Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kazusy MPP Rozwiązanie kazusu polega na wskazaniu odpowiedniego postanowienia z właściwej umowy podatkowej zawartej przez Polskę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kazusy MPP Rozwiązanie kazusu polega na wskazaniu odpowiedniego postanowienia z właściwej umowy podatkowej zawartej przez Polskę."— Zapis prezentacji:

1 Kazusy MPP Rozwiązanie kazusu polega na wskazaniu odpowiedniego postanowienia z właściwej umowy podatkowej zawartej przez Polskę

2 Rezydencja podatkowa  Obywatel francuski żonaty z Polką, który zamieszkuje w Polsce, jest właścicielem mieszkania w Polsce, tutaj mieszkają jego żona i dzieci, w Polsce jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jest właścicielem nieruchomości we Francji, którą wynajmuje czerpiąc z tego tytułu dochody. W 2009 r. przebywał we Francji w ramach urlopu bezpłatnego dłużej niż 183 dni. Dochody z umowy o pracę osiągnięte za pozostałą część roku związane były z pracą wykonywaną w Polsce. Czy osoba ta jest rezydentem Polski czy Francji ?

3 Należności licencyjne (I)  Polski rezydent podatkowy [PL] zamierza zawrzeć umowę leasingu urządzeń przemysłowych z firmą z Wielkiej Brytanii [UK]  [UK] zbędzie prawo do wynagrodzenia z tytułu rat leasingowych na rzecz podmiotu z Francji [FR]  [PL] zostanie poinformowany o zawarciu ww. umowy pomiędzy [UK] a [FR]  [PL] będzie otrzymywać faktury wystawione przez [UK]  [PL] będzie wypłacać należność z tytułu rat leasingowych bezpośrednio na konto [FR]  Ani [UK] ani[ FR] nie mają w Polsce zakładu.

4 Należności licencyjne (II) Wielka Brytania Francja Polska FR UK PL LeasingCesja praw do wynagrodzenia Płatność

5 Należności licencyjne(III)  Czy [PL] powinien pobrać przy wypłacie należności licencyjnych podatek u źródła, czy też należności te nie podlegają opodatkowaniu w Polsce ?

6 Odsetki, należności licencyjne (I)  Polski rezydent podatkowy [PL] będzie dokonywać na rzecz podmiotu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych [USA1] różnego typu płatności (m.in. odsetki i należności licencyjne)  [USA1] posiada 100% udziałów w [PL]  [USA1] dla potrzeb amerykańskiego podatku dochodowego traktowany jest jako podmiot transparentny – tj. podmiot ten nie jest podatnikiem podatku dochodowego a opodatkowaniu podlegają jego wspólnicy  Wspólnikami [USA1] w 49% jest osoba prawna [USA2], rezydent Stanów Zjednoczonych, pozostałe 51% praw należy do podmiotu transparentnego podatkowo [USA3]  Wspólnikami [USA3] są osoby fizyczne oraz osoby prawne  [PL] uzyska certyfikat rezydencji dokumentujący rezydencję podatkową w Stanach Zjednoczonych podmiotów posiadających 90% praw w [USA1]

7 Odsetki, należności licencyjne(II) USA Polska USA2 PL Należności licencyjne, odsetki 100% 49% 51% Certyfikat rezydencji dokumentując rezydencję podmiotów posiadających 90% praw w USA1 USA1 USA3

8 Odsetki, należności licencyjne(III)  Jak będą opodatkowane odsetki i należności licencyjne wypłacane przez polskiego rezydenta podatkowego ?

9 Dochody z najmu  Jan Kowalski jest polskim rezydentem, ale posiada mieszkanie w Czechach. Ponieważ na stałe mieszka w Polsce mieszkanie w Czechach wynajmuje. W jaki sposób będą opodatkowane dochody z wynajmu mieszkania w Czechach ?

10 Pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia  Jan Kowalski jest pracownikiem polskiej ambasady w Sztokholmie. W którym państwie będą opodatkowane jego dochody ?

11 Dochody z pracy najemnej  Pan Andrzej podjął pracę na kontrakcie w Libii. Umowę o pracę podpisał na cały rok 2009, ale ośrodek jego interesów życiowych pozostał w Polsce. Jak będą opodatkowane dochody z kontraktu w Libii ?

12 Praca najemna  Spółka z siedzibą w Polsce zatrudnia pracowników mających miejsce zamieszkania w Polsce, którzy wykonują pracę na terenie Irlandii. Ich pobyt będzie przekraczał 183 dni. Pracodawca nie ma w Irlandii ani zakładu ani stałej placówki. Gdzie będą opodatkowane wynagrodzenia pracowników za okres wykonywania pracy w Irlandii ?

13 Praca najemna  Polska spółka posiada oddział we Francji. Do pracy w tym oddziale skierowała pracownika na okres 2 miesięcy. Wynagrodzenie pracownika będzie ponosił i wypłacał oddział we Francji. Gdzie będzie opodatkowane wynagrodzenie pracownika ?

14 Praca najemna  Polski przedsiębiorca realizuje w Niemczech budowę domu jednorodzinnego. Budowa będzie trwała 9 miesięcy. Do pracy na budowie przedsiębiorca oddelegował kierownika budowy na okres 9 miesięcy, a pozostałych pracowników na okres 5 miesięcy. Gdzie będzie opodatkowane wynagrodzenie kierownika i pozostałych pracowników ?

15 Wynagrodzenia profesorów  Profesor Jan Kowalski jest pracownikiem jednego z polskich uniwersytetów. W ramach bilateralnej współpracy z Belgią wyjechał na staż naukowy na uniwersytet w Brukseli na okres 1,5 roku. Dochód, jaki uzyska z tego tytułu, będzie wynikał z realizacji celów badawczych projektu, którego prace badawcze podejmowane są w interesie publicznym. Gdzie będzie opodatkowany dochód ?

16 Zyski przedsiębiorstw  Pan Piotr prowadzi działalność gospodarczą w Polsce (opodatkowaną podatkiem liniowym według stawki 19 %) oraz na terytorium Słowacji za pomocą posiadanego tam zakładu. Gdzie będą opodatkowane dochody z tytułu prowadzenia zakładu ?

17 Dochody z majątku nieruchomego I  Osoba fizyczna, będąca rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych, posiada nieruchomości na terytorium Polski, które zamierza zbyć  Osoba ta chciałaby jednak uniknąć opodatkowania na terytorium Polski zysków związanych ze zbyciem nieruchomości

18 Dochody z majątku nieruchomego II  W przypadku, w którym osoba fizyczna zdecydowałaby się sprzedać nieruchomości położone w Polsce zastosowanie znajdzie art. 7 ust. 2 UPO PL-USA, zgodnie z którym: „Dochody z nieruchomości, włączając opłaty i inne płatności z tytułu eksploatacji zasobów naturalnych i zyski uzyskane ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji taką nieruchomością lub prawami, z których wynikają takie opłaty i inne płatności, mogą być opodatkowane przez to Umawiające się Państwo, w którym ta nieruchomość lub zasoby naturalne są położone [Państwo Źródła]. (...)”  A zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości położonych w Polsce bezpośrednio przez osobę fizyczną (rezydenta USA) Polska uprawniona będzie do opodatkowania tej transakcji

19 Dochody z majątku nieruchomego III  Mając na uwadze przedstawioną powyżej normę, właściciel nieruchomości rozważa możliwość wniesienia posiadanych nieruchomości aportem do spółki kapitałowej (transakcja neutralna podatkowo), aby następnie sprzedać udziały w spółce kapitałowej.  Czy pozwoli to na uniknięcie opodatkowania w Polsce ?

20 Odsetki  Bank z siedzibą w Polsce wypłaca odsetki bankowi z siedzibą w Holandii z tytułu obligacji wyemitowanych przez Bank Polski, ale nabytych przez Bank Holenderski na rynku wtórnym.  Czy wypłata odsetek jest zwolniona, czy opodatkowana podatkiem u źródła ?  (pomocą może być orzeczenie III SA/Wa 310/09 )

21 Zyski kapitałowe  Spółka brytyjska sprzedaje akcje, których wartość w całości lub w większej części związana jest z majątkiem nieruchomym położonym w Polsce. Gdzie opodatkowane są dochody z tej sprzedaży?

22 Emerytury  Polski rezydent podatkowy uzyskuje emeryturę z z Niemiec z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Gdzie jest opodatkowana tego typu emerytura ?

23 Należności licencyjne  Polska spółka wypłaca należności licencyjne za prawo do użytkowania praw autorskich do dzieła literackiego, którego autorem jest rezydent kanadyjski. Gdzie są opodatkowane te należności licencyjne ?

24 Zyski przedsiębiorstw  Spółka będąca polskim rezydentem podatkowym posiada zakład w Czechach i na Słowacji. W 2009 r. zakłady te poniosły straty podatkowe. Czy spółka sporządzając zeznanie za 2010 r. może rozliczyć ze swoimi dochodami straty tych zakładów ?

25 Dywidendy  W 2009 r. spółka z o.o. A osiągnęła z działalności w Polsce dochód brutto 900 tys. zł oraz dywidendę od spółki z Rosji, w której posiada 80 % udziałów, wynoszącą po przeliczeniu 100 tys. zł. Wypłacono ją z zysku, od którego pobrano w Rosji podatek dochodowy po przeliczeniu w wysokości 30 tys.zł Jak będzie opodatkowana ta dywidenda w Rosji i w Polsce ?

26 Dywidendy  Polska spółka jest udziałowcem spółki będącej rezydentem Luksemburga. Posiada w niej 8 % udziałów. Jak przedstawia się opodatkowanie tej dywidendy?


Pobierz ppt "Kazusy MPP Rozwiązanie kazusu polega na wskazaniu odpowiedniego postanowienia z właściwej umowy podatkowej zawartej przez Polskę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google