Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ Mgr Agata Wróbel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ Mgr Agata Wróbel."— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ Mgr Agata Wróbel

2  FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI,  T. KIERZKOWSKI, A. JANKOWSKA, R. KNOPIK,  WARSZAWA 2009  europa.eu { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/16/5214556/slides/slide_2.jpg", "name": " FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI,  T.KIERZKOWSKI, A.", "description": "JANKOWSKA, R. KNOPIK,  WARSZAWA 2009  europa.eu

3 POLITYKA REGIONALNA LONDYN HAMBURG LONDYN HAMBURG MONACHIUM MEDIOLAN PARYŻ 14% terytorium 43% produkcji Unii Europejskiej 1/3 ludności 3

4  Poziom krajowy:  Luksemburg > Rumunia pod względem dochodu na jednego mieszkańca  Poziom regionalny:  Inner London PKB per capita 290% średniego PKB UE  pół-wsch. Rumunia 23% średniego PKB UE 4

5 PRZYCZYNY i SKUTKI RÓŻNIC W ROZWOJU REGIONÓW  PRZYCZYNY  geograficzne - peryferyjne położenia regionu, trudne warunki klimatyczne i geograficzne  historyczne  społeczne i gospodarcze - niedostatecznie rozwinięta infrastruktura, niekorzystna struktura gospodarki, niski poziomu kwalifikacji zawodowych ludności  SKUTKI  Zubożenie społeczeństwa,  Zła jakość szkolnictwa,  Wyższe bezrobocie  Niewydolność infrastruktury Trudna sytuacja niektórych spośród państw członkowskich UE wynika częściowo z dziedzictwa gospodarki centralnie planowanej. 5

6  DEFINICJA POLITYKI REGIONALNEJ  brak definicji legalnej  Polityka regionalna UE jest tematycznie uporządkowanym, wytyczanym przez ośrodek decyzji, działaniem mającym na celu, przy pomocy zespołu instrumentów prawnych i finansowych, usunięcie dysproporcji w rozwoju gospodarczym i społecznym regionów w UE oraz zapewnienie zrównoważonego wzrostu wszystkich jej obszarów z zachowaniem jej wewnętrznej spójności ekonomicznej i społecznej  M. Rudnicki: Polityka regionalna UE, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej 2000 6

7 EWOLUCJA POLITYKI REGIONALNEJ  Preambuła Traktatu Rzymskiego z 1958 : „ Państwa członkowskie pragną wzmocnienia jedności swoich gospodarek i zabezpieczenia ich harmonijnego rozwoju przez redukowanie zróżnicowań istniejących między regionami oraz łagodzenie zacofania regionów mniej uprzywilejowanych”. PRZYCZYNY PRZEOBRAŻEŃ: Zmiany w sytuacji przemysłu Wspólnoty pod wpływem KRYZYSU lat 70, spadki koniunktury w kolejnych latach POSZERZANIE integracji o nowe kraje członkowskie POGŁĘBIANIE integracji 7

8 PIERWSZY ETAP POLITYKI REGIONALNEJ 1958-1974  Polityka regionalna => kompetencja państw  EWWiS – projekty z zakresu restrukturyzacji węgla i stali  EBI – działalność pożyczkowa; projekty, których celem był „harmonijny rozwój Wspólnoty”  EFS – nowe miejsca pracy/ zapobieganie bezrobociu  EFGiOR  Mechanizm antydumpingowy  1968 Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej  1972 –EFRR miał „korygować podstawowe dysproporcje wewnątrz Wspólnoty Europejskiej wynikające przede wszystkim z przewagi rolnictwa, zmian w przemyśle lub strukturalnego bezrobocia  1973 – akcesja Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii 8

9 DRUGI ETAP POLITYKI REGIONALNEJ 1975-1985  Kryzys lat 70 => spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego  1. stycznia 1975 – EFRR  Podział pieniędzy między państwa i refundacja wydatków  Zasada współfinansowania – 20-30%  Zgodność z priorytetami  Pomoc uzyskiwały państwa a nie podmioty gospodarcze  REGION? REGION MNIEJ ROZWINIĘTY? 9

10 NUTS -nomenklatura jednostek terytorialnych dla celów statystycznych  NUTS 0 - KRAJ  NUTS 1 – MAKROREGIONY (grupa województw 6)  NUTS 2 – REGIONY (województwa 16)  NUTS 3 – PODREGIONY (grupa powiatów 66)  NUTS 4 – powiaty i miasta na prawach powiatów  NUTS 5 – gminy  * NUTS 4 i 5 – Local AdministrativeUnits(LAU) 10

11 C.D. DRUGIEGO ETAPU POLITYKI REGIONALNEJ  KRYTERIA POMOCY DLA REGIONÓW  PKB per capita znacząco niższy niż średnia kraju  Wysokie znaczenie rolnictwa i lub przemysłów schyłkowych  Wysoko stopa bezrobocia lub migracja  SZCZEGÓLNE ZASADY PODZIAŁU ŚRODKÓW  Zasada słusznego zwrotu  1979 reforma EFRR 5% środków do dyspozycji Komisji  1981 akcesja Grecji – zwiększenie rozpiętość w rozwoju regionalnym 11

12 REFORMA POLITYKI REGIONALNEJ 1984  Obszary Polityki Regionalnej  1.okresowa analiza sytuacji społ-ekonom.  2. koordynacją narodowych polityk  3. ocena regionalnych skutków wszystkich głównych polityk  System widełkowy  Rozszerzenie kompetencji Komisji 11,5%  Regiony  a. regiony cechujące się długotrwałym niedorozwojem  b. regiony o niskim poziomie dochodów, wysokiej stopie bezrobocia i wysokim wskaźniku migracji  c. regiony narażone na ujemne skutki działalności WE  d. regiony przygraniczne 12

13 TRZECI ETAP ROZWOJU POLITYKI REGIONALNEJ 1986-1992  decyzja o utworzeniu rynku wewnętrznego  akcesja Hiszpanii i Portugalii 1986  nacisk Wielkiej Brytanii na bardziej sprawiedliwy podział środków  JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI (JAE)1986  „Spójność ekonomiczna i socjalna”  1988 reforma funduszy strukturalnych 13

14 CZWARTY ETAP ROZWOJU POLITYKI REGIONALNEJ 1993-1999  Traktat z Maastricht  Unia Gospodarcza i Walutowa  Fundusz Spójności  Europejski Fundusz Inwestycyjny  Komitet Regionów  Wzmocnienie EBC  Przekształcenie sektorowego instrumentu skierowanego do rybołóstwa w nowy instrument – FIOR  1995 –Austria, Finlandia i Szwecja 14

15 PIĄTY ETAP 2000-2006  AGENDA 2000  CELE 6=>3  CEL 1- wspieranie rozwoju regionów zapóźnionych w rozwoju oraz słabo zaludnionych regionów północnej Europy  CEL 2- wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji obszarów stojących w obliczu problemów strukturalnych  CEL 3 - wspieranie adaptacji i modernizacji polityk oraz systemów kształcenia, szkolenia i zatrudnienia  INICJATYWY : INTERREG, URBAN, EQUAL, LEADER  POMOC HARMONIZACYJNA – instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA I SAPARD  INSTRUMENTY FINANSOWANIA:  Europejski Fundusz Społeczny  Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa  7 letnie okresy programowania 15

16 2007 - 2013  Traktat o Unii Europejskiej:  Preambuła „[Państwa] WYRAŻAJĄC MOCNĄ WOLĘ popierania postępu gospodarczego i społecznego swych narodów poprzez urzeczywistnienie rynku wewnętrznego oraz umacnianie spójności i ochrony środowiska naturalnego, przy uwzględnieniu zasady stałego rozwoju, oraz prowadzenia polityk, które zapewnią, że integracji gospodarczej towarzyszyć będzie równoczesny postęp w innych dziedzinach,  Art. 3  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  preambuła: W TROSCE o wzmocnienie jedności swych gospodarek i zapewnienie ich harmonijnego rozwoju, poprzez zmniejszenie różnic istniejących między poszczególnymi regionami oraz opóźnienia regionów mniej uprzywilejowanych  Artykuł 107  TYTUŁ XVIII SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA, SPOŁECZNA I TERYTORIALNA 16

17 AKTY PRAWNE  Rozporządzenie 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego  1084/2006 ustanawiające Fundusz Spójności  * rozporządzenia wykonawcze 17

18 FINANSOWANIE 18  12% (tzw. tradycyjne zasoby własne Unii),  11% z dochodów z VAT  76 % ze środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z państw członkowskich (0,73 proc. swojego Produktu Narodowego Brutto (PNB)

19 WYDATKI 19

20 20  Polityka regionalna: 4,6 mld Euro  CELE POLITYKI REGIONALNEJ:  to cele służące osiągnięciu spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. Liczba i definicja celów polityki strukturalnej ulegają zmianom w kolejnych okresach budżetowych. Fundusze strukturalne na okres 2007-2013 mają spełniać następujące cele kluczowe:  Cel 1: Konwergencja  Cel 2: Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach  Cel 3: Europejska współpraca terytorialna

21 KONWERGENCJA 21  rzeczywiste zniwelowanie zapóźnień w najsłabiej rozwiniętych państwach członkowskich i regionach  PKB per capita < 75 % przeciętnej UE - 84 regiony NUTS 2, 154 milionów ludności  + 16 regionów przejściowych 16,4 mln  282,8 miliardów EUR,

22 KONKURENCYJNOŚĆ I ZATRUDNIENIE 22  umocnienia konkurencyjności i atrakcyjności regionów, jak również do zwiększenia zatrudnienia  168 regionów o ludności liczącej ogółem 314 milionów  55 miliardów

23 EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 23  umocnienie współpracy transgranicznej w drodze wspólnych inicjatyw na szczeblu lokalnym i regionalnym, współpracy międzynarodowej służącej zintegrowanemu rozwojowi przestrzennemu oraz międzyregionalnej współpracy i wymiany doświadczeń  3 obszary wsparcia:  Umacnianie współpracy transgranicznej  Umacnianie współpracy transnarodowej  Umacnianie współpracy międzyregionalnej  URBACT  INTERACT II  EPSON

24 24

25 INSTRUMENTY FINANSOWE POLITYKI REGIONALNEJ 25  Fundusze Strukturalne: EFS, EFRR  FUNDUSZ SPÓJNOŚCI  EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY  Inicjatywy wspólnotowe: JASPERS, JEREMY I JESSICA  Środki w ramach INSTRUMENTU POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ, EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA

26 GEOGRAFICZNY ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA FUNDUSZY 26

27 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 27  przyczynia się do finansowania pomocy mającej na celu wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej w drodze korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych poprzez wspieranie rozwoju oraz dostosowania strukturalnego gospodarek regionalnych, w tym przekształcania upadających regionów przemysłowych i regionów opóźnionych w rozwoju, jak również wspieranie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalne  CEL 1  BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY, INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, INICJATYWY W ZAKRESIE ROZWOJU LOKALNEGO, ŚRODOWISKO, TURYSTYKA  ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM  INWESTYCJE TRANSPORTOWE, INWESTYCJE W EDUKACJĘ, INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA I INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ  CEL 2 INNOWACJE I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY, DOSTĘP DO USŁUG TRANSPORTOWYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH, DZIAŁANIA PREWENCYJNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM  CEL3 WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, WSPÓŁPRACA TRANSNARODOWA, WZMOCNIENIE POLITYKI REGIONALNEJ POPRZEZ WSPIERANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ

28 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 28  przyczynia się do realizacji priorytetów Wspólnoty w zakresie wzmacniania spójności gospodarczej i społecznej przez poprawę możliwości zatrudnienia i pracy, stymulowanie wysokiego poziomu zatrudnienia oraz tworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy. Realizuje to przez wspieranie polityki państw członkowskich zmierzającej do osiągnięcia pełnego zatrudnienia oraz jakości i wydajności pracy, wspierania integracji społecznej, w tym poprawy dostępu do zatrudnienia osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, oraz zmniejszenia dysproporcji w zatrudnieniu na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym  CEL 1  ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNEJ PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEDSIĘBIORCÓW  WZMOCNIENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO  WZROST INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI  ZWIĘKSZANIE DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA, DĄŻENIE DO ZAPEWNIENIA INTEGRACJI NA RYNKU PRACY OSÓB POSZUKUJĄCYCH ZATRUDNIENIA I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZROBOCIU  WSPIERANIE WSPÓŁPRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA RÓŻNYCH ŚRODOWISK   CEL 2 ZWIĘKSZENIE I POPRAWA INWESTYCJI W KAPITAŁ LUDZKI  WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI SŁUŻB I ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ZATRUDNIENIA I RYNKU PRACY 

29 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 29  Nie jest funduszem strukturalnym!  Przeznaczony dla krajów nie regionów!  <90 % DNB 25 UE  Program zmierzający do realizacji kryteriów konwergencji  Cel promowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju  Obszary wsparcia  transeuropejskie sieci transportowe TEN-T  środowiska w ramach priorytetów wspólnotowej polityki ochrony środowiska  Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Grecja, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja.


Pobierz ppt "FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ Mgr Agata Wróbel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google