Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowa Wymiana Pracowników – IRSES Program Ludzie w 7PR Zasady i cele akcji Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Politechnika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowa Wymiana Pracowników – IRSES Program Ludzie w 7PR Zasady i cele akcji Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Politechnika."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowa Wymiana Pracowników – IRSES Program Ludzie w 7PR Zasady i cele akcji Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Politechnika Gdańska Anna Wiśniewska Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 „Ludzie”: Obszary działań Szkolenie pocz ą tkuj ą cych naukowców Sieci Marie Curie Szkolenie pocz ą tkuj ą cych naukowców Sieci Marie Curie Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery Rozwój kariery doświadczonych naukowców Rozwój wspó ł pracy mi ę dzy przemys ł em a ś rodowiskiem akademickim Współpraca pomiędzy przemysłem a nauką Rozwój wspó ł pracy mi ę dzy przemys ł em a ś rodowiskiem akademickim Współpraca pomiędzy przemysłem a nauką Wymiar mi ę dzynarodowy Rozwój współpracy z krajami trzecimi Wymiar mi ę dzynarodowy Rozwój współpracy z krajami trzecimi Dzia ł ania wspieraj ą ce Polityka dot. mobilności naukowców; sieć EURAXESS; Noc Naukowca Dzia ł ania wspieraj ą ce Polityka dot. mobilności naukowców; sieć EURAXESS; Noc Naukowca

3 IRSES Akcja Marii Curie: International Research Staff Exchange Scheme Cele:  wzmocnienie istniejącej lub stworzenie nowej współpracy naukowej WYŁĄCZNIE pomiędzy INSTYTUCJAMI BADAWCZYMI krajów europejskich i krajów, z którymi UE podpisała umowę o współpracy naukowo- technologicznej (S&T) oraz krajów objętych tzw. Polityką sąsiedztwa (zał. lista krajów).  współpraca naukowa realizowana poprzez wspólny i skoordynowany program wymiany pracowników ma prowadzić do długofalowych kontaktów oraz wymiany wiedzy i dobrych praktyk. IRSES – cele

4 Zasady ogólne: Projekt przygotowywany jest przez KONSORCJUM składające się z  minimum trzech instytucji naukowych,  dwie z nich muszą się znajdować w dwóch różnych krajach członkowskich UE (MS) lub stowarzyszonych z 7 PR (AC),  jedna musi się znajdować w uprawnionym kraju trzecim (KT).  Koordynatorem jest zawsze instytucja europejska.  Czas trwania projektu: od 24 do 48 miesięcy Obszar i tematyka badawcza: każda zaproponowana przez konsorcjum z wyjątkiem EURATOMu (specyficzne) IRSES –zasady UE UE KT

5 Międzynarodowa WYMIANA pracowników  Pracownik = naukowiec (przede wszystkim), kadra zarządzająca, kadra administracyjna, kadra techniczna  Pracownik = osoba zatrudniona w instytucji badawczej będącej członkiem konsorcjum projektu  Pracownicy są wysyłani na zasadzie oddelegowania, tj. pozostają nadal zatrudnieni w instytucji wysyłającej.  Długość oddelegowania wynosi minimum 1 miesiąc, a maksimum 12 miesięcy. Pobyt pojedynczego pracownika może być dzielony. Krótsze pobyty niż 1 miesiąc muszą być uzasadnione w projekcie.  Udział pracowników w konferencjach i szkoleniach organizowanych w ramach projektu.  Wymiana pracowników dozwolona (finansowana) tylko pomiędzy krajem europejskim a uprawnionym krajem trzecim. Inne działania:  wspólne badania  organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów  spotkania konsorcjum IRSES – wymiana pracowników

6 Wymiana pracowników  KE finansuje wymianę pracowników tylko pomiędzy krajem europejskim a uprawnionym krajem trzecim. Wymiana pomiędzy UE a KT powinna być zbalansowana IRSES – wymiana pracowników UE 1 UE 2 UE 3 KT 2 KT 1 KT 3

7 Działania finansowane przez KE:  Oddelegowania każdego pracownika przez instytucję kraju europejskiego: ryczałtowa kwota 1 900 EUR na miesiąc. kwota ta obejmuje koszty związane z wyjazdem, w tym koszty podróży i pobytu.  W przypadku podróży do krajów odległych od Europy (lista w zał.) dodatkowa kwota tzw. „long distance allowance” – 200 EUR na miesiąc.  Procent od kwoty na wymianę pracowników może być przeznaczony na zarządzanie projektem i koszty pośrednie. Powinien zostać uzgodniony w trakcie negocjacji consortium agreement (max 7%).  Spotkania projektowe, organizacja szkoleń i warsztatów IRSES – zasady finansowe Podstawowy Budżet projektu = XX osobo/miesięcy * 1900 € (242 o/m * 1900 € = 459 800 €)

8 Działania NIE finansowane przez KE:  Wymiana pracowników pomiędzy krajami członkowskimi i stowarzyszonymi  Przyjazdy pracowników z instytucji krajów trzecich co do ogólnej zasady. Kraje trzecie powinny pokryć koszty wysyłania swoich pracowników do krajów europejskich. Podczas negocjacji kontraktu KE będzie wymagała od konsorcjum zaświadczenia o istnieniu funduszy przeznaczonych na ten cel. WYJĄTEK: Dodatkowe finansowanie przez KE: W zależności od dostępnego budżetu KE może przyznać środki finansowe na przyjazd pracowników z instytucji niektórych krajów trzecich, tj. Objętych:  Europejską Polityką Sąsiedztwa;  Krajów Partnerskich Współpracy Międzynarodowej. IRSES – zasady finansowe

9 1.Kraje objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa - ENP (nie stowarzyszone z 7 Programem Ramowym): a)Europa Wschodnia i Azja Centralna: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina b)Kraje Partnerskie Śródziemnomorskie: Algieria, Autonomia Palestyńska, Egipt, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Syria, Tunezja 2.Kraje, które podpisały Porozumienie o Współpracy Naukowo Technologicznej z UE (S&T agreement) a) Kraje Partnerskie Współpracy Międzynarodowej - ICPC: Argentyna, Brazylia, Chiny, Chile, Egipt, Indie, Meksyk, Maroko, Republika Afryki Południowej, Rosja. b) Pozostałe kraje (nie otrzymują finansowania): Australia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, IRSES – kraje uprawnione

10  kraje członkowskie i stowarzyszone z 7PR  podpisują kontrakt (grant agreement) z KE  mogą podpisać consortium agreement  jeden z nich pełni rolę koordynatora IRSES – uczestnicy projektu PARTNERS(Konsorcjum) BENEFICIARESPARTICIPANTS  kraje trzecie  podpisują partnership agreement z beneficiares (KE wymaga aby był podpisany przed podpisaniem kontraktu z KE) PARTNERS = publiczne/prywatne instytucje naukowe typu non-profit

11 IRSES – min. skład konsorcjum BENEFICIARES Otrzymują dofinansowanie PARTICIPANT Instytucja z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z FP 7 Instytucja z Kraju Trzeciego: Może otrzymać dofinansowanie: ENP S&T - ICPC Musi zagwarantować wkład własny: S&T - nie ICPC Instytucja z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z FP 7

12 Ćwiczenie 1. Ocena składów konsorcjów IRSES – uczestnicy Skład konsorcjumJakie konsorcjum/wymiana jest finansowana przez KE? Uniwersytet w Polsce, Instytut Badawczy w Estonii, Uniwersytet na Ukrainie Instytut Badawczy z Niemiec, laboratorium badawcze dużego koncernu samochodowego we Francji, Uniwersytet w Chinach Uniwersytet w Bułgarii, Uniwersytet w Szwajcarii, Uniwersytet w Azerbejdżanie Instytut Badawczy w Norwegii, Uniwersytet w Chorwacji, Instytut Badawczy z USA Uniwersytet w Anglii, MŚP z Polski, Instytut Badawczy z Brazylii Uniwersytet w Austrii, Uniwersytet we Włoszech, laboratorium badawcze w Turcji Tak, finansowana może być wymiana: Polska – Ukraina, Ukraina – Polska, Estonia – Ukraina, Ukraina - Estonia Nie, koncern samochodowy nie jest organizacją badawczą Tak, finansowana może być wymiana: Bułgaria - Azerbejdżan, Azerbejdżan - Bułgaria, Szwajcaria – Azerbejdżan, Azerbejdżan - Szwajcaria Tak, pod warunkiem, że instytut z USA jest organizacją non-profit. Finansowana może być wymiana: Norwegia –USA, Chorwacja – USA. Partner z USA musi znaleźć środki na wysłanie swoich naukowców do Europy. Nie, MŚP w Polsce nie jest organizacją badawczą non-profit. Nie, mamy dwóch partnerów z krajów członkowskich i jednego z kraju stowarzyszonego.

13 IRSES - Wysyłanie własnego pracownika za granicę (I) Możliwości wyjazdu naukowca z instytucji macierzystej urlop bezpłatnydelegacja urlop szkoleniowy Urlop wypoczynkowy TAK - jeżeli stroną projektu nie jest pracodawca NIE - jeżeli stroną projektu jest pracodawca

14  Oddelegowanie jest poleceniem wykonywania pracy na rzecz pracodawcy poza stałym miejscem pracy pracownika – jest zatem nadal trwającym, aktywnym stosunkiem pracy.  Urlop bezpłatny nie jest oddelegowaniem. Zawieszone zostają bowiem uprawnienia związane z zatrudnieniem chociaż sam stosunek pracy trwa.  Urlop szkoleniowy jest zwolnieniem z obowiązku wykonywania podstawowych obowiązków pracownika, na rzecz wykonywania prac w projekcie, dla którego urlop ten został udzielony. W okresie urlopu szkoleniowego pracownik otrzymuje wynagrodzenie, a w przypadku braku woli do wypłaty wynagrodzenia, urlop taki przekształca się w bezpłatny.  Jeżeli strony nie postanowią inaczej, urlop szkoleniowy po pierwszym miesiącu przekształca się w bezpłatny. IRSES - Wysyłanie własnego pracownika za granicę (II)

15 IRSES - Wysyłanie własnego pracownika za granicę (III) „Delegowanie” pracowników Delegacja - podróż służbowa:  nie dochodzi do zmiany treści umowy o pracę,  pracownikowi przysługują diety z tytułu podróży służbowej,  druczek delegacji. Oddelegowanie:  dochodzi do czasowej zmiany warunków pracy i/lub płacy,  pracownikowi nie przysługują diety z tytułu podróży służbowej,  „aneks” do umowy. Urlop szkoleniowy:  zwolnienie z obowiązku świadczenia dotychczasowej pracy,  może istnieć odrębna umowa,  może przekształcić się w bezpłatny.

16 IRSES-2008 wyniki Konkurs Wnioski oceniane Wnioski poniżej progu (%) Wnioski powyżej progu (%) Wnioski nie spełniające kryteriów Suma PEOPLE 2008 IRSES 7213 (18%)59 (82%)1 (1%)73 Budżet konkursu: 25 mln. € Złożono 73 wnioski na sumę 14,9 mln. €. 406 instytucji złożyło 73 wnioski. 340 uczestników jest zaangażowanych w 59 projektów.

17 IRSES-2009 wyniki Konkurs Wnioski oceniane Wnioski poniżej progu (%) Wnioski na głównej liście (%) Wnioski na liście rezerwowej (%) Wnioski nie spełniające kryteriów Suma PEOPLE 2009 IRSES 17760 (34%)107 (60%)10 (5,5%)1 (0,5%)178 Budżet konkursu: 30 mln. € Złożono 178 wnioski na sumę 44,5 mln. €. 1023 instytucji złożyło 178 wniosków. 661 uczestników jest zaangażowanych w 107 projektów

18 IRSES-2008 wyniki Z 7 projektów złożonych z udziałem polskich instytucji, 5 projektów zaakceptowanych, w tym 4 koordynowane przez polskie instytucje. Współczynnik sukcesu dla wszystkich instytucji: 83,9% Współczynnik sukcesu dla polskich instytucji: 71,4%

19 IRSES-2009 wyniki Z 17 projektów złożonych z udziałem polskich instytucji, 10 projektów zaakceptowanych w tym, 4 koordynowane przez polskie instytucje. Współczynnik sukcesu dla wszystkich instytucji: 64,1% Współczynnik sukcesu dla polskich instytucji: 59%

20 IRSES-2008 wyniki Udział instytucji z krajów trzecich w ocenianych/zaakceptowanych wnioskach Kraje Trzecie Partnerskiej Współpracy Międzynarodowej (ICPC), które podpisały umowę naukowo technologiczną z KE BRMXRUCNINMAZACLEGUATNAR oceniane987666655543 zaakceptowane756655543442 Kraje Trzecie – ICPC objęte Europejską polityką sąsiedztwa BYJOMDDZ oceniane 2221 zaakceptowane 1111 Kraje Trzecie nie ICPC AUUSNZCAJPKR oceniane 13119621 zaakceptowane 12109611

21 IRSES-2009 wyniki Udział instytucji z krajów trzecich w ocenianych/zaakceptowanych wnioskach Kraje Trzecie Partnerskiej Współpracy Międzynarodowej (ICPC), które podpisały umowę naukowo technologiczną z KE BRMXRUCNINMAZACLEGUATNAR oceniane55253668181217161220626 zaakceptowane451621451341112513420 Kraje Trzecie – ICPC objęte Europejską polityką sąsiedztwa BYAZMDAM oceniane 3225 zaakceptowane 3121 Kraje Trzecie nie ICPC AUUSNZCAJPKR oceniane 31691317143 zaakceptowane 2044713102

22 IRSES-2008 wyniki Projekty według paneli tematycznych

23 IRSES-2009 wyniki Projekty według paneli tematycznych

24 IRSES-2008 wyniki Oceniający eksperci: 48 Kraje MS/AC: 15 / eksperci: 28 Kraje ETC: 12 / eksperci: 20 AT 1MS/AC AU 2ETC BE 1MS/AC BG 1MS/AC BR 1ETC CA 3ETC CL 1ETC CN 3ETC CZ 1MS/AC DE 2MS/AC EG 2ETC ES 1MS/AC FR 4MS/AC IE 1MS/AC IT 6MS/AC LT 1MS/AC LU 1MS/AC MA 1ETC NZ 2ETC PL 2MS/AC PT 1MS/AC RU 1ETC SI 2MS/AC TN 2ETC UK 3MS/AC US 1ETC ZA 1ETC 2748

25 IRSES-2009 wyniki Oceniający eksperci: 50 Kraje MS/AC: 16 / eksperci: 19 Kraje ETC: 20/ eksperci: 31 AU2ETC AZ1ETC BG1MS/AC BR3ETC BY1ETC CA1ETC CL1ETC CN3ETC CZ1MS/AC DE2MS/AC EG2ETC ES1MS/AC FR2MS/AC IN2ETC IS1MS/AC IT1MS/AC JO1ETC KR1ETC LT1MS/AC MA1ETC MD1ETC NO1MS/AC NZ2ETC PL1MS/AC PT2MS/AC RO1MS/AC RS1MS/AC RU4ETC SI0MS/AC SY1ETC TN1ETC TR2MS/AC UA1ETC UK1MS/AC US1ETC ZA1ETC

26 Eksperci w 7PR KE stworzyła bazę ekspertów do której mogą wpisywać się osoby indywidualnie lub nominacja może być dokonana przez instytucje macierzystą. KE wybiera ekspertów z poniższej bazy: https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome  doświadczenie zdobyte podczas oceny to zaoszczędzenie około 50% czasu poświęcanego na przygotowanie projektów do 7PR oraz ogromne zwiększenie szansy na odniesienie sukcesu czyli zaakceptowanie własnego projektu i otrzymanie funduszy unijnych;  za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje wynagrodzenie od KE: honorarium w wysokości 450 euro za każdy dzień pracy, refundacje kosztów podróży, dietę hotelową (100euro/nocleg) oraz dzienną (92 euro);  ze względu na różnorodność wniosków, tak badawczych, jak i wspierających naukę ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo-rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle i administracji;  podstawowym wymogiem jest posiadana wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie; oraz przyzwoita (ale nie koniecznie doskonała) znajomość języka angielskiego;  udział w ocenie jest sprawą indywidualną każdego zgłaszającego się eksperta, oznacza to, że nie trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy.

27 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 82 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Kontakt: Anna Wiśniewska Bogna Hryniszyn anna.wisniewska@kpk.gov.pl bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl Renata Downar-Zapolska rdzap@pg.gda.pl proeuro@pg.pg.gda.pl Regionalny Punkt Kontaktowy 7. PR UE Dział Projektów Europejskich Politechnika Gdańska Tel. 347 24 12 Tel. 347 27 11 Tel. 348 60 58


Pobierz ppt "Międzynarodowa Wymiana Pracowników – IRSES Program Ludzie w 7PR Zasady i cele akcji Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Politechnika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google