Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" Konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A1) Konkurs zamknięty nr 2/POKL/4.1.1/2009 (Pan Działania A2) Poddziałanie 4.1.2 „Zwi ę kszenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Konkurs zamkni ę ty nr 1/POKL/4.1.2/2009 (Plan Działania B2.1)

2 Przedmiot konkursu 1/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A1) 2/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A2) Przedmiotem konkursu są projekty obejmujące programy rozwojowe uczelni określone w Poddziałaniu 4.1.1. Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Projekty te przyczyniać się mają do budowy potencjału rozwojowego uczelni poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym. Wsparciem w ramach programów rozwojowych mogą zostać objęte następujące (komponenty) typy projektów:

3 Typy projektów dla konkursu nr 1/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A1) a)przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych), studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy (zgodnie z zasadami i procedura określona przepisami):  projekt musi obejmować swym działaniem przede wszystkim etap otwarcia i realizacji kierunku,  projekt może obejmować otwieranie i realizacje jednego lub wielu kierunków studiów; analogicznie w przypadku dostosowywania programów na istniejących kierunkach studiów,  przez dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy rozumie się m.in.: przygotowanie, otwieranie i realizacje nowych specjalności na tych kierunkach, modyfikacje programu i sposobu kształcenia,  otwierane w ramach projektu kierunki studiów, studia doktoranckie powinny być nowe, tzn. takie, które wcześniej nie funkcjonowały na danej uczelni, przed terminem rozpoczęcia realizacji projektu,  projekt powinien być uzasadniony potrzebami krajowego/regionalnego rynku pracy (na przykład w oparciu o dostępne wyniki badań lub analiz, w tym przeprowadzone przez beneficjenta (samodzielnie lub na zlecenie) na potrzeby projektu), b)rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększanie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym),  komponent dotyczy organizacji przez uczelnie (z wykorzystaniem własnego potencjału kadrowego) specjalistycznych kursów i szkoleń, których zakres przedmiotowy odzwierciedla potrzeby rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, a także wpisuje się w założenia kierunku rozwoju uczelni,

4 c)podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej w celu podwyższania jakości nauczania poprzez m.in.:  stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających w zakresie nowych metod kształcenia – szkolenia mogą być organizowane bezpośrednio przez uczelnie, badź przez firmę zewnętrzna,  organizację wizyt studyjnych w celu poznania nowoczesnych metod kształcenia, poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej o najnowsze osiągnięcia z danej dziedziny,  organizację specjalistycznych kursów językowych dla tych wykładowców, prowadzących zajęcia w języku obcym – kursy mogą być organizowane bezpośrednio przez uczelnie, badź przez firmę zewnętrzną, d) organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni, przydatnych do prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie – dla młodych doktorów):  komponent ten obejmuje staże i szkolenia przydatne do prowadzenia pracy dydaktycznej, szczególnie na nowootwieranych lub modyfikowanych kierunkach studiów i specjalnościach, e) stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki (zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi):  stypendia maja charakter naukowy,  są one przyznawane i rozliczane zgodnie z istniejącym w danej uczelni regulaminem przyznawania stypendiów naukowych,  wysokość stypendium powinna być ustalana na podstawie regulaminu wewnętrznego obowiązującego w danej uczelni, f) projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni.

5 Typy projektów dla konkursu nr 2/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A2) a)przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych), studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy (zgodnie z zasadami i procedurą określoną przepisami):  projekt musi obejmować swym działaniem przede wszystkim etap otwarcia i realizacji kierunku,  projekt może obejmować otwieranie i realizację jednego lub wielu kierunków studiów; analogicznie w przypadku dostosowywania programów na istniejących kierunkach studiów,  przez dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy rozumie się m.in.: przygotowanie, otwieranie i realizację nowych specjalności na tychże kierunkach, modyfikację programu i sposobu kształcenia (z wykorzystaniem nowoczesnych metod),  otwierane w ramach projektu kierunki studiów, studia doktoranckie powinny być nowe, tzn. takie, które wcześniej nie funkcjonowały na danej uczelni, przed terminem rozpoczęcia realizacji projektu,  projekt powinien być uzasadniony potrzebami krajowego/regionalnego rynku pracy (na przykład w oparciu o dostępne wyniki badań lub analiz, w tym przeprowadzone przez beneficjenta (samodzielnie lub na zlecenie) na potrzeby projektu),

6 b) rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i/lub fizyki:  zajęcia mogą być prowadzone na I roku lub w trakcie całego toku studiów, w zależności od specyfiki kierunku i możliwości organizacyjnych danej uczelni,  prowadzenie zajęć może rozpocząć się przed inauguracją roku akademickiego, ale jedynie w odniesieniu do osób posiadających świadectwa maturalne, ostatecznymi odbiorcami wsparcia (grupa docelową) powinni być studenci uczelni (wnioskodawcy) lub partnera projektu (w przypadku projektu partnerskiego z inną uczelnią), c) współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania, m.in.:  organizowanie staży, dla studentów i absolwentów danej uczelni (minimalny wymiar czasu trwania stażu - 15 godzin tygodniowo), Uwaga! maksymalne wynagrodzenie dla stażysty - 35 zł (brutto)/godzinę,  organizowanie praktyk, dla studentów danej uczelni (w przypadku nowo otwieranych kierunków studiów, minimalny wymiar praktyk określają przepisy o szkolnictwie wyższym), minimalny wymiar czasu trwania praktyk dodatkowych (nie wynikających z przepisów o szkolnictwie wyższym) - 15 godzin tygodniowo,  organizacja spotkań panelowych z udziałem potencjalnych pracodawców,  udział potencjalnych pracodawców w procesie kształcenia, (np. prowadzenie ćwiczeń, seminariów, warsztatów, laboratoriów) oraz w tworzeniu programów nauczania,

7 d) lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez m.in.:  tworzenie lub rozbudowę strony internetowej biura karier,  organizację szkoleń dla pracowników biur karier z zakresu m.in. doradztwa zawodowego, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii,  zatrudnianie w biurach karier lub prowadzenie stałej współpracy ze specjalistami/doradcami w dziedzinie prawa pracy, psychologii zatrudnienia czy też doradztwa zawodowego,  organizację szkoleń dla studentów i absolwentów danej uczelni w zakresie technik autopromocji, tworzenia dokumentów aplikacyjnych itp. - przez biuro karier lub inne jednostki uczelniane (zgodnie ze specyfiką zadań przewidzianych dla danej jednostki regulaminem uczelni),  organizację targów pracy, spotkań z potencjalnymi pracodawcami, (jak wyżej), e) projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni.

8 W ramach Konkursu zamkniętego 1/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A1) 2/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A2) Programy rozwojowe uczelni muszą obejmować minimum 3 spośród wyżej wymienionych typów projektów i muszą stanowić zespół wzajemnie uzupełniających się działań, a także wypływać z realnych potrzeb oraz wizji rozwoju uczelni, z uwzględnieniem wymogów gospodarki opartej na wiedzy i rynku pracy. Uzasadnienie proponowanych w projekcie działań powinno wskazywać na odmienność zastosowanego podejścia w odniesieniu do obecnych rozwiązań funkcjonujących w uczelni, z uwzględnieniem potrzeb gospodarki opartej na wiedzy oraz rynku pracy. Konkurs ma zasięg ogólnopolski (w punkcie 1.9 wniosku należy wpisać jako obszar realizacji - cała Polska).

9 Przedmiot konkursu zamkniętego nr 1/POKL/4.1.2/2009 (Plan Działania B2.1) Przedmiotem konkursu są projekty obejmujące realizacje nauczania na kierunkach wskazanych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego poprzez uatrakcyjnienie ich procesu dydaktycznego. Projekty te przyczyniać się maja do zwiększenia liczby absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych, rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawie jakości kształcenia na poziomie wyższym. Wsparcie w ramach projektów obejmuje następujące komponenty (typy operacji): a) tworzenie programów stypendialnych dla studentów podejmujących kształcenie na zamawianych kierunkach Stypendium przyznawane jest najlepszym studentom, przy czym na pierwszy rok studiów stypendium przyznawane jest w oparciu o oceny ze świadectwa maturalnego, a w latach późniejszych w oparciu o postępy w nauce. Maksymalna kwota stypendium to 1 000 zł na jednego studenta. Program stypendialny powinien przewidywać:  w przypadku, gdy beneficjent rozpoczyna prowadzenie kształcenia na danym kierunku zamawianym - stypendium otrzymywać może do 50% wszystkich studentów podejmujących kształcenie na tym kierunku;  w przypadku, gdy w projekcie przewiduje się wzrost liczby studentów w I roku realizacji projektu na kierunku zamawianym w stosunku do roku bazowego większy niż o 10% - stypendium otrzymywać może do 50% wszystkich studentów podejmujących kształcenie na tym kierunku;  w przypadku, gdy w projekcie przewiduje się wzrost liczby studentów na kierunku zamawianym w I roku realizacji projektu w stosunku do roku bazowego równy lub mniejszy ni 10 % - stypendium otrzymywać może jedynie taka liczba studentów, która stanowi różnice pomiędzy liczbą studentów przyjętych przez beneficjenta na kierunek zamawiany w roku bazowym a liczba studentów przyjętych na ten kierunek w I roku realizacji projektu. Rok bazowy to rok 2007/2008 wg stanu na dzień 30 listopada 2007 r. Stypendia mogą być przyznawane tylko studentom studiów stacjonarnych.

10 b) tworzenie i wdrażanie programów wyrównawczych adresowanych do studentów I roku kierunków zamawianych, obejmujących podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania nauki na tych kierunkach, c) wdrażanie nowych lub zmienionych programów nauczania, d) inne formy działalności dydaktycznej określane przez uczelnie, podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych, np. wprowadzenie innowacyjnych metod i form kształcenia, zajęć dodatkowych, współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże, praktyki studenckie), udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych itp. Projekty obligatoryjnie musza obejmować swym działaniem dwa pierwsze spośród wyżej wymienionych komponentów (typów operacji). Kierunkami wybranymi do wsparcia w ramach tej edycji konkursu są: automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, chemia, energetyka, fizyka/fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, wzornictwo. W przedmiocie konkursu nie mieszczą się wynagrodzenia kadry dydaktycznej związane z prowadzeniem zajęć w ramach projektu na kierunkach wyznaczonych. Wszelkie działania powinny wypływać z realnych potrzeb oraz wizji rozwoju uczelni, z uwzględnieniem wymogów gospodarki opartej na wiedzy i rynku pracy, a także brać pod uwagę potencjał dydaktyczny i infrastrukturalny uczelni. Konkurs ma zasięg ogólnopolski (w punkcie 1.9 wniosku o dofinansowanie należy wpisać jako obszar realizacji – cała Polska).

11 Informacje ogólne o konkursie 1/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A1) 2/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A2) Przewidywana kwota na dofinansowanie projektów w ramach konkursu A1 400 000 000 PLN - wsparcie finansowe EFS – 340 000 000 PLN - wsparcie finansowe krajowe – 60 000 000 PLN A1 w tym kwota wydatków w 2009 r.: 80 000 000 PLN - wsparcie finansowe EFS – 68 000 000 PLN - wsparcie finansowe krajowe – 12 000 000 PLN Przewidywana kwota na dofinansowanie projektów w ramach konkursu A2 300 000 000 PLN - wsparcie finansowe EFS -255 000 000 PLN - wsparcie finansowe krajowe - 45 000 000 PLN A2 w tym kwota wydatków w 2009 r.: 60 000 000 PLN - wsparcie finansowe EFS - 51 000 000 PLN - wsparcie finansowe krajowe - 9 000 000 PLN

12 Informacje ogólne o konkursie c.d. 1/POKL/4.1.2/2009 (Plan Działania B2.1) Przewidywana kwota na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 1/POKL/4.1.2/2009 200 000 000 PLN wsparcie finansowe EFS -170 000 000 PLN wsparcie finansowe krajowe - 30 000 000 PLN w tym kwota wydatków w 2009 r.: 50 000 000 PLN - wsparcie finansowe EFS - 42 500 000 PLN wsparcie finansowe krajowe - 7 500 000 PLN

13 Forma finansowania w ramach konkursu 1/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A1) 2/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A2) 1/POKL/4.1.2/2009 (Plan Działania B2.1) Środki na realizację projektu są wypłacane jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki lub refundacji. Środki dotacji rozwojowej są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Płatności w ramach projektu powinny być regulowane za pośrednictwem tego rachunku. Pierwsza transza środków na realizację projektów jest wypłacana w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności. Przekazanie kolejnej (kolejnych) transzy uzależnione jest od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych środków w ramach dotacji rozwojowej, tj. wskazanie przez beneficjenta (projektodawcę) wydatków kwalifikowanych co najmniej w tej wysokości we wniosku o płatność i ich zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą. Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania środków finansowych oraz rozliczenia poniesionych wydatków określi umowa o dofinansowanie projektu.

14 1/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A1) Podstawa prawna i dokumenty programowe 2/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A2) 1/POKL/4.1.2/2009 (Plan Działania B2.1)  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.).  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.).  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem aktów wykonawczych do ww. ustawy:  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232).  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 109, poz. 748).  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).  Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 sierpnia 2007 r. w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych.  Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 2008 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 sierpnia 2007 r. w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej K(2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.  Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 18 września 2007 r. (z późn. zm.)  System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 18 września 2007 r. (z późn. zm.)  Wszystkie obowiązujące wersje ww. dokumentów i aktów prawnych dostępne są na stronach www.mrr.gov.pl, www.efs.gov.pl lub www.mnisw.gov.plwww.mrr.gov.plwww.efs.gov.pl www.mnisw.gov.pl  Plan działania na rok 2009 dla Priorytetu IV „Szkolnictwo Wyższe i Nauka" PO KL, zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą dnia 9 lutego 2009 r.

15 1/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A1) Wymagania konkursowe 2/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A2) Wymagania dotyczące grupy docelowej Projekty realizowane w ramach Poddziałania 4.1.1. muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:  uczelnie - szkoły prowadzące studia wyższe, działające na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,  studenci - osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich w danej uczelni,  słuchacze - uczestnicy kursów, szkoleń organizowanych przez uczelnię,  doktoranci - uczestnicy studiów doktoranckich w danej uczelni,  inne osoby biorące udział w kształceniu (osoby przyjęte na I rok studiów, przed immatrykulacją, absolwenci, pracownicy uczelnianych Biur Karier) – tylko A2,  kadra akademicka (nauczyciele akademiccy, młodzi doktorzy, profesorowie wizytujący) – tylko A1. Wymagania czasowe Wnioskujący o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze, iż okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Realizacja projektu powinna się mieścić w okresie od dnia 12 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Minimalna długość trwania projektu wynosi 24 miesiące.

16 1/POKL/4.1.2/2009 (Plan Działania B 2.1) Wymagania konkursowe c.d. Wymagania dotyczące grupy docelowej Projekty realizowane w ramach Poddziałania 4.1.2. muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:  uczelnie – szkoły prowadzące studia wyższe, działające na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,  studenci kierunków zamawianych. Wymagania czasowe Wnioskujący o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze, i okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Realizacja projektu powinna się mieścić w okresie od dnia 12 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Minimalna długość trwania projektu wynosi 36 miesięcy.

17 Wymagania finansowe 1/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A1) 2/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A2) Maksymalna wartość projektu wynosi:  dla uczelni kształcących do 4000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) - 3 000 000 PLN,  dla uczelni kształcących 4001-12 000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) - 5 000 000 PLN,  dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) - 15 000 000 PLN. Każdy przychód uzyskany w ramach projektu pomniejsza wartość jego wydatków kwalifikowalnych. Przychodem projektu określany jest każdy wpływ środków finansowych w ramach projektu pochodzący ze sprzedaży, wynajmu, usług, opłat wpisowych lub innych równoważnych opłat, które powstaną w związku z realizacją projektu PO KL. Podmiot realizujący projekt ponosi wydatki związane z jego realizacją zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL. Szczegółowe informacje m.in. na temat zasad kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL,sposobu kalkulacji budżetu projektu, zasad stosowania cross-financingu określają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 2008 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

18 Wymagania finansowe 1/POKL/4.1.2/2009 (Plan Działania B2.1) Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN. Wartość maksymalna – 20 000 000 PLN. Każdy przychód uzyskany w ramach projektu pomniejsza wartość jego wydatków kwalifikowalnych. Przychodem projektu określany jest każdy wpływ środków finansowych w ramach projektu pochodzący ze sprzedaży, wynajmu, usług, opłat wpisowych lub innych równoważnych opłat, które powstaną w związku z realizacją projektu PO KL. Do przychodu projektu nie zalicza się wpływu środków finansowych pochodzących z opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym czesne (uczelnie niepubliczne) oraz dotacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (uczelnie publiczne), pod warunkiem, że środki te nie są wykorzystywane na pokrycie kosztów przewidzianych w ramach projektu i finansowanych z jego budżetu. Podmiot realizujący projekt ponosi wydatki związane z jego realizacją zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL. Szczegółowe informacje m.in. na temat zasad kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL,sposobu kalkulacji budżetu projektu, zasad stosowania cross-financingu określają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 2008 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

19 1/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A1) Ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu przewidywane twarde i miękkie rezultaty realizacji projektu. Rezultaty twarde to jasno definiowalne, policzalne rezultaty, które osiągane są dzięki uczestnictwu w projekcie, np.: liczba studentów, którzy podjęli studia na nowo otwieranych lub modyfikowanych kierunkach studiów, liczba studentów, którzy ukończyli te studia, wspierane ze środków EFS, liczba uczestników kursów, szkoleń, liczba przeszkolonych pracowników kadry dydaktycznej, liczba przyznanych/rozliczonych stypendiów itp. Rezultaty miękkie dotyczą postaw, umiejętności i innych cech, których istnienie stwierdzone może być jedynie w drodze specyficznych badań czy obserwacji. Można do nich zaliczyć np. zwiększenie wartości absolwentów danej uczelni na rynku pracy, zwiększenie umiejętności praktycznych studentów i absolwentów nowo otwartych kierunków, podniesienie umiejętności kadry dydaktycznej, itp. Przy określaniu rezultatów miękkich i twardych należy podać ich konkretne wartości, (procentowo lub liczbowo) oraz sposób pomiaru lub metodologie przeprowadzonych badań. Wymagane rezultaty

20 2/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A2) Ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu przewidywane twarde i miękkie rezultaty realizacji projektu. Rezultaty twarde to jasno definiowalne, policzalne rezultaty, które osiągane są dzięki uczestnictwu w projekcie, np.: liczba studentów, którzy ukończyli staże lub praktyki wspierane ze środków EFS, liczba zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów I roku, liczba studentów podejmujących naukę na nowo otwartych lub dostosowanych do potrzeb rynku pracy kierunków studiów, liczba absolwentów nowo otwartych kierunków, liczba studentów biorących udział/kończących staże lub praktyki, liczba studentów biorących udział w zajęciach wyrównawczych, itp. Rezultaty miękkie dotyczą postaw, umiejętności i innych cech, których istnienie stwierdzone może być jedynie w drodze specyficznych badań czy obserwacji. Można do nich zaliczyć: zwiększenie wartości absolwentów kierunków technicznych na rynku pracy, zwiększenie umiejętności praktycznych studentów i absolwentów nowo otwartych kierunków, zmniejszenie odsetka studentów rezygnujących z nauki z powodu nie zaliczenia matematyki i/lub fizyki, itp. Przy określaniu rezultatów miękkich i twardych należy podać ich konkretne wartości, (procentowo lub liczbowo) oraz sposób pomiaru lub metodologie przeprowadzonych badań. Wymagane rezultaty c.d.

21 1/POKL/4.1.2/2009 (Plan Działania B2.1) Ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu przewidywane twarde i miękkie rezultaty realizacji projektu. Rezultaty twarde to jasno definiowalne, policzalne rezultaty, które osiągane są dzięki uczestnictwu w projekcie, np.: liczba studentów podejmujących naukę na kierunkach zamawianych, liczba absolwentów tychże kierunków, liczba zajęć wyrównawczych z matematyki i/lub fizyki dla studentów I roku, liczba uczestników tychże zajęć, liczba osób uczestniczących w innych działaniach przewidzianych w projekcie (np. liczba studentów biorących udział/kończących staże lub praktyki itp.). Rezultaty miękkie dotyczą postaw, umiejętności i innych cech, których istnienie stwierdzone może być jedynie w drodze specyficznych badań czy obserwacji. Można do nich zaliczyć: zwiększenie wartości absolwentów kierunków technicznych na rynku pracy, zwiększenie umiejętności praktycznych studentów i absolwentów kierunków zamawianych itp. Przy określaniu rezultatów miękkich i twardych należy podać ich konkretne wartości (procentowo lub liczbowo) oraz sposób pomiaru lub metodologie przeprowadzonych badań. Wymagane rezultaty c.d.

22 1/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A1) Wymagane załączniki do wniosku 2/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A2) 1/POKL/4.1.2/2009 (Plan Działania B2.1) Dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy oraz partnerów projektu (w przypadku projektu partnerskiego) - kopie poświadczone za zgodność z oryginałem - przez służby finansowe uczelni (główny księgowy i kwestor lub kanclerz): a) bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku beneficjentów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami o rachunkowości) za ostatni zamknięty rok obrotowy, lub b) uproszczone sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku beneficjentów nie sporządzających sprawozdania finansowego za ostatni zamknięty rok obrotowy, zgodnie z zakresem ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) Jednostki sektora finansów publicznych nie muszą przedstawiać załączników określających sytuację finansową (dotyczy to zarówno lidera projektu, jak i partnera w przypadku projektu partnerskiego). W tym przypadku wymagana jest natomiast kontrasygnata głównego księgowego/skarbnika wnioskodawcy w części V wniosku (Oświadczenie). Kompletność dokumentacji podlega weryfikacji na etapie oceny formalnej. Załączniki inne, niż określone powyżej, nie będą brane pod uwagę podczas oceny merytorycznej.

23 1/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A1) Wymagane załączniki do umowy 2/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A2) 1/POKL/4.1.2/2009 (Plan Działania B2.1) Jeśli wnioskodawca otrzymał pismo informujące o przyjęciu wniosku do realizacji lub z pozytywnym dla siebie skutkiem zakończył negocjacje z Instytucją Organizującą Konkurs, na wezwanie IOK i w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez niego informacji w tej sprawie (pocztą, za potwierdzeniem odbioru), składa wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) do umowy o dofinansowanie:  oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,  harmonogram płatności,  wzór wniosku o płatność wraz z załącznikami,  wymagania w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego,  zakres danych uczestników projektu,  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,  umowa pomiędzy partnerami, w przypadku, gdy w realizację projektu oprócz beneficjenta (projektodawcy) zaangażowani są partnerzy,  pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie (załącznik wymagany, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/y nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy lub, gdy z innych dokumentów wynika, że uprawnionymi do podpisania wniosku są co najmniej dwie osoby),  oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy pochodzącej z publicznych źródeł krajowych lub wspólnotowych w odniesieniu wydatków kwalifikowalnych objętych umową o dofinansowanie projektu,  CV kluczowych osób (max 3) zaangażowanych w realizację projektu wraz z pisemną deklaracją uczestnictwa w projekcie,  oświadczenie ww. osób o niekaralności za popełnienie przestępstw umyślnych i skarbowych,

24 Wymagane załączniki do umowy c.d.  dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia studiów, studiów doktoranckich (dotyczy wniosków obejmujących otwieranie nowych kierunków studiów i studiów doktoranckich oraz wprowadzania zmian lub prowadzenia jakichkolwiek działań na kierunkach już istniejących) - oryginał lub kopia poświadczona przez najwyższe władze uczelni za zgodność z oryginałem (decyzja ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego nadająca uprawnienia do prowadzenia danego kierunku studiów (dotyczy jednostek określonych w art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym));  uchwała Senatu uczelni (dotyczy jednostek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym); ponadto załączniki dotyczące sfery finansowo-księgowej (pierwsze cztery z wymienionych powyżej) wymagają kontrasygnaty głównego księgowego. niezłożenie żądanych załączników w komplecie w wyznaczonych terminach oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie. Za datę złożenia wymaganych załączników przyjmuje się datę wpływu dokumentów do Departamentu Wdrożeń i Innowacji w MNiSW (kancelaria MNiSW lub sekretariat DWI, pok. 103). niezgodność treści załączników z informacjami przekazanymi we wniosku skutkuje odstąpieniem od zawarcia umowy z beneficjentem (projektodawcą).

25 1/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A1) Kryteria wyboru projektów 2/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A2) Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu: a)Minimalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, b)Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa, c)Maksymalna wartość projektu: dla uczelni kształcących do 4000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) - 3 000 000 PLN dla uczelni kształcących 4001-12 000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) -5 000 000 PLN dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) -15 000 000 PLN. d)Wnioskodawca w ramach Poddziałania 4.1.1 PO KL (wg stanu na dzień złożenia Projektu) może jednocześnie realizować: w przypadku uczelni kształcących do 4000 studentów - maksymalnie 2 projekty, w przypadku uczelni kształcących 4001-12 000 studentów - maksymalnie 4 projekty, w przypadku uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów - maksymalnie 8 projektów. e)Wnioskodawca na etapie składania wniosku o dofinansowanie przedstawia w jego treści uprawnienia do prowadzenia studiów, studiów doktoranckich lub oświadczenie o ich uzyskaniu w określonym terminie. f)Kierunek, którego dotyczą działania zaplanowane do realizacji w projekcie, musi posiadać pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej - w przypadku już istniejących kierunków. g)Ocena parametryczna wydziałów, prowadzących studia doktoranckie, w tym interdyscyplinarne studia doktoranckie, musi wynosić (średnio) max. 1.3. h) Projekt musi zakładać realizację minimum 3 elementów (komponentów) w ramach poszczególnych typów. Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

26 1/POKL/4.1.2/2009 (Plan Działania B2.1) Kryteria wyboru projektów c.d. Szczegółowe kryteria dostępu Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. W ramach konkursu stosowane bedą następujące szczegółowe kryteria dost ę pu :  Kryterium czasu trwania projektu: minimum 36 miesięcy  Kryterium wysokości finansowej projektu: minimum 500 000 PLN, maksimum 20 000 000 PLN  Kryterium dotyczące beneficjenta : szkoła wyższa posiadaj ą ca uprawnienia do prowadzenia studiów na zamawianych kierunkach  Działania realizowane w ramach projektu musz ą dotyczy ć kierunków/specjalno ś ci wskazanych przez IP w Dokumentacji konkursowej (określonych na podstawie Badania ewaluacyjnego ex ante dotyczącego oceny zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych zarówno w bież ą cej, jak i 5-15 letniej perspektywie, sfinansowanego ze środków Pomocy Technicznej),  Projekt musi obejmować obligatoryjnie dwa pierwsze moduły wymienione w typie operacji. Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

27 Ogólne kryteria horyzontalne 1/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A1) 2/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A2) 1/POKL/4.1.2/2009 (Plan Działania B2.1) Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:  zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym,  zgodność z prawodawstwem krajowym (w tym w szczególności przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasadami dotyczącymi pomocy publicznej),  zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu,  zgodność z Planem Działania. Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1" tzn. „spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane.

28 Ogólne kryteria merytoryczne 1/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A1) 2/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A2) 1/POKL/4.1.2/2009 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności beneficjenta (projektodawcy) do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu. Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne: - jakości projektu: a)uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla Priorytetu IV PO KL, b)sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych, c)wartość dodana projektu, d)adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej, e)rezultaty projektu, f)racjonalność harmonogramu działań, - beneficjenta (projektodawcy): a)sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji), b)wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy), - finansowania projektu: a)niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów, b)efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat), c)kwalifikowalność wydatków.

29 1/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A1) Szczegółowe kryteria strategiczne  projekty, które są realizowane komplementarnie ze wsparciem o charakterze „twardym” – Priorytet XIII PO Infrastruktura i Środowisko (Infrastruktura szkolnictwa wyższego) oraz Regionalne Programy Operacyjne lub są realizowane jako kontynuacja/uzupełnienie działań w ramach SPO RZL (Priorytet II – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy – Działanie 2.1, 2.2, 2.3) – 2 pkt.  projekty zawierające elementy związane z zarządzaniem wiekiem w ramach przedsięwzięć realizowanych w projekcie – 1 pkt.  projekty z elementami skierowanymi do studentów niepełnosprawnych, w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni przewidujące np. dostosowanie infrastrukturalne uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych (w ramach cross-financingu), z wyłączeniem wykorzystania technik i metod kształcenia na odległość – 1 pkt.  projekty przewidujące realizacje w języku angielskim kierunków studiów lub studiów doktoranckich lub programów skierowanych do osób spoza społeczności akademickiej – 6 pkt.  projekty przewidujące przygotowanie, otwarcie i realizacje interdyscyplinarnych Studiów doktoranckich – 3 pkt.  projekty przewidujące określanie zakresu tematycznego studiów doktoranckich przy udziale przedsiębiorców lub podmiotów mogących stosować w praktyce wyniki badań prowadzonych w ramach studiów doktoranckich – 3 pkt.  projekty przewidujące zatrudnienie – na czas i w związku z realizacja projektu – wybitnego naukowca15 w dziedzinie mieszczącej się w zakresie tematycznym projektu (kryterium dotyczy projektów obejmujących komponent a, c) – 4 pkt. Za spełnienie wszystkich kryteriów strategicznych można uzyskać łącznie 20 punktów.

30 2/POKL/4.1.1/2009 (Plan Działania A2) Szczegółowe kryteria strategiczne  projekty, które są realizowane komplementarnie ze wsparciem o charakterze „twardym" -Priorytet XIII PO Infrastruktura i Środowisko (Infrastruktura szkolnictwa wyższego) oraz Regionalne Programy Operacyjne lub są realizowane jako kontynuacja/uzupełnienie działań w ramach SPO RZL (Priorytet II - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy - Działanie 2.1,2.2, 2.3)- 2 pkt.  projekty z elementami skierowanymi do studentów niepełnosprawnych, w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni przewidujące np. Dostosowanie infrastrukturalne uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych (w ramach cross-financingu), z wyłączeniem wykorzystania technik i metod kształcenia na odległość - 1 pkt.  projekty, których wnioskodawca współpracuje z pracodawcami w definiowaniu zakresu tematycznego kierunków studiów (w tym nowych kierunków studiów) - 4 pkt.  projekty przewidujące zatrudnienie - na czas i w związku z realizacją Projektu – specjalistów mających minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwach w dziedzinach bezpośrednio związanych z zakresem tematycznym projektów (kryterium dotyczy typów projektów a, c, d) - 4 pkt.  projekty przewidujące zatrudnienie - na czas i w związku z realizacją projektu – wybitnego naukowca w dziedzinie mieszczącej się w zakresie tematycznym projektu (kryterium dotyczy projektów obejmujących komponent a, c, d) - 3 pkt.  projekty przewidujące organizację staży w przedsiębiorstwach dla studentów i/lub doktorantów - 3 pkt.  projekty przewidujące wdrożenie systemu regularnego gromadzenia przez uczelnię informacji od pracodawców ws. poziomu dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców - 3 pkt. Za spełnienie wszystkich kryteriów strategicznych można uzyskać łącznie 20 punktów.

31 1/POKL/4.1.2/2009 Szczegółowe kryteria strategiczne  Projekty obejmujące więcej niż jedną dodatkowa formę działalności dydaktycznej – 5 pkt.  Projekty, których beneficjent/wnioskodawca brał udział w tworzeniu spółek typu spin-off (na podstawie wiedzy uzyskanej z danej uczelni powstały spółki spin-off) – 5 pkt.  Projekty, za których realizacje odpowiada jednostka naukowa (wydział, w ramach którego ma być uatrakcyjniany kierunek) biorąca udział obecnie lub w ostatnich 2 latach w projektach badawczych w ramach Programów Ramowych UE – 5 pkt.  Projekty, których beneficjent prowadzi ewaluacje sposobu kształcenia – 5 pkt. Za spełnienie wszystkich kryteriów strategicznych można uzyskać łącznie 20 punktów.

32 Dziękuję za uwagę Katarzyna Łasińska Uniwersytet Zielonogórski K.Lasinska@adm.uz.zgora.pl Tel. 068 328 26 62 Przygotował: Katarzyna Łasińska, Paweł Kowalski Kontakt: Dział Programów Unijnych – tel. 068 32 82 207 Paweł Kowalski P.Kowalski@adm.uz.zgora.pl P.Kowalski@adm.uz.zgora.pl Paweł Ciszak P.Ciszak@adm.uz.zgora.pl P.Ciszak@adm.uz.zgora.pl Marcin Judziński M.Judzinski@adm.uz.zgora.pl M.Judzinski@adm.uz.zgora.pl


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google