Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA"— Zapis prezentacji:

1 HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA
w Zespole Szkół nr 34 w Toruniu

2 Ministra Edukacji Narodowej
Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (...)

3 § 2 Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez
wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, w szczególności przez działalność diagnostyczno–oceniającą i wspomagającą, w procesie planowej i systematycznej współpracy organów sprawujących nadzór pedagogiczny, organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli.

4 § 3 1. Działalność diagnostyczno - oceniająca obejmuje
w szczególności: ) systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; )diagnozowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek; ) ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek, w całości lub w wybranych zakresach, w szczególności określonych w art. 33 ust. 2 ustawy; ) gromadzenie informacji o pracy nadzorowanych nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek, niezbędnych do dokonywania oceny ich pracy.

5 2. Formami działalności diagnostyczno - oceniającej są:
hospitacje, wizytacje oraz badania wybranych zakresów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.

6 § 4 1. Hospitacja jest bezpośrednią obserwacją realizowania
przez nauczycieli statutowych zadań szkoły lub placówki, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami lub wychowankami, a także czynności dyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, prowadzących hospitacje.

7 2. Celem hospitacji jest uzyskanie informacji do diagnozy
lub oceny efektów pracy nauczycieli w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego oraz wykonywania innych zadań określonych w statucie szkoły lub placówki.

8 Hospitacja diagnozująca - definicja
Cel – hospitowanie umiejętności i postaw uczniów. Istota – pokaz umiejętności uczniów,ich przygotowany popis. Termin hospitacji – określa nauczyciel. Uczestnicy hospitacji – dyrektor, nauczyciele, (mogą być również rodzice i wizytator)

9 Charakterystyka hospitacji jako techniki badawczej
Zagadnienia hospitacyjne są ściśle sprzężone z realizowanymi w szkole koncepcjami pedagogicznymi i planami rozwoju szkoły, Zespoły nauczycielskie tworzą narzędzia do procedur hospitacyjnych, Nauczyciele przeprowadzają hospitacje wg ustalonego harmonogramu,

10 Charakterystyka hospitacji jako techniki badawczej
Dyrektor w imieniu nauczyciela i własnym zaprasza nauczycieli(rodziców, wizytatora) do uczestnictwa w hospitacji ukazującej osiągnięcia uczniów, Rozmowa pohospitacyjna jest spotkaniem nauczyciela i gości, na którym omawiane są mocne i słabe strony uczniów, Nauczyciel pisze diagnozę dotyczącą aktualnych umiejętności uczniów.Zarysowuje swoje dalsze działania, zmierzające do osiągnięcia kryterium sukcesu.

11 Cel hospitacji w kl. II-III, V-VI SP, II-III Gim.
Badanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem. Badanie umiejętności łączenia teorii z praktyką.

12 Pytania kontrolne Badanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem.
Czy uczniowie potrafią: przeczytać tekst w wyznaczonym czasie? zadać pytania do tekstu ? opowiedzieć tekst własnymi słowami ? uzupełnić brakujące zdania na podstawie tekstu ? zilustrować tekst ? Zanalizować tekst pod względem zależności przyczynowo – skutkowych ?

13 Pytania kontrolne Badanie umiejętności łączenia teorii z praktyką .
Czy uczniowie potrafią (znają): 1.      korzystać z tabel, wykresów, diagramów ? 2.      definicje, wzory ? 3.      korzystać z pisemnej lub ustnej instrukcji ? 4.      zaplanować działania ? 5.      zrealizować zaplanowane działania ? 6.      wykorzystać poznane wzory i definicje ?

14 Harmonogram hospitacji diagnozujących na lata 2006/07 i 2007/2008

15 Badanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem
2006/2007 2007/2008 Badanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem nauczyciel klasa przedm. termin przedmiot Dorota Lepak II z.z. Maria Wrzesińska III religia grudzień Hanna Sztuka Va Język polski VIa listopad Tomasz Szymkiewicz Vb historia VIb język polski Badanie umiejętności łączenia teorii z praktyką Robert Kachniarz matema- tyka Agnieszka Zawal przyroda Irena Michlicka matema- tyka

16 GIMNAZJUM 2006/2007 2007/2008 Badanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem nauczyciel klasa przedmiot termin Katarzyna Berć IIa historia Aldona Kopinke IIIa język polski październk Tomasz Szymkiewicz IIb Monika Wacho-wiak IIIb październik Badanie umiejętności łączenia teorii z praktyką Marzenna Sobczak biologia Robert Kachniarz matematyka listopad Agnieszka Wilczewska fizyka

17 Umiejętność Pytania kontrolne Poziom osiągnięć Kryterium sukcesu
ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ Cel hospitacji Imię i nazwisko nauczyciela Klasa liczba uczniów Data Osoby uczestniczące Rodzaj zajęć (lekcja, impreza, przedmiot) Temat Umiejętność Pytania kontrolne Poziom osiągnięć Kryterium sukcesu

18 Diagnoza (pisana przez nauczyciela) Planowanie działań (pisane przez nauczyciela) Wnioski (pisane przez dyrektora / osobę hospitującą/  Podpis nauczyciela Podpis dyrektora

19 Walory hospitacji diagnozującej
Znika bariera specjalizacji przedmiotu – obserwowane umiejętności mają charakter międzyprzedmiotowy, Ma to być teatr na lekcji, podczas której uczniowie pokażą, czego się nauczyli, Przeniesienie płaszczyzny obserwacji z działania nauczyciela na działania uczniów, Stres pozostanie, ale nie ten: co zarzuci mi dyrektor, ale: czy uczniom się uda pokazać z jak najlepszej strony.


Pobierz ppt "HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google