Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagraniczny Zakład Art.7 ust.1 UM OECD Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagraniczny Zakład Art.7 ust.1 UM OECD Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo."— Zapis prezentacji:

1 Zagraniczny Zakład Art.7 ust.1 UM OECD Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład

2 Zagraniczny Zakład Pojęcie Zagranicznego Zakładu Przypisanie zysku do Zagranicznego Zakładu

3 Państwo X Państwo Y Zagraniczny zakład spółki A Spółka A Rezydent państwa X

4 Zagraniczny Zakład Art.5 ust. 1 UM OECD Zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa.

5 Zagraniczny Zakład Istnienie „placówki działalności gospodarczej”, tj. pomieszczeń, a w pewnych okolicznościach maszyn i urządzeń Także pewna przestrzeń do dyspozycji (np. na targu, w składzie celnym)

6 Zagraniczny Zakład Tytuł prawny do pomieszczeń i składników majątku nie ma znaczenia (własność najem, użyczenie, brak tytułu – zajmowanie nielegalne)

7 Zagraniczny Zakład Taka placówka musi mieć charakter stały (z pewnym stopniem trwałości), Na ogół 6 miesięcy, chyba że działalność ma charakter powtarzalny Przerwy nie mają wpływu

8 Zagraniczny Zakład Prowadzenie działalności przedsiębiorstwa za pośrednictwem tej stałej placówki ( osoby, które są w jakiś sposób zależne od przedsiębiorstwa prowadzą działalność w państwie, w którym placówka jest położona )

9 Zagraniczny Zakład Pracownik spółki X mającej siedzibę w państwie R przez dłuższy czas jest upoważniony do użytkowania biura przedsiębiorstwa spółki Y (spółka córka X) z siedzibą w państwie S w celu nadzorowania, czy B przestrzega postanowień kontraktu zawartego z A. Spółka A ma zakład w państwie S.

10 Zagraniczny Zakład Przedsiębiorstwo transportu drogowego z siedzibą w Państwie R od wielu lat użytkuje pomieszczenie w składzie towarowym swojego klienta na terytorium państwa S w celu dostarczania towarów kupowanych przez tego klienta. Taka obecność nie tworzy zakładu (zbyt ograniczona)

11 Zagraniczny Zakład Kazus malarza Osoba wykonująca działalność gospodarczą na terytorium państwa R w zakresie malowania pomieszczeń, przez dwa lata przebywa 3 dni w tygodniu w wielkim biurowcu swojego klienta na terytorium państwa S w celu wykonywania tego typu prac( malowanie wnętrz). Osoba ta ma zakład w państwie S

12 Zagraniczny Zakład Kazus malarza Osoba wykonująca działalność gospodarczą na terytorium państwa R w zakresie malowania pomieszczeń, wykonuje kolejno prace malowania wnętrz dla kilku niepowiązanych klientów z państwa S, przemieszczając się kolejno między ich biurowcami. Nie ma zakładu

13 Zagraniczny Zakład Jeżeli przedsiębiorstwo z siedzibą w państwie R wykorzystuje stałą placówkę położoną w państwie S do wypożyczania lub dzierżawienia osobom trzecim majątku ruchomego – jak urządzenia przemysłowe, handlowe lub naukowe, budynki lub dobra niematerialne, patenty, technologie produkcji i inne – to działalność taka nadaje stałej placówce charakter zakladu.

14 Zagraniczny Zakład Czy warunkiem uznania placówki w państwie S należącej do przedsiębiorstwa mającego siedzibę w państwie R za zakład jest obecność tam personelu tego przedsiębiorstwa ?

15 Zagraniczny Zakład Prowadzenie działalności za pośrednictwem urządzeń automatycznych Komentarz do UMOECD do art.5 pkt 10

16 Zagraniczny Zakład Placówka powinna stanowić całość w sensie ekonomicznym i geograficznym. Problem : budowa dróg i kanałów, układanie rurociągów, pogłębianie dróg wodnych Cykliczne przemieszczanie się wykonawcy

17 Zagraniczny Zakład Art. 5 ust. 2 UM-OECD Określenie „zakład” obejmuje w szczególności: – miejsce zarządu; – filię; – biuro; – zakład fabryczny; – warsztat; – kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych; – budowę, montaż lub instalacje, jeżeli trwają dłużej niż 12 miesięcy.

18 Zagraniczny Zakład Spółka amerykańska zajmuje się w Polsce poszukiwaniem gazu łupkowego. Czy działalność taka kwalifikuje się jako zagraniczny zakład amerykańskiej spółki ? Komentarz do UM OECD do art.5 pkt 15

19 Zagraniczny Zakład Zagraniczny zakład jako placówka wykonująca prace budowlane, montażowe, instalacyjne Budowa budynków, mostów, dróg, kanałów, układanie rurociągów, prace renowacyjne tych obiektów, prowadzenie prac ziemnych

20 Zagraniczny Zakład Do okresu istnienia zakładu jako placu budowy wlicza się wszelkie prace przygotowawcze (np. założenie biura studiów budowlanych)

21 Zagraniczny Zakład Sezonowe i inne czasowe przerwy wlicza się do okresu trwania budowy Również podwykonawca posiada zakład na placu budowy jeśli jego prace trwają dłużej niż 12 miesięcy

22 Zagraniczny Zakład Budowa drogi, układanie rurociągu – działalność prowadzona w poszczególnych miejscach stanowi integralną część jednego projektu i taki projekt musi być traktowany jako zakład, jeżeli w całości istnieje dłużej niż 12 miesięcy

23 Zagraniczny Zakład nie stanowią zakładu: – placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa; – zapasy dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania; – zapasy dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo;

24 Zagraniczny Zakład – stała placówka utrzymywana wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa; – stała placówka utrzymywana wyłącznie w celu prowadzenia działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym; – stała placówka utrzymywana wyłącznie w celu prowadzenia działalności wymienionej wyżej, jeżeli cała działalność placówki ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

25 Zagraniczny Zakład Co to znaczy, że stała placówka ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy ? Komentarz do UM OECD do art.5 pkt 24

26 Zagraniczny Zakład Placówka utworzona w drugim państwie w celu : dostarczania, części zamiennych do maszyn odbiorców z tego państwa lub w celu konserwacji lub serwisu tych maszyn (czynności znaczące dla klientów przedsiębiorstwa),

27 Zagraniczny Zakład dostarczania informacji, ale również opracowania planów dostosowanych do potrzeb indywidualnego klienta, - nie stanowi placówki o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym, lecz stanowi zakład

28 Zagraniczny Zakład Zależny przedstawiciel jako specyficzna forma zakładu

29 Zagraniczny Zakład Na równi z posiadaniem zakładu traktuje się osobę działającą w jednym z umawiających się państw w imieniu przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa, jeżeli nie jest ona niezależnym przedstawicielem w rozumieniu art.5 ust.6 oraz posiada i zwyczajowo realizuje w tym państwie pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa (art. 5 ust. 5 UM-OECD)

30 Zagraniczny Zakład Zależy przedstawiciel Osoba fizyczna lub spółka Nie musi mieć miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie, w którym prowadzi działalność na rzecz przedsiębiorstwa drugiego państwa Posiada pełnomocnictwo do zawierania kontraktów w imieniu przedsiębiorstwa

31 Zagraniczny Zakład zwyczajowo realizuje w tym państwie pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa

32 Zagraniczny Zakład Jak należy rozumieć warunek posiadania pełnomocnictwa ? Komentarz do UM OECD do art.5 pkt 32.1, 33

33 Zagraniczny Zakład Jak należy rozumieć warunek zwyczajowego wykonywania pełnomocnictwa ? Komentarz do UM OECD do art.5 pkt 33.1,

34 Zagraniczny Zakład Jeżeli można stwierdzić istnienie zakładu na podstawie ust.1 i 2 art.5, to nie ma potrzeby udowadniania, że osoba kierująca takim zakładem jest zależnym przedstawicielem.

35 Zagraniczny Zakład Niezależny przedstawiciel nie stanowi zakładu

36 Zagraniczny Zakład Nie uważa się, że przedsiębiorstwo umawiającego się państwa ma zakład w drugim umawiającym się państwie, w przypadku gdy wykonuje ono działalność w tym drugim państwie przez maklera, komisanta lub innego niezależnego przedstawiciela, jeżeli te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności handlowej (art. 5 ust. 6 UM-OECD).

37 Zagraniczny Zakład Niezależny przedstawiciel : Jest niezależny od przedsiębiorstwa drugiego państwa zarówno prawnie, jak i ekonomicznie Działając w imieniu przedsiębiorstwa, działa w ramach swojej zwykłej działalności

38 Zagraniczny Zakład Warunki, jakie musi spełniać niezależny przedstawiciel Komentarz do UM OECD do art.5 pkt 38

39 Zagraniczny Zakład Czy i pod jakimi warunkami spółce powiązanej może być przypisana funkcja zakładu ?

40 Zagraniczny Zakład W myśl art. 5 ust. 7 UM-OECD sam fakt, że spółka mająca siedzibę w jednym umawiającym się państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę mającą siedzibę w drugim państwie, nie oznacza, że jedna z nich jest zakładem drugiej.

41 Kazus III SA/ Wa 2071/07 Czy istnieje zakład ?

42 Zagraniczny Zakład Art. 7 UM OECD Przypisanie zysku do zagranicznego zakładu Nowa treść art.7 w 2010 r. !

43 Zagraniczny Zakład –Art.7 ust.1 Zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa powinny być opodatkowane tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w taki sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi.

44 Zagraniczny Zakład –Art.7 ust.2 Dla celów tego artykułu oraz artykułów 23 A, 23 B przypisaniu do zakładu podlegają w każdym z umawiających się państw zyski, które można byłoby oczekiwać, że zakład uzyska, w szczególności w wyniku czynności wewnętrznych dokonywanych z innymi częściami przedsiębiorstwa, gdyby był odrębnym i samodzielnym przedsiębiorstwem wykonującym te same lub podobne czynności w tych samych lub podobnych warunkach, uwzględniając wykonywane funkcje, wykorzystywane aktywa oraz ryzyka podjęte przez przedsiębiorstwo poprzez zakład oraz poprzez inne części przedsiębiorstwa.

45 Zagraniczny Zakład –Art.7 ust.3 Gdy umawiające się Państwo dokonuje zgodnej z art.7 ust.2 korekty zysków, które podlegają przypisaniu do zakładu przedsiębiorstwa jednego z umawiających się państw i opodatkowuje odpowiednio zyski przedsiębiorstwa, które zostały opodatkowane w innym umawiającym się państwie, to inne umawiające się państwo w zakresie koniecznym dla uniknięcia podwójnego opodatkowania tych zysków, dokonuje odpowiedniej korekty kwoty podatków nałożonych na te zyski. Przy określaniu zakresu tej korekty, uprawnione organy umawiających się państw powinny w razie potrzeby osiągnąć porozumienie w tym zakresie.

46 Zagraniczny Zakład –Art.7 ust.4 Gdy zyski obejmują kategorie przychodów, które podlegają zastosowaniu innych artykułów Konwencji, wówczas regulacje zawarte w tych artykułach stosuje się bez względu na regulacje tego artykułu.

47 Zagraniczny Zakład Art.7 (2) UM OECD tworzy fikcję niezależnego przedsiębiorstwa Zakład ma być traktowany jako niezależne przedsiębiorstwo, chociaż nim nie jest.

48 Zagraniczny Zakład Na czym polega fikcja niezależności i jakie ma konsekwencje podatkowe ?

49 Zagraniczny Zakład Pomimo, że nie ma prawnie wiążących umów pomiędzy ZZ a PM oraz pomiędzy ZZ-ami tego samego PM nie ma odrębnego tytułu własności aktywów pomiędzy ZZ a PM

50 Zagraniczny Zakład nie ma płatności pomiędzy ZZ a PM, ponieważ wszelkie fundusze, z których dokonywane są wydatki należą pod względem prawnym do PM nie ma żadnego zysku na czynnościach wewnętrznych pomiędzy ZZ i PM - dla celów podatkowych przyjmuje się, że okoliczności te występują

51 Zagraniczny Zakład Istotna rozbieżność pomiędzy prawną pozycją ZZ a koncepcją niezależnego przedsiębiorstwa

52 Zagraniczny Zakład Wymóg traktowania zakładu jako niezależnego przedsiębiorstwa : status podatkowy zakładu zbliża się do statusu podatkowego spółki-córki.

53 Zagraniczny Zakład Arm’s length – podmioty powiązane w transakcjach zawieranych pomiędzy sobą powinny ustalać ceny w taki sposób, w jaki uczyniłyby to niezależne, konkurujące ze sobą podmioty Organy podatkowe badają, czy niezależne, racjonalnie działające podmioty zawarłyby daną transakcję na warunkach, jakie ustaliły podmioty powiązane

54 Zagraniczny Zakład Prawo krajowe Art. 11 ust. 8 a u.p.d.o.p. w związku z art. 11 ust. 1-3 u.p.d.o.p i 9 a ust.5 a Rozporządzenie ministra finansów z 10 września 2009 w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz.U nr 160 poz. 1268)

55 Kazus Pan Jan Kowalski posiada firmę zarejestrowaną w Polsce (praktyka lekarska). Zamierza podpisać umowę o świadczenie usług w szpitalu w WB jako firma polska (nie będzie employee). Będą to krótkie dwu- trzymiesięczne kontrakty. Jego rezydencja podatkowa znajduje się w Polsce. Czy wykonywanie kontraktów w WB będzie jednoznaczne z posiadaniem w WB zakładu ?


Pobierz ppt "Zagraniczny Zakład Art.7 ust.1 UM OECD Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google