Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWA MATURA, czyli nie taki diabeł straszny jak go maluj ą …

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWA MATURA, czyli nie taki diabeł straszny jak go maluj ą …"— Zapis prezentacji:

1 NOWA MATURA, czyli nie taki diabeł straszny jak go maluj ą …

2 01.01.1999r. powołanie CKE 10.04.2001r. rozporządzenie o standardach wymagań egzaminacyjnych maj 2005r. pierwsza nowa matura, która objęła wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych

3 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA  CKE utworzona została w celu przygotowania i organizowania, zewnętrznego systemu oceniania, we współpracy z ośmioma okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi  CKE zajmuje się m.in.:  koordynowaniem działań OKE  opracowywaniem standardów egzaminacyjnych  przygotowywaniem arkuszy egzaminacyjnych  analizą wyników poszczególnych egzaminów  upowszechnianiem programów doskonalących nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania

4 STANDARDY EGZAMINACYJNE egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego; sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań egzaminacyjnych (pierwsze standardy wymagań egzaminacyjnych ustalono w 2003r.) aktualne standardy wymagań egzaminacyjnych z języka polskiego znaleźć można w Informatorze o egzaminie maturalnym od 2008 roku. Język polski. na stronie CKE zamieszczony został również Aneks, którego treść obejmie maturzystów dopiero w przyszłym roku. CKE ogłasza również co roku komunikaty dotyczące listy lektur z języka polskiego

5 JAK WYGL Ą DAJ Ą STANDARDY WYMAGA Ń Z J Ę ZYKA POLSKIEGO?

6 Po co ANEKS?  25 września 2008 r. wyszło nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  Choć rozporządzenie nie wpłynęło na treść standardów egzaminacyjnych, to jednak od 2010 r. zmieniona zostanie forma oraz struktura egzaminu dojrzałości z języka polskiego

7 Co si ę zmieni? MATURA 2010 pisemny egzamin z języka polskiego zdawany jest jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym a jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym MATURA 2009 pisemny egzamin z języka polskiego zdawany jest jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym ustny egzamin z j. polskiego pozostaje bez zmian

8 Co si ę zmieni? MATURA 2010 Pisemna część egzaminu a) na poziomie podstawowym sprawdza umiejętność rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego i pisania własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu b) na poziomie rozszerzonym polega na napisaniu tekstu własnego w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu MATURA 2009 Pisemna część egzaminu na obu poziomach sprawdza umiejętność rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego i pisania własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu

9 Jak wygl ą da egzamin ustny?  Ustna część egzaminu trwa około 25 minut (prezentacja tematu około 15 minut i rozmowa z egzaminatorami – około 10 minut) i sprawdza przede wszystkim umiejętność komunikacji werbalnej oraz umiejętność organizowania warsztatu pracy  Egzamin jest oceniany według kryteriów jednakowych w całym kraju. W ustnej części egzaminu ocenie podlegają:  prezentacja tematu (zawartość merytoryczna i kompozycja wypowiedzi)  rozmowa o problemach związanych z prezentowanym zagadnieniem  sprawność językowa w obu częściach egzaminu

10 Kryteria oceny

11 Protokół

12 Jak wygl ą da egzamin pisemny?  Arkusz na poziomie podstawowym składa się z dwóch części: a)części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu, b)części sprawdzającej umiejętność pisania własnego tekstu  Część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu zawiera: a)tekst (do 1000 słów), b)test (10-16 zadań otwartych i/lub zamkniętych) z miejscami na wpisanie odpowiedzi  Tekst służący do sprawdzenia umiejętności czytania będzie: a)publicystyczny lub popularnonaukowy, b)przejrzyście skonstruowany, c)napisany staranną polszczyzną, d)nieobrażający uczuć i światopoglądu zdającego

13 Czego dotycz ą pytania testowe? 1.poziomu znaczeń 1.poziomu znaczeń (rozumienia słów, związków frazeologicznych, odczytywania znaczeń dosłownych i metaforycznych, odróżniania informacji od opinii, znajdowania słów – kluczy, wyszukiwania informacji, hierarchizowania, porównywania, dostrzegania analogii i przeciwieństw, rozumienia głównej myśli tekstu) 2.poziomu struktury 2.poziomu struktury (kompozycji tekstu, tj. odróżniania wstępu, rozwinięcia, zakończenia, wskazywania zasady kompozycyjnej, odkrywania związków logicznych, czyli rozumienia toku przyczynowo- skutkowego, rozumienia znaczenia występujących w tekście wyrazów, wskazujących na tok myślenia autora) 3.poziomu komunikacji 3.poziomu komunikacji (genezy tekstu, dostrzegania intencji nadawcy, dostrzegania adresata i sposobu oddziaływania na niego, dostrzegania cech stylistycznych tekstu, rozumienia funkcjonalności środków językowych)

14 Jak wygl ą da pisanie własnego tekstu?  Część sprawdzająca umiejętność pisania własnego tekstu zawiera zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym:  dwa tematy wypracowania do wyboru  strony przeznaczone na napisanie wypracowania

15 Pisanie na poziomie podstawowym i rozszerzonym  Na poziomie podstawowym głównie na poziomie idei  tematy są redagowane w odniesieniu do jednego lub więcej utworów literackich albo fragmentu/fragmentów utworów literackich wymienionych w rozdziale Wymagania egzaminacyjne i zobowiązują do odczytania utworu/utworów głównie na poziomie idei  tematy będą zawierać polecenie, np.: zanalizowania, zinterpretowania, porównania, skomentowania, napisania opinii o problemie zawartym w tekście oraz jej uzasadnienia, scharakteryzowania bohatera i jego kreacji, języka utworu, prądu, zjawiska typowego dla epoki

16  Na poziomie rozszerzonym na poziomie idei, jak i organizacji  tematy są redagowane na podstawie jednego lub więcej tekstów albo fragmentów tekstów i zobowiązują do odczytania utworu/utworów zarówno na poziomie idei, jak i organizacji  tematy będą zawierać polecenie, np.: zanalizowania i zinterpretowania tekstów, interpretowania tekstu literackiego we wskazanym kontekście, np.: filozoficznym, historycznoliterackim, kulturowym, kontekście utworów literackich wymienionych w rozdziale Wymagania egzaminacyjne, porównania tekstów, wyrażenia własnej opinii na temat tekstów kultury i problemów w nich zawartych oraz uzasadnienia jej, przeanalizowania języka tekstu, polemizowania z poglądem wyrażonym w tekście

17 Uwagi…  W trakcie pisania egzaminu zdający mogą korzystać ze słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny  Wypracowanie maturalne zdającego powinno być nie krótsze niż około 250 słów. W wypracowaniu krótszym niż około 250 słów będzie oceniane tylko rozwinięcie tematu, natomiast styl, kompozycja, zapis i język pracy nie będą oceniane  PUNKTACJA: – Na poziomie podstawowym a) część sprawdzająca rozumienie czytanego tekst 20 punktów b) część sprawdzająca umiejętność pisania 50 punktów – Na poziomie rozszerzonym 40 punktów

18 Kryteria oceny wypracowania  w części sprawdzającej umiejętność pisania na poziomie podstawowym: – rozwinięcie tematu 25 punktów = 50% – kompozycję 5 punktów = 10% – styl 5 punktów = 10% – język 12 punktów = 24% – zapis (ortografia i interpunkcja) 3 punkty = 6% Razem 50 punktów = 100%  w części sprawdzającej umiejętność pisania na poziomie rozszerzonym: – rozwinięcie tematu 26 punktów = 65% – kompozycję 2 punkty = 5% – styl 2 punkty = 5% – język 8 punktów = 20% – zapis (ortografia i interpunkcja) 2 punkty = 5% Razem 40 punktów = 100%

19 Ś wiadectwo

20 Problemy?  Click to add Title 2 PROBLEM KLUCZA 2 Click to add Title 1 PROBLEM KUPOWANIA PRAC 3 Click to add Title 2 PRZECIEKI? 4 Click to add Title 1 OBAWA PRZED ZMIANAMI 1 Źródło: http://www.cke.edu.pl


Pobierz ppt "NOWA MATURA, czyli nie taki diabeł straszny jak go maluj ą …"

Podobne prezentacje


Reklamy Google