Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie www. mopr. lublin

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie www. mopr. lublin"— Zapis prezentacji:

1 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie www. mopr. lublin
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i walka z wykluczeniem społecznym jako współczesne wyzwania pracy socjalnej. Lublin, 14 listopada 2008r.

2 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie działa na podstawie:
Uchwały nr XIX/81/90 Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie. Uchwały nr 332/XXI/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 2 marca 2000 roku w sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej Miasta – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie i nadania tej jednostce nowej nazwy „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie”. Uchwały nr 462/XXI/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

3 Regulamin organizacyjny Ośrodka jest załącznikiem do Zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin nr 284/2005 z dnia 1 sierpnia 2005r. Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie określa jego organizację oraz szczegółowe zasady funkcjonowania. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie jest wyodrębnioną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 15, poz.148, ze zmianami). Ośrodek jest jednostką organizacyjną realizującą w sposób zintegrowany ustawowe zadania Miasta Lublin – miasta na prawach powiatu w zakresie pomocy społecznej.

4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie z-ca ds. pomocy środowiskowej z-ca ds. opieki nad dzieckiem i rodziną z-ca ds. świadczeń socjalnych pion ds. pomocy środowiskowej pion ds. opieki nad dzieckiem i rodziną pion ds. świadczeń socjalnych samodzielne działy samodzielne sekcje i stanowiska pracy dział pomocy środowiskowej dział ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych, integracji ze środowiskiem i rodzin zastępczych dział świadczeń socjalnych dział finansowo-księgowy sekcja organizacyjna Filia Nr 1 dział obsługi, ewidencji i informacji mieszkańców dział analiz i sprawozdawczości sekcja administracyjna dział ds. osób niepełnosprawnych Filia Nr 2 dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia stanowiska radców prawnych Filia Nr 3 stanowiska informatyków Filia Nr 4 stanowisko ds. audytu wewnętrznego Filia Nr 5

5 Zadania Ośrodka realizowane są w ramach trzech pionów:
ds. opieki nad dzieckiem i rodziną, zajmującego się realizacją rodzinnej opieki zastępczej nad dzieckiem, udzielaniem pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnianie wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, prowadzeniem i tworzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i innych zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, ds. pomocy środowiskowej, zajmującego się realizacją pomocy w formie przyznawania świadczeń i pracy socjalnej osobom i rodzinom poprzez organizowanie, nadzór i koordynowanie pracy filii Ośrodka, zadań z zakresu integracji uchodźców w Polsce oraz innych zadań z zakresu pomocy środowiskowej, ds. świadczeń socjalnych, zajmującego się w szczególności: ustalaniem, przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych oraz postępowaniem egzekucyjnym wobec świadczeniobiorców.

6 Struktura Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie funkcjonuje 5 Filii będących komórkami organizacyjnymi Ośrodka i wykonującymi zadania z zakresu pomocy środowiskowej. Filia nr 1, przy ul. Lubartowskiej 6-8, Filia nr 2, przy ul. Kresowej 9, Filia nr 3, przy ul. Mieszka I - 4, Filia nr 4, przy Al. Kompozytorów Polskich 8, Filia nr 5, przy ul. Nałkowskich 114. W skład filii, które podlegają bezpośrednio zastępcy Dyrektora ds. pomocy środowiskowej, wchodzą działy, wieloosobowe stanowiska pracy oraz sekcje pracy socjalnej.

7 Obszar działania Filii i Sekcji Pracy Socjalnej MOPR Lublin
      Obszar działania Filii i Sekcji Pracy Socjalnej MOPR Lublin Filia Nr 1 - ul. Lubartowska 6-8     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 1 - Głowackiego 35     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 2 - Narutowicza 74     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 3 - Jezuicka 4     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 4 - Lubartowska 59/2     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 15 - Chopina 11/4 Filia Nr 2 - ul. Kresowa 9     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 7 - Startowa 11     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 11 - Montażowa 16     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 12 - Startowa 11     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 16 - Towarowa 19     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 23 - Jagiełły 16 Filia Nr 3 - ul. Mieszka I - 4     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 6 - Jutrzenki 6     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 8 - Mieszka I - 4     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 10 - Głęboka 11     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 14 - Zana 14 Filia Nr 4 - al. Kompozytorów Polskich 8     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 18 - Koryznowej 2c     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 19 - Komp. Polskich 8     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 22 - Paganiniego 12 Filia Nr 5 - ul. Nałkowskich 114     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 5 - Piekarska 27     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 17 - Róży Wiatrów 1     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 20 - Nałkowskich 114     Sekcja Pracy Socjalnej Nr 21 - Zdrowa 14

8 Wykluczenie społeczne
Wykluczenie społeczne to brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla ubogich. Wykluczenie społeczne to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób. Źródło: Narodowa Strategia integracji Społecznej dla Polski Wykluczenie społeczne jest wynikiem nierówności, zarówno majątkowych, jak i w dostępie do edukacji, pracy, zabezpieczenia społecznego, czyli możliwości i szans, które sprzyjają rozwojowi człowieka. To sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie, pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, zdobywanie dochodów w godny sposób. Grupy szczególnie narażone na wykluczenie społeczne to : dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, dzieci wychowujące się poza rodziną , kobiety samotnie wychowujące dzieci, pozostające poza rynkiem pracy, osoby o niskich kwalifikacjach, bezrobotne, niepełnosprawne i chronicznie chore, osoby starsze, opuszczające zakłady karne. Wykluczenie społeczne jednostki może stanowić zagrożenie dla rodziny jako całości lub jej pozostałych członków. Doprowadzić do ograniczenia uczestnictwa w różnych obszarach życia społecznego, a tym samym do ekskluzji społecznej rodziny. Przyczyny wykluczenia społecznego leżą nie tylko po stronie wykluczonych, ale są również związane z funkcjonowaniem instytucji i odnalezieniem się jednostki w ich strukturach, a także czerpaniem z ich zasobów

9 Komórki organizacyjne MOPR działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Centrum Interwencji Kryzysowej Lublin, ul. Szewska 1; Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych Lublin, ul. Młyńska 18; Dzienny Ośrodek Wsparcia – Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów Lublin, ul. Nałkowskich 114, Centrum Aktywności Środowiskowej Lublin, ul. Grygowej 4B, Punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin Świetlice Socjoterapeutyczne dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym

10 Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, ul. Szewska 1
Centrum jest placówką wsparcia o zasięgu lokalnym powołaną do realizacji zadań gminy Lublin w zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemem przemocy oraz osobom w sytuacjach kryzysowych w rozumieniu: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

11 Zadaniami CIK są w szczególności:
udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej, udzielanie doraźnej, kompleksowej pomocy osobom poszkodowanym w tak zwanych sytuacjach kryzysowych o charakterze nagłym, losowym, wynikającym z dysfunkcji życia rodzinnego, współdziałanie z pracownikami socjalnymi sekcji pracy socjalnej w celu diagnozowania, planowania i realizacji kompleksowej pomocy rodzinom z problemem przemocy i osobom w sytuacjach kryzysowych, współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości oraz koordynacja działań w kierunku budowy instytucjonalnego systemu wsparcia w mieście Lublin, prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla różnych grup odbiorców, wypracowywanie form i metod pracy socjalnej oraz stosownych procedur mających na celu diagnozowanie, planowanie, realizację i ewaluację różnych form pomocy i działań na rzecz klientów Centrum, opracowanie i aktualizowanie bazy danych instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy osobom potrzebującym.

12 Oferta Centrum Interwencji Kryzysowej
Poradnictwo specjalistyczne (osobiste, telefoniczne i internetowe), Pomoc psychologiczna – indywidualna, grupowa, rodzinna, Pomoc terapeutyczna o charakterze krótkoterminowym, Pomoc prawna (nie udziela się osobom będącym sprawcami przemocy), Pomoc interwencyjna. Całodobowy telefon zaufania.

13 Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych – Filia Nr 5
Oferta placówki skierowana jest do osób bezdomnych i obejmuje: usługi higieniczno – pralnicze, możliwość przygotowania posiłków z produktów własnych, możliwość korzystania ze świetlicy wyposażonej w telewizor, bibliotekę i prasę, wszechstronna pomoc w formie świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej /pomoc w uregulowaniu sytuacji mieszkaniowej, rejestracja w urzędzie pracy i aktywizacja zawodowa, wyrobienie dokumentu potwierdzającego tożsamość, podjęcie terapii lub leczenia odwykowego/, poradnictwo psychologiczne /możliwość udziału w programie interwencyjno – motywacyjnym indywidualnie i grupowo, prowadzonym przez specjalistę psychologa terapeutę/, opracowywanie i prowadzenie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności skierowanych na powrót osoby bezdomnej do środowiska lub rodziny.

14 Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów – Filia Nr 5 MOPR Lublin
Placówka wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych, mogących funkcjonować w sposób samodzielny oferuje: promocję zdrowia – zajęcia rehabilitacyjno – usprawniające, opiekę pielęgniarską, konsultację psychologa, kulturę i rozrywkę – organizacja spotkań z ludźmi kultury i sztuki, koncertów oraz wystaw, rozwój zainteresowań – zajęcia plastyczno – twórcze, szydełkowanie, haft, szachy, zajęcia chóru, punkt konsultacyjny dla osób potrzebujących wsparcia, zapewniający pomoc psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych, bazę informacyjną o miejscach pomocy dla osób starszych.

15 Centrum Aktywności Środowiskowej – Filia Nr 2
Oferta CAŚ jest skierowana do mieszkańców osiedla przy ul. A. Grygowej w Lublinie, w którym skupionych jest 8 bloków socjalnych. Powoduje to nawarstwienie problemów społecznych, w szczególności: bezrobocia, uzależnień, bezradności opiekuńczo – wychowawczej, wczesnego macierzyństwa, wzrostu przestępczości Głównym zadaniem Centrum jest pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Podejmowane działania mają na celu zintegrowanie mieszkańców osiedla.

16 Centrum Aktywności Środowiskowej
Głównym zadaniem Centrum jest pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Podejmowane działania mają na celu zintegrowanie mieszkańców osiedla. Z myślą o dzieciach zostały utworzone świetlicowe grupy wsparcia, które pełnią funkcję edukacyjno – opiekuńcze i realizują następujące zadania: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci w wieku szkolnym, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowania, porady logopedy i psychologa. Na terenie CAŚ utworzono również siłownię oraz kafejkę internetową.

17 Punkty Konsultacyjne W ramach zadań finansowanych ze środków GPPiRPA w strukturach MOPR funkcjonują Punkty Konsultacyjnych dla osób/rodzin z problemem alkoholowym lub dotkniętych przemocą domową: Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym i Osób Dotkniętych Przemocą Domową z siedzibą w MOPR Lublin Sekcja Pracy Socjalnej Nr 5 ul. Piekarska 27. Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym przy MOPR w Lublinie Filia Nr 5 z siedzibą przy ul. Nałkowskich 114. Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym oraz Doświadczających Przemocy w Rodzinie przy MOPR – Filia Nr 2 w Lublinie, ul. Kresowa 9, z siedzibą przy ul. Startowej 11. Zadaniem osób zatrudnionych w podanych Punktach jest udzielanie bezpłatnej pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą domową. Równocześnie prowadzona jest współpraca z publicznymi i pozarządowymi partnerami. Z pomocy mogą korzystać osoby mieszkające na terenie miasta Lublin, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracownika socjalnego lub inne instytucje oraz osoby zgłaszające się samodzielnie. Wyszczególnione specjalistyczne poradnictwo prawne obejmuje zagadnienia z zakresu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Kodeksu Karnego oraz postępowania na drodze cywilnej. Udzielana jest ponadto pomoc dotycząca redagowania pism procesowych oraz wskazówki w zakresie gromadzenia dokumentacji wymaganej przy prowadzonym postępowaniu sądowym.

18 Punkty Konsultacyjne Oferta Punktów Konsultacyjnych obejmuje:
nawiązanie pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi i członkami rodzin, działania informacyjne, profilaktyczne, motywacyjne , analiza sytuacji problemowej, diagnoza problemu wiodącego, pomoc psychologiczna, prawna, socjalna, rozwiązywanie problemów alkoholowych poprzez terapię indywidualną, współpraca z partnerami – Poradnia Leczenia Uzależnień, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich, policja, organizacje pozarządowe.

19 Świetlice socjoterapeutyczne
W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie funkcjonują dwie świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym: Świetlica Socjoterapeutyczna Nr 1 przy Filii Nr 3 – ul. Głęboka 11 Świetlica Socjoterapeutyczna Nr 2 przy Filii Nr 5 – ul. Piekarska 27 Oferta świetlic obejmuje: zajęcia indywidualne: pomoc w nauce, indywidualne oddziaływanie psychoterapeutyczne, rozwój indywidualnych uzdolnień i zachowań, pomoc w kryzysach szkolnych i osobistych, działania kompensacyjne i korekcyjne zajęcia grupowe: socjoterapia zajęcia kulturalno – oświatowe, działania środowiskowe o charakterze integracyjnym

20 Pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie na rzecz osób wykluczonych społecznie
Podstawa prawna: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r /tekst jednolity Dz. U. Nr 115, poz. 728 z 2008r./ Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

21 Zadania instytucji pomocy społecznej
Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń. Praca socjalna. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

22 Kto może korzystać z pomocy MOPR
Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa sieroctwa bezdomności bezrobocia niepełnosprawności długotrwałej lub ciężkiej choroby przemocy w rodzinie potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego alkoholizmu lub narkomanii zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowych klęski żywiołowej lub ekologicznej

23 Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
zasiłek stały – przyznawany z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy oraz przy spełnieniu kryterium dochodowego, zasiłek okresowy – przyznawany w szczególności z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innego systemu zabezpieczenia społecznego – obowiązuje ustawowe kryterium dochodowe, zasiłek celowy i specjalny celowy – przyznawany na zabezpieczenie niezbędnej potrzeby bytowej tj. zakup leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz wykonanie drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie pomoc dla rodzin zastępczych pomoc na usamodzielnienie się oraz kontynuowanie nauki świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców

24 Świadczenia niepieniężne:
praca socjalna bilet kredytowy składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie sprawienie pogrzebu poradnictwo specjalistyczne interwencja kryzysowa schronienie, posiłek, niezbędne ubranie usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkania i ośrodkach wsparcia mieszkanie chronione pobyt i usługi w domu pomocy społecznej opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo – wychowawczej szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

25 Praca socjalna Praca socjalna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Zakłada rozwijanie poczucia wartości indywidualnej poprzez wykorzystanie możliwości tkwiących w ludziach, w stosunkach interpersonalnych oraz zasobach udostępnionych poprzez społeczności lokalne.

26 Świadczeniobiorcy MOPR
W okresie roku 2007 z pomoc środowiskowej MOPR skorzystało rodzin, z czego: rodzin /91% ogółu/ skorzystało ze świadczeń pieniężnych, usługowych i w naturze – koszt świadzceń wyniósł ,63zł 1094 rodziny /9% ogółu/ wymagało wsparcia wyłącznie w formie pracy socjalnej Do dominujących przesłanek uzasadniających przyznanie wsparcia należą: ubóstwo – rodzin /56%/ niepełnosprawność – rodzin /49%/ bezrobocie – rodzin /34%/

27 Funkcjonowanie osób i rodzin dotkniętych bezrobociem
Marginalizacja społeczna połączona z biedą, bezrobociem, niskim wykształceniem rodzi postawy bierności, minimalizacji oczekiwań i aspiracji, polegania na publicznej opiekuńczości, dezorganizacji rodziny, roszczeniowego nastawienia do dostępnych form pomocy socjalnej. Proces marginalizacji wzmaga kurczący się rynek pracy, zubożenie coraz większej liczby grup społecznych, załamanie rynku gospodarczego, presja kładziona na indywidualną zaradność. Wykluczeniu społecznemu sprzyja długotrwałość bezrobocia, brak kwalifikacji zawodowych, nie spełnianie wymagań rynku pracy.

28 Prace społecznie użyteczne
Prace społecznie użyteczne są nową formą aktywizacji osób bezrobotnych służącą weryfikacji umiejętności społeczno – zawodowych osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w celu określenia ich sytuacji na rynku pracy. Wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Na przestrzeni 2008r. do prac społecznie użytecznych na terenie placówek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin skierowano 141 osób.

29 Projekt systemowy MOPR
Celem głównym projektu jest zapewnienie klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, którzy są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z pomocy społecznej, wsparcia w kierunku reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez równoczesny rozwój form aktywnej integracji i upowszechnianie pracy socjalnej. Cele szczegółowe: Podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji; Motywacja do dalszego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności zawodowych; Wzrost samooceny i zwiększenie motywacji do działania, Wzmocnienie potrzeb samorozwoju; Zwiększenie wiedzy na temat możliwości poszukiwania pracy i wykorzystania informacji o szkoleniach, kursach, ofertach pracy oraz poruszania się po rynku pracy; Wzrost aktywności społecznej; Wykształcenie umiejętności komunikowania się.

30 Uczestnicy projektu systemowego
W ramach projektu różnorodne wsparcie otrzyma 590 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia. Zastosowane zostaną narzędzia aktywnej integracji skierowane do następujących grup: 100 osób - kontrakt socjalny /osoby bezrobotne, uzależnione/ 60 osób - indywidualny program usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych 70 osób - program aktywności lokalnej /osiedle im. Grygowej/ 360 osób - wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

31 Rezultaty twarde projektu
360 osób niepełnosprawnych zostanie objętych wsparciem w ramach reintegracji, 70 osób zostanie objętych działaniami w ramach programu aktywności lokalnej przy ul. Grygowej, 37 osób usamodzielnianych ukończy kurs języka obcego, 590 osób otrzyma zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie, 5% ogółu uczestników projektu otrzyma dodatkowe wsparcie w postaci opieki nad dzieckiem, 0,58% ogółu klientów ośrodka zostanie objętych kontraktami/programami usamodzielniania w ramach projektu, 2% z 5055 bezrobotnych klientów/na koniec 2007r./zostanie objętych kontraktem socjalnym, 19% ogółu osób usamodzielnianych objętych zostanie wsparciem w ramach projektu, 160 osób objętych kontraktem/lub programem usamodzielnienia ukończy szkolenia i/lub kursy zawodowe podnosząc swoje kwalifikacje.

32 Rezultaty miękkie Zmiana postawy społecznej uczestników projektu z biernej na aktywną /wskaźnik: częstotliwość uczestnictwa w zajęciach/, Wzrost poczucia własnej wartości, Zwiększenie motywacji do podnoszenia kwalifikacji /wskaźnik: deklaracja chęci dalszego uczenia się/, Zdobywania nowych umiejętności /wskaźnik: dbałość o wygląd/, Zdobycie umiejętności poruszania się po lokalnym rynku pracy /wskaźnik: zaangażowanie na zajęciach, wyszukiwanie ofert pracy/, Zdobycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi, Osiągnięcie przewidzianych rezultatów przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego, którym jest wsparcie uczestników projektu w reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy.

33 Wolontariat Bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Źródło: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie wolontariusz to każda osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji /organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej i podległe im jednostki organizacyjne/ na zasadach określonych w ustawie. Źródło: Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.

34 Korzyści jakie wnoszą wolontariusze
Świadczą pracę, która nie jest objęta polityką etatową. Poszerzają ofertę organizacji, uwiarygodniają podejmowane działania. Są kreatywni, nie są ograniczani strukturą organizacji. Utożsamiają się z misją organizacji i angażują się w jej wypełnianie. Osobiście rozpowszechniają działalność organizacji wśród społeczności lokalnej. Pozyskują fundusze. Pobudzają i ukierunkowują aktywność obywatelską. Spełniają funkcje kontroli społecznej.

35 Wolontariat w MOPR Problemy diagnozowane w środowiskach osób starszych objętych pomocą wolontarystyczną: poczucie osamotnienia zły stan zdrowia i wynikające z tego ograniczenia izolacja społeczna oraz w rodzinie W 2007 roku podpisano 92 porozumienia z 82 wolontariuszami. Wśród nich dominowała pomoc dzieciom w wyrównaniu braków edukacyjnych oraz właśnie pomoc osobom starszym.

36 Dziękuję za uwagę Antoni Rudnik Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Grodzka Lublin, tel. /081/ 53 – 50 – 700 e – mail:


Pobierz ppt "Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie www. mopr. lublin"

Podobne prezentacje


Reklamy Google