Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2009/2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2009/2010."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2009/2010

2 Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie internetowej CKE, nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny. www.cke.edu.plwww.cke.edu.pl terminyterminy

3 Struktura egzaminu maturalnego: OBOWIĄZKOWO /POZIOM PODSTWOWY/: część ustna (język polski, język obcy nowożytny), część pisemna (język polski, język obcy nowożytny, matematyka), DODATKOWO: nie więcej niż 6 przedmiotów dodatkowych, wybranych przez absolwenta – język polski*, język obcy nowożytny*, matematyka*, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wos, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna

4 Wybór przedmiotu dodatkowego NIE jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.

5 Struktura egzaminu maturalnego – część ustna: język polski /prezentacja – bez wyboru poziomu zdawania/ język obcy nowożytny /angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski/ /egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest zdawany z tego samego języka/

6 Struktura egzaminu maturalnego – część pisemna: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, NA POZIOMIE PODSTAWOWYM + przedmioty dodatkowe NA POZIOMIE PODSTAWOWYM LUB ROZSZERZONYM /oprócz j.pol.; obowiązkowego j.obcego nowożytnego i matematyki – p.rozszerzony/

7 Struktura egzaminu maturalnego –cz.dodatkowa: język polski /PR/, język obcy nowożytny /PR/, matematyka /PR/, biologia /PP, PR/, chemia /PP, PR/, fizyka i astronomia /PP, PR/, geografia /PP, PR/, historia /PP, PR/, Historia muzyki –PP, PR- historia sztuki /PP, PR/, wos /PP, PR/, wiedza o tańcu /PP, PR/, filozofia /PP, PR/, informatyka /PP, PR/, język łaciński i kultura antyczna /PP, PR/, język obcy nowożytny /drugi/ /PP, PR/.

8 Egzamin maturalny: w przypadku przedmiotów obowiązkowych musi być zdawany na poziomie podstawowym /wyjątek – część ustna egzaminu z języka polskiego/, w przypadku przedmiotów dodatkowych – na poziomie podstawowym lub poziomie rozszerzonym wyjątek – poziom rozszerzony - przedmioty obowiązkowe /j.polski, j.obcy nowożytny, matematyka/ wybrane jako dodatkowe.

9 Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo: przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu maturalnego. Opinię i wniosek przedkłada się dyrektorowi szkoły, wraz z deklaracją. Wniosek

10 Absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo: na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na stan zdrowia.

11 W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych: zdający może zdawać egzamin /z danego przedmiotu lub przedmiotów/ w dodatkowym terminie ogłoszonym przez dyrektora CKE w pierwszym tygodniu czerwca /07.06.-14.06.2010r./

12 Dla absolwentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, chorych lub niesprawnych czasowo: nie przygotowuje się odrębnych zestawów zadań egzaminacyjnych.

13 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych uprawnienie przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły. Wykaz olimpiad przedmiotowych podaje do publicznej wiadomości dyrektor Komisji Centralnej na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 2 lata przed terminem każdej sesji egzaminu maturalnego.

14 W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych: przez zdającego, lub jeżeli zdający zakłóca prawidłowy przebieg części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym - Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego unieważnia pracę tego zdającego i przerywa jego egzamin z danego przedmiotu. Informację o unieważnieniu pracy zdającego i przerwaniu egzaminu zamieszcza się w protokołach.

15 Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego: składa Przewodniczącemu Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego pisemną deklarację :pisemną deklarację : wstępną nie później niż do dnia wstępną 30 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, ostateczną nie później, niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

16 Deklaracja wstępna - staje się ostateczną w razie nie złożenia deklaracji ostatecznej! /wzór deklaracji/

17 Lista tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego jest przygotowywana w szkole w następujących terminach: do dnia 10 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny w sesji wiosennej. W danej szkole przygotowuje się jedną listę tematów. Lista tematów może uwzględniać tematy zaproponowane przez uczniów.

18 Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają i oceniają Przedmiotowe Zespoły Egzaminacyjne. W skład Zespołu Przedmiotowego wchodzą: nauczyciel danego przedmiotu wpisany do ewidencji egzaminatorów, jako przewodniczący, drugi nauczyciel danego przedmiotu – jako członek. *Spośród osób wchodzących w skład Zespołu Przedmiotowego co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w innej szkole. *W skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel, który w ostatnim roku nauki prowadził zajęcia z danego przedmiotu ze zdającymi.

19 Część ustna egzaminu maturalnego - do sali nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali!

20 Egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego trwa około 25 minut i składa się z dwóch części: prezentacji tematu wybranego z listy tematów, która trwa około 15 minut, rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym, która jest związana z prezentowanym tematem. Projekcja filmu lub odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu przeznaczonego na prezentację tematu. W części przeznaczonej na prezentację tematu nie przerywa się wypowiedzi zdającemu. Rozmowa dotyczy prezentowanego tematu i wykorzystanej do opracowania tematu bibliografii.

21 Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy trwa około 10 minut, zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych i na zapoznanie się z jego treścią ma około 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu. Egzamin ten składa się z dwóch części: część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne; rozmowę przeprowadza zdający z egzaminującym, który przyjmuje jedną z ról, część druga polega na opisaniu otrzymanej ilustracji i odpowiedzi na dwa pytania zadane przez egzaminującego, związane z tą ilustracją.

22 Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony trwa około 15 minut, zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych i na zapoznanie się z jego treścią ma około 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu. Egzamin ten składa się z dwóch części: część pierwsza polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego zawartego w zestawie zadań egzaminacyjnych, część druga polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie zadań egzaminacyjnych i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat. Zdający podczas przygotowywania się do egzaminu i w czasie jego trwania nie może korzystać z żadnych słowników.

23 Wyniki części ustnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów ogłaszają przewodniczący zespołów przedmiotowych, bezpośrednio po zakończeniu egzaminu maturalnego w danym dniu. Niezdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego w części pisemnej.

24 Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego - są wyrażane w skali procentowej. Zdający zdał egzamin maturalny w części ustnej, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu /w przypadku języka nowożytnego na zadeklarowanym poziomie/. Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów ustalają Zespoły Przedmiotowe. Wynik części ustnej egzaminu maturalnego ustalony przez Zespół Przedmiotowy jest ostateczny.

25 Część pisemna egzaminu maturalnego/obowiązkowa/: język polski, język obcy nowożytny, matematyka POZIOM PODSTAWOWY

26 Część pisemna egzaminu maturalnego – zespoły nadzorujące. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego powołuje Zespoły Nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego. Przewodniczący Zespołu Nadzorującego kieruje pracą i odpowiada za prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 3 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce. W skład Zespołu Nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.

27 Egzamin maturalny w części pisemnej z języka polskiego poziom podstawowy - 170 minut polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego oraz napisaniu tekstu własnego związanego z tekstem literackim, zawartym w arkuszu egzaminacyjnym.

28 Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego poziom podstawowy - 120 minut, z czego 20 minut zajmuje praca z nagranym tekstem, i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz pisania prostych tekstów użytkowych

29 Egzamin maturalny w części pisemnej z matematyki poziom podstawowy - 170 minut polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym /zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu podstawowego/

30 Egzamin maturalny w części pisemnej z języka polskiego poziom rozszerzony - 180 minut polega na sprawdzeniu umiejętności pisania tekstu własnego związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym

31 Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego poziom rozszerzony - 190 minut i składa się z dwóch części: - część pierwsza trwa 120 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych. - część druga trwa 70 minut, z czego 25 minut zajmuje praca z nagranym tekstem, i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz rozpoznawania struktur leksykalno - gramatycznych.

32 Egzamin maturalny w części pisemnej z matematyki poziom rozszerzony - 180 minut polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających rozwiązania problemów matematycznych /zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego/

33 Egzamin maturalny w części pisemnej z biologii, chemii lub fizyki i astronomii może być zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym poziom podstawowy trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiedzę i umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce; zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu podstawowego. poziom rozszerzony trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętność zastosowania poznanych metod do rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego.

34 Egzamin maturalny w części pisemnej z geografii poziom podstawowy trwa 120 minut polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych z wykorzystaniem materiałów źródłowych z uwzględnieniem różnych skal przestrzennych /zadania obejmują zakres wymagań dla poziomu podstawowego/ poziom rozszerzony trwa 150 minut polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów źródłowych, z uwzględnieniem różnych skal przestrzennych /zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego/

35 Egzamin maturalny w części pisemnej z filozofii, historii, historii muzyki, historii sztuki, wos i wiedzy o tańcu poziom podstawowy trwa 120 minut polega na rozwiązaniu testu obejmującego zakres wymagań dla poziomu podstawowego poziom rozszerzony trwa 180 minut polega na rozwiązaniu testu oraz sprawdzeniu umiejętności pracy z materiałem źródłowym, interpretowania lub syntetyzowania, a także umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej /zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego/

36 Egzamin maturalny w części pisemnej z języka łacińskiego i kultury antycznej poziom podstawowy trwa 120 minut polega na rozwiązaniu testu leksykalno- gramatycznego, testu sprawdzającego rozumienie czytanego oryginalnego tekstu łacińskiego oraz testu sprawdzającego znajomość kultury antycznej poziom rozszerzony trwa 180 minut polega na rozwiązaniu testu leksykalno- gramatycznego, sporządzeniu przekładu oryginalnego tekstu łacińskiego na język polski oraz napisaniu w języku polskim tekstu własnego z wykorzystaniem dołączonych do tematu tekstów kultury

37 Egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki poziom podstawowy trwa 195 minut część pierwsza trwa 75 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera; część druga trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych przy użyciu komputera. poziom rozszerzony trwa 240 minut część pierwsza trwa 90 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera; część druga trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych przy użyciu komputera.

38 Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli : w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z danego przedmiotu na danym poziomie

39 Zdający, którzy: przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego /w części ustnej i pisemnej/ i nie uzyskają 30% punktów tylko z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu na tym samym poziomie /termin - 23.08.2010r./

40 Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonych przedmiotów /przedmiotu/, w części ustnej lub części pisemnej, albo przerwał egzamin maturalny, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w kolejnych sesjach przeprowadzania egzaminu maturalnego, przez okres 5 lat.

41 Na wniosek absolwenta sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny, w tym karta odpowiedzi, są udostępniane absolwentowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez Dyrektora OKE /wzór wniosku na stronie www.cke.edu.pl/

42 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – rekrutacja 2009/2010 W = 4G+J G – liczba punktów/N/ z jednego przedmiotu /matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia – wg wydziałów/ J – liczba punktów z języka nowożytnego /przeliczanie punktów podobne/ P. podst.: G=N P. rozsz.: G=N dla N<30% G=N+2(N-30) dla 30 80%

43 Politechnika Krakowska: Budownictwo (rok akademicki 2009/10) W = P albo W=2R Gdzie: P oznacza liczbę punktów uzyskanych na poziomie podstawowym, a R oznacza liczbę punktów uzyskanych na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: matematyki albo fizyki z astronomią albo informatyki


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2009/2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google