Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.02.2011 r.. Nasza Uczelnia w roku akademickim 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.02.2011 r.. Nasza Uczelnia w roku akademickim 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 1.02.2011 r.

2 Nasza Uczelnia w roku akademickim 2010/2011

3 Nasza Uczelnia w roku akademickim 2010/2011  ścisła czołówka polskich szkół wyższych  III. pozycja w prestiżowym rankingu PERSPEKTYW  po raz trzeci najbardziej prodoktorancka uczelnia w Polsce  nagrodzona przez Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za wdrożenie szeregu innowacji w zakresie systemu kształcenia oraz zarządzania uczelnią  wyróżniona medalem Award For Creativity Światowej Organizacji Własności Intelektualnej  nagroda Jana Baptysty Quadro dla Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej  nagroda Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla pałacu w Obrzycku

4 UAM W LICZBACH – STAN NA 1.10.2010 DYDAKTYKA (1) STUDENCI ogółem:51 449, w tym: na studiach stacjonarnych: 31 234 na studiach niestacjonarnych: 16 158 na studiach podyplomowych: 2 715 na studiach doktoranckich: 1 342 LICZBA KIERUNKÓW STUDIÓW: 51, w tym :  kierunków unikatowych: 11  makrokierunków: 2 LICZBA SPECJALNOŚCI: 171

5 UAM W LICZBACH – STAN NA 1.10.2010 DYDAKTYKA (2) LICZBA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: 86 PROGRAMY studiów w językach obcych: 24 WYKŁADY w językach obcych: 68 Pomieszczenia dydaktyczne ponad 270 tys. m 2 (pow. budynków) PROJEKTY (dydaktyczne) realizowane w ramach P.O. Kapitał Ludzki: 25 PROJEKTY (dydaktyczne) realizowane w ramach P.O. Kapitał Ludzki: 25 PROJEKTY skierowane do dofinansowania: 12 PROJEKTY skierowane do dofinansowania: 12

6 UAM W LICZBACH – STAN NA 1.10.2010 KADRA PRACOWNICY ogółem:5 278, w tym: NAUCZYCIELE AKADEMICCY2 986 PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 2 292, w tym:  Administracja 651  Prac. nauk.-techn. i inż.-techn. 531  Bibliotekarze 308  Obsługa 802

7 UAM W LICZBACH – STAN NA 1.10.2010 BADANIA (1) UMOWY o współpracy z uczelniami zagranicznymi: UMOWY o współpracy z uczelniami zagranicznymi:  bilateralnych178  w ramach Erasmusa 322 Realizowane GRANTY naukowe (z MNiSW): 451 PROJEKTY badawcze realizowane w ramach 6/7 Programu Ramowego UE: 18

8 UAM W LICZBACH – STAN NA 1.10.2010 BADANIA (2)  PROJEKTY badawczo-rozwojowe (P.O. Innowacyjna Gospodarka): 2  PROJEKTY inwestycyjne/modernizacyjne finansowane z funduszy europejskich: 7  Liczba chronionych/zgłoszonych PATENTÓW krajowych:53/17  Liczba chronionych PATENTÓW zagranicznych:10  PROJEKTY wspierające ochronę własności intelektualnej i przemysłowej (P.O. Innowacyjna Gospodarka): 5

9 UAM na tle „konkurentów” w świetle rankingu PERSPEKTYW

10 STRATEGIA ROZWOJU UAM NA LATA 2009-2019 – I zadanie nowych władz rektorskich  wytyczająca drogę dla UAM na kolejne lata  wyznaczająca konkretne cele i zadania do wykonania, określone w czasie, z przypisaną odpowiedzialnością  po konsultacjach, zaakceptowana przez społeczność UAM i przyjęta przez Senat (czerwiec 2009)

11 Cele strategiczne w strategii rozwoju UAM: 1.BADANIA NAUKOWE na światowym poziomie 2.Najwyższa jakość KSZTAŁCENIA 3.Uniwersytet OTWARTY na otoczenie 4.Uczelnia profesjonalnie ZARZĄDZANA

12 LATA 2008-2010 ROLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI W REALIZACJI PODSTAWOWEJ MISJI UCZELNI: BADANIA na najwyższym poziomie

13  systematyczny wzrost aplikacji o GRANTY BADAWCZE (do MNiSW, UE i in.)  uzyskanie znacznego DOFINANSOWANIA na aparaturę badawczą oraz infrastrukturę informatyczną  rozwój SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO: repozytorium AMUR, doposażenie w sprzęt komputerowy, postępująca digitalizacja zbiorów etc.  budowa sprawnego systemu pozyskiwania FUNDUSZY EUROPEJSKICH  poprawa systemu INFORMACYJNEGO i PROMOCYJNEGO  aktywizacja działalności UCITT (współpraca nauka-gospodarka)  usprawnienie systemu ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

14 LATA 2008-2010 ROLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI W REALIZACJI PODSTAWOWEJ MISJI UCZELNI: Najwyższa jakość KSZTAŁCENIA

15  wprowadzenie w życie UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w UAM  wprowadzanie nowych FORM i TRYBÓW studiów  rozszerzenie działalności SWFiS  tworzenie warunków pracy i studiowania osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH  INTERNETOWA rekrutacja na studia oraz rejestracja na zajęcia WF rejestracja na zajęcia WF  UJEDNOLICENIE DOKUMENTÓW stosowanych w toku studiów na całej Uczelni

16 LATA 2008-2010 I ROLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI W ICH REALIZACJI DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE POPRAWIE SPRAWNOŚCI ORGANIZACYJNEJ UAM I ROLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI W ICH REALIZACJI

17 „5 x i + s dla naszego Uniwersytetu” „i” to: internacjonalizacja, infrastruktura, informatyzacja, innowacyjność oraz integracja „s” oznacza społeczność akademicką (studentów i pracowników)

18 reorganizacja jednostek UAM odpowiedzialnych za umiędzynarodowienie DWZ, AMU-PIE, DPE staże zagraniczne dla pracowników administracji (36 osób w roku 2008, ponad 100 osób w roku 2011) DWZ szkolenia językowe przygotowane przez SNJO (ok. 100 osób) SNJO INTERNACJONALIZACJA – nowe otwarcie na świat

19 poprawa warunków lokalowych wielu jednostek, w tym administracji wydziałowej Dział Inwestycji, Dział Techniczny, Dział Zamówień Publicznych, Dział Zaopatrzenia i in. opracowanie „mapy drogowej” do 2016 r. Zespół rektorski pozyskanie w sumie 235 mln na inwestycje UAM Zespół rektorski i kanclerski termomodernizacje, remontyDział Techniczny INFRASTRUKTURA – godne, zrównoważone warunki pracy

20 pozyskanie pieniędzy na modernizację infrastruktury informatycznej Zespół rektorski, DPE stała wymiana komputerów Centrum Informatyczne, Dział Gł. Inżyniera wzrost liczby budynków z szybkimi łączami Centrum Informatyczne stałe rozszerzanie zasięgu sieci bezprzewodowej Centrum Informatyczne USOS Web Centrum Informatyczne, administracja dziekanatów AXAPTA Centrum Informatyczne, działy administracji centralnej INFORMATYZACJA – nowoczesne metody pracy

21 opracowanie spójnych zasad zarządzania kadramiDział Kadr i Organizacji aktualizacja regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracyKanclerz regulaminy dla jednostek organizacyjnychZespół rektorski, DKiO nowy regulamin zamówień publicznychDZP, Kanclerz nowy regulamin Zakładowego FŚS Dz. Socjalny, Związki Zawodowe reorganizacja działów pod nowe potrzeby (nowe działy DPE, BIP, Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia) Zespół rektorski system zarządzania finansami, specjalista ds. analiz finansowych Zespół rektorski, specjalista ds. analiz Monitor UAM – gromadzący akty normatywne uczelniZespół rektorski, DKiO Akademia Zarządzania, Akademia Rozwoju KompetencjiZespół rektorski, DKiO INNOWACYJNOŚĆ – nowe podejście do zagadnień pracowniczych

22 w gronie uczelni publicznych m. Poznania: obchody Jubileuszu 90-lecia (piknik, Senat), Dekada Jubileuszowa, przewodnictwo w Kolegium i szereg wspólnych inicjatyw Zespół rektorski, BIP i in. z rynkiem pracy: powołanie Rady Gospodarczej, umowy o współpracy z przedsiębiorstwami i in. Zespół rekto- rski, UCITT ze społeczeństwem Poznania i Wielkopolski: wydarzenia kulturalne BIP ze społecznością akademicką: I raz w historii Festyn Rodzinny UAM (Morasko, 14 maja 2011 r.) Dział Socjalny, związki zaw. INTEGRACJA – wewnątrz i na zewnątrz uczelni

23 Działania podjęte w latach 2008-2010, które poprawiły sytuację materialną i warunki pracy pracowników UAM, głównie administracji

24 PŁACOWE ELEMENTY MOTYWACYJNE: PŁACOWE ELEMENTY MOTYWACYJNE: 1.Regulacja płac 2.Przejrzysty system awansowania 3.Włączanie części pracowników administracyjnych do obsługi programów unijnych (dla części dodatkowe wynagrodzenia) 4.Analiza Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w celu dostosowania do potrzeb pracowników (pożyczki na cele mieszkaniowe, zapomogi losowe, dodatkowe środki na wakacje, upominek świąteczny, legitymacje kolejowe)

25 POZAPŁACOWE ELEMENTY WYNAGARDZANIA: POZAPŁACOWE ELEMENTY WYNAGARDZANIA: 1.Możliwość finansowania lub dofinansowania ze środków rezerwy rektorskiej kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych lub podyplomowych na naszej lub innych uczelniach publicznych 2.Kurs języka angielskiego, finansowany ze środków rektorskich dla pracowników administracji centralnej i wydziałowej 3.Możliwość wyjazdów na staże na uczelnie zagraniczne w ramach programu Erasmus 4.Inicjatywa pracodawcy: 3 dodatkowe dni wolne od pracy w roku 2011

26 POZAPŁACOWE ELEMENTY WYNAGARDZANIA: POZAPŁACOWE ELEMENTY WYNAGARDZANIA: 5.Plany budowy przedszkola zakładowego na Morasku 6.Plany adaptacji Collegium Iuridicum na cele administracji (nowe pomieszczenia dla Działu Nauki i Programów Krajowych, Kwestury, Biura Informacji i Promocji) 7.Dostęp do wydarzeń kulturalnych 8.Dostęp do hal sportowych i pływalni

27 NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNE WYZWANIA: NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNE WYZWANIA: 1.Działania na rzecz dalszego rozwoju badań na najwyższym poziomie Administracja – dalsze wspieranie rozwoju naukowego pracowników 2.Pakiet działań na rzecz poprawy jakości kształcenia Zaangażowanie administracji wydziałowej 3.Budowa koncepcji optymalizacji procesu zarządzania uczelnią Przygotowywanie większej ilości danych dla PP Dziekanów

28 NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNE WYZWANIA: NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNE WYZWANIA: 4. Zakończenie wdrażania systemu Axapta - zintegrowany system Finansowo - Księgowy, Kadrowo-Płacowy, Ewidencji Majątku, Środków Trwałych, Zakupów, Magazynowy (+ baza danych pracowników i struktura uczelni) Przeniesienie danych z dotychczasowych rozproszonych systemów informatycznych, możliwość budżetowania i rozliczania każdej jednostki lub projektu, śledzenia zamówień publicznych, w pełni zautomatyzowane naliczanie płac 5.Racjonalizacja wydatków, gospodarność, poszukiwanie nowych źródeł finansowania działalności uczelni, działalność gospodarcza To wskazówki dla nas wszystkich!


Pobierz ppt "1.02.2011 r.. Nasza Uczelnia w roku akademickim 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google