Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Projekt „Widoki bez granic” jest realizowany przez Gmin ę Radków, Park Narodowy Gór Sto ł owych, Miasto Broumov oraz Gmin ę Miejsk ą Nowa Ruda.  Ca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Projekt „Widoki bez granic” jest realizowany przez Gmin ę Radków, Park Narodowy Gór Sto ł owych, Miasto Broumov oraz Gmin ę Miejsk ą Nowa Ruda.  Ca."— Zapis prezentacji:

1

2  Projekt „Widoki bez granic” jest realizowany przez Gmin ę Radków, Park Narodowy Gór Sto ł owych, Miasto Broumov oraz Gmin ę Miejsk ą Nowa Ruda.  Ca ł kowita warto ść projektu 1 039 170,73 euro. Udzia ł finansowy Gminy Miejskiej Nowa Ruda w projekcie to 83 307,54 euro.

3  G ł ównym dzia ł aniem cz ęś ci projektu realizowanej przez GMNR by ł a odnowa zabytkowej wie ż y widokowej z czerwonego piaskowca zlokalizowanej w Nowej Rudzie na Górze Wszystkich Ś wi ę tych.  Dzi ę ki realizacji projektu uda ł o si ę osi ą gn ąć cel g ł ówny i dzi ś mo ż emy si ę pochwali ć odrestaurowan ą wie żą widokow ą, która sta ł a si ę atrakcyjnym i ogólnodost ę pnym produktem turystycznym pogranicza.

4

5 W ramach odnowy wie ż y widokowej wykonano: - wymian ę konstrukcji dachu, - odrestaurowanie ś cian z czerwonego piaskowca wraz z fugowaniem, - odtworzenie p ł askorze ź by w kamieniu, - remont schodów wraz z tarasem, - remont balustrad, - odbudow ę wiaty schronowej, - p ł ytowanie z czerwonego piaskowca tarasu ziemnego i wiaty schronowej, - instalacje odgromow ą, - remont murków oporowych wraz ze schodami, - palenisko z wiat ą, ł awy turystyczne, sto ł y turystyczne. -

6 WIATA PRZY WIE Ż YPALENISKO Z WIAT Ą

7 WIDOKI NA SZLAKU

8 NA SZLAKU PRZY UL. PIONIERÓW NA SZLAKU – GÓRA Ś W. ANNY

9

10  W dniu 11 wrze ś nia uroczy ś cie otwarto odrestaurowan ą wie żę widokow ą na Górze Wszystkich Ś wi ę tych.  Imprez ę rozpocz ę to polow ą msz ą ś wi ę t ą oraz po ś wi ę ceniem wie ż y. W imprezie wzi ę li udzia ł partnerzy projektu oraz zaproszeni go ś cie.

11

12

13

14

15 Anna Zawi ś lak Wydzia ł Rozwoju i Promocji UM 0748720308


Pobierz ppt " Projekt „Widoki bez granic” jest realizowany przez Gmin ę Radków, Park Narodowy Gór Sto ł owych, Miasto Broumov oraz Gmin ę Miejsk ą Nowa Ruda.  Ca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google