Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt badawczy „Próba zrozumienia kategorii językowych: temporalność w ujęciu interdyscyplinarnym”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt badawczy „Próba zrozumienia kategorii językowych: temporalność w ujęciu interdyscyplinarnym”"— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt badawczy „Próba zrozumienia kategorii językowych: temporalność w ujęciu interdyscyplinarnym”

2 2 Projekt badawczy

3 3 Pracownicy projektu: Joanna Błaszczak, Patrycja Jabłońska, Dorota Klimek-Jankowska, Krzysztof Migdalski

4 4 Projekt realizowany w ramach Pracowni Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

5 5 Temat projektu Zjawisko temporalności w odniesieniu do relacji między głównymi komponentami systemu językowego Trait  Temporal Relations at the Interfaces

6 6 Dlaczego temporalność? Podstawowy semantyczny koncept  Tylko ludzie posiadają tzw. „temporal / modal displacement“.  „Temporal reference“ (przeszłość czy przyszłość) możliwa nawet w tzw. „primitywnych“ językach (uproszczonych formach języka)  pidżyny, kreole czy „Homesigns“.  Relacje temporalne mogą być wyrażane nawet w tzw. „tenseless languages“ (np. Kalaallisut czy Hopi).

7 7 Dlaczego temporalność? Wielowarstwowość, kompleksowość, złożoność problemu Jeśli temporalność jest podstawowym semantycznym konceptem, jak jest ona wyrażana w językach świata?  tak samo w różnych językach?  universality  w różny sposób?  crosslinguistic variation  potencjalne restrykcje?  potencjanle uniwersalne zachowania?

8 8 Nadrzędny cel projektu Dogłębne zrozumienie zjawiska temporalności  językowa kategoryzacja relacji temporalnych

9 9 Inne cele projektu Dodatkowo poszukiwanie odpowiedzi na centralne pytania współczesnego językoznawsta  Koncept uniwersalności kategorii językowych  Dyskretność vs. skalarność  Prymitywność vs. złożoność  Rozwój kategorii językowych  Powstawanie kategorii językowych  Leksykalne czy syntaktyczne konstrukty

10 10 W jaki sposób będą realizowane cele projektu? Dogłębne zrozumienia zjawiska temporalności  językowa kategoryzacja relacji temporalnych  Zintegrowane, multidyscyplinarne podejście uwzględniające relacje między głównymi komponentami systemu językowego

11 11 Struktura projektu Trzy płaszczyzny:  domena:  zdaniowa  międzyzdaniowa  relacja:  składnia-semantyka  składnia-fonologia  składnia-morfologia  dodatkowa dyscyplina:  typologia językowa  diachronia  psycholingwistyka

12 12 Struktura projektu Trzy podprojekty:  SP-1  „Interakcja kategorii czasu, aspektu i modalności w wyrażaniu temporalności“  dr Dorota Klimek-Jankowska  SP-2  „Zmiany w kategorii gramatycznej czasu na przestrzeni dziejów“  dr Krzysztof Migdalski  SP-3  „Relacje temporalne między zdaniami: studium imiesłowu przysłówkowego“  dr Patrycja Jabłońska

13 13 Struktura projektu Projekt badawczy Kierownik całego projektu TemporalnośćJoanna Błaszczak Pod- projekty BadaczDomenaRelacjaDyscyplina SP-1Dorota Klimek- Jankowska zdaniowaskładnia- semantyka typologia SP-2Krzysztof Migdalski zdaniowaskładnia- fonologia diachronia SP-3Patrycja Jabłońska między- zdaniowa składnia- morfologia psycho- lingwistyka

14 14 SP-1 (Dorota) „Interakcja kategorii czasu, aspektu i modalności w wyrażaniu temporalności“ Punkt wyjścia:  Hipoteza  : "All languages have the same expressive power" (Zimmerman 2006, von Fintel and Matthewson 2005).   Hipoteza  : "Temporal displacement is expressed through three linguistic categories Tense, Aspect and Modality, which affect one another in non-trivial ways " (Hacquard 2006).

15 15 SP-1 (Dorota) Pytanie: Zakładając  i  :  Jak takie same relacje temporalne są wyrażane kompozycjonalnie przez kategorie czasu, aspektu i modalności w różnych językach słowiańskich?  Analiza interakcji tych trzech kategorii (czasu, aspektu i modalności) w różnych językach świata da nam lepsze zrozumienie temporalności (zob. Kaufamann 2005)  analiza interakcji czasu, aspektu i modalności  dogłębne zrozumienie temporalności

16 16 SP-1 (Dorota) Hipoteza robocza:  Pomimo istniejącej (powierzchownej) wariacji w wyrażaniu kategorii czasu, aspektu i modalności w językach świata, te trzy kategorie współgrają kompozycyjnie (składniowo i semantycznie) w wyrażaniu tych samych ralacji (znaczeń) temporalnych (dostępnych we wszystkich naturalnych językach w bardziej abstrakcyjnym sensie). Główne tematy badawcze:  Temat  : Interakcja modalności i aspektu w wyrażaniu tzw. actuality entailment  Temat  : Interakcja modalności i aspektu w wyrażaniu tzw. future reference

17 17 SP-1 (Dorota) / Temat  Przykład:  Różnice między językiem francuskim (czy innymi językami romańskimi; zob. Bhatt 1999, Hacquard 2006) a językiem polskim (czy innymi językami słowiańskimi)  język francuski: czasownik modalny [+aspekt] + bezokolicznik [–aspekt]  davait [+impf]prendre  a dû [+perf]prendre  język polski czasownik modalny [–aspekt] + bezokolicznik [+aspekt]  musiała brać [+impf]  musiała wziąć [+perf]

18 18 SP-1 (Dorota) / Temat  Actuality entailment Język francuski:  deontyczny czasownik modalny [+impf] + bezokolicznik [–aspekt]  actuality entailment   deontyczny czasownik modalny [+perf] + bezokolicznik [–aspekt]  actuality entailment  epistemiczny czasownik modalny [+impf] + bezokolicznik [–aspekt]  actuality entailment   epistemiczny czasownik modalny [+perf] + bezokolicznik [–aspekt]  actuality entailment 

19 19 SP-1 (Dorota) / Temat  Actuality entailment Język polski? Żeby dojechać do zoo na czas, Maria musiała jechać pociągiem. Żeby dojechać do zoo na czas, Maria musiała pojechać pociągiem.  deontyczny czasownik modalny[–aspekt] + bezokolicznik [+impf]  actuality entailment  deontyczny czasownik modalny[–aspekt] + bezokolicznik [+perf]  actuality entailment

20 20 SP-1 (Dorota) / Temat  Actuality entailment Język polski? Maria nie przyszła wczoraj do pracy. Musiała na coś zachorować. Maria nie zadzwoniła do mnie wczoraj. Musiała być zajęta.  epistemiczny czasownik modalny [–aspekt] + bezokolicznik [+perf]  actuality entailment   epistemiczny czasownik modalny [–aspekt] + bezokolicznik [+impf]  actuality entailment 

21 21 SP-1 (Dorota) / Temat  Actuality entailment Różnica: deontyczna vs. epistemiczna modalność (root vs. non-root modality)? ALE: Jan musiał wstać o 5 rano.  root modal, actuality entailment Jan powinien był wstać o 5 rano.  root modal, actuality entailment   Jan musiał wstać o 5 rano.  subject-oriented, actuality entailment Jan powinien był wstać o 5 rano.  speaker-oriented, actuality entailment 

22 22 SP-1 (Dorota) / Temat  Future reference Język polski:  czasownik modalny [present tense] + bezokolicznik [+perf]  future interpretation Jan musi posprzątać w ogrodzie.  future-oriented, no habitual reading, no epistemic reading  czasownik modalny [present tense] + bezokolicznik [+impf]  present interpretation Jan musi sprzątać w ogrodzie.  now, or habitual reading, or epistemic reading

23 23 SP-1 (Dorota) / Temat  Future reference Pytanie:  Dlaczego future reference ma specjalny status?   Nie wymaga specyficznych form czasu przyszłego (  czas teraźniejszy + aspekt dokonany).  Posiada modalny charakter w różnych niespokrewnionych językach (  np. j. angielski czy St’át ’ imcets).  ’Future forms’ generowane są w tej samej pozycji jak operatory modalne (  np. Kwa).  Czy tzw. czas przyszły jest faktycznie czasem czy raczej czymś modalnym (zob. Zimmermann 2006)?

24 24 SP-1 (Dorota) Cel badań:  (semantyczna) interakcja pomiędzy kategoriami czasu, apektu i modalności z typologicznego punktu widzenia  poszukiwanie makro- i mikro-parametrów wariacji językowej, ze szczególnym uwzględnieniem języków słowiańskich  uwzględnienie również tzw. pidżinów i kreoli  szczególnie inspirujące Metody badań:  tworzenie bazy typologicznej dla języków słowiańskich  wykorzystanie istniejących korpusów języków słowiańskich http://www.slavistik.uni- tuebingen.de/forschung/lin ks/korpora.html http://www.slavistik.uni- tuebingen.de/forschung/lin ks/korpora.html  również metody eksperymentalne  wykorzystanie tzw. „scenario-based online questionnaires”

25 25 SP-2 (Krzysztof) „Zmiany w kategorii gramatycznej czasu na przestrzeni dziejów“ Punkt wyjścia:  Hipoteza  : Ewolucja języka: "Aspect (aspectual marking) emerges before Tense (tense marking)."   Hipoteza  : "Time reference in Proto- Indoeuropean (PIE) was initially computed from aspectual distinctions" (zob. Lehmann 1974, 1993; Watkins 1962).

26 26 SP-2 (Krzysztof) „Zmiany w kategorii gramatycznej czasu na przestrzeni dziejów“ Pytanie: Zakładając  i  :  Jak wyglądał dokładnie rozwój form czasowych w różnych językach słowiańskich?  Czy formalne (morfo-fonologiczne) zmiany szły w parze ze zmianami semantycznymi?  Dokładna diachroniczna analiza da nam lepsze zrozumienie temporalności.  analiza rozwoju czasu, aspektu i modalności  dogłębne zrozumienie temporalności

27 27 SP-2 (Krzysztof) Dlaczego języki słowiańskie?  Bardzo skomplikowany, a przez to bardzo ciekawy system:  Aspektualne czasy (aorist, imperfectum) + aspektualne pary  podwójne wyrażanie aspektu w j. staro- cerkiewno-słowiańskim   Uproszczenie systemu:  J. wschodnio- i zachodniosłowiańskie zatraciły dawne czasy (aorist, imperfectum, plusperfekt), relacje czasowe uzależnione od aspektu.  (Niektóre) j. południowosłowiańskie zachowały dawne czasy, ale wzbogaciły je o dodatkowe (modalne) znaczenia.

28 28 Tense and aspect distinctions in Old Church Slavonic (Van Schooneveld 1951:97) TENSE/ASPECTimperfectiveperfective 3SG presentnesetъponesetъ 3SG aoristneseponese 3SG imperfectnesěašъeponesěaše 3SG perfectneslъ jestъponeslъ jestъ

29 29 SP-2 (Krzysztof) Hipoteza robocza:  Jeśli dany język posiada kategorię aspektu, nie musi mieć kategorii czasu, aby móc wyrażać relacje czasowe (ale nie odwrotnie!).  Istnienie kategorii czasu w danym języku implikuje istnieje kategorii aspektu. Główne tematy badawcze:  Temat  : Temporalność bez czasu  Temat  : Fonologiczne zubożenie + / – semantyczne zubożenie (proces gramatykalizacji)

30 30 SP-2 (Krzysztof) / Temat  Temporalność bez czasu Przykład:  język polski  czas teraźniejszy: morfologiczna realizacja czasu  czas przyszły: brak morfologicznej realizacji czasu zje / będzie jadł / będzie jeść  czas przeszły: brak morfologicznej realizacji czasu zjadł / jadł  j. staro-cerkiewno-słowiański  dokanane formy różnych czasowników leksykalnych: BE, HAVE, BEGIN, WANT  j. południowosłowiańskie  WANT jako „future auxiliary“

31 31 SP-2 (Krzysztof) / Temat  Temporalność bez czasu Pytania:  Czy istnieją jakieś różnice między językami typu polski (  FUTURE  aspekt) a językami typu bułgarski (  FUTURE  modal) co do możliwości wyrażania różych znaczeń?  Czy możliwy jest „czas przyszły“ bez modalności? (  SP-1)  Czy przyszłość w j. polskim jest tak samo modalna jak w j. bułgarskim?  Czy raczej mamy tu do czynienia ze skalarnością? more Tense-like vs. more Modal-like

32 32 SP-2 (Krzysztof) / Temat  Fonologiczne  semantyczne zubożenie (gramatykalizacja) Przykład:  j. południowosłowiańskie  WANT (FUT): full lexical verb  deficient clitic element   Gramatykalizacja: less phonology  less semantics   ALE: more semantics? Ivane pročel knigata.(j. bułgarski) Ivan isread.prt book-the ‘ Ivan has read the book. ’ /increasingly: ‘ They say Ivan has read the book. ’  renarrated mood

33 33 SP-2 (Krzysztof) / Temat  Fonologiczne  semantyczne zubożenie (gramatykalizacja) Przykład:  j. słowiańskie  auxiliary clitics  affixes  null  sam čitao (j. serbsko-chorwacki)  czytał- em (j. polski)  (ja) čital (j. rosyjski)   Gramatykalizacja: less phonology  less semantics   ALE: no effect on semantics?  Pytanie: Co spodowało takie zmiany?

34 34 SP-2 (Krzysztof) Cel badań:  prześledzenie rozwoju kategorii czasowych w językach słowiańskich  przeanalizowanie różnorakich składniowych i fonologicznych zmian na przełomie wieków  próba zrozumienia dzisiejszej postaci danych form czasownikowych Metody badań:  m.in. wykorzystanie korpusów diachronicznych  połączenie sychronicznej i diachronicznej perspektywy  uwzględnienie aspektów z pogranicza składni i fonologii

35 35 Korpusy język staropolski: Korpus staropolski (http://www.ijp-pan.krakow.pl) BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ W INTERNECIE (http://univ.gda.pl/~literat/) digital libraries http://kpbc.umk.pl/dlibra and http://www.pbi.edu.pl/index.htmlhttp://www.ijp-pan.krakow.plhttp://univ.gda.pl/~literat/http://kpbc.umk.pl/dlibra http://www.pbi.edu.pl/index.html język staroczeski: Vokabulář webový ústav pro jazyk český AV ČR http://vokabular.ujc.cas.cz/ DČNK (http://ucnk.ff.cuni.cz) http://vokabular.ujc.cas.cz/http://ucnk.ff.cuni.cz

36 36 Korpusy język starorosyjski: Regensburger Russisches Diachrones Korpus (RRuDi) (Regensburg Russian Diachronic Corpus) http://www-slavistik.uni-r.de/diakorphttp://www-slavistik.uni-r.de/diakorp) Petersburg Hagiographic Texts (http://project.phil.pu.ru/scat/page.php?page) Project Manuscript (http://io.udsu.ru:1300/)http://project.phil.pu.ru/scat/page.php?pagehttp://io.udsu.ru:1300/

37 37 Korpusy Old Russian Written Sources (http://www.lrc-lib.ru/) Bilioteka literatury drevnej rusi (http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070) język starosłowiańskihttp://www.lrc-lib.ru/http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070 (Pancheva et al. 2007a, 2007b) (University of Southern California) język staroukraiński: http://izbornik.narod.ru/ http://izbornik.narod.ru/ język starobiałoruski http://starbel.narod.ru/

38 38 SP-3 (Patrycja) „Relacje temporalne między zdaniami: studium imiesłowu przysłówkowego“ Punkt wyjścia:  Relacje czasowe między zdaniem głównym a zdaniem podrzędnym na przykładzie imiesłowów przysłówkowych  tzw. converbs  simultaneity (EVENT-1 TIME = EVENT-2 TIME)  “teraźniejszość”  anteriority (EVENT-1 TIME > EVENT-2 TIME)  “przeszłość”  posteriority (EVENT-1 TIME < EVENT-2 TIME)  “przyszłość”  analiza relacji czasowych między zdaniem głównym a zdaniem podrzędnym  dogłębne zrozumienie temporalności

39 39 SP-3 (Patrycja) Obserwacja:  Posterior converbs występują stosunkowo rzadko.  Pytanie:  Czy ma to coś wspólnego z marked status of future tense (SP-1, SP-2)?  Converbs wyrażają relacje czasowe, ale czy zawierają czas?  Jaki jest ich status, jeśli chodzi o części mowy?  Czy reprezentują one formy czasownikowe?

40 40 SP-3 (Patrycja) Hipoteza robocza:  Relacje czasowe między zdaniem głównym a zdaniem podrzędnym (converb clause) mogą być wynikiem interakcji różnych kategorii, niekoniecznie czasu.  Restrykcje aspektualne: robiąc *zrobiąc [impf] *[perf] *robiwszy zrobiwszy *[impf] [perf] Główne tematy badawcze:  Temat  : Morfo-składniowy make- up imiesłowów i jego rola w wyrażaniu relacji czasowych  Temat  : Kategoria (część mowy) imiesłowów w różnych językach świata

41 41 SP-3 (Patrycja) / Temat  Morfo-składniowy make-up imiesłowów Hipoteza:  Imiesłowy  non-finite verb forms  Non-finite verb forms  tenseless   Imiesłowy  brak morfologicznej manifestacji kategorii czasu 

42 42 SP-3 (Patrycja) / Temat  Morfo-składniowy make-up imiesłowów Pytanie:  Jak to jest możliwe, że imiesłowy wyrażają relacje czasowe nie posiadając czasu?  Jakie inne kategorie i jak dokładnie współgrają w tym celu?  Jaki jest semantyczny wkład poszczególnych morfemów obecnych w imiesłowie?  Np. jaka jest rola morfemu –l w imiesłowie przysłówkowym uprzednim?  poszedłszy  Ile syntaktycznej struktury ukrywa się w imiesłowach?  More clause-like vs. more word-/phrase-like  Koncept skalarności (zob. SP-2)  the scale of desententialization (zob. Lehmann 1988 )

43 43 SP-3 (Patrycja) / Temat  Kategoria imiesłowów Pytanie:  Czy istnieje specjalna kategoria „converbs“?  Problematyczne  zbyt duża wariacja  Do jakiej innej kategorii należą converbs?  VERB-like?  ALE?  NOUN-like?  j. turecki, Ge’ez, Evenki  ADJECTIVE-like?  Shipibo-Konibo (Panoan)  A może?  More verb-like vs. more noun-like  Koncept skalarności (zob. SP-2)

44 44 SP-3 (Patrycja) Cel badań:  analiza relacji czasowych między zdaniem głównym a podrzędnym  zbadanie formy imiesłowu przysłówkowego (tzw. converb) i jego morfologicznej realizacji w różnych językach  określenie kategorii tych form: czy są one bardziej “czasownikowe” czy też bardziej “rzeczownikowe” Metody badań:  metody psycholingwistyczne  badania eksperymentalne przy wykorzystaniu metody ERP (Event Related Potentials)  analiza endogennych (sytuacyjnych) potencjałów wywołanych, pozwolająca na skojarzenie reakcji na dany bodzieć z odpowiedzią bioelektryczną w mózgu

45 45 SP-3 (Patrycja) Wyniki dotychczasowych badań psycholingwistycznych:  Gramatyczna kategoria „rzeczownik“ versus „czasownik“ jest istotna dla przetwarzania języka i znajduje odzwierciedlenie w odpowiednio zróżnicowanych potencjałach wywołanych.  Innymi słowy, rzeczowniki wywołują inne potencjały niż czasowniki.  Jednakże w dotychczasowych badaniach porównywane były odmienne formy czasownika i rzeczowniki.

46 46 SP-3 (Patrycja) Planowane badania psycholingwistyczne:  Przedmiotem badań tego projektu są formy nieodmienne (imiesłowy).  Ten fakt jest więc dodatkowym wyzwaniem naukowym:  premeria w badaniach eksperymentalnych tego typu  niezmiernie ciekawe połączenie różnych metod/dyscyplin (tutaj lingwistyki teoretycznej i psycholingwistyki) w celu znalezienia odpowiedzi na trudne, kontrowersyjne pytanie (zwłaszcza biorąc pod uwagę zróżnicowane fakty typologiczne).

47 47 SP-3 (Patrycja) Planowane eksperymenty:  Porównanie zdań z imiesłowami i odpowiednich zdań z odmiennymi formami czasownika jak również zdań z imiesłowami i odpowiednich zdań zawierających formy rzeczownikowe (tzw. nomina deverbalia).  Wstępne omówienie planowanego eksperymentu (materiału eksperymentalnego, warunków eksperymentalnych itd.) z naszym eskpertem z Niemiec, dr Heinerem Drenhaus.  Dodatkowa pomoc w programowaniu i przy analizie danych ze strony naszych partnerów z Uniwerytetu Humboldta.

48 48 Interakcja między podprojektami: wspólne tematy Future as a marked category  SP-1, SP-2, SP-3 Temporality in the absence of tense morphology  SP-1, SP-2, SP-3 Scalarity  SP-2, SP-3

49 49 Ekspertyza zewnętrzna Część typologiczna projektu:  prof. dr Manfred Krifka, Uniwersytet Humboldta w Berlinie / ZAS (Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft / Centrum Językoznawsta Ogólnego)  dr Tonjes Veenstra, ZAS, Berlin Część diachroniczna projektu:  prof. dr Roumyana Pancheva, University of Southern California (Uniwersytet Południowej Kalifornii)

50 50 Ekspertyza zewnętrzna Część eksperymentalna projektu:  dr Heiner Drenhaus, dotychczas Uniwersytet Poczdamski, od lipca 2010 r. Uniwersytet w Saarbrücken  prof. dr Rainer Dietrich, Zakład Psycholingwistyki w Instytucie Języka Niemieckiego i Lingwistyki na Uniwerstycie Humboldta w Berlinie  dypl. inż. Rainer Kniesche, Instytut Psychologii na Uniwersytecie Humboldta w Adlershof/Berlin  prof. dr Shravan Vasishth, Zakładem Psycholingwistyki i Neurolingwistyki w Instytucie Lingwistyki na Uniwersytecie Poczdamskim  dr Tima Raettig, obecnie Instytut Maxa Plancka w Lipsku, od przyszłego roku Uniwersytet Ruhr w Bochum

51 51 Eksperyza zewnętrzna Część korpusowa projektu:  dr hab. Adam Przepiórkowski, IPI PAN, Warszawa  dr Roland Meyer, Uniwersytet w Ratyzbonie (Regensburg)  prof. dr Manfred Stede, Uniwesytet Poczdamski

52 52 Współpraca z innymi jednostkami naukowymi w Polsce Instytut Podstaw Informatyki, PAN, Warszawa:  dr hab. Adam Przepiórkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań:  prof. dr Jacek Witkoś  dr Katarzyna Bromberek-Dyzman Uniwersytet Jagielloński, Kraków:  dr hab. Ewa Willim

53 53 Współpraca z zagranicą Uniwersytet Poczdamski:  prof. dr Malte Zimmermann  prof. dr Manfred Stede  prof. dr Shravan Vasishth Uniwersytet Humboldta w Berlinie:  prof. dr Luka Szucsich  prof. dr Rainer Dietrich  dypl. inż. Rainer Kniesche

54 54 Współpraca z zagranicą ZAS (Centrum Językoznawsta Ogólnego) w Berlinie:  prof. dr Manfred Krifka  dr Tonjes Veenstra  dr hab. Natalia Gagarina Uniwersytet w Ratyzbonie (Regensburg):  dr Roland Meyer Uniwersytet w Lipsku:  dr Denisa Lenertová

55 55 Współpraca z zagranicą Uniwersytet w Saarbrücken:  dr Heiner Drenhaus Uniwersytet w Utrechcie:  prof. dr Henriette de Swart Uniwersytet w Connecticut:  prof. dr Željko Bošković Uniwersytet Południowej Kalifornii w Los Angeles:  prof. dr Roumyana Pancheva Uniwersytet w Chicago:  prof. dr Anastasia Giannakidou

56 56 Pierwsze kroki: Co już się wydarzyło? Udział w konferencjach

57 57 Pierwsze kroki: Co już się wydarzyło? Przygotowanie pierwszych publikacji

58 58 Pierwsze kroki: Co już się wydarzyło? Spotkania z ekspertami

59 59 Poprzedzające prezentacje Workshop on (Non)finiteness, Uniwersytet w Tallinnie, November 25, 2009  “Deriving the scale of finiteness from parasitic syncretism”  Patrycja  Submitted to Special Issue on Finiteness of The Linguistic Review

60 60 Poprzedzające prezentacje Formal Approaches to Slavic Linguistics (FASL) 19, University of Maryland, April 23- 25, 2010  “Descriptive and Epistemic Habituality in Polish: Syntax and Semantics”  Dorota  Submitted to Special Issue of Language, Logic and Information

61 61 Poprzedzające prezentacje 12 th Diachronic Generative Syntax Conference, Cambridge, July 14-16, 2010  “On the Loss of Tense and Verb-Adjacent Clitics in Slavic”  Krzysztof  Publikacja w recenzowanym tomie pokonferencyjnym

62 62 Dotychczasowe prezentacje: Cały projekt 43 rd Annual Meeting of Societas Universitas Europaea, Vilnius, September, 2-5, 2010  “The Riddle of Future Tense in Polish: How much ‘future’ is there in ‘Future Tense’?”  Dorota, Patrycja, Krzysztof, Joanna  Publikacja w tematycznym tomie (Oxford University Press) SinFonlJA 3, Novi Sad, October 1-3, 2010  “On the Tense-less Future in Polish”  Dorota, Patrycja, Krzysztof, Joanna  Publikacja w recenzowanym tomie pokonferencyjnym

63 63 Planowana prezentacja: SP-1 Zgłoszony abstakt na CHRONOS-10 (10th International Conference on Tense, Aspect, Modality, and Evidentiality), Birmingham, UK, April 18-20, 2011  “Two Futures in Polish”  Dorota, Joanna  Planowana publikacja w Journal of Slavic Linguistics

64 64 Dotychczasowe prezentacje: SP-2 GIST 2: On Clause-Typing and Main Clause Phenomena, Ghent, Belgium, September 29 – October 1, 2010  “Against a Uniform Treatment of Second Position Effects as Force Markers”  Krzysztof 5 th Annual Slavic Linguistics Society Conference, University of Chicago, October 29-31, 2010  “Clitic Positions and the Richness of Tense”  Krzysztof Verb Movement: Its Nature, Triggers, and Effects, workshop at the University of Amsterdam, December 11-12, 2010  “Remnant movement becomes head movement: evidence from Polish”  Krzysztof

65 65 Dalsze kroki Praca na stroną internetową naszej pracowni i naszego projektu  dwie wersje: polska i angielska Pierwsze zapoznanie z oprogramowaniem Presentation / Matlab  kursy na HU (Berlin) Praktyki / hospitacje w laboratorium na HU (Berlin)  grudzień-luty Przygotowanie eksperymentu, przeprowadzenie eksperymentu pilotażowego na HU (Berlin)  wiosna-lato 2011

66 66 Dalsze kroki Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dla studentów z zakresu lingwistyki eksperymentalnej (  „przygotowanie nowej generacji naukowców“)  Semestr zimowy 2010-2011  Dorota („Semantyka eksperymentalna“)  Semester letni 2011  Patrycja („Metoda ERP“)

67 67 Dalsze kroki Wykłady gościnne (2011):  Z zakresu metod eksperymentalnych, psycho- i neurolingwistyki  dr Heiner Drenhaus (Uniwersytet w Saarbrücken)  dr Tima Raettig (Instytut Maxa Plancka w Lipsku/Uniwersytet Ruhr w Bochum)

68 68 Dalsze kroki Wykłady gościnne (2011):  Z zakresu wyrażania relacji czasowych (kategorie czasu, aspektu, modalności)  dr Tonjes Veenstra (ZAS, Berlin)  kreole  prof. dr Malte Zimmermann (Uniwersytet Poczdamski)  Hausa i inne języki afrykańskie

69 69 Plany na najbliższą przyszłość Zorganizowanie międzynarodowej konferencji z cyklu GLiP (Generative Linguistics in Poland)  jesień 2011 (  dobre przygotowanie po GLOW )  Specjalna tematyczna sesja na temat temporalności  Specjalne warsztaty dla studentów (PhD)

70 70 Plany na najbliższą przyszłość Zorganizowanie laboratorium psycholigwistycznego:  Wzrost atrakcyjności naszego ośrodka jako partnera dla współpracy naukowej z innymi podobnymi ośrodkami w Niemczech i innych krajach  Wzrost prestiżu Uniwersytetu Wrocławskiego jako ośrodka badań naukowych jak również atrakyjności naszej uczelni jako miejsca studiów dla polskich i zagranicznych studentów.  Pierwsze zapytania o postdoc-pozycje (Anna Czypionka z ZASu, Berlin)  specjalizacja: psycholingwistyka (w tym też ERPs)

71 71 Plany na najbliższą przyszłość Przygotowanie specjalnego programu lingwistycznego w ramach międzynarodowych studiów doktoranckich z udziałem naszej wrocławskiej uczelni i Uniwersytetu w Chicago  Plan ten rokuje duże szanse powodzenia:  podobne zainteresowania naszego partnera (prof. Anastasji Giannakidou)  duże zainteresowanie studiowaniem i prowadzeniem badań w Polsce wśród studentów ze środowiska tamtejszej Polonii  Program ATLANTIS (dwie uczelnie z EU + jedna uczelnia z USA)


Pobierz ppt "1 Projekt badawczy „Próba zrozumienia kategorii językowych: temporalność w ujęciu interdyscyplinarnym”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google