Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej Swing Java Wykład 7 mgr inż. Michał Misiak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej Swing Java Wykład 7 mgr inż. Michał Misiak."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej Swing Java Wykład 7 mgr inż. Michał Misiak

2 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Plan wykładu Co to jest Swing Swing w NetBeans Obsługa zdarzeń w Swing Nasłuchiwacze Kontrolki Swing

3 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Co to jest Swing Swing jest częścią Java Foundation Classes (JFC) Swing zapewnia:  Zbiór kontrolek do tworzenia zaawansowanych GUI: tabele, listy, drzewa, taby, etc …  rozbudowaną funkcjonalność do pracy z tekstem  wsparcie dla wielonarodowości (języki, odpowiedni układ elementów)  look & feels (zaawansowane l’n’f z synth)  Java 2D (Swing został zbudowany na tym pakiecie)  Mechanizm do przywracania i ponawiania operacji (undo & redo)  wsparcie dla osób niepełnosprawnych (lupa, syntezator, wyświetlanie informacji na wyświetlaczu brile’a)  transfer danych: operacja wklej, wytnij, drag&drop

4 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Kontroli w Swing JButton JCheckBox JComboBox JList JMenu JRadioButton JSlider JSpinner JTextField JPasswordField

5 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Kontrolki z formatowaniem JColorChooser JEditorPane JTextPane JFileChooser JTable JTextArea JTree

6 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Kontrolki do wyświetlania informacji oraz kontrolki najwyższego poziomu JLabel JProgressBar JSeparator JToolTip JPanel JScrollPane JSplitPane JTabbedPane JToolBar JInternalFrame JLayeredPane RootPane

7 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Swing & Netbeans Wsparcie IDE przy projektowaniu GUI – automatyczna generacja kodu Narzędzia do projektowania GUI w Netbeans  Paleta kontrolek  Obszar do projektowania  Okno właściwości  Inspektor

8 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Przykład 1

9 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Event Listner W celu obsłużenia danego typu zdarzenia należy zaimplementować odpowiedni typu interfejsu np. ActionListner Dana klasa może implementować wiele nasłuchiwaczy Każde zdarzenie ma typ i informację o źródle Generatorami zdarzeń są przeważnie komponenty bądź modele event source event listner event source event object

10 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Zdarzenia Zdarzenia powinny być mały obiektami ponieważ obsługiwane są przez główny wątek zajmujący się również rysowaniem Dłuższe operacje powinny być wykonywane w nowym wątku Podejścia do implementacji nasłuchwiaczy:  osobna klasa  implementacja jako klasa prywatna  wykorzystanie klasy EventHandler dla prostych zdarzeń Każde ze zdarzeń dziedziczy z typu EventObject, natomiast jest przeważnie uszczegółowiany np. (MouseEvent)

11 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Typy zdarzeń Zdarzenia niskopoziomowe (Low-Level Events)  niskopoziomowe zdarzania w ramach okna oraz wejścia  Przykłady: MouseEvent, KeyEvent Zdarzenia semantyczne (Semantic Events)  Mogą być odpalane przez wejście użytkownika lub pojawienie się danych  Przykłady: Action i Item Zaleca się nasłuchiwanie zdarzeń semantyczny niż niskopoziomowych, gdyż pozwala to na przenaszalność aplikacji

12 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Interfejsy Jeden interfejs może mieć więcej niż jedną metodą. Np. MouseListner zawiera metody: mousePressed, mouseReleased, mouseEntered, mouseExit i mouseClick Zgodnie z założeniami Javy należy zaimplementować wszystkie funkcje interfejsu, jednak nieużywane mogą mieć puste ciało Zestaw Interfejsów i Adapterów: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/events/api.html

13 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Adapter Każdy nasłuchiwać interfejs może mieć kilka typów adapterów Adapter implementuje wszystkie metody interfejsu z pustym ciałem Klas, która ma obsługiwać dany typ zdarzeń dziedziczy po klasie adapter Wybrane metody należy przeładować

14 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Klasy wewnętrzne i anonimowe klasy wewnętrzne Problem: wykorzystać adapter ale bez konieczności dziedziczenia przez klasę publiczną? Np. aplet dziedziczy już po klasie Applet, więc de facto nie może implementować adaptera Rozwiązanie:  stworzyć klasę wewnętrzną  stworzyć klasę anonimową Wydajność: szybkość uruchomienia aplikacji oraz wielkość pamięci zależna od ilości załadowanych klas Jeśli klasa nie będzie zadeklarowana jako statyczna, ma ona dostęp do pól klasy, w której się znajduje. public class MyClass extends Applet {... cos.addMouseListener(new MyAdapter());... class mojAdapter extends MouseAdapter { public void mouseClicked(MouseEvent e) { //implementacja obsługi zdarzenia } public class MyClass extends Applet {... cos.addMouseListener(new MouseAdapter() { public void mouseClicked(MouseEvent e) { //implementacja obsługi zdarzenia } });... }

15 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Klasa EventHandler Klasa EventHandler wspiera dynamiczne generowanie prostego jednowyrażeniowego nasłuchiwacza zdarzeń Pozwala uprościć strukturę kodu Zwiększa wydajność aplikacji – nie potrzeba wczytywać dodatkowych klas (wielokrotna implementacja klasy dla tego samego typu interfejsu) Wykorzystanie EventHandler uniemożliwia wykrycie błędu podczas komplikacji. W przypadku błędu w trakcie wykonywania programu rzuci obrzydliwy wyjątek. Umożliwia rozseparowanie logiki aplikacji od grafiki //zastosowanie EventHandler myButton.addActionListener((Act ionListener)EventHandler.cre ate(ActionListener.class, frame, "toFront")); //zastosowanie klasy wewnetrznej myButton.addActionListener(new ActionListener() { public void actionPerformed(ActionEvent e) { frame.toFront(); } });

16 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Zastosowania EventHandler Umożliwia szybki dostęp do właściwości obiektu generatora zdarzeń i ustawienie na docelowym elemencie //uzycie EventHandler EventHandler.create(ActionListener.c lass, myButton, "label", "source.text") //uzycie klasy wewnetrznej new ActionListener() { public void actionPerformed(ActionEvent e) { myButton.setLabel(((JTextField)e. getSource()).getText()); } //uzycie EventHandler EventHandler.create(ActionListener.c lass, myButton, "nextFocusableComponent", "source") //uzycie klasy wewnetrznej new ActionListener() { public void actionPerformed(ActionEvent e) { myButton.setNextFocusableComponen t((Component)e.getSource()); } Umożliwia szybki dostęp do właściwości zdarzenia i ustawia wartość na obiekcie źródłowym

17 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Lista nasłuchiwaczy wspieranych przez wszystkie kompnenty Component Listener – nasłuchuje zdarzeń związanych ze zmianą wielkości, widoczności oraz pozycji komponentu Focus Listener – sprawdza, czy komponent jest ustawiony fokus Key Listener – zdarzenia odpalane są tylko przez komponent, na którym jest fokus Mouse Listener – nasłuchuje kliknięcia, przytrzymania klawisza, ruchu myszki wewnątrz lub poza komponent Mouse-Montion Listener – nasłuchuje zmian pozycji kursora Mouse-Wheel Listener – ruch kółka myszki ponad komponentem Hierarchy Bound Listner – zmiany w hierarchii zawierania komponentów dotyczący pozycji oraz skalowania

18 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Przykładowy nasłuchiwacz: Compnent Listener Nasłuchuje zdarzeń generowanych przez komponent tj.:  Zmiana pozycji  Zmiana rozmiar  Ukrycie Adapter Compenent Adapter Kolejne kroki przy pisaniu Compnent Listner:  Deklaracja klasy implementującej nasłuchiwacz  Wybranie komponentu, który przechwyci zdarzenia  Dodanie nasłuchiwacza do wybranych komponentów  Obsłużenie zdarzeń: Hidden, Shown, Resized, Moved

19 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Przykładowy nasłuchiwacz: Container Listener Służy do pobierania zdarzeń generowanych na poziomie kontenera  dodanie/usunięcie kontenera public class ContainerEventDemo implements ContainerListener {... przycisk = new JPanel(new GridLayout(1,1)); przycisk.addContainerListener(this);... public void componentAdded(ContainerEvent e) { displayMessage(" dodano ", e); } public void componentRemoved(ContainerEvent e) { displayMessage(" usunieto ", e); } void displayMessage(String akcja, ContainerEvent e) { wyswietlacz.append(((JButton)e.getChild()).getText() + " was" + action + e.getContainer().getClass().getName() + newline); }... }

20 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Przyciski (Buttons) Przycisk umożliwia:  Wyświetlanie tekstu i obrazów  Przypisanie skrótów (podświetlenie litery w przycisku – tzw. mnemonic)  Wyświetlanie podpowiedzi (ToolTip)  wyświetlenie tekstu formatowanego w HTML Nasłuchiwacze:  Action Listner Ustawienie standardowego przycisku (setDefaultButton) //stworzenie przycisku b1 = new JButton(„Nazwa", Icon); //ustawienie skrótu setMnemonic(KeyEvent.VK_M) //ustawnie nazwy akcji b1.setActionCommand(„akcja") //ustawienie Action Listner b1.addActionListener(this); //ustawienie podpowiedzi b1.setToolTipText(„porada”) //wylaczenie przycisku b3.setEnabled(false); //Obsluga zdarzenia public void actionPerformed(ActionEvent e) { if(„Nazwa".equals(e.getActionCommand() )) { b2.setEnabled(false); … Więcej informacji: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/button.html#abstractbutton

21 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Check Boxes & Przycisk Radio CB stanowi grupę, w której wszystkie, kilka bądź żaden może zostać zaznaczony JCheckBox i JCheckBoxMenuItem dziedziczą z AbstractButton – możliwość umieszczania CB w Menu Możliwość formatowania CB podobnie jak przycisku Przycisk Radio – możliwość zaznaczenia wyłączenie jednego przycisku pierwszyButton = new JCheckBox(„pierwszy"); pierwszyButton.setMnemonic(KeyEvent.VK_P) ; //zaznaczanie przycisku pierwszyButton.setSelected(true); drugiButton = new JCheckBox(„Drugi"); drugiButton.setMnemonic(KeyEvent.VK_G); drugiButton.setSelected(true); //obsluga zdarzen pierwszyButton.addItemListener(this); public void itemStateChanged(ItemEvent e) {... Object source = e.getItemSelectable(); if (source == pierwszyButton) { //TODO } else if (source == drugiButton) {

22 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Grupowanie przycisków Możliwość dodania różnych RB lub CB do wybranej grupy ButtonGroup Umieszczanie innych rodzajów przycisków poza RB lub CB nie ma sensu, ponieważ nie implementują stanu włączony/wyłączony Kroki przy tworzeniu grupy przycisków  Stwórz podklasę JFrame  Wywołaj ContextPane razem z layout manager  Zadeklaruj zbiór przycisków radio  Stwórz obiekt ButtonGroup  Wołaj metodę add na obiekcie buttongroup w celu dodania każdego przycisku do grupy

23 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Color Chooser Paleta kolorów z funkcjonalnością wyboru Paleta składa się z dwóch części: zestawu kolorów oraz podglądu CC wykorzystuje ColorSelectionModel. Model obsługuje RGB, HSB ColorSelectionModel odpala zdarzenia po każdej zmianie koloru Pokazywanie CC jako okno dialogowe Możliwość usunięcia panelu do poglądu, po przez ustawienie panelu bez rozmiaru cc = new JColorChooser(o.getForeground()); //wykorzystanie ColorSelectionModel cc.getSelectionModel().addChangeListener(this);... public void stateChanged(ChangeEvent e) { Color newColor = cc.getColor(); obraz.setForeground(newColor); } Color newColor = JColorChooser.showDialog( ColorChooserDemo2.this, "Choose Background Color", banner.getBackground());

24 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Kontenery najwyższego poziomu Kontenery najwyższego poziomu (top-level) to: JFrame, JDialog i JApplet Każde komponent musi przynależeć do hierarchii komponentów. Hierarchia (conatainment hierarchy) jest to drzewo, którego liśćmi są komponenty, a korzeniem kontener najwyższego poziomu. W przypadku, gdy są trzy top-level kontenery wówczas mamy 3 hierarchie Każdy kontener najwyższego poziomu zawiera tzw. content pane, do którego dodawane są komponenty Menu Bar – jest uznawany jako kontener najwyższego poziomu, ale poza content pane ContentPane MenuBar Kontener najwyższego poziomu JFrame JMenuBar ContentPaneJLabel Dodawanie komponentu okno.getContentPane().add( yellowLabel, BorderLayout.CENTER); Layered Pane

25 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 JCompnent Wszystkie komponenty Swingowe z „J” dziedziczą po JCompnent. Np. JPanel, JButton, etc… JCompnent rozszerza Container, a Container rozszerza Component.  Compnent udostępnia generowanie zdarzeń i rysowanie.  Container umożliwia dodawanie do niego komponentów i rozkładanie ich Wszystkie komponenty  Porady - Tool tips – tekst pomocniczy. Ustawiane za pomocą metody: setToolTipText  Rysowanie i obramowanie. setBoreder pozwala zdefiniować obramowanie komponentu. Rysowanie realizowane jest w metodzie paintComponent  Look and feel.  Charakterystyczne właściwości. Możliwość umieszczania dodatkowych informacji put/getClientProperty  Wsparcie dla rozkładu  Wsparcie dla osób niepełnosprawnych  Wsparcie dla drag ‘n’ drop  Podwójne buforowanie  Wsparcie dla klawiatury

26 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Text Component JTextCompnent JTextField JFormattedTextField JPassworField Kontrolki tekstowe JTextField JFormattedTextField JPassworField Formatowane obszary tekstu JTextField Obszar tekstu

27 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 JTextComponent JTextComponent udostępnia następującą funkcjonalność:  model document, który zarządza treścią komponentu  view sposób wyświetlania dokumentu na ekranie  sterownik zwany editor kit, który implementuje zdarzenia wykorzystywane przy edycji tekstu  wsparcie dla funkcji cofnij i ponów (undo/redo)  filtry do nawigowania po dokumencie oraz zdarzenia dla „karetki” (caret)

28 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Dokument Rozdzielenie widoku od danych Klasa document implementuje document interfejs Dokument udostępnia funkcjonalność:  zawiera tekst w elementach, które mogą odnosić się do paragrafu, logicznej struktury  umożliwia edycję po przez wołanie metod remove i insertString  nasłuchiwacze do zmian wprowadzanych w tekście  zarządza obiektem Position, który śledzi pozycję podczas wprowadzania zmian do tekstu  pozwala na uzyskanie informacji o długości tekstu, segmentach tekstu, etc… Interfejs StyledDocument pozwala na zaznaczanie tekstu określonym stylem

29 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Katedra Analizy Nieliniowej © 2007 Nasłuchiwacz dla zmian Dwa rodzaje nasłuchiwaczy:  dla dokumentu  dla obsługi funkcji cofnij/ponów Nasłuchiwacza dla zmian w dokumencie odbiera zdarzenia:  wstawiania  usuwania  zmiany stylu tekstu StyleDocument pozwala na generowanie wszystkich zdarzeń. PlainDocument umożliwia generowanie wyłączenie zdarzeń dotyczących wstawiania/usuwania doc.addDocumentListener(new MyDocumentListener()); protected class MyDocumentListener implements DocumentListener { public void insertUpdate(DocumentEvent e) { displayEditInfo(e); } public void removeUpdate(DocumentEvent e) { displayEditInfo(e); } public void changedUpdate(DocumentEvent e) { displayEditInfo(e); } private void displayEditInfo(DocumentEvent e) { Document document = (Document)e.getDocument(); int changeLength = e.getLength(); changeLog.append(e.getType().toString() + ": " + changeLength + " character" + ((changeLength == 1) ? ". " : "s. ") + " Text length = " + document.getLength() + "." + newline); }


Pobierz ppt "Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej Swing Java Wykład 7 mgr inż. Michał Misiak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google