; 2. albo tylko od wydatków 3. albo od op ł at s ą dowych i wydatków 4. lub obejmuje tylko ustanowienie a, rp, dp lub rzp.  Cz ęś ciowe zwolnienie: zwol. od poniesienia u ł amkowej ich cz ęś ci b ą d ź okre ś lonej kwoty pieni ęż nej

14 OSOBY FIZYCZNE „przyznanie pp nast ę puje”  W zakresie ca ł kowitym – gdy osoba ta wyka ż e, ż e nie jest w stanie ponie ść jakichkolwiek kosztów post ę powania (strona ma obowi ą zek ponoszenia kosztów je ż eli posiada jakikolwiek maj ą tek, nawet jak poniesienie kosztów spowoduje uszczerbek..)  W zakresie cz ęś ciowym- gdy wyka ż e, ż e nie jest w stanie ponie ść pe ł nych kosztów post ę powania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny  Syt. materialna przes ą dza, obligatoryjne przyznanie.

15 OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJ Ą CE OSOBOWO Ś CI PRAWNEJ „pp mo ż e by ć przyznane”  W zakresie ca ł kowitym- gdy wyka ż e, ż e nie ma ż adnych ś rodków na poniesienie jakichkolwiek kosztów post ę powania;  W zakresie cz ęś ciowym – gdy wyka ż e, ż e nie ma dostatecznych ś rodków na poniesienie pe ł nych kosztów post ę powania.  Przyk ł adowo odmow ę ustanowienia pe ł nomocnika dla osoby prawnej uzasadnia nieskomplikowany stan faktyczny sprawy (jednak ż e za ka ż dym razem jest to uznanie organu s ą dowego).

16 1. Oczywista bezzasadno ść skargi -z przyczyn procesowych i materialnoprawnych (bez najmniejszych w ą tpliwo ś ci nie mo ż e zosta ć ona uwzgl ę dniona) S Ą D – postanowienie. 2. Strona zatrudnia lub pozostaje w innym stosunku prawnym z a,rp,dp lub rzp.

17 1.Wniosek strony z ł o ż ony na urz ę dowym formularzu (pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania)przed wszcz ę ciem post ę powania lub w toku post ę powania 2.O ś wiadczenie strony obejmuj ą ce stosowne dane (art. 252 p.p.s.a), 3.W razie w ą tpliwo ś ci strona, na wezwanie s ą du, zobowi ą zana jest z ł o ż y ć dodatkowe o ś wiadczenie lub przed ł o ż y ć dokumenty ź ród ł owe (zwi ą zane z jej stanem maj ą tkowym, dochodami lub stanem rodzinnym).

18 Tryb: ci ą g dalszy 4. Przyznanie pp nie zwalnia strony od obowi ą zku zwrotu kosztów post ę powania, je ż eli obowi ą zek taki wynika z innych przepisów. 5. PP mo ż e by ć cofni ę te w ca ł o ś ci lub w cz ęś ci, je ż eli si ę oka ż e, ż e okoliczno ś ci, na podstawie których je przyznano, nie istnia ł y lub przesta ł y istnie ć ( art. 249 p.p.s.a)

19 6. Zasada, i ż rozpatruje go wsa, w którym sprawa ma si ę toczy ć lub ju ż si ę toczy; 7.Czynno ś ci w zakresie post ę powania o przyznanie prawa pomocy mog ą wykonywa ć referendarze s ą dowi*(zob. art. 258); 8.Od wydanych przez referendarzy s ą dowych zarz ą dze ń, postanowie ń przys ł uguje sprzeciw w terminie 7 dni od dnia dor ę czenia zarz ą dzenia lub postanowienia. (art. 259-262);

20 9. S ą d jest zwi ą zany żą daniem strony zawartym we wniosku o przyznanie prawa pomocy; 10. Przyznanie prawa pomocy wygasa ze ś mierci ą strony, która je uzyska ł a (art. 251) ***Postanowienie w sprawie przyznania prawa pomocy dor ę cza si ę jedynie tej stronie, która z ł o ż y ł a wniosek. Za ż alenie na to postanowienie przys ł uguje wy łą cznie wnioskodawcy.

21 ZASADA: Strony ponosz ą koszty post ę powania zwi ą zane ze swym udzia ł em w sprawie, chyba ż e przepis szczególny stanowi inaczej (art. 199).

22 1.Zasada odpowiedzialno ś ci za wynik post ę powania (art.200 oraz 201); 2.Zasada zwrotu kosztów niezb ę dnych do celowego dochodzenia ochrony interesu prawnego (art. 200 oraz 205); 3.Zasada stosunkowego rozdzielenia kosztów (art. 206); 4. Zasada zawinienia (art. 208); 5.Zasada koncentracji kosztów post ę powania*(art. 209, zob. tak ż e art. 210). (Katalog zasad zaproponowany przez B. Adamiak)

23 1. S ą d rozstrzyga o zwrocie kosztów w ka ż dym orzeczeniu ko ń cz ą cym post ę powanie. 2. Utrata uprawnienia do żą dania zwrotu kosztów: je ż eli najpó ź niej przed zamkni ę ciem rozprawy bezpo ś rednio poprzedzaj ą cej wydanie orzeczenie strona nie zg ł osi stosownego wniosku.

24 POWODZENIA NA ZALICZENIU!


Pobierz ppt "1.Koszty s ą dowe 2. Koszty przejazdów do s ą du strony i pe ł nomocnika 3. Równowarto ść zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w s ą dzie (w p.p.s.a."

Podobne prezentacje


Reklamy Google