Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Prof. Anatoly Sachenko  Zakład Informatyki Ekonomicznej, Katedra Informatyki i Ekonometrii, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska 

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Prof. Anatoly Sachenko  Zakład Informatyki Ekonomicznej, Katedra Informatyki i Ekonometrii, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska "— Zapis prezentacji:

1 1 Prof. Anatoly Sachenko  Zakład Informatyki Ekonomicznej, Katedra Informatyki i Ekonometrii, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska  ul. Roosevelta 26 – 28, 41 - 800 Zabrze Budynek A, pokój 414 tel. 0-32-277 - 73 - 90  www.roz6.polsl.pl/asachenko/index.html www.roz6.polsl.pl/asachenko/index.html www.cs.umaine.edu/~as sachenkoa@yahoo.com or as@tneu.edu.ua or as@umcs.maine.eduwww.cs.umaine.edu/~as sachenkoa@yahoo.com as@tneu.edu.uaas@umcs.maine.edu  Skype: Anatoly Sachenko  ICQ :227 061 409

2 2 Wykład 1. Systemy oraz Technologie Informatyczne w Biznesie Wykładowca: Prof. Anatoly Sachenko TI w Administracji

3 3 Przegląd Wykładu  Rozdział I Podstawowe Pojęcia: Systemy Informatyczne w Biznesie  Rozdział II. Podstawowe Pojęcia: Aplikacje Biznesowe, Rozwój, i Zarządzanie  Rozdział III. Podstawy Strategicznej Przewagi  Rozdział IV. Zastosowanie Technologii Informatycznej dla Strategicznej Przewagi

4 4 Rozdział I Podstawowe Pojęcia : Systemy Informatyczne w Biznesie  Dlaczego Systemy Informatyczne Są Istotne  SI Struktura dla specjalistów Biznesowych  Pojęcia Systemu  Model Systemu Informatycznego  SI Zasoby i Produkty

5 5 Dlaczego Systemy Informatyczne Są Istotne  Zrozumienie Systemów Informatycznych-ich użycia i zarządzania nimi- jest istotne dla menadżerów i specjalistów biznesowych w dzisiejszych przedsiębiorstwach bazujących na internecie  SI grają decydującą rolę w procesach e-biznesu i e- handlu a także w zarządzaniu i strategii sukcesu w biznesie, który musi działać w otoczeniu globalnym  Zatem obszar systemów informatycznych stał się głównym funkcjonalnym obszarem zarządzania przedsiębiorstwem.

6 6 SI Struktura dla Profesjonalnego Biznesu

7 7 SI Struktura dla Profesjonalnego Biznesu(c.d.)  Podstawowe Pojęcia  Podstawowe pojęcia o składnikach i rolach systemu informatycznego.  Technologie Informacyjne  Główne pojęcia, rozwój i kwestie zarządzania w technologii informacyjnej.

8 8 SI Struktura dla Profesjonalnego Biznesu(c.d.)  Aplikacje Biznesowe  Główne użycie systemów informatycznych dla działań, zarządzania i konkurencyjnej przewagi.  Proces Rozwoju  Jak specjaliści biznesowi i informatyczni specjaliści planują, rozwijają i wprowadzają system informatyczny.  Wyzwania Zarządzania  Wyzwania etycznego i skutecznego zarządzania.

9 9 Pojęcia Systemu  System informatyczny może być dowolną zorganizowaną kombinacją ludzi, HW, SW, sieci komunikacyjnych i zasobów danych żeby zbierać, przetwarzać i rozpowszechniać informacje w organizacji (patrz: następny slajd)  Technologie Informacyjne: Fachowcy biznesowi opierają się na wielu typach systemów informatycznych żeby użyć różnorodnych technologii informatycznych. Na przykład: Typy SI - Ręczne (papier-i-ołówek) systemy informacyjne - Nieformalne (ustne) systemy informacyjne - Formalne (zapisane procedury) systemy informacyjne - Bazy komputerowe systemów informatycznych  Bazy komputerowe systemów informatycznych używają sprzęt komputerowy, oprogramowanie, Internet i inne sieci telekomunikacyjne, baza komputerowa zasobów danych technik zarządzania i inne TI są tworzone aby przetwarzać zasoby danych w różnych informacjach o produkcie dla klientów i specjalistów biznesowych.

10 10 Pojęcia Systemu(c.d.)

11 11 Pojęcia Systemu(c.d.)  Grupa elementów wzajemnie powiązanych lub oddziaływujących na siebie tworzących jednolitą całość, lub  Grupa składników wzajemnie powiązanych pracujących razem w kierunku wspólnego celu dla zaakceptowania danych wejściowych i wytwarzania danych wyjściowych w zorganizowanym przekształcanym procesie(dynamiczny system).  Trzy podstawowe składniki oddziaływania:  Dane wejściowe(zdobycie i gromadzenie elementów)  Przetwarzanie (proces przekształcania)  Dane wyjściowe(proces przekazywania)

12 12 Pojęcia Systemu(c.d.)  Dwa dodatkowe składniki pojęcia systemu obejmują sprzężenie zwrotne i kontrole. System wraz z nimi jest czasami zwany systemem cybernetycznym, który jest samo monitorującym się, samo regulującym się systemem.  Sprzężenie zwrotne to dane o wynikach systemu.  Kontrola zawiera monitorowanie i ocenę sprzężenia zwrotnego dla ustalenia czy system zmierza w kierunku osiągania jego celów.

13 13 Model Systemu Informatycznego  System nie istnieje w próżni;raczej istnieje i funkcjonuje w otoczeniu zawierającym inne systemy.  Podsystem – składnik większego systemu.  Systemy w tym samym otoczeniu mogą łączyć się nawzajem poprzez wspólną granicę  Otwarty kontra zamknięty system  Przystosowanie zdolności systemu do własnych zmian lub jego otoczenia żeby przetrwać  Model SI (następny slajd) wyraźne pojęcie dla SI główne składniki i działanie

14 14 Model Systemu Informatycznego(c.d.)

15 15 SI Zasoby i Produkty  Zasoby Ludzkie  Końcowi użytkownicy(również zwani użytkownikami lub klientami)  Specjaliści SI (analitycy systemowi, SW deweloperzy, operatorzy systemowi)  Zasoby Sprzętu Komputerowego  Układy komputerowe(CPU zawierający MP)  Urządzenia peryferyjne (klawiatura lub myszka, ekran, dyski przechowujące)  Zasoby Oprogramowania  Oprogramowanie systemu (system operacyjny)  Aplikacje oprogramowania-dla PC używane przez końcowych użytkowników  Instrukcje procedur operacyjnych dla SI

16 16 SI Zasoby i Produkty(c.d.)  Zasoby Sieci (sieci telekomunikacyjne takie jak Internet, intranet, extranet.  Media komunikacyjne-kabel, włókno, mikrofale, komórka, satelita  Wsparcie sieci-ludzie, HW, SW, i zasoby danych  Zasoby Danych - cenne zasoby organizacyjne.  Baza danych - zbiór logicznie powiązanych rekordów lub plików.  Baza wiedzy –trzyma wiedze jako fakty i wnioski zasad o różnych tematach.

17 17 SI Zasoby i Produkty(c.d.) Termin dane i informacja są często używane zamiennie jednakże istnieje różnica:  Dane: - są surowymi faktami lub obserwacjami, bardziej szczegółowymi, dane są obiektywnie mierzone atrybutami (cechami) zatytułowanymi, tak jak ludzie, miejsca, rzeczy, i zdarzenia  Informacja: - to przetworzone dane, które znajdują się w wieloznacznym kontekście dla końcowych użytkowników: Jej forma jest zagregowana, manipulowana i uporządkowana. Jej zawartość jest analizowana i oceniana Jest usytuowana we właściwym kontekście dla użytkowników (ludzi) Atrybuty jakości informacji są pokazane na następnym slajdzie

18 18 SI Zasoby i Produkty(c.d.)

19 19 SI Zasoby i Produkty(c.d.)  Nastawienie na użytkowników końcowych,  Są rezultatem działania SI...  Dostarczenie zasobów danych Dostarczenie typowo pobiera formę danych wejściowych poprzez działania takie jak zapisywanie i edytowanie- skanowanie optyczne kodów kreskowych na opakowaniach towarów  Przetwarzanie danych w informację Dane są poddane działaniom przetwarzającym tak jak ocenianie, porównywanie, sortowanie, klasyfikowanie oraz streszczanie- rachowanie pensji i podatków pracowników  Uzyskanie Produktu Informacyjnego (danych wyjściowych) Cel SI to tworzenie właściwych PI dla użytkowników końcowych- tworzenie raportów oraz wykazów dotyczących wyników sprzedaży  Przechowywanie zasobów danych (bazuje na składnikach SI- utrzymywanie rekordów na klientach, pracownikach i produktach)  Kontrola- generowanie słyszalnych sygnałów dla wskazania właściwego wyjścia dla danych sprzedaży

20 20 Rozdział II. Podstawowe Pojęcia: Aplikacje Biznesowe, Rozwój i Zarządzanie  Aplikacje Biznesowe SI  Główne Role SI  e-Biznes w Biznesie  Trendy w Systemach Informatycznych  Typy Systemów Informatycznych  Wyzwania menadżerów wobec TI

21 21 Główne Role SI Wspomaganie Przewagi Konkurencyjnej Wspomaganie Podejmowania Decyzji biznesowych Wspomaganie Procesów i Operacji Biznesowych

22 22 Główne Role SI(c.d.)  Wspomaganie Procesów Biznesowych - dotyczą kontaktu z systemami informatycznymi które wspierają biznesowe procesy i operacje w biznesie  Wspomaganie Podejmowania Decyzji – wspomaga decydentów w podejmowaniu właściwych decyzji i próbuje podnieść przewagę konkurencyjną  Wspomaganie Przewagi Konkurencyjnej – wspomaga decydentów w podnoszeniu przewagi strategicznej ponad konkurentów wymagających innowacyjnego użycia technologii informacyjnej

23 23 e-Biznes w Biznesie  E-Biznes  Użycie Technologii Informatycznych do pracy internetowej oraz uprawnienia...  Procesy Biznesowe  Handel Elektroniczny  Przedsiębiorcza komunikacja i współpraca  Wewnątrz firmy wraz z jej klientami, dostawcami oraz akcjonariuszami  Biznes zależy od Internetu (następny slajd)

24 24 e-Biznes w Biznesie(c.d.)

25 25 e-Biznes w Biznesie(c.d.)  Każdy biznes to konkurencja globalna (czy sobie zdajemy z tego sprawę czy nie)  IS wspierają operacje biznesu poprzez użycie:  Intranetu – wewnątrz przedsiębiorstwa  Extranetu – pomiędzy przedsiębiorstwem a jego partnerami handlowymi  Internetu  GRID i innych technologii informacyjnych

26 26 e-Biznes w Biznesie(c.d.)  System Współpracy Przedsiębiorstw  Wspiera komunikacje, koordynację oraz współpracę  Wirtualne grupy poprzez GRID  Handel Elektroniczny  Kupno i sprzedaż, marketing i serwis produktów, informacje o różnych sieciach komputerowych

27 27 Trendy w Systemach Informatycznych

28 28 Typy Systemów Informatycznych

29 29 Typy Systemów Informatycznych (c.d.) Poprzedni slajd ilustruje klasyfikację pojęciową aplikacji Systemów Informatycznych. Oto kilka przykładów:  Podstawowe operacje Systemu  Zapis systemów przetwarzania transakcji oraz procesy generowania wyniku danych z transakcji biznesowych (sprzedaż etc)  Partie – dane transakcji gromadzone są w odstępach godzinowych, przetwarzane są okresowo  Czas rzeczywisty – dane przetwarzane natychmiast po zdarzeniu transakcji  System Kontroli Procesu – monitorowanie i kontrola procesów fizycznych  System Współpracy Przedsiębiorstw – idee komunikacji, podział zasobów, koordynacja współpracy

30 30 Typy Systemów Informatycznych (c.d.)  System Wspomagania Zarządzania – dostarcza i wspomaga efektywne podejmowanie decyzji strategicznych (góra),taktycznych (środek) oraz operacyjnych (nadzorujących) w zarządzaniu  Systemy Informatyczne w Zarządzaniu (MIS – najbardziej powszechne SI) – uprzednio określone raporty oraz wykazy wspomagania codziennego podejmowania decyzji  System Wspomagania Decyzji – dostarcza interakcji doraźnego wsparcia  Systemy Informacji Wykonawczej– informacje krytyczne dopasowane do informacyjnych potrzeb wykonawczych

31 31 Typy Systemów Informatycznych (c.d.)  Inna Klasyfikacja  Systemy Specjalistyczne – porady specjalistyczne  Systemy Zarządzania Wiedzą – wspomagają tworzenie, organizowanie oraz rozpowszechnianie wiedzy biznesowej  Funkcjonalne Systemy Biznesowe – wspomagają podstawowe funkcje biznesu  Systemy Informacji Strategicznych – przewaga strategiczna

32 32 Wyzwania Menadżerów wobec TI Dla kierowników i użytkowników, funkcje SI reprezentują:  Główny obszar funkcjonalny biznesu co jest ważne jeśli chodzi o sukces biznesu  Ważny czynnik dotyczący sprawności operacyjnej, wydajność zatrudnionych i morale oraz dostarczanie zadowolenia klientom  Główne źródło informacji oraz wspomaganie potrzebne do promowania efektywnego podejmowania decyzji przez menadżerów  Ważny składnik w rozwijaniu konkurencyjnych produktów i usług dający organizacji przewagę strategiczną  Główną część zasobów organizacji i kosztów prowadzenia biznesu  Możliwość dynamicznej i stawiającej wysokie wymagania kariery dla ludzi  Rozwijanie rozwiązań SI jest dzisiaj głównym wyzwaniem (następny slajd)

33 33 Wyzwania Menadżerów wobec TI(c.d.)

34 34 Wyzwania Menadżerów wobec TI(c.d.) Większość komputerów opartych na SI jest obmyślonych, projektowanych oraz wprowadzanych do użytku za pomocą pewnych form procesów systematycznego rozwoju. Obraz na poprzednim slajdzie pokazuje:  Kilka głównych działań musi być wykonanych i zarządzanych w całym cyklu rozwoju SI.  W procesie rozwoju, końcowi użytkownicy oraz specjaliści informatyczni projektują aplikacje systemu informatycznego polegając na analizie wymagań biznesu i organizacji.  Dochodzenie do ekonomicznej i technicznej wykonalności proponowanej aplikacji.  Rozwijanie i uczenie się jak używać wymaganego oprogramowania aby wprowadzić nowy system oraz ulepszać zachowanie wartości biznesu w systemie.

35 35 Wyzwania Menadżerów wobec TI(c.d.) Biorąc pod uwagę potencjalną wiedzę pracownika w społeczeństwie globalnym, powinno się zdać sobie sprawę z etycznej odpowiedzialności stworzonej przez zastosowanie technologii informacyjnej:  Jakie użycie TI mogłoby być uważane za niestosowne, nieodpowiedzialne lub szkodliwe dla ludzi indywidualnie lub społecznie?  Jakie jest właściwe użycie zasobów informacji organizacji?  Co zakłada bycie odpowiedzialnym użytkownikiem TI?  Jak można się chronić przed przestępstwami i innymi zagrożeniami płynącymi z technologii informacyjnej?  Etyczny wymiar SI jest zgodny z zapewnieniem, że technologie informacyjne i systemy informatyczne nie są używane w niewłaściwy czy nieodpowiedzialny sposób w stosunku do indywidualnych osób czy społeczności.  Głównym wyzwaniem dla naszego globalnego społeczeństwa informacyjnego jest zarządzać jego informacyjnymi zasobami z pożytkiem dla wszystkich członków społeczeństwa.

36 36 Rozdział III. Fundamenty Przewagi Strategicznej  Koncepcje Strategii Konkurencyjnej  Strategie Konkurencyjne oraz role Technologii Informacyjnej  Łańcuch wartości oraz Strategiczny System Informatyczny

37 37 Koncepcje Strategii Konkurencyjnej  Role strategiczne SI obejmują używanie TI dla rozwoju produktów, usług oraz potencjału co daje firmie główną przewagę nad konkurencyjnymi siłami na rynku globalnym. To tworzy strategiczne systemy informatyczne co wspiera konkurencyjność pozycji i strategii przedsięwzięć e-biznesowych. Zatem strategicznym SI może być każdy rodzaj systemu informatycznego (TPS, MIS, DSS, itp.). Jest to pomocne organizacji w:  Uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej  Redukowaniu konkurencyjnych wad  Osiąganiu celów strategicznych przedsiębiorstwa

38 38 Koncepcje Strategii Konkurencyjnej (c.d.)  Według Michael’a Porter’a, firma może przetrwać i osiągać sukcesy w długim czasie, jeśli będzie sukcesywnie rozwijać strategie i konfrontować je z pięcioma siłami konkurencyjnymi co kształtuje strukturę konkurencji wewnątrz organizacji(patrz: następny slajd):  Siła oddziaływania nabywców  Siła oddziaływania dostawców  Natężenie walki konkurencyjnej  Groźba pojawienia się nowych produktów  Groźba pojawienia się substytutów

39 39 Koncepcje Strategii Konkurencyjnej(c.d.)

40 40 Strategie Konkurencyjne oraz rola TI  Strategia Przywództwa Kosztowego (niskie koszty producenta)  Przemiana producenta w producenta o niskich kosztach wyrobu produktów i wykonania usług  Wynalezienie sposobu aby pomóc dostawcom i nabywcom zredukować ich koszty  Wzrost kosztów konkurentów  Zredukowanie kosztów produkcji (kontrola procesu)

41 41 Strategie Konkurencyjne oraz rola TI (c.d.)  Strategia Zróżnicowania  Rozwijające nowe drogi dla wyróżnienia form produktów oraz usług na tle konkurencji  Redukujące podział wiążący się z przewagą konkurentów

42 42 Strategie Konkurencyjne oraz rola TI (c.d.)  Strategie Innowacyjne Dają nowe możliwości w robieniu interesów  Rozwój unikalnych produktów oraz usług  Wynalezienie nowych możliwości dla lepszej obsługi klienta  Skrócenie czasu wprowadzenia, sprzedaży  Rozwój modelów nowej dystrybucji

43 43 Strategie Konkurencyjne oraz rola TI (c.d.)  Strategie Wzrostu  Rozszerzenie zdolności produkcyjnej  Rozrost na rynku globalnym  Poszerzenie gamy nowych produktów i usług  Integrowanie powiązanych produktów i usług

44 44 Strategie Konkurencyjne oraz rola TI (c.d.)  Strategie Sojuszu  Poszerzenie twojej grupy wsparcia  Nowe powiązania  Fuzje, nabywanie, łączenie przedsięwzięć, „wirtualne firmy”  Marketingowe, produkcyjne lub dystrybucyjne porozumienia.

45 45 Strategie Konkurencyjne oraz rola TI (c.d.)  Inne Strategie Konkurencyjne  Zatrzymanie klientów i dostawców  Budowanie wartości w stosunkach pomiędzy firmą a klientami/dostawcami  Tworzenie zmiennych kosztów  Extranet  Firmowe aplikacje oprogramowania  Podnoszenie barier wyjścia  Polepszenie operacji lub promowanie innowacji  Wpływ inwestowania w TI  Pozwala biznesowi wykorzystać możliwości strategii

46 46 Łańcuch Wartości oraz Strategiczne SI  Koncepcja Łańcucha Wartości traktuje firmy jako serie, łańcuch lub sieć działalności, która powiększa wartości produktów i usług  Ulepszona koordynacja administracyjna  Zapewnia pracownikom programy profesjonalnych szkoleń rozwojowych  Wspólne projektowanie produktów i procesów  Ulepszone procesy zaopatrzeniowe przez Extranet  Wspieranie procesów marketingowych i sprzedażowych przez rozwój interaktywnych zdolności marketingu docelowego w internecie i na stronach WWW  System przetwarzania zamówienia klienta

47 47 Łańcuch Wartości oraz Strategiczne SI (c.d.)

48 48 Łańcuch Wartości oraz Strategiczne SI (c.d.)  Obraz na poprzednim slajdzie:  Pokazuje przykłady jak i gdzie TI może być stosowana w podstawowych procesach biznesowych wykorzystując strukturę łańcucha wartości  Podkreśla, iż współpraca systemów workflow bazujących na internecie może spowodować wzrost komunikacji i współpracy potrzebnej dla radykalnej poprawy koordynowania administracji oraz wspomagania obsługi

49 49 Rozdział IV. Wykorzystanie Technologii Informacyjnej dla Przewagi Strategicznej  Strategiczne wykorzystanie TI  E- Biznes skierowany na klienta  Reorganizacja procesów biznesowych  Stać się zwinnym konkurentem  Tworzenie Wirtualnego Przedsiębiorstwa  Organizacje Uczące się

50 50 Strategiczne wykorzystanie TI  Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać TI w sposób strategiczny lub tylko jako wspomaganie sprawności działania codziennych operacji. Jeśli kładłyby nacisk na biznes strategiczny wykorzystujący TI, ich zarządzanie odnosiłoby się do TI jako do:  Głównego sposobu na konkurencyjne wyróżnienie  Rozwijania koncentracji na kliencie  Wartość klienta  Lepsza wartość  Zrozumienie preferencji klienta  Ścieżka trendów rynkowych  Dostarczanie produktów, usług oraz informacji o każdej porze i w każde miejsce  Obsługa dopasowana do klienta i zorientowana na indywidualne potrzeby

51 51 Reorganizacja Procesów Biznesowych Jeden z najbardziej popularnych strategii konkurencyjnych obecnie to reorganizacja procesów biznesowych częściej nazywane prościej reinżynierią  Podstawowe przemyślenie oraz radykalna przebudowa procesów biznesowych  Łączenie innowacji i poprawa procesu  Obecne jest ryzyko (patrz: następny slajd)  Czynniki sukcesu  Przeprojektowanie organizacyjne  Przetworzenie zespołów i przypadek menedżerów  Technologia informacyjna

52 52 Reengineering Business Processes(cont-d) Polepszenie biznesuReorganizacja biznesu Definicja Dodatkowe ulepszenie istniejących procesów Radykalne przeprojektowanie procesów biznesowych CelDowolny procesProcesy strategii biznesowych Główne MożliwościTI i uproszczenie pracyTI i przeprojektowanie organizacji Potencjalny Zwrot10%-50% poprawy10 zagięć poprawy Jakie Zmiany? Takie same prace, sprawiedliwie bardziej wydajne Duże cięcia pracy; nowe prace; przeprojektowanie głównej pracy Ryzyko Niepowodzenia i Poziom Zakłóceń NiskieWysokie

53 53 Becoming an Agile Competitor  Sprawność jest to zdolność biznesu do prosperowania na niezwykle szybko zmieniającym się rynku globalnym. Strategie:  Postrzeganie przez klienta produktów/usług jako rozwiązania spraw indywidualnych  Współpracować z nabywcami, dostawcami oraz innymi przedsiębiorstwami (wraz z konkurentami)  Dobrze prosperować w zmieniającym się i niepewnym środowisku wykorzystując elastyczne struktury organizacyjne  Kłaść nacisk na ludzi oraz ludzką wiedzę

54 54 Tworzenie Wirtualnego Przedsiębiorstwa  Wirtualne przedsiębiorstwo(zwane również wirtualną korporacją lub organizacją)  Wykorzystuje TI dla budowania więzi ludzkich, łączenia aktywów oraz pomysłów  Formy wirtualnych „workgroups” (grup pracy) oraz sojuszy z partnerami biznesowymi  Formy interorganizacyjnych systemów informatycznych Typowe firmy wirtualne są pokazane na następnym slajdzie

55 55 Tworzenie Wirtualnego Przedsiębiorstwa (c.d)

56 56 Tworzenie Wirtualnego Przedsiębiorstwa (c.d.)  Strategie  Dzielenie się infrastrukturą oraz ryzyko w partnerskim sojuszu  Łączenie wzajemnie uzupełniających się kompetencji  Redukowanie czasu od pomysłu-do-pieniędzy poprzez dzielenie się

57 57 Tworzenie Wirtualnego Przedsiębiorstwa (c.d.)  Strategie (kontynuacja)  Wzrost umiejętności i relacje rynkowe  Wzrost dostępu do nowych rynków oraz udziału na rynku lub lojalności klienta  Przejście ze sprzedaży produktów do sprzedawania rozwiązań

58 58 Organizacje uczące się  Dla wielu dzisiejszych przedsiębiorstw trwała przewaga konkurencyjna byłaby możliwa, gdyby stały się one organizacjami tworzącymi wiedzę lub organizacjami uczącymi się. Można wykorzystać dwa rodzaje wiedzy:  Wiedza Explicit - dane, dokumenty, rzeczy zapisane lub zachowane na komputerze  Wiedza taktyczna –kryje się w pracownikach Sukcesywne zarządzanie wiedzą stwarza techniki, technologie oraz nagradza za umożliwianie pracownikom dzielenia się swoją wiedzą- dla lepszego wykorzystania zgromadzonej wiedzy (patrz: następny slajd)

59 59 Organizacje uczące się (c.d)  Zarządzanie wiedzą

60 60 Organizacje uczące się (c.d)  Wiele firm buduje Systemy Zarządzania Wiedzą (z ang. KSM) aby zarządzać uczącą się organizacją oraz biznesowym know-how. Celem KSM jest:  Pomoc w tworzeniu, organizowaniu oraz dzieleniu się wiedzą w biznesie gdziekolwiek i kiedykolwiek jest to potrzebne wewnątrz organizacji Zawiera procesy, procedury, wzory, „lepszą praktykę” oraz prognozy. Internet, groupware (oprogramowanie zespołowe), uzyskiwanie danych oraz prowadzenie videokonferencji są pewnym kluczem TI dla dostarczania, przechowywania oraz rozpowszechniania tej wiedzy.

61 61 Organizacje uczące się (c.d)  KSM ułatwia uczenie w organizacji oraz tworzenie wiedzy  KSM wykorzystuje różne technologie informacyjne do gromadzenia oraz edytowania informacji, oceny ich wartości, rozpowszechniania ich wewnątrz organizacji oraz stosowania jako wiedzy.  KSM są czasem zwane adaptacyjnymi systemami edukacyjnymi, które tworzą cykle nauki organizacji zwane learning loops gdzie następuje tworzenie, rozpowszechnianie oraz wytwarzanie aplikacji wiedzy oraz adaptowanie procesu uczenia się wewnątrz organizacji  KSM zapewnia sprzężenie zwrotne odnośnie wiedzy pracowników, zachęca do zmiany nastawienia zatrudnionych i znacząco polepsza wyniki biznesu

62 62 Bibliografia 1. James A. O'Brien, George M. Marakas. Management Information Systems: Managing Information Technology in the Business Enterprise. Eighth Edition. McGraw-Hill/Irwin. 2007. – 628 p. 2. www.roz6.polsl.pl/asachenko/index.html www.roz6.polsl.pl/asachenko/index.html 3. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Metody projektowania i wdrażania systemów. A.W. „Placet”, Warszawa 1999 r.


Pobierz ppt "1 Prof. Anatoly Sachenko  Zakład Informatyki Ekonomicznej, Katedra Informatyki i Ekonometrii, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska "

Podobne prezentacje


Reklamy Google