Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA w Zespole Szkół nr 34 w Toruniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA w Zespole Szkół nr 34 w Toruniu."— Zapis prezentacji:

1

2 HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA w Zespole Szkół nr 34 w Toruniu

3 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (...)

4 § 2 Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, w szczególności przez działalność diagnostyczno–oceniającą i wspomagającą, w procesie planowej i systematycznej współpracy organów sprawujących nadzór pedagogiczny, organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli.

5 § 3 1. Działalność diagnostyczno - oceniająca obejmuje w szczególności: 1) systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 2)diagnozowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek; 3) ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek, w całości lub w wybranych zakresach, w szczególności określonych w art. 33 ust. 2 ustawy; 4) gromadzenie informacji o pracy nadzorowanych nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek, niezbędnych do dokonywania oceny ich pracy.

6 2. Formami działalności diagnostyczno - oceniającej są: hospitacje, wizytacje oraz badania wybranych zakresów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.

7 § 4 1. Hospitacja jest bezpośrednią obserwacją realizowania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły lub placówki, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami lub wychowankami, a także czynności dyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, prowadzących hospitacje.

8 2. Celem hospitacji jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny efektów pracy nauczycieli w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego oraz wykonywania innych zadań określonych w statucie szkoły lub placówki.

9 Hospitacja diagnozująca - definicja Cel Cel – hospitowanie umiejętności i postaw uczniów. Istota Istota – pokaz umiejętności uczniów,ich przygotowany popis. Termin hospitacji Termin hospitacji – określa nauczyciel. Uczestnicy hospitacji Uczestnicy hospitacji – dyrektor, nauczyciele, (mogą być również rodzice i wizytator)

10 Charakterystyka hospitacji jako techniki badawczej Zagadnienia hospitacyjne są ściśle sprzężone z realizowanymi w szkole koncepcjami pedagogicznymi i planami rozwoju szkoły, Zespoły nauczycielskie tworzą narzędzia do procedur hospitacyjnych, Nauczyciele przeprowadzają hospitacje wg ustalonego harmonogramu,

11 Charakterystyka hospitacji jako techniki badawczej Dyrektor w imieniu nauczyciela i własnym zaprasza nauczycieli(rodziców, wizytatora) do uczestnictwa w hospitacji ukazującej osiągnięcia uczniów, Rozmowa pohospitacyjna jest spotkaniem nauczyciela i gości, na którym omawiane są mocne i słabe strony uczniów, Nauczyciel pisze diagnozę dotyczącą aktualnych umiejętności uczniów.Zarysowuje swoje dalsze działania, zmierzające do osiągnięcia kryterium sukcesu.

12 Cel hospitacji Cel hospitacji w kl. II-III, V-VI SP, II-III Gim. Badanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem. Badanie umiejętności łączenia teorii z praktyką.

13 Badanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem. Pytania kontrolne Badanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem. Czy uczniowie potrafią: 1. przeczytać tekst w wyznaczonym czasie? 2. zadać pytania do tekstu ? 3. opowiedzieć tekst własnymi słowami ? 4. uzupełnić brakujące zdania na podstawie tekstu ? 5. zilustrować tekst ? 6. Zanalizować tekst pod względem zależności przyczynowo – skutkowych ?

14 Badanie umiejętności łączenia teorii z praktyką Pytania kontrolne Badanie umiejętności łączenia teorii z praktyką. Czy uczniowie potrafią (znają): 1. korzystać z tabel, wykresów, diagramów ? 2. definicje, wzory ? 3. korzystać z pisemnej lub ustnej instrukcji ? 4. zaplanować działania ? 5. zrealizować zaplanowane działania ? 6. wykorzystać poznane wzory i definicje ?

15 Harmonogram hospitacji diagnozujących na lata 2006/07 i 2007/2008

16 2006/20072007/2008 Badanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem nauczycielklasaprzedm.terminnauczycielklasaprzedmiottermin Dorota Lepak IIz.z.13.12. 2006 Maria Wrzesińska III religiagrudzień Hanna Sztuka VaJęzyk polski 16.11. 2006 Maria Wrzesińska VIa religialistopad Tomasz Szymkiewi cz Vbhistoria21.11. 2006 Hanna Sztuka VIbjęzyk polski listopad Badanie umiejętności łączenia teorii z praktyką Robert Kachniarz Vamatema- tyka 30.11. 2006 Agnieszka Zawal VIa przyrodalistopad Agnieszka Zawal Vbprzyroda01.12. 2006 Irena Michlicka VIb matema- tyka listopad

17 GIMNAZJUM 2006/20072007/2008 Badanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem nauczycielklasaprzedmiotterminnauczycie l klasaprzedmiottermin Katarzyna Berć IIahistoria28.10. 2006 Aldona Kopinke IIIa język polski październk Tomasz Szymkiewi cz IIbhistoria13.11. 2006 Monika Wacho- wiak IIIbjęzyk polski październik Badanie umiejętności łączenia teorii z praktyką Marzenna Sobczak IIabiologia20.11. 2006 Robert Kachniarz IIIa matematy ka listopad Marzenna Sobczak IIbbiologia21.11. 2006 Agnieszka Wilczews ka IIIb fizykalistopad

18 ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ Cel hospitacji...................................................................................................................................................................................................................................... Imię i nazwisko nauczyciela................................................................................. Klasa........................................... liczba uczniów................................................. Data............................................ Osoby uczestniczące........................................................................................................................................................................................................................... Rodzaj zajęć (lekcja, impreza, przedmiot)......................................................................................................................................................................................... Temat.................................................................................................................................................................................................................................................. UmiejętnośćPytania kontrolnePoziom osiągnięć Kryterium sukcesu

19 Diagnoza (pisana przez nauczyciela)....................................................................................................................................................................................................... Planowanie działań (pisane przez nauczyciela)....................................................................................................................................................................................... Wnioski (pisane przez dyrektora / osobę hospitującą/............................................................................................................................................................................. Podpis nauczyciela Podpis dyrektora..................................

20 Walory hospitacji diagnozującej Znika bariera specjalizacji przedmiotu – obserwowane umiejętności mają charakter międzyprzedmiotowy, Ma to być teatr na lekcji, podczas której uczniowie pokażą, czego się nauczyli, Przeniesienie płaszczyzny obserwacji z działania nauczyciela na działania uczniów, Stres pozostanie, ale nie ten: co zarzuci mi dyrektor, ale: czy uczniom się uda pokazać z jak najlepszej strony.


Pobierz ppt "HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA w Zespole Szkół nr 34 w Toruniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google