Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ I TRYB ICH WYPEŁNIANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ I TRYB ICH WYPEŁNIANIA"— Zapis prezentacji:

1 KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ I TRYB ICH WYPEŁNIANIA
Białystok

2 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ
MODUŁ NR 4 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ Oprac.: Andrzej Matusiewicz

3 CELE MODUŁU Po zapoznaniu się z treścią modułu uczestnik powinien:
znać katalog kompetencji stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej, wykazać różnicę między uchwałą a opinią, umieć skonstruować tekst uchwały jako aktu prawnego. Czas: 5 godzin (2 godz. wykład + 3 godz. ćwiczenia)

4 TREŚCI PROGRAMOWE Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej
obligatoryjne podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy, wyników klasyfikacji, fakultatywne podjęcie uchwały w sprawie innowacji, eksperymentów, skreślenia z listy uczniów. Uchwała jako akt prawa wewnątrzszkolnego – zasady konstruowania i tryb podejmowania uchwał. Zadania dyrektora szkoły w zakresie kontroli legalności uchwał. Kompetencje opiniodawcze rady pedagogicznej i sposób ich realizacji. Procedura realizacji kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej. Księga uchwał.

5 Kompetencje rady pedagogicznej określa statut szkoły.
Art. 60 ust. 1 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty

6 STATUT SZKOŁY OKREŚLA szczegółowe kompetencje organów szkoły, którymi są: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada szkoły oraz rada rodziców - jeżeli zostały utworzone, zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi. § 3 ramowego statutu

7 KOMPETENCJE STANOWIĄCE RADY PEDAGOGICZNEJ
zatwierdza plany pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki, zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po za opiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki, ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów. Art. 41 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

8 RADA PEDAGOGICZNA 1. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna. 2. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu: 1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, 2) opinii rady szkoły, 3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 3. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji. § 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

9 RADA PEDAGOGICZNA 1. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje rada pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu. 2. Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu: 1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie, 2) opinii rady szkoły, 3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie w szkole. § 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

10 RADA PEDAGOGICZNA Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty

11 Rada pedagogiczna Przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia go do uchwalenia radzie szkoły lub placówki. Art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

12 Rada pedagogiczna Wykonuje zadania rady szkoły, w przypadku, gdy rada ta nie została powołana. Art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty

13 Rada pedagogiczna spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników. Art. 22a ust. 2b ustawy o systemie oświaty

14 Rada pedagogiczna w uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Art. 22a ust. 2g ustawy o systemie oświaty

15 Rada pedagogiczna Może podjąć uchwalę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania. § 15 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

16 Rada pedagogiczna § 2. 1. Statut szkoły określa w szczególności:
1) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach, (…) 2. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

17 Rada pedagogiczna Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy: 1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna. Art. 54 ust. 2, 4 i 5 ustawy o systemie oświaty

18 UCHWAŁA JAKO AKT PRAWA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
ZASADY KONSTRUOWANIA I TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

19 ZASADY PROWADZENIA OBRAD
Mówca, zabierając głos, zwraca się do przewodniczącego, nawet wtedy, gdy jego wypowiedź kierowana jest do uczestnika. Zgłaszający wniosek ma prawo do jego uzasadnienia i do ponownego zabrania głosu, po dyskusji, a przed głosowaniem. W niektórych gremiach stosuje się zasadę, że wśród uczestników musi znaleźć się osoba popierająca wniosek. Jeśli nikt nie deklaruje poparcia wniosku, wniosek upada bez dyskusji. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszeń. Udzielanie głosu jest obowiązkiem prowadzącego. Wyjątkiem w kolejności jest dopuszczenie do głosu zgłaszającego wniosek formalny. Również ad vocem jest wygłaszane poza kolejką czekających dyskutantów. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są słuchać i szanować prowadzącego obrady.

20 GŁOSOWANIE Przed przystąpieniem do głosowania prowadzący musi jasno odczytać pełne sformułowanie wniosku oraz zgłoszonych poprawek. Głosowanie powinno być poprzedzone przeliczeniem obecnych i ustaleniem quorum. Przewodniczący rady pedagogicznej powinien przypomnieć członkom zasady głosowania (jawne lub tajne). W głosowaniu jawnym, odbywającym się przez podniesienie ręki, liczeniem głosów może się zająć sam prowadzący lub w przypadku obrad z udziałem licznych członków, osoby wybrane przez uczestników zebrania (co najmniej dwie). Wynik głosowania jawnego podaje przewodniczący do wiadomości, natychmiast po głosowaniu.

21 GŁOSOWANIE Głosowanie tajne przeprowadza wybrana przez radę pedagogiczną komisja skrutacyjna. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania, który staje się integralną częścią protokołu z obrad rady. Wynik głosowania oblicza się w stosunku do liczby ważnych, oddanych głosów, podając liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Kolejność głosowania wniosków jest następująca: głosowanie za odrzuceniem wniosku; głosowanie poprawek do wniosku; głosowanie całego wniosku wraz z poprawkami.

22 SPOSOBY GŁOSOWANIA Aklamacja Zwykła większość (5,4,20)
Bezwzględna większość (15,12,2) Kwalifikowana większość (22,4,3; 75%) Przypomnienie: Ustawa o systemie oświaty dopuszcza jedynie zwykłą większość w obecności co najmniej połowy uprawnionych!!!

23 Decyzje rady to: uchwała, zasięgnięcie opinii, po zaopiniowaniu,
za zgodą, na wniosek,  uzyskanie pozytywnej opinii, w porozumieniu, wytypowanie przedstawiciela.

24 PODEJMOWANIE UCHWAŁ Art. 43. 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 3. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki. Ustawa o systemie oświaty

25 ROZDZIAŁ IV ZASADY I TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ
 § 10 Uchwały Rady Pedagogicznej muszą być zgodne z przepisami prawa. Uchwały są prawomocne jeżeli spełniają warunki ust.1 i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady. Głosowanie odbywa się jawnie. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady. W szczególnych przypadkach Rada może zwykłą większością głosów przyjąć głosowanie tajne. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują na kartkach, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano każdorazowo w określony przez Radę sposób na kartkach ustalonych dla danego głosowania. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad. Głosowanie tajne przeprowadza powołana spośród członków Rady 3-osobowa komisja skrutacyjna. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NIEPUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE

26 UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ
to akt normatywny o charakterze wewnętrznym. Ma określoną formę, kształt, podlega zasadom techniki prawodawczej i podlega publikacji.

27 STRUKTURA UCHWAŁY Numer uchwały Nazwa rady pedagogicznej
Data podjęcia uchwały Określenie tematu uchwały Podstawa prawna Treść uchwały (w tym kto ją wykonuje) Data wejścia w życie uchwały Podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej

28 ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY W ZAKRESIE KONTROLI LEGALNOŚCI UCHWAŁ.

29 Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. Art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty

30 INNE KOMPETENCJE DECYZYJNE RADY PEDAGOGICZNEJ

31 Rada pedagogiczna - postanawia
Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...)

32 Rada pedagogiczna - postanawia
W wyjątkowych przypadkach może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. § 20 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...)

33 Rada pedagogiczna - postanawia
O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...)

34 Rada pedagogiczna - promuje
Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. § 21 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...)

35 Rada pedagogiczna - ustala
Ustala, wspólnie z dyrektorem, które dni, wypadające między dniami świątecznymi są wolne od pracy. § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

36 Rada pedagogiczna – ustala warunki
Dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. Na wniosek dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w ust. 1, zaopiniowany przez kuratora oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w innych przypadkach niż wymienione w ust. 2, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, jeżeli program nauczania realizowany w szkole wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, w szczególności plastycznych lub muzycznych. §8 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych (...)

37 Rada pedagogiczna - decyduje
Decyduje o przyjęciu ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy w gimnazjum. § 8 ust. 2 Ramowego statutu gimnazjum

38 Rada pedagogiczna – wyraża zgodę
Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. § 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...)

39 Rada pedagogiczna – wyraża zgodę
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...)

40 Rada pedagogiczna – wyraża zgodę
1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze decyzji, nadać uprawnienia szkoły publicznej szkole niespełniającej warunków określonych w art. 7 ust. 3, w szczególności, jeżeli uzna ją za eksperymentalną. 1a. Osoba prowadząca szkołę, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją opinię. 1b. Wniosek o uznanie szkoły za eksperymentalną powinien zawierać w szczególności: 1) określenie celu, założeń i sposobu realizacji eksperymentu; 2) opinię instytucji naukowej dotyczącą założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej instytucji na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i dokonanie jego oceny; 3) zgodę rady pedagogicznej; Art. 86 ustawy o systemie oświaty

41 Rada pedagogiczna – wyłania przedstawicieli
W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie: po trzech przedstawicieli: organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny; po dwóch przedstawicieli: rady pedagogicznej, rodziców; po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy. Art. 36a ust. 5 pkt. 2a ustawy o systemie oświaty

42 Rada pedagogiczna – wyłania przedstawicieli
Przepis ust. 5 stosuje się również w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek, z tym że: dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich szkół lub placówek łączonych w zespół; dwóch przedstawicieli rodziców wyłania się spośród rodziców uczniów wszystkich szkół lub placówek łączonych w zespół. Art. 36a ust. 5b ustawy o systemie oświaty

43 Rada pedagogiczna – deleguje przedstawiciela
Deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od oceny nauczyciela. § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela (...)

44 WYBORY Przyjęcie regulaminu wyborów (chyba, że jest częścią regulaminu rady pedagogicznej). Pierwszym etapem wyborów jest zgłaszanie kandydatur. Zgłoszone nazwiska są zapisywane. Każdy zgłoszony kandydat powinien wyrazić zgodę na udział w wyborach. Jeśli z sali pada bardzo dużo kandydatur, ktoś z uczestników może zgłosić wniosek o zamknięcie listy kandydatów. Uwaga: nie powinien to być sam kandydat, ani osoba, która zgłaszała któregokolwiek kandydata. Zamknięcie listy kandydatów powinno zostać przegłosowane przez uczestników.

45 WYBORY Przed przystąpieniem do wyborów przewodniczący powinien objaśnić reguły głosowania. O tajność i prawidłowość głosowania dba komisja skrutacyjna. Metoda wyborcza, w której kandydat otrzymuje więcej głosów niż kontrkandydaci, nazywa się zwykłą większością.

46 Rada pedagogiczna – wystepuje z wnioskiem
§ 1.  4. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady przedszkola lub rady pedagogicznej. § 1. 4. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

47 Rada pedagogiczna – występuje z wnioskiem
może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. Art. 42 ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty

48 Rada pedagogiczna – występuje z wnioskiem
Przedstawia kuratorowi oświaty wniosek o przyznanie stypendium ministra do spraw oświaty uczniowi. § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty (...)

49 Rada pedagogiczna – porozumiewa się z dyrektorem
§ 11. 1. Profile nauczania w liceum ogólnokształcącym ustala dyrektor liceum w porozumieniu z radą szkoły. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

50 Rada pedagogiczna – porozumiewa się z dyrektorem
§ 7. Dyrektor liceum, w porozumieniu z radą liceum albo w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

51 Rada pedagogiczna - rozpatruje
Rozpatruje, skierowane do niej wnioski rady szkoły, dotyczące w szczególności organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. Art. 50 ust. 2 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty

52 Rada pedagogiczna - rozpatruje
Rozpatruje, skierowane do niej wnioski i opinie rady rodziców, dotyczące wszystkich spraw szkoły. Art. 54 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

53 Rada pedagogiczna - rozpatruje
Rozpatruje, skierowane do niej, wnioski i opinie samorządu szkolnego dotyczące wszystkich spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia. Art. 55 ust. 5 ustawy o systemie oświaty

54 KOMPETENCJE OPINIODAWCZE RADY PEDAGOGICZNEJ I SPOSÓB ICH REALIZACJI.

55 Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, projekt planu finansowego szkoły lub placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Art. 41 ust. 2 ustawy o systemie oświaty

56 Rada pedagogiczna opiniuje
 Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty

57 Rada pedagogiczna opiniuje
8. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych - z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny. 9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych - z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy wymienione w ust. 8. Art. 36a ust. 9 ustawy o systemie oświaty

58 Rada pedagogiczna opiniuje
W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej. Art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

59 Rada pedagogiczna opiniuje
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki; 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki; 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki. Art. 39 ust. 3 ustawy o systemie oświaty

60 Rada pedagogiczna opiniuje
Art. 62. 1. Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. 2. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy. 3. Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 58, z tym że akt założycielski wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne. Art. 62 ust. 3 ustawy o systemie oświaty

61 Rada pedagogiczna opiniuje
Art. 66. 1. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Art. 66 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

62 Rada pedagogiczna opiniuje
Średnią ocen, o której mowa w ust. 2, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. Art. 90g ust. 1 pkt. 7 ustawy o systemie oświaty

63 Rada pedagogiczna opiniuje
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Art. 90g ust. 1 pkt. 10 ustawy o systemie oświaty

64 Rada pedagogiczna opiniuje
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Art. 90g ust. 1 pkt. 11 ustawy o systemie oświaty

65 Rada pedagogiczna opiniuje
dodatkowe zajęcia edukacyjne, z puli godzin będących w dyspozycji dyrektora (języki obce, języki mniejszości narodowych itp.). § 2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania (...)

66 Rada pedagogiczna opiniuje
organizację tygodnia pracy. § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

67 Rada pedagogiczna opiniuje
program nauczania opracowany i włączony do szkolnego zestawu programów. § 24 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów (...)

68 PROCEDURA REALIZACJI KOMPETENCJI OPINIODAWCZYCH RADY PEDAGOGICZNEJ.

69 PROCEDURY To zapisane sposoby postępowania w określonych, najczęściej powtarzalnych sytuacjach. Źródła procedur: wynikają z przepisów prawa, np. sposób postępowania przy skreślaniu ucznia z listy uczniów, tworzone są w miarę potrzeb. Zaleta: szybkość i łatwość podejmowania decyzji. Wada: większość sytuacji wymaga indywidualnego rozpatrzenia.

70 PROCEDURY - CECHY akceptowane przez tych, których dotyczą,
jawne i powszechnie dostępne, demokratyczne, stosowane konsekwentnie.

71 PROCEDURY RADY PEDAGOGICZNEJ – PRZYKŁADY
Przebieg posiedzeń rady pedagogicznej Protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej Podejmowanie uchwał przez radę pedagogiczną Dokonywanie wyboru przedstawicieli rady pedagogicznej Wyrażanie opinii przez radę pedagogiczną

72 PRZYKŁADY PROCEDUR OPINIOWANIA NP. PRZEZ RADĘ RODZICÓW
Spotkanie dyrektora z radą rodziców i omówienie z nią projektu lub wysłanie projektu do przewodniczącego rady z prośbą o wyrażenie opinii. Przekazanie opinii do wiadomości rady pedagogicznej szkoły, która bierze ją pod uwagę, podejmując decyzję o zatwierdzenie, odrzucenie lub zmianę. Wspólne spotkanie rady pedagogicznej z udziałem rady rodziców i omówienie projektu, Rada rodziców podaje do protokołu swoją opinię, a następnie rada pedagogiczna w formie uchwały zatwierdza projekt.

73 KSIĘGA UCHWAŁ

74 WYRAŻENIE OPINII, ZGODY
Art. 106. § 1. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ. § 2. Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym stronę. § 3. Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin. § 4. Organ obowiązany do zajęcia stanowiska może w razie potrzeby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. § 5. Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie. § 6. W przypadku niezajęcia stanowiska w terminie określonym w § 3 stosuje się odpowiednio przepisy art USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Pobierz ppt "KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ I TRYB ICH WYPEŁNIANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google