Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biznes elektroniczny W. Bartkiewicz Wykład 2. Katalogi produktów. Zarządzanie treścią w systemach e-biznesu. Organizacja i przeglądanie katalogu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biznes elektroniczny W. Bartkiewicz Wykład 2. Katalogi produktów. Zarządzanie treścią w systemach e-biznesu. Organizacja i przeglądanie katalogu."— Zapis prezentacji:

1 Biznes elektroniczny W. Bartkiewicz Wykład 2. Katalogi produktów. Zarządzanie treścią w systemach e-biznesu. Organizacja i przeglądanie katalogu

2 Katalogi. Zarządzanie treścią Katalogi towarów i usług Katalogi produktów (towarów i usług): –Prezentacja towarów lub usług oferowanych przez firmę. –Prezentacja towarów i usług w serwisach aukcyjnych. –Zakup (lub wypożyczenie) produktów – sklepy i wypożyczalnie. –Udostępnianie (zakup) produktów w formie elektronicznej. –Serwisy wspierające (companion sites)– oferujące dodatkowe usługi lub towary, związane z wcześniej zakupionym produktem. Katalogi muszą prezentować uporządkowaną informację o produktach: –Duże katalogi internetowe prezentują zazwyczaj od kilku do kilkunastu tysięcy produktów. –Nawet w przypadku mniejszych katalogów, niezbędne jest narzucenie danym pewnej struktury (schematu organizacji), ułatwiającej użytkownikowi przeglądanie katalogu i wyszukiwanie produktów.

3 Katalogi. Zarządzanie treścią Schematy organizacji informacji Schematy organizacji dokładnej dzielą informacje na dobrze określone i rozłączne sekcje. –Przykładem może być tu organizacja alfabetyczna stosowana w książce telefonicznej. Jeśli znamy nazwisko poszukiwanej osoby, schemat nawigacji jest oczywisty. Kowalski jest wśród nazwisk na K, które następują po wszystkich na J, a przed wszystkimi na L. –Procedura taka określana jest jako wyszukiwanie „znanego elementu”. Jeśli wiemy czego szukamy, oczywistym jest gdzie to możemy znaleźć. Nie ma tu żadnej niejednoznaczności. Schematy organizacji dokładnej wymagają jednak, aby użytkownik dokładnie znał określoną nazwę zasobu, którego poszukuje. –Spis alfabetyczny w książce telefonicznej nie przyda się specjalnie, jeśli poszukujemy np. lekarza. Schematy organizacji dokładnej

4 Katalogi. Zarządzanie treścią Schematy organizacji informacji Katalogi o schematach organizacji dokładnej są relatywnie łatwe w projektowaniu i utrzymaniu, ponieważ nie wymagają dużych nakładów intelektualnych w przypisaniu elementów do kategorii. Są one również intuicyjne i łatwe w wykorzystaniu przez użytkowników korzystających z katalogu. Typowe przykłady schematów organizacji dokładnych, to: –schemat organizacji alfabetycznej, –schemat organizacji chronologicznej, –schemat organizacji geograficznej, –schemat organizacji całość – część. Schematy organizacji dokładnej

5 Katalogi. Zarządzanie treścią Schematy organizacji informacji Podstawowy schemat organi- zacji informacji stosowany w słownikach i encyklopediach. Alfabetyczny indeks często jest alternatywną metodą przeszukiwania katalogu. Umożliwia szybkie wyszu- kiwanie znanych elementów według ich nazwy. W katalogach stosowany często w połączeniu z innymi schematami organizacji: –listy towarów i usług, –listy kategorii Schemat organizacji alfabetycznej

6 Katalogi. Zarządzanie treścią Schematy organizacji informacji W schemacie chronologicz- nym podstawowy kontekst organizacji określany jest przez czas. Stosowany zwykle na pewnym poziomie katalogu, często w połączeniu z innymi schemata- mi organizacji. Typowe przykłady katalogów o schemacie organizacji chronologicznej: –Katalogi wydawców czaso- pism. –Oprogramowania (wg. wersji) –Archiwa newsów. –Programy telewizyjne. Schemat organizacji chronologicznej

7 Katalogi. Zarządzanie treścią Schematy organizacji informacji Stosowany w przypadku gdy najistotniejszą cechą informa- cji jest jej umiejscowienie. Typowe przykłady: –Katalogi biur podróży. –Katalogi firm transportowych (koleje, linie lotnicze, itp.) –Katalogi przedsiębiorstw sieciowych: sieci hoteli, sklepów, itp. Schemat organizacji geograficznej

8 Katalogi. Zarządzanie treścią Schematy organizacji informacji Stosowany w przypadku gdy najistotniejszą cechą informa- cji jest jej umiejscowienie. Typowe przykłady: –Katalogi biur podróży. –Katalogi firm transportowych (koleje, linie lotnicze, itp.) –Katalogi przedsiębiorstw sieciowych: sieci hoteli, sklepów, itp. Schemat organizacji geograficznej

9 Katalogi. Zarządzanie treścią Schematy organizacji informacji Stosowany w przypadku gdy najistotniejszą cechą informa- cji jest jej umiejscowienie. Typowe przykłady: –Katalogi biur podróży. –Katalogi firm transportowych (koleje, linie lotnicze, itp.) –Katalogi przedsiębiorstw sieciowych: sieci hoteli, sklepów, itp. Schemat organizacji geograficznej

10 Katalogi. Zarządzanie treścią Schematy organizacji informacji Stosowany w przypadku sprzedawane produkty są elementami innych produktów lub pakietów produktów. Typowe przykłady: –Artykuły czasopisma są elementami czasopisma. –Elementy zestawu kompute- rowego, prezentowane jako oddzielne produkty. –Elementy pakietów usług telekomunikacyjnych, trans- portowych, itp. prezentowane jako oddzielne produkty. Organizacja często wykorzys- tywana do prezentacji pro- mocji, ofert specjalnych, itp. Schemat organizacji całość-część

11 Katalogi. Zarządzanie treścią Schematy organizacji informacji Schematy organizacji wieloznacznej dzielą informacje na kategorie, które nie mają dokładnie sprecyzowanej definicji. Są one odzwierciedleniem niejednoznaczności języka naturalnego oraz ludzkiego subiektywizmu. Są często trudne w projektowaniu, utrzymaniu i wykorzystaniu. Tym niemniej równie często są ważniejsze i bardziej użyteczne niż schematy dokładne organizacji. –Rozważmy typowy katalog książek. Mamy tu trzy podstawowe schematy organizacji. Książki mogą być wyszukiwane według nazwiska autora, według tytułu, lub tematycznie. Pierwsze dwa schematy organizacji mają charakter dokładny i są stosunkowo łatwe do utworzenia, utrzymania i wykorzystania. Tym niemniej, jak wskazują badania, znacznie częściej książki wyszukiwane są tematycznie. Schematy organizacji wieloznacznej

12 Katalogi. Zarządzanie treścią Schematy organizacji informacji Użytkownicy zazwyczaj uważają schematy organizacji wieloznacznej za użyteczne z jednego prostego powodu: Nie zawsze wiemy, czego szukamy. –W niektórych przypadkach po prostu nie znamy właściwej nazwy, etykiety zasobu. –W innych przypadkach możemy mieć jedynie mglistą potrzebę informacyjną, której nawet nie potrafimy precyzyjnie wyartykułować. Proces szukania informacji ma z tego powodu często charakter iteracyjny i interaktywny. To, co znajdziemy na początku, ma wpływ na to, czego (i jak) szukać będziemy dalej. Organizacja wieloznaczna wymaga uporządkowania informacji w sposób intelektualnie znaczący. O ile np. w organizacji alfabetycznej proces ten jest w zasadzie mechaniczny, tutaj niezbędne jest podjęcie decyzji intelektualnej, które elementy pogrupowane zostaną razem we wspólne kategorie. Schematy organizacji wieloznacznej

13 Katalogi. Zarządzanie treścią Schematy organizacji informacji Sukces schematów organizacji wieloznacznej zależy zaprojektowania z góry dobrego systemu klasyfikacyjnego oraz poprawnego indeksowania dodawanych elementów zawartości. –System klasyfikacyjny służy jako kontener dla elementów zawartości. –Złożony jest z hierarchii kategorii i podkategorii, wraz z zasadami definiującymi typy zawartości, należącej do tej kategorii. –Po utworzeniu systemu klasyfikacji, elementy zawartości muszą być przypisywane do kategorii w sposób dokładny i konsekwentny. Do podstawowych schematów organizacji wieloznacznej należą: –schemat organizacji tematycznej, –schemat organizacji zorientowanej na zadania (funkcje), –schemat organizacji zorientowanej na użytkownika, –schemat organizacji opartej na metaforach. Schematy organizacji wieloznacznej

14 Katalogi. Zarządzanie treścią Schematy organizacji informacji Organizacja tematyczna infor- macji jest podejściem trud- nym, ale często najbardziej użytecznym. Projektując schemat organi- zacji tematycznej zawsze trzeba pamiętać, aby zdefinio- wać cały zakres zwartości (obecny i przyszły), jakiego oczekują użytkownicy. Schemat organizacji tematycznej

15 Katalogi. Zarządzanie treścią Schematy organizacji informacji Organizacja zorientowana na zadania porządkuje zawartość w podziale na zbiór procesów, funkcji lub zadań. Jest ona odpowiednia jeśli można zdefiniować określoną niewielką liczbę zadań, które użytkownicy będą chcieli wykonać. Jest to organizacja raczej typowa dla aplikacji, ale spotykana również w porząd- kowaniu treści w Internecie. Schemat organizacji zorientowanej na zadania

16 Katalogi. Zarządzanie treścią Schematy organizacji informacji Jej stosowanie ma sens, gdy możemy określić wyraźnie odmienne grupy użytkowni- ków, korzystających z zawartości katalogu. Schemat ten dzieli cały katalog na specyficzne mini witryny, które interesują wyłącznie odmienne grupy użytkowników. Pozwala to im np. tworzyć zakładki, redukujące liczbę stron, które muszą odwiedzić, aby dotrzeć do interesującej ich informacji. Schemat organizacji zorientowanej na użytkownika

17 Katalogi. Zarządzanie treścią Schematy organizacji informacji Metafory pozwalają użytkow- nikom zrozumieć nowe fakty poprzez odniesienie ich do wzorców znanych wcześniej. Powinny być one jednak używane ostrożnie. Muszą być intuicyjne i dobrze znane użytkownikowi. Np. zorganizowanie sklepu ze sprzętem komputerowym, zgodnie z metaforą architek- tury komputera nie pomoże użytkownikowi, który nie zna i nie rozumie wyglądu płyty głównej. Schemat organizacji opartej na metaforach

18 Katalogi. Zarządzanie treścią Schematy organizacji informacji Wykorzystanie na pojedynczej stronie wielu schematów organizacji może prowadzić do konfuzji użytkownika i braku zrozumienia modelu mentalnego klasyfikacji. Tym niemniej zdarza się to dosyć często, zwłaszcza na stronach głównych. W takim przypadku projekt graficzny strony powinien zapewniać rozdzielenie i wyróżnienie odmiennych schematów, tak by zachowana została ich integralność. Schematy hybrydowe organizacji

19 Katalogi. Zarządzanie treścią Hierarchie Podstawą większości architektur informacyjnych, w tym również katalogów produktów są hierarchie, stanowiące prosty i intuicyjny dla użytkownika sposób organizowania informacji. Użytkownicy mogą dzięki nim stosunkowo szybko opanować strukturę katalogu i sposób lokalizacji poszczególnych elementów informacji. Hierarchiczne struktury są powszechne w życiu codziennym i dobrze dopasowane do hierarchii pojęciowych (generalizacji – specjalizacji, całość – część) typowych dla rozumowania ludzi. Chemiczne Piorące Do mycia ProszkiOdplamiaczeSzamponyMydła

20 Katalogi. Zarządzanie treścią Głębokość i szerokość hierarchii Istotnym czynnikiem w projektowaniu hierarchii jest zachowanie równowagi między jej głębokością i szerokością: –Przez szerokość rozumiemy liczbę opcji na jednym poziomie hierarchii. –Głębokość dotyczy liczby poziomów hierarchii. Jeśli hierarchia jest zbyt wąska, zwiększa się jej głębokość, i użytkownik aby dotrzeć do pożądanej informacji, musi przejść przez wiele dodatkowych poziomów. Jeśli hierarchia jest zbyt szeroka i płytka, użytkownik musi analizować dużą liczbę opcji w menu głównym. Łatwo przy tym o błędne wybory ścieżek nie prowadzących do szukanej zawartości.

21 Katalogi. Zarządzanie treścią Głębokość i szerokość hierarchii Szacuje się, że głębokość hierarchii nie powinna przekraczać czterech – pięciu poziomów. W przeciwnym przypadku użytkownicy zniechęceni koniecznością przejścia przez szereg stron pośrednich mogą opuścić witrynę katalogu. Jeśli chodzi o szerokość hierarchii, zalecane jest zachowanie pewnych ogólnych wskazówek dotyczących ograniczeń poznawczych umysłu ludzkiego. Przyjmuje się, że użytkownik jest w stanie analizować i przetwarzać jednocześnie informacje o siedmiu plus – minus dwu obiektach. Wobec oczywistej wymienności między szerokością i głębokością hierarchii, w przypadku dużej liczby produktów, ograniczenia dotyczące jej głębokości uważa się za istotniejsze. –Istnieją metody ułatwiające użytkownikowi analizę dużej liczby kategorii, np. nadanie im organizacji alfabetycznej, stronicowanie, itp. –Hierarchie szerokie mają zdefiniowaną dużą liczbę kategorii już na wyższych poziomach. Tak więc dodawanie do katalogu nowych produktów rzadziej wymaga modyfikacji tych poziomów, co jest czasochłonne, kosztowne i trudniejsze dla użytkowników.

22 Katalogi. Zarządzanie treścią Łącza hipertekstowe Łącza hipertekstowe mogą wspierać nawigację poziomą, pozwalając na przechodzenie między gałęziami hierarchii. –Użytkownik przeglądający informację na temat wybranego aparatu fotograficznego często chce obejrzeć opisy kolejnych aparatów. Łącza hipertekstowe mogą usprawniać również nawigację pionową, pozwalając użytkownikowi na skoki do wyższych poziomów w obrębie tej samej gałęzi hierarchii. –Np. powrót do strony głównej katalogu, bez konieczności przechodzenia przez kolejne poziomy nadrzędne. Problemem jest takie zaprojektowanie struktury nawigacji hipertekstowej, aby zrównoważyć jej elastyczność oraz wynikającą z niej złożoność. System nawigacji powinien wymuszać hierarchię, zwiększając jedynie elastyczność. Katalogi internetowe nie wymagają stosowania sztywnej nawigacji opartej na strukturach hierarchicznych. Użycie łączy hipertekstowych pozwala na uelastycznienie nawigacji i podniesienie wygody użytkownika.

23 Katalogi. Zarządzanie treścią System nawigacji System nawigacji katalogu zazwyczaj obejmuje: –System menu (lub innych elementów dialogowych) pozwalających na przechodzenie do kolejnych podkategorii w hierarchii katalogu, lub do stron finalnych produktów. –Wbudowaną w menu lub dodatkową informację o kontekście umiejscowienia aktualnie oglądanej strony w hierarchii katalogu. –Łącza pozwalające na szybki powrót do wyższych poziomów w wybranej gałęzi hierarchii katalogu. Często zintegrowane są one z kontekstem umiejscowienia. –Łącze do strony głównej katalogu. –Łącza do funkcji specjalnych katalogu (usługi wyszukiwania, zamawiania produktów, regulaminów zakupów, logowania itp.)

24 Katalogi. Zarządzanie treścią Menu poziome Menu poziome stosuje się najczęściej w katalogach o niewielkiej liczbie głównych kategorii lub jako menu pomocnicze udostępniające specjalistyczne funkcje katalogu. Umieszczane jest zazwyczaj w górnej części strony. Menu poziome zintegrowane jest często z rozwijanymi podmenus, generowanymi przez skrypty strony klienta.

25 Katalogi. Zarządzanie treścią Menu poziome Podmenu rozwijane tego typu mają tę zaletę, że do momentu wybrania podkategorii nie ma potrzeby przeładowywania strony z serwera WWW. Użytkownik może wejść dość głęboko w hierarchię katalogu nie widząc wyników pośrednich przeglądania, co może być wadą lub zaletą, w zależności od sytuacji.

26 Katalogi. Zarządzanie treścią Menu poziome

27

28 Katalogi. Zarządzanie treścią Zintegrowane menu pionowe Menu pionowe stosujemy w katalogach o płytkiej szerokiej hierarchii, a więc przy dużej liczbie kategorii głównych. Umieszczane jest zazwyczaj w prawej części strony. Wskazówka: Nie jest to norma absolutna, ale na tyle częsty zwyczaj, aby rozważyć czy należy wprawiać użytkownika w konfuzję i umieszczać je po lewej stronie. W zintegrowanym menu pionowym wybór elementu powoduje zazwyczaj rozwinięcie podkategorii związanych z tym elementem.

29 Katalogi. Zarządzanie treścią Zintegrowane menu pionowe W przeciwieństwie jednak do menu poziomego, zazwyczaj po każdym wyborze kategorii nawiązywany jest kontakt z serwerem, i pozostała część strony odświeżana jest stosownie do działań użytkownika. Tak więc rozwijanie kolejnych poziomów menu realizowane jest na ogół przez aplikację serwerową.

30 Katalogi. Zarządzanie treścią System menus pionowych Po wyborze kategorii z menu pobierana jest nowa strona, zawierająca menu na kolejnym poziomie hierarchii katalogu. Przy tym podejściu menu stanowi centralny punkt strony i zazwyczaj oprócz niego strona zawiera wyłącznie pomocnicze informacje nawigacyjne. Podejście stosowane w przypadku gdy nawigacja w katalogu wymaga wyjątkowej uwagi i wysiłku intelektualnego użytkownika, np.: –bardzo duża liczba kategorii w menu, –na kolejnych poziomach hierarchii stosowane są różne organizacje informacji.

31 Katalogi. Zarządzanie treścią System menus pionowych Katalog czasopism. –kategorie tematyczne, –tytuły czasopism, –poszczególne numery czasopism, –artykuły

32 Katalogi. Zarządzanie treścią System menus pionowych Katalog czasopism. –kategorie tematyczne, –tytuły czasopism, –poszczególne numery czasopism, –artykuły

33 Katalogi. Zarządzanie treścią System menus pionowych Katalog czasopism. –kategorie tematyczne, –tytuły czasopism, –poszczególne numery czasopism, –artykuły

34 Katalogi. Zarządzanie treścią Położenie w hierarchii katalogu W przypadku zintegrowanego menu pionowego, położenie w hierarchii katalogu zazwyczaj określane jest przy wykorzystaniu samego systemu menu. Rozwinięte podmenus i zaznaczone polecenia pozwalają określić użytkownikowi ścieżkę w strukturze hierarchii katalogu, i kolejne podkategorie, jakie wybrał wcześniej. Korzystając z menu użytkownik może również w łatwy sposób wracać do poziomów hierarchii, znajdujących się powyżej obecnie eksplorowanego.

35 Katalogi. Zarządzanie treścią Położenie w hierarchii katalogu Menus nawigacyjne innego typu nie dają możliwości wbudowania informacji o położeniu w katalogu. Niezbędne jest więc dostarczenie dodatkowych elementów informacyjnych, wskazujących użytkowniko- wi wybraną ścieżkę w drzewie kategorii katalogu. Element taki określany jest z języka angielskiego mianem „breadcrumb”. Pozwala on zazwyczaj również na powrót do wyższych poziomów w hierarchii.

36 Katalogi. Zarządzanie treścią Lista produktów Lista produktów zawiera produkty prezentowane w katalogu, należące do wybranej kategorii. Użytkownik, zagłębiając się w kolejne poziomy hierarchii katalogu ogra- nicza liczbę elementów prezentowanych w liście produktów.

37 Katalogi. Zarządzanie treścią Lista produktów Lista produktów zawiera produkty prezentowane w katalogu, należące do wybranej kategorii. Użytkownik, zagłębiając się w kolejne poziomy hierarchii katalogu ogra- nicza liczbę elementów prezentowanych w liście produktów.

38 Katalogi. Zarządzanie treścią Lista produktów

39 Lista produktów zazwyczaj zawiera: –Liczbę produktów w danej kategorii. –Opisy produktów: nazwa produktu; łącze do strony produktu; miniaturka zdjęcia; cena produktu; charakterystyka produktu. –Wspomaganie przeglądania listy produktów: mechanizmy stronicowania listy produktów; kontrolki ograniczające liczbę produktów; mechanizmy sortowania listy produktów.

40 Katalogi. Zarządzanie treścią Lista produktów - stronicowanie Standardowym podejściem do prezentacji długich list produktów jest stronicowanie ich zawartości. Użytkownik obok nawigacji do kolejnych stron, zazwyczaj może określać również liczbę produktów na stronie.

41 Katalogi. Zarządzanie treścią Lista produktów - ograniczanie Długie listy produktów mogą być również ograniczane, z wykorzystaniem rożnego rodzaju kontrolek sterujących wyświet- laniem listy. Często stosowanym rozwiązaniem jest stronicowanie alfabetyczne według nazwy produktu. Użytkownik może również ograniczyć liczbę produktów do zawierających w nazwie konkretne słowo kluczowe.

42 Katalogi. Zarządzanie treścią Lista produktów - ograniczanie Do filtrowania i organizowania danych w liście produktów mogą również służyć kontrolki pół combo i przyciski.

43 Katalogi. Zarządzanie treścią Lista produktów - ograniczanie Do filtrowania i organizowania danych w liście produktów mogą również służyć kontrolki pół combo i przyciski.

44 Katalogi. Zarządzanie treścią Lista produktów - ukrywanie Elementy aktywne na stronie, w rodzaju widoków drzewa mogą służyć do ukrywania i udostępniania fragmentów listy produktów. Typowym przykładem jest ukrywanie różnych wersji produktu.

45 Katalogi. Zarządzanie treścią Lista produktów - ukrywanie Elementy aktywne na stronie, w rodzaju widoków drzewa mogą służyć do ukrywania i udostępniania fragmentów listy produktów. Typowym przykładem jest ukrywanie różnych wersji produktu.

46 Katalogi. Zarządzanie treścią Lista produktów - sortowanie Lista produktów zazwyczaj może być porządkowana według różnych kryteriów.

47 Katalogi. Zarządzanie treścią Strona produktu Strona produktu powinna zawierać: –Parametry produktu. –Dokładny opis produktu. –Zdjęcie produktu. –Łącza do dodatkowych informacji, takich jak np. próbki produktu (dla treści cyfrowych), ciekawostki i nowości związane z produktem. –Informacje handlowe: cena, dostępność produktu, opis warunków dostawy, termi- ny, warunki płatności, itp. –Elementy wspomagania sprzedaży (opinie klientów, łącza do koszyka, itp.).

48 Katalogi. Zarządzanie treścią Strona produktu Strona produktu powinna zawierać: –Parametry produktu. –Dokładny opis produktu. –Zdjęcie produktu. –Łącza do dodatkowych informacji, takich jak np. próbki produktu (dla treści cyfrowych), ciekawostki i nowości związane z produktem. –Informacje handlowe: cena, dostępność produktu, opis warunków dostawy, termi- ny, warunki płatności, itp. –Elementy wspomagania sprzedaży (opinie klientów, łącza do koszyka, itp.).


Pobierz ppt "Biznes elektroniczny W. Bartkiewicz Wykład 2. Katalogi produktów. Zarządzanie treścią w systemach e-biznesu. Organizacja i przeglądanie katalogu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google