Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SubkulturaRastafarian Subkultura Rastafarian „Szanuj ich, gdy oni ciebie szanuj ą, Lekcewa ż gdy oni tak post ę puj ą z tob ą, Lekcewa ż gdy oni tak post.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SubkulturaRastafarian Subkultura Rastafarian „Szanuj ich, gdy oni ciebie szanuj ą, Lekcewa ż gdy oni tak post ę puj ą z tob ą, Lekcewa ż gdy oni tak post."— Zapis prezentacji:

1 SubkulturaRastafarian Subkultura Rastafarian „Szanuj ich, gdy oni ciebie szanuj ą, Lekcewa ż gdy oni tak post ę puj ą z tob ą, Lekcewa ż gdy oni tak post ę puj ą z tob ą, Oni wyro ś li z tego samego drzewa niezrozumia ł o ś ci co my, Oni wyro ś li z tego samego drzewa niezrozumia ł o ś ci co my, Ich historia jest tak samo szorstka jak nasza”. Ich historia jest tak samo szorstka jak nasza”.

2 Rastafarianie – historia powstania Rastafarianizm wyrósł z ruchu Powrót do Afryki (Back to Africa), który zapoczatkował Marcus Garvey z Jamajki. W pocz ą tkach wieku zało ż ył on organizacj ę, której celem było umo ż liwienie mieszka ń com Jamajki powrót do Afryki, ich prawdziwej ojczyzny. Głosił równie ż, ż e w Afryce koronowany b ę dzie czarny król, który wezwie Afryka ń czyków do powrotu do domu.

3 Ras Tafari (książę Tafari) (1892 – 1975)

4 RASTAFARIANIZM – WIARA I KULTURA Religia Rastafarian jest niepowtarzalna, Jej afryka ń skie korzenie ucz ą miło ś ci i jedno ś ci. Ich religia obraca si ę wokół sprawiedliwo ś ci i wolno ś ci Czarnej rasy. Narodziła si ę ona z cierpienia, którego ź ródłem był ucisk. Religia ta mówi o wolno ś ci od psychicznego i fizycznego niewolnictwa we wszystkich dziedzinach.

5 GENERALNIE RELIGIA RASTA OPIERA SI Ę NA SZ Ś CI Ś WI Ę TYCH PRAWDACH: Czarni s ą potomkami staro ż ytnych Izraelitów i zostali zrzuceni na Jamajk ę przez Białego człowiekaCzarni s ą potomkami staro ż ytnych Izraelitów i zostali zrzuceni na Jamajk ę przez Białego człowieka Haile Selassie jest ż ywym BogiemHaile Selassie jest ż ywym Bogiem Bóg pomo ż e Afryka ń czykom powróci ć do EtiopiiBóg pomo ż e Afryka ń czykom powróci ć do Etiopii W przyszło ś ci Czarni b ę d ą dominowa ć na ś wiecieW przyszło ś ci Czarni b ę d ą dominowa ć na ś wiecie Biały człowiek nie jest lepszy od CzarnegoBiały człowiek nie jest lepszy od Czarnego Etiopia jest niebem, Babilon piekłem.Etiopia jest niebem, Babilon piekłem.

6 G ł ówne za ł o ż enia : Czarni s ą reinkarnacj ą staro ż ytnych Izraelitów,Czarni s ą reinkarnacj ą staro ż ytnych Izraelitów, Rasta wierz ą w Jezusa, podobnie jak wiele innych religii, ale wierz ą w Chrystusa Czarnego, który bardziej pasuje do ich kultury,Rasta wierz ą w Jezusa, podobnie jak wiele innych religii, ale wierz ą w Chrystusa Czarnego, który bardziej pasuje do ich kultury, Według nich ludzie, którzy tłumaczyli Bibli ę, wiele tre ś ci zafałszowali, przez co Czarni nie mog ą si ę doszuka ć opisów ich relacji z Bogiem w tej ksi ę dze.Według nich ludzie, którzy tłumaczyli Bibli ę, wiele tre ś ci zafałszowali, przez co Czarni nie mog ą si ę doszuka ć opisów ich relacji z Bogiem w tej ksi ę dze.

7 Dredy

8 Ceremoniał Dyskusja lub kr ą g – spotkanie grupy rastafarian, którzy siadaj ą w kr ę gu i podaj ą c sobie z r ą k do r ą k marihuan ę ("gandzi ę ") w fajce dyskutuj ą c o sprawach religijnych, etycznych i społecznych.Dyskusja lub kr ą g – spotkanie grupy rastafarian, którzy siadaj ą w kr ę gu i podaj ą c sobie z r ą k do r ą k marihuan ę ("gandzi ę ") w fajce dyskutuj ą c o sprawach religijnych, etycznych i społecznych. Binghi („Balanga”) – radosny ceremoniał ś wi ą teczny symbolizuj ą cy zwyci ę stwo nad „siłami Babilonu”. Binghi polega na wspólnym biesiadowaniu, ta ń cu, ś piewaniu i paleniu marihuanyBinghi („Balanga”) – radosny ceremoniał ś wi ą teczny symbolizuj ą cy zwyci ę stwo nad „siłami Babilonu”. Binghi polega na wspólnym biesiadowaniu, ta ń cu, ś piewaniu i paleniu marihuany

9 Dreadlocki..?? Symbolizuj ą po ś wi ę cenie si ę i oddanie Bogu. S ą motywem religijnym. Chocia ż dreadlocki uwa ż ane s ą za symbol buntu, Rasta czuj ą i ż daj ą im one moc i gł ę bsze poczucie własnej to ż samo ś ci.Symbolizuj ą po ś wi ę cenie si ę i oddanie Bogu. S ą motywem religijnym. Chocia ż dreadlocki uwa ż ane s ą za symbol buntu, Rasta czuj ą i ż daj ą im one moc i gł ę bsze poczucie własnej to ż samo ś ci.

10 Symbole Rasta: Lew - jest z ich kultur ą nierozerwalny. Rasta cz ę sto przedstawiaj ą lwa z flag ą Etiopii. Ma to zwi ą zek z kontaktem z natur ą poprzez wybór lwa na reprezentanta grupy. Powtarzanie si ę tego motywu pokazuje jak wa ż ny jest on dla religii, wbrew temu co s ą dz ą inni.Lew - jest z ich kultur ą nierozerwalny. Rasta cz ę sto przedstawiaj ą lwa z flag ą Etiopii. Ma to zwi ą zek z kontaktem z natur ą poprzez wybór lwa na reprezentanta grupy. Powtarzanie si ę tego motywu pokazuje jak wa ż ny jest on dla religii, wbrew temu co s ą dz ą inni.

11 J ę zyk- jest niezwykle specyficzny i nadaje charakter ich kulturze. Obfituje on w słowa o silnym znaczeniu, nadaj ą ce sił ę wyra ż anym uczuciom. I tak na przykład „Babilon” oznacza instytucje takie jak s ą d czy policja. Podobnie cz ę sto u ż ywane jest wyra ż enie „I and I” (ja i ja). Oznacza ono ide ę człowieka b ę d ą cego cz ęś ci ą cało ś ci oraz człowieka jednocze ś nie stanowi ą cego jednostk ę.J ę zyk- jest niezwykle specyficzny i nadaje charakter ich kulturze. Obfituje on w słowa o silnym znaczeniu, nadaj ą ce sił ę wyra ż anym uczuciom. I tak na przykład „Babilon” oznacza instytucje takie jak s ą d czy policja. Podobnie cz ę sto u ż ywane jest wyra ż enie „I and I” (ja i ja). Oznacza ono ide ę człowieka b ę d ą cego cz ęś ci ą cało ś ci oraz człowieka jednocze ś nie stanowi ą cego jednostk ę.

12 Ubiór - odzwierciedla styl ż ycia, jaki prowadza i prace, której si ę podejmuj ą. Najpopularniejszymi kolorami s ą czerwony, ż ółty i zielony.Ubiór - odzwierciedla styl ż ycia, jaki prowadza i prace, której si ę podejmuj ą. Najpopularniejszymi kolorami s ą czerwony, ż ółty i zielony. Muzyka - Pozostała ona z poł ą czenia muzyki jamajskiej z ameryka ń skim, murzy ń skim soulem i elementami bluesa. Piosenki reggae mówi ą o walce, miło ś ci i nawi ą zuj ą do pocz ą tków biblijnych.Muzyka - Pozostała ona z poł ą czenia muzyki jamajskiej z ameryka ń skim, murzy ń skim soulem i elementami bluesa. Piosenki reggae mówi ą o walce, miło ś ci i nawi ą zuj ą do pocz ą tków biblijnych.


Pobierz ppt "SubkulturaRastafarian Subkultura Rastafarian „Szanuj ich, gdy oni ciebie szanuj ą, Lekcewa ż gdy oni tak post ę puj ą z tob ą, Lekcewa ż gdy oni tak post."

Podobne prezentacje


Reklamy Google