Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 2 SYSTEMY ZARZĄDZANIA - podstawowe QMS – system zarządzania jakością – wg ISO 9000 - dla klienta oraz w celu optymalizacji działalności biznesowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 2 SYSTEMY ZARZĄDZANIA - podstawowe QMS – system zarządzania jakością – wg ISO 9000 - dla klienta oraz w celu optymalizacji działalności biznesowej."— Zapis prezentacji:

1

2 1

3 2 SYSTEMY ZARZĄDZANIA - podstawowe QMS – system zarządzania jakością – wg ISO 9000 - dla klienta oraz w celu optymalizacji działalności biznesowej EMS – system zarządzania środowiskowego – wg ISO 14000 - dla otoczenia oraz w celu zmniejszenia kosztów OŚ / operacyjnych i strategicznych / SZBHP – system zarządzania bezpieczeństwem pracy – wg PN 18000 lub OHSAS - dla załogi oraz klientów i działających w imieniu firmy. i inne …. Trzy systemy mają identyczną strukturę / PDCA / i w kategoriach wewnętrznych dają zbliżone efekty.

4 3 SYSTEM ZARZĄDZANIA … każdy … definiowany jest jako... część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowywania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki np. środowiskowej / ISO 14001 / System ma więc w kompleksowy i spójny sposób kontrolować funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz umożliwiać sprawne zarządzanie operacyjne i planowanie strategiczne w danym zakresie.

5 4 NORMA ISO... / lub inna / - definicja „ Norma jest to proces wspomagania systemu mający na celu zapewnienie jego ogólnej skuteczności, niekoniecznie we wszystkich obszarach danej działalności np. jakości, lecz zgodnie z polityką w tym zakresie ”

6 5 WSPÓŁCZESNE POJĘCIE JAKOŚCI - TQM TQM a zarządzanie jakością TQM a zarządzanie jakością ISO - Wymagania dot. skuteczności systemu zj ISO - Wymagania dot. skuteczności systemu zj EFQM – Europejska Nagroda Jakości EFQM – Europejska Nagroda Jakości PNJ - Polska Nagroda Jakości PNJ - Polska Nagroda Jakości TQM – filozofia obejmująca całe przedsiębiorstwo - brak formalnych uregulowań TQM – filozofia obejmująca całe przedsiębiorstwo - brak formalnych uregulowań ISO EFQM PNJ TQM

7 6 WSPÓŁCZESNE POJĘCIE JAKOŚCI Model EFQM Kluczowe wyniki działalności 15% Satysfakcja Klientów 20% Przywództwo 10% Polityka i strategia 8% Zarządzanie personelem 9% Satysfakcja Pracowników 9% Partnerstwo i zasoby 9% Procesy 14% Wpływ na społeczeństwo 6% POTENCJAŁWYNIKI INNOWACJE I UCZENIE SIĘ

8 7 System Zarządzania Jakością skupiony na zgodności z wymaganiami POLITYKA JAKOŚCI PROCEDURY ZAPISY ZGODNOŚĆ AUDITY PRZEGLĄDY CYKL ZGODNOŚCI

9 8 CYKL ZARZĄDZANIA BIZNESEM System Zarządzania Jakością skupiony na osiąganiu celów biznesowych MISJA SZJ WYJŚCIE PROCESÓW OCZEKIWANIA STRON ZAINTERESOWANYCH CELE BIZNESU

10 9 Procedury i procesy  Procedury są wytycznymi do działań praktycznych  Procedury są procesowe, a nie działowe  Procedury zapewniają ciągłość procesu  Procedury koncentrują się na celach i pokazują sekwencje kroków dla osiągnięcia celów  Procedury mogą być użyte w procesie podnoszenia kompetencji  Procedury powodują podejmowanie akcji i decyzji 1. Procesy są ukierunkowane na pożądane rezultaty 2. Procesy funkcjonują, są sterowane 3. Procesy są realizowane przez różnych ludzi / działy dla tego samego celu 4. Celem ostatecznym procesu jest satysfakcja klienta 5. Proces przetwarza wejście w wyjście używając zasobów /def./ 6. Natura procesu jest dynamiczna

11 10 Rodzina norm ISO – dot. systemu zarządzania jakością ISO 9000 : 2000 - Podstawy i terminologia ISO 9000 : 2000 - Podstawy i terminologia ISO 9001 : 2000 - Wymagania ISO 9001 : 2000 - Wymagania ISO 9004 : 2000 - Wytyczne do ciągłego doskonalenia ISO 9004 : 2000 - Wytyczne do ciągłego doskonalenia ISO 19011 : 2002 - Wytyczne auditowania systemów zarządzania - jakością i środowiskowego

12 11 Odpowiedzialność kierownictwai Odpowiedzialność kierownictwai Zarządzanie zasobami Pomiary, analiza, doskonalenie Pomiary, analiza, doskonalenie Ciągłe doskonalenie Realizacja wyrobu Satysfakcja klientów Wymagania klientów Wyrób Podejście procesowe Wejście Wyjście

13 12 NORMA ISO 9000 : 2000

14 13 Terminy i definicje 87 terminów i definicji w 10 grupach dotyczących: 2.1. Jakości (7) 2.2. Zarządzania (14) 2.3. Organizacji (7) 2.4. Procesów i wyrobów (8) 2.5. Właściwości (5) 2.6. Zgodności (13) 2.7. Dokumentacji (6) 2.8. Badania (6) 2.9. Auditu (13) 2.10 Zapewnienia jakości procesów pomiarowych (8)

15 14 Definicje / wybrane / JAKOŚĆ –zdolność naturalnych cech wyrobu, systemu lub procesu do spełnienia wymagań klienta oraz innych stron zainteresowanych / ISO 9000 : 2000 / –zespół właściwości i charakterystyk liczbowych wyrobu lub usługi, które wpływają na ich zdolność do zaspokojenia potrzeb / ISO 8402 : 1994 / – zgodność z wymaganiami / CROSBY / – jakość = rzeczywistość oczekiwania / TAGUCHI /

16 15 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ –system do ustanowienia polityki jakości i celów jakościowych oraz osiągnięcia tych celów / ISO 9000 / PROCES –system działań wykorzystujący zasoby (środki) do przekształcania wejścia w wyjście / ISO 9000 / –proces jest ciągiem powiązanych ze sobą i uporządkowanych działań, polegających na przekształcaniu nakładów w produkt i przynoszących korzyści klientowi - zewnętrznemu i/lub wewnętrznemu / Manganelli /

17 16 WYRÓB – wynik procesu / ISO 9000 / PROCEDURA –określony sposób przeprowadzenia działań lub procesu / ISO 9000 /

18 17 Uwagi dot. jakości : Jakość techniczna obejmuje : czas wykonania, ewent. uszkodzenia / brak /, dostawę - kompletną i bezbłędnie skalkulowaną. Jakość funkcjonalna / procesu świadczenia usługi / obejmuje : indywidualne predyspozycje i kompetencje pracowników obsługi klienta - profesjonalizm, wiedzę, kreatywność, rzetelność, uczciwość, a także łatwość nawiązywania kontaktów i sposób współpracy z klientami.

19 18 NORMA ISO 9001 : 2000 NORMA ISO 9001 : 2000

20 19 Norma ma zmieniony tytuł – „ zarządzanie jakością ” zamiast „ zapewnienie jakości ” … jest to odzwierciedlenie faktu, że wymagania dot. systemu podane w niniejszym wydaniu ISO 9001 obok zapewnienia jakości wyrobu mają dodatkowo na celu zwiększenie zadowolenia klienta. ISO 9001 – nota uznaniowa / ISO 9001 – nota uznaniowa /

21 20 Wprowadzenie Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne Zaleca się, aby przyjęcie systemu zarządzania jakością Zaleca się, aby przyjęcie systemu zarządzania jakością było strategiczną decyzją organizacji... było strategiczną decyzją organizacji... Wymagania dot. systemu … są uzupełniające do Wymagania dot. systemu … są uzupełniające do wymagań dotyczących wyrobów. wymagań dotyczących wyrobów. Podejście procesowe Podejście procesowe … podkreśla się znaczenie: … podkreśla się znaczenie: - budowy procesów przy uwzględnieniu zasad - budowy procesów przy uwzględnieniu zasad biznesowych biznesowych - monitorowania wyników dotyczących funkcjonowania - monitorowania wyników dotyczących funkcjonowania i skuteczności procesu i skuteczności procesu - ciągłego doskonalenia procesów - ciągłego doskonalenia procesów Powiązania z ISO 9004 Powiązania z ISO 9004 Kompatybilność z innymi systemami zarządzania Kompatybilność z innymi systemami zarządzania

22 21 1.2 Zastosowanie normy Wyłączenia mogą wynikać z : mogą wynikać z : -natury produktu, -wymagań klienta, -mających zastosowanie wymagań, przepisów muszą być uzasadnione i udokumentowane w księdze jakości muszą być uzasadnione i udokumentowane w księdze jakości ograniczone są wyłącznie do rozdziału 7 normy, ograniczone są wyłącznie do rozdziału 7 normy, nie mogą należeć do wymagań mających wpływ na zdolność do dostarczania produktu spełniającego wymagania klienta i/lub mających zastosowanie przepisów. nie mogą należeć do wymagań mających wpływ na zdolność do dostarczania produktu spełniającego wymagania klienta i/lub mających zastosowanie przepisów.

23 22 Organizacja powinna ustanowić, udokumentować, wdrożyć Organizacja powinna ustanowić, udokumentować, wdrożyć i utrzymywać SZJ zgodnie z wymaganiami tej normy. i utrzymywać SZJ zgodnie z wymaganiami tej normy. Organizacja powinna: Organizacja powinna: zidentyfikować procesy potrzebne w SZJ i ich zastosowanie zidentyfikować procesy potrzebne w SZJ i ich zastosowanie w organizacji, w organizacji, określić ich sekwencje i wzajemne oddziaływania, określić ich sekwencje i wzajemne oddziaływania, określić kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skuteczności przebiegu i nadzoru procesów, określić kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skuteczności przebiegu i nadzoru procesów, zapewnić zasoby i informacje niezbędne do wspomagania przebiegu i monitorowania procesów, zapewnić zasoby i informacje niezbędne do wspomagania przebiegu i monitorowania procesów, monitorować, mierzyć i analizować procesy, monitorować, mierzyć i analizować procesy, podejmować/wdrażać działania niezbędne do uzyskania zaplanowanych wyników i stałego doskonalenia procesów. podejmować/wdrażać działania niezbędne do uzyskania zaplanowanych wyników i stałego doskonalenia procesów. Zarządzać tymi procesami zgodnie z wymaganiami normy Zarządzać tymi procesami zgodnie z wymaganiami normy 4.1 Wymagania ogólne

24 23 4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji Dokumentacja powinna zawierać : Politykę i udokumentowane cele Politykę i udokumentowane cele / wykład w kwietniu / / wykład w kwietniu / Księgę jakości Księgę jakości Udokumentowane procedury wymagane normą Udokumentowane procedury wymagane normą / wykład w marcu / / wykład w marcu / Dokumenty potrzebne organizacji do … procesów Dokumenty potrzebne organizacji do … procesów Zapisy Zapisy

25 24 4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji Księga jakości Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać księgę jakości, która zawiera: a) zakres systemu zarządzania jakością, łącznie z ewent. wyłączeniami, b) udokumentowane procedury ustanowione dla systemu lub powołanie się na nie, c) opis wzajemnych oddziaływań między procesami systemu zarządzania jakością.

26 25 4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji WYMAGANE PROCEDURY Nadzoru nad dokumentacją - p. 4.2.3, Nadzoru nad zapisami - p. 4.2.4, Auditów wewnętrznych - p. 8.2.2, Nadzoru nad wyrobem niezgodnym- p. 8.3, Działań korygujących - p. 8.5.2, Działań zapobiegawczych - p. 8.5.3.

27 26 4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji Nadzór nad dokumentami Dokumenty wymagane w systemie zarządzania jakością powinny być nadzorowane, Zapisy są specjalnym rodzajem dokumentu i powinny być nadzorowane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 4.2.4

28 27 Najwyższe kierownictwo powinno demonstrować swoje zaangażowanie poprzez: uświadomienie rangi spełnienia wymagań klienta, pozostałych stron zainteresowanych uświadomienie rangi spełnienia wymagań klienta, pozostałych stron zainteresowanych oraz wymagań prawnych oraz wymagań prawnych ustanowienie polityki jakości ustanowienie polityki jakości i celów jakościowych i celów jakościowych prowadzenie przeglądów zarządzania prowadzenie przeglądów zarządzania dla zapewnienia efektywności dla zapewnienia efektywności i przydatności systemu i przydatności systemu zapewnienie niezbędnych zasobów do osiągania celów. zapewnienie niezbędnych zasobów do osiągania celów. 5. Odpowiedzialność kierownictwa

29 28 być odpowiednia do celu istnienia organizacji być odpowiednia do celu istnienia organizacji zawierać zobowiązanie do utrzymania i doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością zawierać zobowiązanie do utrzymania i doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością tworzyć ramy dla ustanawiania i przeglądu celów jakościowych tworzyć ramy dla ustanawiania i przeglądu celów jakościowych być rozpowszechniona i zrozumiała w organizacji być rozpowszechniona i zrozumiała w organizacji być przeglądana pod kątem jej aktualności i przydatności. być przeglądana pod kątem jej aktualności i przydatności. Polityka Jakości powinna: Polityka Jakości powinna: 5.3 Polityka jakości

30 29 Cele jakościowe: ustanowione przez lub za akceptacją najwyższego kierownictwa ustanowione przez lub za akceptacją najwyższego kierownictwa w odniesieniu do odpowiednich funkcji i poziomów w odniesieniu do odpowiednich funkcji i poziomów obejmujące to, co jest niezbędne dla spełnienia wymagań przez produkt obejmujące to, co jest niezbędne dla spełnienia wymagań przez produkt mierzalne i spójne z polityką jakości, mierzalne i spójne z polityką jakości, odp. do obecnych i przyszłych potrzeb klienta. odp. do obecnych i przyszłych potrzeb klienta. 5.4 Planowanie - cele jakościowe

31 30 CELE - przykłady Cele dla utrzymania lub poprawy rangi wymagań klienta Cele dla utrzymania lub poprawy rangi wymagań klienta Cele dla utrzymania lub poprawy przywództwa Cele dla utrzymania lub poprawy przywództwa Cele dla utrzymania lub poprawy partycypacji załogi w wybranych obszarach lub funkcjach Cele dla utrzymania lub poprawy partycypacji załogi w wybranych obszarach lub funkcjach Cele dla utrzymania lub poprawy skuteczności wybranych procesów Cele dla utrzymania lub poprawy skuteczności wybranych procesów Cele dla utrzymania i poprawy integralności / ? / wewnętrznej i zewnętrznej systemu Cele dla utrzymania i poprawy integralności / ? / wewnętrznej i zewnętrznej systemu Cele dla utrzymania i poprawy relacji z dostawcami Cele dla utrzymania i poprawy relacji z dostawcami

32 31 Odpowiedzialności i uprawnienia powinny być : określone / udokumentowane ? / określone / udokumentowane ? / zakomunikowane w organizacji zakomunikowane w organizacji / przyjęte i wzajemnie uznawane / / przyjęte i wzajemnie uznawane / 5.5. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikowanie się

33 32 5.5.2 Przedstawiciel kierownictwa - członek kierownictwa, - odpowiedzialność i uprawnienia : zapewnienie wdrożenia podejścia procesowego raportowanie najwyższemu kierownictwu o funkcjonowaniu i potrzebach związanych z doskonaleniem systemu promowanie świadomości znaczenia wymagań klienta w całej organizacji ~ współpraca ze stronami zewnętrznymi / dot. systemu /.

34 33 Najwyższe kierownictwo zapewnia, że : ustanowione są odpowiednie procesy komunikacji ustanowione są odpowiednie procesy komunikacji w organizacji w organizacji ma miejsce komunikacja w odniesieniu do ma miejsce komunikacja w odniesieniu do skuteczności systemu zarządzania jakością. skuteczności systemu zarządzania jakością. 5.5.3 Komunikacja wewnętrzna

35 34 System powinien być przeglądany przez najwyższe kierownictwo : - w zaplanowanych odstępach czasu aby zapewnić stałą przydatność, adekwatność aby zapewnić stałą przydatność, adekwatność i skuteczność i skuteczność aby ocenić możliwości doskonalenia i potrzeby zmian aby ocenić możliwości doskonalenia i potrzeby zmian aby ocenić aktualność polityki jakości i celów jakości aby ocenić aktualność polityki jakości i celów jakościNależy określić dane wejściowe określić dane wejściowe sporządzić raport / a w nim zawrzeć dane wyjściowe /. sporządzić raport / a w nim zawrzeć dane wyjściowe /. 5.6. Przegląd zarządzania

36 35 6.1 Zapewnienie zasobów w QMS CELE wdrożenie QMS utrzymywanie QMS ciągłe doskonalenie spełnianie oczekiwań i wymagań klienta

37 36 wiedzy / wykształcenia / wiedzy / wykształcenia / szkoleń szkoleń umiejętności umiejętności doświadczenia. doświadczenia. Personel wykonujący pracę mającą wpływ na jakość wyrobu musi mieć stosowne kompetencje na bazie : 6.2 Zasoby ludzkie 6.2.1 Postanowienia ogólne

38 37 Organizacja powinna: ustalić kompetencje personelu wykonującego czynności mające wpływ na jakość wyrobu ustalić kompetencje personelu wykonującego czynności mające wpływ na jakość wyrobu zapewnić szkolenia lub podjąć inne działania w celu zapewnić szkolenia lub podjąć inne działania w celu otrzymania tych kompetencji otrzymania tych kompetencji ocenić skuteczność podjętych jw. działań ocenić skuteczność podjętych jw. działań zapewnić, aby pracownicy byli świadomi istoty i rangi swojego udziału w osiąganiu celów dotyczących jakości zapewnić, aby pracownicy byli świadomi istoty i rangi swojego udziału w osiąganiu celów dotyczących jakości utrzymywać zapisy dot. wykształcenia, szkoleń, umiejętności i doświadczenia. utrzymywać zapisy dot. wykształcenia, szkoleń, umiejętności i doświadczenia. 6.2.2 Kompetencje, świadomość i szkolenie

39 38 Zarządzanie zasobami w QMS Zasobami mogą być: ludzie infrastruktura środowisko pracy informacja dostawcy i partnerzy zasoby naturalne zasoby finansowe

40 39 Powinny być odpowiednio określone: cele jakościowe i wymagania dotyczące wyrobu cele jakościowe i wymagania dotyczące wyrobu potrzeby dotyczące ustanowienia procesów oraz zapewnienia zasobów specyficznych dla danego wyrobu potrzeby dotyczące ustanowienia procesów oraz zapewnienia zasobów specyficznych dla danego wyrobu wymagane działania dotyczące monitorowania, weryfikacji, walidacji, badań oraz kryteria przyjęcia określonego wyrobu wymagane działania dotyczące monitorowania, weryfikacji, walidacji, badań oraz kryteria przyjęcia określonego wyrobu niezbędne zapisy będące dowodem, że procesy i wyrób spełniają wymagania. niezbędne zapisy będące dowodem, że procesy i wyrób spełniają wymagania. 7.1 Planowanie realizacji wyrobu

41 40 wymagania wyspecyfikowane przez klienta wymagania wyspecyfikowane przez klienta wymagania dotyczące wyrobu nie wyrażone wymagania dotyczące wyrobu nie wyrażone przez klienta, ale niezbędne ze względu na jego zastosowanie - jeśli jest ono znane przez klienta, ale niezbędne ze względu na jego zastosowanie - jeśli jest ono znane wymagania ustawowe i inne przepisy wymagania ustawowe i inne przepisy dodatkowe własne wymagania. dodatkowe własne wymagania. Pojęcie „ wymagania klienta ” powinno obejmować: 7.2.1 Określenie wymagań dotyczących wyrobu

42 41 7.2.2 Przegląd wymagań dotyczących wyrobu 7.2.2 Przegląd wymagań dotyczących wyrobu Przegląd powinien zapewnić, że : określono wymagania dot. wyrobu określono wymagania dot. wyrobu precyzyjnie zapisano je w umowie / zamówieniu precyzyjnie zapisano je w umowie / zamówieniu organizacja jest zdolna spełnić w/w wymagania. organizacja jest zdolna spełnić w/w wymagania. Przegląd powinien być dokonany przed podjęciem zobowiązania w umowie. Przegląd powinien być dokonany przed podjęciem zobowiązania w umowie.

43 42 informacji o wyrobie informacji o wyrobie postępowania z zapytaniami ofertowymi, umowami lub zamówieniami i ich modyfikacjami postępowania z zapytaniami ofertowymi, umowami lub zamówieniami i ich modyfikacjami informacji zwrotnej od klienta, w tym reklamacji klientowskich. informacji zwrotnej od klienta, w tym reklamacji klientowskich. Skuteczne mechanizmy komunikacji z klientem powinny być ustalone i wprowadzone w odniesieniu do: 7.2.3 Komunikacja z klientem

44 43 Dane wejściowe powinny obejmować: wymagania funkcjonalne i odnoszące się do parametrów wyrobu wymagania funkcjonalne i odnoszące się do parametrów wyrobu mające zastosowanie wymagania prawne i inne mające zastosowanie wymagania prawne i inne informacje z poprzednich podobnych projektów. informacje z poprzednich podobnych projektów. Dane wejściowe podlegają przeglądowi pod kątem ich adekwatności i spójności. 7.3.2 Dane wejściowe do projektowania i rozwoju 7.3.2 Dane wejściowe do projektowania i rozwoju

45 44 Dane wyjściowe / w formie umożliwiającej weryfikację wobec danych wejściowych / obejmują: informacje odnoszące się do zakupów, produkcji informacje odnoszące się do zakupów, produkcji i dostarczania usługi i dostarczania usługi odniesienia do danych wejściowych odniesienia do danych wejściowych kryteria przyjęcia wyrobu kryteria przyjęcia wyrobu charakterystyki produktu istotne dla jego bezpiecznego i zgodnego z założeniami stosowania charakterystyki produktu istotne dla jego bezpiecznego i zgodnego z założeniami stosowania zatwierdzić dane przed zwolnieniem 7.3.3 Dane wyjściowe projektowania i rozwoju

46 45 Weryfikacja powinna być przeprowadzana dla zapewnienia zgodności danych wyjściowych z wejściowymi. Wyniki weryfikacji i stosownych działań podejmowanych w jej następstwie powinny być zapisywane / ważne ! /. 7.3.5 Weryfikacja projektowania i rozwoju

47 46 zakupy są nadzorowane, aby zapewnić, że kupowany wyrób spełnia nasze / lub klienta / wymagania zakupy są nadzorowane, aby zapewnić, że kupowany wyrób spełnia nasze / lub klienta / wymagania zakres nadzoru zależy od wpływu zakupu na późniejszy wyrób zakres nadzoru zależy od wpływu zakupu na późniejszy wyrób dostawcy powinni być oceniani i wybierani na pod- stawie ich zdolności do dostawy wyrobu zgodnego dostawcy powinni być oceniani i wybierani na pod- stawie ich zdolności do dostawy wyrobu zgodnego z wymaganiami organizacji z wymaganiami organizacji należy ustanowić kryteria wyboru, oceny i ponownej oceny dostawcy należy ustanowić kryteria wyboru, oceny i ponownej oceny dostawcy zapisy z wyników ocen / i wszelkich niezbędnych działań wynikających z oceny /. zapisy z wyników ocen / i wszelkich niezbędnych działań wynikających z oceny /. 7.4.1 Proces zakupu

48 47 Należy kontrolować adekwatność i jakość zakupów Należy kontrolować adekwatność i jakość zakupów Gdy działania weryfikujące odbywają się na terenie dostawcy - organizacja / lub jej klient / powinna podać w informacji dotyczącej zakupów: Gdy działania weryfikujące odbywają się na terenie dostawcy - organizacja / lub jej klient / powinna podać w informacji dotyczącej zakupów: -zamierzone ustalenia dotyczące weryfikacji -metodę zwalniania wyrobu. 7.4.3 Weryfikacja kupowanego produktu

49 48 Dostępność informacji, w których określono właściwości wyrobu Dostępność informacji, w których określono właściwości wyrobu Dostępność instrukcji pracy i stosowanie właściwego wyposażenia do produkcji i monitorowania i pomiarów Dostępność instrukcji pracy i stosowanie właściwego wyposażenia do produkcji i monitorowania i pomiarów Wdrożenie działań dotyczących zwalniania, dostawy Wdrożenie działań dotyczących zwalniania, dostawy i działań po dostawie produktu i działań po dostawie produktu Wdrożenie monitorowania i pomiarów. Wdrożenie monitorowania i pomiarów. Organizacja powinna planować i prowadzić produkcję i dostarczanie usługi w warunkach nadzorowanych. Warunki te powinny obejmować: 7.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi

50 49 Procesy, które nie mogą być weryfikowane przez odpowiedni monitoring lub pomiary powinny być walidowane w celu zademonstrowania ich zdolności do osiągania zaplanowanych wyników. Organizacja powinna ustalić: kryteria przeglądu i zatwierdzania procesów kryteria przeglądu i zatwierdzania procesów zatwierdzanie wyposażenia i kwalifikacji personelu zatwierdzanie wyposażenia i kwalifikacji personelu stosowanie określonych metod i procedur stosowanie określonych metod i procedur wymagania dotyczące zapisów wymagania dotyczące zapisów wymagania dotyczące ponownej walidacji. wymagania dotyczące ponownej walidacji. 7.5.2 Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi

51 50 7.5.3 Identyfikacja i identyfikowalność Organizacja powinna : - jeśli jest to właściwe, oznaczać wyrób odpowiednimi środkami we wszystkich operacjach procesu jego realizacji - oznaczać status wyrobu w odniesieniu do wymagań dotyczących monitorowania i pomiarów - nadzorować jednoznaczne oznakowanie wyrobu, jeżeli wymagana jest identyfikowalność.

52 51 Własność klienta powinna być: oznaczona oznaczona identyfikowalna identyfikowalna zabezpieczona i chroniona zabezpieczona i chroniona Własność klienta obejmuje także własności intelektualne. 7.5.4 Własność klienta

53 52 Organizacja powinna określić: wykonywany monitoring i pomiary, wykonywany monitoring i pomiary, wyposażenie do monitoringu i pomiarów niezbędne dla dostarczenia dowodów zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami. wyposażenie do monitoringu i pomiarów niezbędne dla dostarczenia dowodów zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami. 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów

54 53 Jeśli ma to zastosowanie - dla zapewnienia wiarygodnych wyników - organizacja powinna : Jeśli ma to zastosowanie - dla zapewnienia wiarygodnych wyników - organizacja powinna : potwierdzać zdolność metrologiczną wzorców w ustalonych odstępach czasu lub przed użyciem - wg międzynarodowych potwierdzać zdolność metrologiczną wzorców w ustalonych odstępach czasu lub przed użyciem - wg międzynarodowych lub krajowych jednostek miar lub krajowych jednostek miar Wyposażenie pomiarowe powinno być: Wyposażenie pomiarowe powinno być: adiustowane i zabezpieczone przed nieautoryzowanymi adiustacjami adiustowane i zabezpieczone przed nieautoryzowanymi adiustacjami oznaczone dla określenia jego statusu oznaczone dla określenia jego statusu chronione przed uszkodzeniem i pogorszeniem stanu chronione przed uszkodzeniem i pogorszeniem stanu zaopatrzone w udokumentowane wyniki potwierdzenia zaopatrzone w udokumentowane wyniki potwierdzenia zdolności metrologicznej zdolności metrologicznej Dot. również potwierdzania zdolności oprogramowania Dot. również potwierdzania zdolności oprogramowania 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów c.d.

55 54 Monitorowanie, pomiary, analizy i doskonalenie procesów powinny być zaplanowane i wdrożone w celu: Obejmuje to określenie możliwych do zastosowania metod, takich jak techniki statystyczne i zakresu ich wykorzystania. wykazania zgodności wyrobu wykazania zgodności wyrobu zapewnienia zgodności systemu zarządzania jakością zapewnienia zgodności systemu zarządzania jakością ciągłego doskonalenia skuteczności systemu ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością. zarządzania jakością. 8. Pomiary, analizy i doskonalenie

56 55 Jako jeden z mierników funkcjonowania systemu zarządzania jakością organizacja powinna: Jako jeden z mierników funkcjonowania systemu zarządzania jakością organizacja powinna: monitorować informacje dotyczące odbioru przez klienta stopnia spełnienia jego wymagań monitorować informacje dotyczące odbioru przez klienta stopnia spełnienia jego wymagań określić metody uzyskiwania określić metody uzyskiwania i wykorzystania tych informacji. i wykorzystania tych informacji. 8.2.1 Zadowolenie klienta

57 56 Audity powinny określić czy QMS : jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami, jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami, spełnia wymagania niniejszej normy międzynarodowej spełnia wymagania niniejszej normy międzynarodowej i wymagania systemu zarządzania jakością ustanowionego przez organizację, i wymagania systemu zarządzania jakością ustanowionego przez organizację, jest skutecznie wdrożony i utrzymywany. jest skutecznie wdrożony i utrzymywany. Program auditu uwzględnia : status, ważność procesów / auditowanych obszarów oraz wyniki wcześniejszych auditów. Program auditu uwzględnia : status, ważność procesów / auditowanych obszarów oraz wyniki wcześniejszych auditów. Będzie cykl wykładów dot. auditowania. Będzie cykl wykładów dot. auditowania. 8.2.2 Audit wewnętrzny

58 57 organizacja powinna zastosować odpowiednie metody do monitoringu i ewent. pomiarów procesów QMS organizacja powinna zastosować odpowiednie metody do monitoringu i ewent. pomiarów procesów QMS metody te mają wykazać zdolność procesów metody te mają wykazać zdolność procesów do osiągania założonych wyników do osiągania założonych wyników działania korygujące mają być podejmowane w celu zapewnienia zgodności wyrobu, jeżeli zaplanowane wyniki nie są osiągane. działania korygujące mają być podejmowane w celu zapewnienia zgodności wyrobu, jeżeli zaplanowane wyniki nie są osiągane. 8.2.3 Monitorowanie i pomiary procesów

59 58 Monitorowanie Procesów systemu zarządzania jakością Właściwości wyrobu

60 59 Przykłady wskaźników Wykonanie planu produkcji w stosunku do założeń Wykonanie planu produkcji w stosunku do założeń Dostępność : suma awarii, przezbrojeń, rozruchów, konserwacji, przerw - w czasie obciążenia maszyny Dostępność : suma awarii, przezbrojeń, rozruchów, konserwacji, przerw - w czasie obciążenia maszyny Niezawodność : udział drobnych zatrzymań, strat prędkości w czasie operacyjnym maszyny Niezawodność : udział drobnych zatrzymań, strat prędkości w czasie operacyjnym maszyny Średni czas między awariami Średni czas między awariami Średni czas usunięcia awarii Średni czas usunięcia awarii Suma czasów postojów z powodu awarii Suma czasów postojów z powodu awarii Skuteczność i terminowość doręczenia przesyłki Skuteczność i terminowość doręczenia przesyłki

61 60 Przykłady wskaźników Reklamacje odbiorców zewnętrznych : ilość, wartość, Reklamacje odbiorców zewnętrznych : ilość, wartość, Terminowość załatwiania reklamacji, Terminowość załatwiania reklamacji, Ilość / wartość wyrobów niezgodnych, Ilość / wartość wyrobów niezgodnych, Ilość wyrobów zapakowanych niezgodnie Ilość wyrobów zapakowanych niezgodnie ze specyfikacją, ze specyfikacją,

62 61 Przykłady wskaźników Zapasy produkcyjne : ilość, wartość / np. wyrażone Zapasy produkcyjne : ilość, wartość / np. wyrażone w stosunku do średniego zużycia w ciągu ostatnich w stosunku do średniego zużycia w ciągu ostatnich 3 miesięcy / 3 miesięcy / Zapas opakowań : wartość, ilość / jak wyżej / Zapas opakowań : wartość, ilość / jak wyżej / Zapasy w filiach Zapasy w filiach

63 62 Przykłady wskaźników Ilość dni szkoleń zewnętrznych Ilość dni szkoleń zewnętrznych Ilość godzin szkoleń wewnętrznych Ilość godzin szkoleń wewnętrznych Ilość osób z zadaniami samokształcenia Ilość osób z zadaniami samokształcenia Wydatki na szkolenia na jednego zatrudnionego Wydatki na szkolenia na jednego zatrudnionego

64 63 Organizacja powinna monitorować i mierzyć właściwości wyrobu: Organizacja powinna monitorować i mierzyć właściwości wyrobu: dla weryfikacji spełnienia wymagań przez wyrób na odpowiednich etapach jego realizacji, dla weryfikacji spełnienia wymagań przez wyrób na odpowiednich etapach jego realizacji, mają być utrzymywane dowody spełnienia kryteriów przyjęcia, mają być utrzymywane dowody spełnienia kryteriów przyjęcia, zapisy powinny wskazywać osobę /osoby/ uprawnioną zapisy powinny wskazywać osobę /osoby/ uprawnioną do zwolnienia wyrobu. do zwolnienia wyrobu. zwolnienie wyrobu nie powinno mieć miejsca, dopóki wszystkie zaplanowane działania nie zostaną w sposób satysfakcjonujący wypełnione lub ewent. zatwierdzone zwolnienie wyrobu nie powinno mieć miejsca, dopóki wszystkie zaplanowane działania nie zostaną w sposób satysfakcjonujący wypełnione lub ewent. zatwierdzone / przez klienta / / przez klienta / 8.2.4 Monitorowanie i pomiary wyrobu

65 64 Udokumentowana procedura dotycząca: identyfikowania niezgodnego wyrobu identyfikowania niezgodnego wyrobu nadzoru zapobiegającego niezamierzonemu użyciu nadzoru zapobiegającego niezamierzonemu użyciu lub dostawie. lub dostawie. Postępowanie z wyrobem niezgodnym : działania eliminujące niezgodność działania eliminujące niezgodność wykorzystanie w inny, autoryzowany sposób wykorzystanie w inny, autoryzowany sposób działania wykluczające niezamierzone, pierwotne działania wykluczające niezamierzone, pierwotne zastosowanie niezgodnego wyrobu zastosowanie niezgodnego wyrobu Działania mają być odpowiednie do rzeczywistych lub potencjalnych skutków niezgodności. 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym

66 65 8.4 Analiza danych Organizacja powinna zbierać i analizować odpowiednie dane dot. : Zadowolenia klientaZadowolenia klienta Zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobuZgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu Właściwości i trendów procesów i wyrobówWłaściwości i trendów procesów i wyrobów Dostawców.Dostawców. … w celu wykazania przydatności i skuteczności systemu zarządzania jakością oraz w celu oceny możliwości prowadzenia ciągłego doskonalenia skuteczności systemu.

67 66 Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością poprzez wykorzystanie: wyników auditów wyników auditów analiz danych analiz danych oceny działań korygujących i zapobiegawczych oceny działań korygujących i zapobiegawczych wyniku przeglądu zarządzania. wyniku przeglądu zarządzania. 8.5.1 Ciągłe doskonalenie

68 67 … Aby wspomóc zapewnienie przyszłości organizacji i satysfakcję zainteresowanych stron kierownictwo powinno tworzyć kulturę postępowania, która obejmie ożywioną działalność ludzi poszukujących sposobności w doskonaleniu realizacji procesów, działań i wyrobów.. W tym celu najwyższe kierownictwo powinno tworzyć kulturę jakości poprzez: ustanawianie celów pracownikom, przedsięwzięciom i organizacji, ustanawianie celów pracownikom, przedsięwzięciom i organizacji, realizowaniu porównań z konkurencją i stosowanie najlepszych praktyk, realizowaniu porównań z konkurencją i stosowanie najlepszych praktyk, dawanie dowodów uznania i nagród za osiągnięcia w doskonaleniu, dawanie dowodów uznania i nagród za osiągnięcia w doskonaleniu, przyjmowanie sugestii / krytyki / włączając w to określenie czasu na własną reakcję. przyjmowanie sugestii / krytyki / włączając w to określenie czasu na własną reakcję. ISO 9004 : 2000 8.5.4 Ciągłe doskonalenie organizacji

69 68 Organizacja powinna podejmować działania dostosowane do skutków – eliminujące przyczyny niezgodności - i opisać je w udokumentowanej procedurze, która będzie określać zasady: przeglądania niezgodności / w tym reklamacji klientowskich / przeglądania niezgodności / w tym reklamacji klientowskich / określania przyczyn niezgodności określania przyczyn niezgodności zapobiegania ponownemu wystąpieniu zapobiegania ponownemu wystąpieniu określania i przeprowadzania niezbędnych działań określania i przeprowadzania niezbędnych działań zapisywania wyników podjętych działań. zapisywania wyników podjętych działań. 8.5.2 Działania korygujące

70 69 Organizacja powinna podejmować działania dostosowane do skutków potencjalnych problemów eliminujące potencjalne przyczyny niezgodności i opisać je w udokumentowanej procedurze, która będzie określać zasady: identyfikowania potencjalnych niezgodności i ich przyczyn identyfikowania potencjalnych niezgodności i ich przyczyn oceny konieczności podjęcia działań zapobiegawczych oceny konieczności podjęcia działań zapobiegawczych ustalenia i wdrożenie koniecznych działań ustalenia i wdrożenie koniecznych działań zapisywania wyników podjętych działań. zapisywania wyników podjętych działań. 8.5.3 Działania zapobiegawcze

71 70 Podsumowanie ISO 9001:94 wymagało udokumentowania systemu, ISO 9001:94 wymagało udokumentowania systemu, ISO 9001:2000 wymaga zarządzania procesami ISO 9001:2000 wymaga zarządzania procesami Potrzeby procesu, jego złożoność i kompetencje personelu określają zakres i objętość dokumentacji Potrzeby procesu, jego złożoność i kompetencje personelu określają zakres i objętość dokumentacji Dokumenty powinny być adekwatne do statusu procesu Dokumenty powinny być adekwatne do statusu procesu Zarządzanie procesem to zarządzanie informacją, zasobami, wykonaniem, wynikami. Zarządzanie procesem to zarządzanie informacją, zasobami, wykonaniem, wynikami.

72 71 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 2 SYSTEMY ZARZĄDZANIA - podstawowe QMS – system zarządzania jakością – wg ISO 9000 - dla klienta oraz w celu optymalizacji działalności biznesowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google