Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wykład 3. Źródła i zbiory informacji Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Procesy informacyjne w zarządzaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wykład 3. Źródła i zbiory informacji Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Procesy informacyjne w zarządzaniu."— Zapis prezentacji:

1 1 Wykład 3. Źródła i zbiory informacji Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Procesy informacyjne w zarządzaniu

2 2 Przegląd Wykładu  Źródła informacji i ich charakterystyka  Najważniejsze określenia  Wiedza  Klasyfikacja źródeł informacji  Procesy w zarządzaniu informacja  Przykłady źródeł informacji  Metody i sposoby zbierania informacji  Charakterystyka  Metody pozyskiwania informacji  Główne metody  Zbiory informacji.  Definicja  Zastosowanie  Efekty gromadzenia informacji

3 3 Źródła informacji i ich charakterystyka - najważniejsze określenia  zarządzanie informacją - metody przetwarzania, zbierania, przechowywania i udostępniania informacji.  Sprawne zarządzanie informacją powinno korygować i eliminować błędy powstałe w wyniku jej przetwarzania i pozyskiwania.  źródło informacji – każdy obiekt zaspokajający nasze potrzeby informacyjne.  Źródłami informacji mogą być dokumenty, osoby, instytucje itp.  Dane w przedsiębiorstwie - są zbiorem, gromadzonych w systemie informacyjnym, symboli, zapisów o zdarzeniach, procesach, stanach.

4 4 Źródła informacji i ich charakterystyka - Wiedza  - Wiedza jest to pozostałość myślenia a dokładniej efekt zastosowania informacji i doświadczeń w procesie myślenia  - Wiedza jest wyczerpująca i całościowa, jawna i ukryta, wspólna i osobista, fizyczna i umysłowa, statyczna i dynamiczna, werbalna i zaszyfrowana,...  - Wiedza to uporządkowane odzwierciedlenie stanu rzeczywistości w umyśle człowieka, postawy twórczej, kreowania nowych rozwiązań oraz procesów  Można powiedzieć, że:  - Wiedza powstaje w umysłach ludzi, przejawia się zaś w ich  postępowaniu, kulturze, praktykach, normach itp..  - Wiedzy nie można kupić za pieniądze, nie można jej się pozbyć,  nie można jej odziedziczyć.  - Wiedza jest pozyskiwana w wyniku uczenia się, uczenie się zaś jest procesem

5 5 Źródła informacji i ich charakterystyka - Klasyfikacja Źródła informacji podział ze względu na sposób utrwalenia)

6 6 Źródła informacji i ich charakterystyka - Procesy w zarządzaniu informacją

7 7 Źródła informacji i ich charakterystyka - Przykłady źródeł informacji

8 8 Metody i sposoby zbierania informacji - charakterystyka  We współczesnym świecie mamy ogromne możliwości pozyskiwania informacji, dlatego też ważny jest wybór metod i źródeł, ponieważ ich nadmiar może prowadzić do chaosu i dezorientacji.  Każde przedsiębiorstwo musi dopasować do danego problemu zakres wykorzystywanych źródeł, ponieważ źródła informacji różnią się łatwością dostępu, szczegółowością itd. Należy też mieć na uwadze budżet przedsiębiorstwa i wagę problemu.  Podstawowy podział gromadzenia informacji wyróżnia źródła:  Pierwotne, są to informacje zbierane w celu rozwiązania danego problemu np. raporty finansowe, dokumenty rządowe,  Wtórne to informacje zebrane dla innych celów, przetworzone, nadające się do rozwiązania innego problemu np. książki, raporty analityków, programy radiowe, publikacje w Internecie.

9 9 Metody i sposoby zbierania informacji - metody pozyskiwania informacji  Metody pozyskiwania informacji dzielą się na metody badań podstawowych i metody szczegółowe.  Pierwsze z nich polegają na zbieraniu informacji dostępnych dla wszystkich z różnego rodzaju publikacji, raportów itd.  Są to metody prostsze i dające ogólniejsze informacje.  Natomiast metody szczegółowe wymagają większego nakładu pracy.  Jednak informacje są głębsze i dają większe korzyści dla przedsiębiorstwa, muszą być one przeprowadzane dla konkretnego problemu.  Zazwyczaj wybiera się jedną wiodącą technikę i dwie lub trzy uzupełniające.  Wszystko zależy od potrzeb przedsiębiorstwa oraz budżetu.

10 10 Metody i sposoby zbierania informacji - Główne Metody  Obserwacja to niezauważalny, zamierzony i systematyczny sposób postrzegania badanych obiektów w ich naturalnych warunkach. Wśród niej wyróżniamy:  Obserwacja skategoryzowana, w której badacz posiada przygotowany kwestionariusz lub schemat i obserwuje zjawiska pod kątem danych z arkuszu,  Obserwacja nieskategoryzowana badacz nie posiada arkusza, dzięki czemu ma większa swobodę oceny danego zjawiska,  Obserwacja bezpośrednia, w której badający nie tylko zbiera informacje, ale ma możliwość sprawdzenia ich wiarygodności używając innych metod,  Obserwacja uczestnicząca, w której badacz próbuje wejść do interesującego go otoczenia i zbierać informacje od wewnątrz

11 11 Metody i sposoby zbierania informacji - Główne Metody  Obserwacja jawna to obserwacja w której obiekty badania mają świadomość, że są przedmiotem badania, co może prowadzić do fałszowania informacji,  Wywiad to rozmowa pomiędzy badającym, a obiektem zainteresowania, której celem jest uzyskanie niezbędnych informacji. Wyróżniamy następujące rodzaje wywiadów:  Wywiad skategoryzowany, w którym badacz posiada kwestionariusz z przygotowanymi pytaniami i powinien się ściśle trzymać projektu.  Wywiad bezpośredni to nawiązanie kontaktów z respondentem (np. przeprowadzenie rozmowy w sklepie)  Wywiad częściowo skategoryzowany badacz posiada kwestionariusz, ale ma swobodę w działaniu

12 12 Metody i sposoby zbierania informacji- Główne Metody  Badania ankietowe jest to zestaw pytań przygotowany dla grupy respondentów, odbywa się bez udziału badacza  Bardzo ważne jest skonstruowanie odpowiednich pytań, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie jak największej ilości I  Eksperyment bada zjawiska wywołane przez badającego w określonym przez niego środowisku i przy danych warunkach. Wyróżniamy następujące rodzaje eksperymentów:  Eksperyment laboratoryjny pozwala na ocenę wpływu danego czynnika na sytuację, zostaje on wyizolowany i tworzone jest sztuczne środowisko.  Eksperyment naturalny obiekty badań są pozostawiane w ich naturalnym środowisku. Głównie stosowany jest do pomiaru preferencji nabywców w stosunku do nowych produktów

13 13 Zbiory informacji - Definicja  Gromadzenie informacji, rozumiane jest jako ciągły proces polegający na pozyskiwaniu adekwatnych informacjiinformacji  określaniu sposobów ich przechowywania (w postaci zdefiniowanych zapisów w bazach danych),  utrzymywaniu informacji (zapewnienie integralności danych, bezpieczeństwa fizycznego dostępu do danych, itp.),  aktualizacji informacji (zmiany w przechowywanych zbiorach informacji zapewniające aktualność reprezentowanych przez te zbiory zjawisk gospodarczych).

14 14 Zbiory informacji - Zastosowanie  Gromadzenie informacji powinno rozpoczynać się od wcześniejszego określenia potrzeb informacyjnych w przedsiębiorstwie, w przeciwnym wypadku można spodziewać się zalewu masy danych.określenia potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwiedanych  Skuteczność gromadzenia zasobów informacyjnych pozyskiwanych z różnych źródeł w znacznym stopniu wzrasta, gdy firma używa własnych sieci jako źródła informacji. Skuteczność  Przedsiębiorstwo gromadzi zarówno informacje wewnętrzne – przekazywane wewnątrz organizacji- jak i, a może przede wszystkim, informacje docierające z zewnętrznego otoczenia firmy.

15 15 Zbiory informacji - Zastosowanie  Gromadzenie informacji nie może być procesem sporadycznym, okazjonalnym i wybiórczym.  Musi się ono odbywać w sposób systematyczny i co najważniejsze uporządkowany według ściśle określonych reguł i zasad katalogowania - np. daty pozyskania informacji, daty umieszczenia jej w bazie, zakresu tematycznego, przedmiotu którego dotyczy.  Szczególnie jest to ważne przy planowaniu zarówno bieżącej działalności przedsiębiorstwa jak i przy formułowaniu jej strategii.strategii  Każdy użytkownik systemu powinien znać zasady, jakie regulują proces gromadzenia informacji, aby w razie potrzeby mógł w szybki i bezproblemowy sposób odnaleźć niezbędne wiadomości.

16 16 Zbiory informacji - Efekty gromadzenia informacji  Funkcja gromadzenia wiadomości odpowiada w bardzo dużej mierze za zdolność systemu informacyjnego do długofalowego magazynowania i składowania informacji. Wykonywanie tej funkcji jest możliwe dzięki dwu operacjom:  katalogowaniu- ściśle jest ono związane z klasyfikowaniem już zakodowanych informacji  tworzeniu baz danych, poprzez odpowiednie i systematyczne grupowanie informacji w przedsiębiorstwie i tworzenie swego rodzaju wspólnego zasobu wiedzy, możliwej do wykorzystania przez każdego pracownika - użytkownika, który jej w danym momencie potrzebuje do prawidłowego wykonywania swych zadań i podejmowania decyzji.baz danychwiedzypodejmowania decyzji

17 17 Zbiory informacji - Efekty gromadzenia informacji  Informacje mogą być przechowywane i gromadzone w:  komputerowych bazach danych  archiwach i katalogach  serwerach internetowych  bankach danych  na urządzeniach pamięci masowej  na dyskach twardych komputerów  na dyskach optycznych- CD-ROM, CR-RW, CD-R,  bibliotekach internetowych  intranecie  extranecie  repozytoria dokumentów- system zarządzania dokumentami DMS

18 18 Bibliografia 1. Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005 2. Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, pod red. A. Nowicki, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2005. 3. P. Beynon - Davies, Inżynieria systemów informacyjnych, WNT Warsawa, 2005. 4. Martyniak Z., Zarządzanie informacją i komunikacja- zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000


Pobierz ppt "1 Wykład 3. Źródła i zbiory informacji Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko Procesy informacyjne w zarządzaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google