Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Skoro nie wiesz dokąd zmierzasz Nigdy tam nie dojdziesz” Strategiczne programowanie w regionie i priorytety w perspektywie 2014 Walne zgromadzenie członków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Skoro nie wiesz dokąd zmierzasz Nigdy tam nie dojdziesz” Strategiczne programowanie w regionie i priorytety w perspektywie 2014 Walne zgromadzenie członków."— Zapis prezentacji:

1 „Skoro nie wiesz dokąd zmierzasz Nigdy tam nie dojdziesz” Strategiczne programowanie w regionie i priorytety w perspektywie 2014 Walne zgromadzenie członków zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

2 KRW podzielone Komitet Monitorujący Komisja Europejska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - zgodne Walne zgromadzenie członków zrzeszenia PBiW WL

3 Działanie LRPO Nr i nazwa Kategorii interwencji Dodatkowe środki (Euro) Dodatko we środki (PLN) Przeznaczenie środków 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie 23– Drogi regionalne 18 – Tabor kolejowy 5 133 209,49 10 266 418.98 20 000 000 40 000 000 Procedura konkursowa przeznaczona na realizację projektów dotyczących dróg wojewódzkich – drogi dojazdowe do autostrad, dróg ekspresowych, obwodnice miast, tabor kolejowy 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza 09 – Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 3 849 907,12 15 000 000 Procedura konkursowa przeznaczona na realizację projektów polegających na pośrednim wsparciu sektora MSP poprzez rozwój i promocję stref aktywności gospodarczej 2.1 Mikroprzedsiębiorst wa 08 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 5 133 209,49 20 000 000 Procedura konkursowa przeznaczona na realizację projektów innowacyjnych – wymagany charakter projektów zostanie określony na poziomie kryteriów oceny. Ograniczenia w konkursie: poziom dofinansowanie max. 35% kosztów kwalifikowanych; wartość dotacji max. 500 tys.; wykluczenie robót budowlanych i modernizacji, tylko zakup sprzętu; wykluczenie leasingu; wykluczenie zakupu środków transportu; ograniczenie czasu na realizacje projektu: max. 12 miesięcy; obligatoryjne wskaźniki: miejsca pracy plus wartość produkcji itp.; jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek aplikacyjny w postępowaniu konkursowym. 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 08 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 5 133 209,49 20 000 000 Procedura konkursowa przeznaczona na realizację projektów innowacyjnych – wymagany charakter projektów zostanie określony na poziomie kryteriów oceny. Ograniczenia w konkursie: poziom dofinansowanie max. 35% kosztów kwalifikowanych; wartość dotacji max. 1 mln zł.; wykluczenie robót budowlanych i modernizacji, tylko zakup sprzętu; wykluczenie leasingu; wykluczenie zakupu środków transportu; ograniczenie czasu na realizacje projektu: max. 12 miesięcy; obligatoryjne wskaźniki: miejsca pracy plus wartość produkcji itp.; jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek aplikacyjny w postępowaniu konkursowym.

4 Walne zgromadzenie członków zrzeszenia PBiW WL Działanie LRPO Nr i nazwa Kategorii interwencji Dodatkowe środki (Euro) Dodatkowe środki (PLN) Przeznaczenie środków 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu 5 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 2 566 604,74 10 000 000 Procedura konkursowa przeznaczona na realizację projektów polegających na rozwoju usług inżynierii finansowej - dokapitalizowaniu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych – pośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 39/40/41/42 – Energia odnawialna 43 – Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 6 673 172.33 26 000 000 Procedura konkursowa przeznaczona na realizację projektów związanych z efektywnością energetyczna oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej 75 – Infrastruktura systemu oświaty 7 699814.23 30 000 000 Procedura konkursowa przeznaczona na realizację projektów polegających na rozwoju dydaktycznej infrastruktury szkolnictwa wyższego – projekty innowacyjne, w szczególności naukowo-badawcze, dotyczące tworzenia nowych kierunków kształcenia 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej 75 – Infrastruktura systemu oświaty (projekty o charakterze lokalnym) 7 699 814,23 30 000 000 Środki KRW oraz dostosowanie techniczne, procedura konkursowa przeznaczona na realizację projektów ukierunkowanych na rozwój szkolnictwa zawodowego 6.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania 85 – Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 1 026 641,90 4 000 000 Środki KRW Wsparcie w zakresie zatrudnienia personelu niezbędnego dla prawidłowego zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli.

5 Ważne projekty w realizacji: Internet szerokopasmowy e-urząd e-radiologia Interior uzbrojenie Lubuskiego Parku Naukowo- Technologicznego poprawa infrastruktury transportowej: - modernizacja linii kolejowej Zbąszynek – Czerwieńsk, Krzyż-Kostrzyn, Zbąszynek-Gorzów Wlkp. - drogi: obwodnica Nowej Soli, obejście Nowego Kisielina, obwodnica Wschowy, obwodnica Ośna Lubuskiego, - modernizacja portu lotniczego Zielona Góra/Babimost, Walne zgromadzenie członków zrzeszenia PBiW WL

6 Programowanie strategiczne: Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa 2008 r. - rozpoczęcie prac nad planem obecnie - prace nad uwagami wniesionymi przez wszystkich zainteresowanych ok. 15 grudnia 2011 r. - planowana data uchwalenia Strategia Rozwoju Regionalnego 30 marca 2010 r. - uchwała nr XLVIII/495/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego” czerwiec 2011 - „Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego” wrzesień 2011 - projekt zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego” wrzesień/październik 2011 - konsultacje społeczne IV kwartał 2011 – I kwartał 2012 - przyjęcie SRWL Walne zgromadzenie członków zrzeszenia PBiW WL

7 Programowanie strategiczne: Strategia dla Polski Zachodniej 26 sierpnia 2010 r. - zawarto porozumienie (5 marszałków) w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategia polski zachodniej wrzesień 2011 r. - raport diagnostyczny listopad 2011 r. - założenia do strategii połowa 2012 r. - planowa data przyjęcia strategii Wojewódzki program ochrony środowiska koniec 2011 r. - Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 koniec 2012 r. - Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r. Walne zgromadzenie członków zrzeszenia PBiW WL

8 Infrastruktura i transport: umowa na przewozy kolejowe (dofinansowanie 29,6 mln zł + 8,15 mln na fundusz kolejowy - zmiana dotychczasowego zakresu umowy (modernizacja i remonty taboru, ubezpieczenie szynobusów audyt – sprawdzenie finansowania przewozów kolejowych (wynik – możliwość analizy realnych kosztów poniesionych na przewozy) port lotniczy: - przywrócenie lotów od 20 czerwca 2011 r. - III przetarg wygrała firma SprintAir (koszt lotów w II półroczu 2011 r.- 3,5 mln) - strategia (trwają rozmowy z potencjalnymi wykonawcami nowej strategii) - montaż nawigacji - starania o ILS droga S3 - sukces wspólnego działania; - 16.06.2011 – podpisanie umowy na odcinek: Gorzów - Międzyrzecz Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora - przeznaczyliśmy 220 tys. zł Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera - projekt rządowy (kwota dofinansowania MG na 2011 r. - 269 tys. zł.) - koszt utrzymania COIE do 2015 r.: 1,5 mln zł, Walne zgromadzenie członków zrzeszenia PBiW WL

9 Infrastruktura i transport: Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora - przeznaczyliśmy 220 tys. zł Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera - projekt rządowy (kwota dofinansowania MG na 2011 r. – 184 tys. zł) - koszt utrzymania COIE do 2015 r.: 1,172 mln zł, - umowa w przygotowaniu Przełazy – przygotowanie sprzedaży - operat szacunkowy – koniec czerwca 2011 r. - ogłoszenie przetargu - jesień 2011 r. - plan: remont dachu, wymiana ogrzewania Walne zgromadzenie członków zrzeszenia PBiW WL

10 Zdrowie: 1.Torzym - pierwsza spółka - Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno- Kardiologiczny w Torzymiu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - start 1.01.2011. 2.Przygotowanie do przekształcenia szpitala w Międzyrzeczu - uchwała sejmiku z marca 2010 ws. likwidacji Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Walne zgromadzenie członków zrzeszenia PBiW WL

11 Zdrowie: 3. Połączenie Wojskowego Szpitala „105” w Żarach z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Zielonej Górze - przygotowanie procedury, - 14 marca 2011 uchwała sejmiku. 4.Program Zdrowe Płuca Lubuszan - projekt złożony w grudniu 2010 r. do Agencji Oceny Technologii Medycznych - opinia w trzecim kwartale 2011 r. 5. Kierunek lekarski Walne zgromadzenie członków zrzeszenia PBiW WL

12 Polityka społeczna: Lubuska Strategia Zatrudnienia na lata 2011-2020 – 14.02.2011; Przeciwdziałanie bezrobociu - zwiększenie środków z Funduszu Pracy (obecnie - łącznie blisko 57 mln zł); Projekt WUP „Lubuski Przedsiębiorca” - I edycja: 1200 wniosków, 300 osób przeszło kwalifikacje - II edycja: nabór do 19 czerwca obecnie 668 wniosków - 30 mln zł na lata 2007-2013 Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2011 r. wg powiatów Walne zgromadzenie członków zrzeszenia PBiW WL

13 Konkursy LRPO: Czerwiec 2011 1.3. Społeczeństwo Informacyjne 1.1. Drogi 4.2.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Konkurs Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Walne zgromadzenie członków zrzeszenia PBiW WL

14 Dziękuję Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego


Pobierz ppt "„Skoro nie wiesz dokąd zmierzasz Nigdy tam nie dojdziesz” Strategiczne programowanie w regionie i priorytety w perspektywie 2014 Walne zgromadzenie członków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google