Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin zewnętrzny po III klasie Gimnazjum 2008/2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin zewnętrzny po III klasie Gimnazjum 2008/2009."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin zewnętrzny po III klasie Gimnazjum 2008/2009

2 Egzamin zewnętrzny Najważniejsze wydarzenia w klasie III; Najważniejsze wydarzenia w klasie III;  Klasyfikacja śródroczna,  Egzamin zewnętrzny,  Wybór szkoły ponadgimnazjalnej,  Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych,  Klasyfikacja roczna.

3 Egzamin zewnętrzny Egzamin zewnętrzny po klasie III gimnazjum jest powszechny Egzamin zewnętrzny po klasie III gimnazjum jest powszechny i obowiązkowy, i obowiązkowy, Przystąpienie do niego warunkuje ukończenie gimnazjum. Przystąpienie do niego warunkuje ukończenie gimnazjum.

4 Egzamin zewnętrzny Egzamin zewnętrzny składa się od roku 2008/2009 z trzech części; Egzamin zewnętrzny składa się od roku 2008/2009 z trzech części;  Część humanistyczna,  Część matematyczno-przyrodnicza,  Część III - to język obcy.

5 Egzamin zewnętrzny Za każdą część egzaminu można uzyskać 50 punktów. Za każdą część egzaminu można uzyskać 50 punktów. Łącznie 150 punktów. Łącznie 150 punktów. Dotychczas 100 pkt ponieważ były 2 części. Dotychczas 100 pkt ponieważ były 2 części.

6 Egzamin zewnętrzny Nadal obowiązują egzaminy zewnętrzne po szkole podstawowej i gimnazjum Nadal obowiązują egzaminy zewnętrzne po szkole podstawowej i gimnazjum Po gimnazjum od 2009 r. obowiązkowy także język obcy Po gimnazjum od 2009 r. obowiązkowy także język obcy Na maturze od 2010 r.: Na maturze od 2010 r.: obowiązkowo: język polski, matematyka i język obcy (w zakresie podstawowym) obowiązkowo: język polski, matematyka i język obcy (w zakresie podstawowym) przedmioty do wyboru (ich lista i wymagania określone w porozumieniu z uczelniami wyższymi) przedmioty do wyboru (ich lista i wymagania określone w porozumieniu z uczelniami wyższymi) docelowo, obowiązkowe zdawanie przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym docelowo, obowiązkowe zdawanie przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

7 Łyk historii egzaminu maturalnego Do 1982 roku egzamin maturalny z matematyki był obowiązkowy dla wszystkich abiturientów szkół ponadpodstawowych. Od 2002 roku wraz z wdrożeniem reformy systemu edukacji matematyka miała stać się jednym z przedmiotów obowiązkowych dla każdego zdającego egzamin maturalny.

8 Łyk historii egzaminu maturalnego W 2002 roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu wstrzymał wprowadzenie obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki. W 2002 roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu wstrzymał wprowadzenie obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki.

9 Łyk historii egzaminu maturalnego Decyzja o wprowadzeniu począwszy od roku 2010 obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki poprzedzona została szerokimi konsultacjami. Decyzja o wprowadzeniu począwszy od roku 2010 obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki poprzedzona została szerokimi konsultacjami. Pozytywne opinie w tym zakresie przedstawiły miedzy innymi Polskie Towarzystwo Matematyczne i Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Pozytywne opinie w tym zakresie przedstawiły miedzy innymi Polskie Towarzystwo Matematyczne i Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Ze szczególnie gorącym przyjęciem, koncepcja przedstawiona przez CKE i MEN spotkała się po jej zaprezentowaniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich http://www.krasp.org.pl/dok/dok/CKE_opinia_matury_17VII2006.pdf Ze szczególnie gorącym przyjęciem, koncepcja przedstawiona przez CKE i MEN spotkała się po jej zaprezentowaniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich http://www.krasp.org.pl/dok/dok/CKE_opinia_matury_17VII2006.pdf http://www.krasp.org.pl/dok/dok/CKE_opinia_matury_17VII2006.pdf

10 Obecny stan prawny W ślad za konsultacjami społecznymi w pierwszej połowie 2007 roku zostały przyjęte akty prawne w jasny sposób regulujące status matematyki jako obowiązkowego przedmiotu egzaminacyjnego dla wszystkich abiturientów.

11 Łyk historii egzaminu maturalnego Opublikowanie 27 sierpnia 2008 roku na stronie internetowej CKE uzupełnionej wersji Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku. W tym dokumencie przedstawiono przykładowe arkusze egzaminacyjne oraz zaprezentowano zbiór ponad 100 przykładowych zadań maturalnych http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_08/matemat_infor_2010.pdf

12 Łyk historii egzaminu maturalnego Wszystko co nowe wydaje się trudne i budzi niepokój. Wszystko co nowe wydaje się trudne i budzi niepokój. Poniżej zamieszczony został link do pliku zawierającego wybór informacji dla ucznia. Poniżej zamieszczony został link do pliku zawierającego wybór informacji dla ucznia. Czytając ten tekst można się przekonać, że egzamin jest „skrojony na miarę” każdego, kto będzie się chciał rzetelnie do niego przygotować. Czytając ten tekst można się przekonać, że egzamin jest „skrojony na miarę” każdego, kto będzie się chciał rzetelnie do niego przygotować. http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=1812

13 Łyk historii egzaminu maturalnego Arystoteles powiedział, że „matematyka jest miarą wszystkiego”. Arystoteles powiedział, że „matematyka jest miarą wszystkiego”. Od 2010 roku słowa te nabierają nowego sensu - matematyka staje się „miarą dojrzałości”. Od 2010 roku słowa te nabierają nowego sensu - matematyka staje się „miarą dojrzałości”. Po raz pierwszy od wielu lat egzamin z matematyki będzie obowiązkowy dla wszystkich, którzy chcą legitymować się świadectwem poświadczającym zdanie egzaminu maturalnego. Po raz pierwszy od wielu lat egzamin z matematyki będzie obowiązkowy dla wszystkich, którzy chcą legitymować się świadectwem poświadczającym zdanie egzaminu maturalnego.

14 Łyk historii egzaminu maturalnego Na jednym z internetowych czatów wiceminister edukacji prof. dr hab. Zbigniew Marciniak powiedział: Na jednym z internetowych czatów wiceminister edukacji prof. dr hab. Zbigniew Marciniak powiedział: „W Chinach maturę zdaje się z 6 przedmiotów. 5 można wybrać dowolnie, ale 6-ty to obowiązkowa matematyka. „W Chinach maturę zdaje się z 6 przedmiotów. 5 można wybrać dowolnie, ale 6-ty to obowiązkowa matematyka. To dotyczy ponad miliarda obywateli planety Ziemia. To może coś w tym jest?” To dotyczy ponad miliarda obywateli planety Ziemia. To może coś w tym jest?”

15 Matura 2009 CZĘŚĆ USTNA oceniana w szkole, obejmuje przedmioty : oceniana w szkole, obejmuje przedmioty : 1. obowiązkowe: 1. obowiązkowe: język polski - zdawany na jednym poziomie określonym w standardach język obcy nowożytny zdawany na poziomie podstawowym albo rozszerzonym (absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybiorą jako obowiązkowy drugi język wykładowy - zdają go na jednym poziomie określonym w standardach) język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) zdawany na jednym poziomie określonym w standardach poziomie określonym w standardach 2. dodatkowe: 2. dodatkowe: język obcy nowożytny – inny niż wybrany jako obowiązkowy – zdawany na poziomie rozszerzonym język mniejszości etnicznej - zdawany na jednym poziomie określonym w standardach język regionalny –kaszubski – zdawany na jednym poziomie określonym w standardach język regionalny –kaszubski – zdawany na jednym poziomie określonym w standardach

16 Matura 2009 CZĘŚĆ PISEMNA oceniana przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, obejmuje przedmioty: oceniana przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, obejmuje przedmioty: 1. obowiązkowe: zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym: zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym: język polski język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej) jeden przedmiot wybrany spośród następujących: - biologia - chemia - fizyka i astronomia - geografia - historia - historia muzyki - historia sztuki - matematyka - wiedza o społeczeństwie - wiedza o tańcu - filozofia - język mniejszości etnicznej - informatyka - język łaciński i kultura antyczna jeden przedmiot wybrany spośród następujących: - biologia - chemia - fizyka i astronomia - geografia - historia - historia muzyki - historia sztuki - matematyka - wiedza o społeczeństwie - wiedza o tańcu - filozofia - język mniejszości etnicznej - informatyka - język łaciński i kultura antyczna język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości

17 Matura 2009 2. dodatkowe: zdawane na poziomie rozszerzonym: zdawane na poziomie rozszerzonym: jeden, dwa lub trzy przedmioty wybrane spośród następujących (inne niż wybrane jako obowiązkowe): - biologia - chemia - fizyka i astronomia - geografia - historia - historia muzyki - historia sztuki - informatyka - język łaciński i kultura antyczna - język mniejszości etnicznej - język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako dodatkowy w części ustnej) - język regionalny – kaszubski - matematyka - wiedza o społeczeństwie - wiedza o tańcu - filozofia jeden, dwa lub trzy przedmioty wybrane spośród następujących (inne niż wybrane jako obowiązkowe): - biologia - chemia - fizyka i astronomia - geografia - historia - historia muzyki - historia sztuki - informatyka - język łaciński i kultura antyczna - język mniejszości etnicznej - język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako dodatkowy w części ustnej) - język regionalny – kaszubski - matematyka - wiedza o społeczeństwie - wiedza o tańcu - filozofia Język obcy nowożytny można zdawać z następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski Język obcy nowożytny można zdawać z następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski

18 Kalendarz modernizacji egzaminów zewnętrznych Planowane daty zmian Sprawdzian po szkole podstawowej Egzamin gimnazjalny Matura 2008/2009 Obowiązkowy język obcy Do wyboru egzamin z filozofii 2009/2010 Obowiązkowa matematyka, korekta reguł egzaminu 2011/2012 Dostosowanie egzaminu do nowej podstawy programowej 2014/2015 Modernizacja matury

19 Egzamin zewnętrzny Procedury i instrukcje zostały opracowane na podstawie: – Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz U nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem – Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (DzU nr 19, poz. 166) – Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU nr 19, poz. 167).

20 Egzamin zewnętrzny Egzamin przeprowadza właściwa okręgowa komisja egzaminacyjna w szkołach lub innych pomieszczeniach poza szkołą posiadających warunki lokalowe i techniczne, zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu. Za organizację i przebieg egzaminu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Warunki lokalowe i techniczne określa okręgowa komisja egzaminacyjna Za zapewnienie prawidłowych warunków odpowiada dyrektor szkoły.

21 Egzamin zewnętrzny W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do egzaminu w terminie przewidzianym w rozporządzeniu dyrektor gimnazjum przekazuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej udokumentowany wniosek o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu Uczniowie posiadający ważną opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, lub zaświadczenie lekarskie o chorobie lub niesprawności czasowej mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji.

22 Egzamin zewnętrzny   Opinia może być wystawiona przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym niepubliczną poradnię specjalistyczną, spełniającą warunki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty.

23 Egzamin zewnętrzny Opinia poradni powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu – nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.

24 Egzamin zewnętrzny W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

25 Egzamin zewnętrzny O odpowiednie dostosowanie formy i warunków egzaminu rodzice/opiekunowie prawni ucznia występują pisemnie do dyrektora szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin. Wniosek musi być udokumentowany odpowiednią opinią/orzeczeniem poradni wymienionej w punkcie 1 lub zaświadczeniem lekarskim. o o W przypadkach losowych orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie rodzice/opiekunowie mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

26 Egzamin zewnętrzny   Uczeń z dysgrafią, gdy jego pismo jest nieczytelne, może zapisywać odpowiedzi za pomocą komputera z usuniętymi programami korekty językowej i odłączonego od wewnętrznej i zewnętrznej sieci lub korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje jego odpowiedzi,   Uczeń z dysleksją właściwą, którego technika czytania nie pozwala na rozumienie przeczytanego tekstu, może korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego, który jeden raz – przed rozpoczęciem pracy przez ucznia – głośno odczytuje informacje z pierwszej strony zestawu egzaminacyjnego oraz teksty i treści zadań

27 Egzamin zewnętrzny Czas trwania każdej części egzaminu liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy i wynosi zgodnie z rozporządzeniem 120 minut.   Dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i formy egzaminu przystępujących do egzaminu w oddzielnej sali czas ten może być wydłużony nie więcej niż o 50% czyli 180 minut.

28 Egzamin zewnętrzny Uczeń zgłasza się na egzamin w wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego miejscu i czasie. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony.

29 Egzamin zewnętrzny Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, Ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, zegarków z kalkulatorem, kalkulatorów, korektorów itp.. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.

30 Egzamin zewnętrzny Po otrzymaniu zestawu zdający na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane.   Braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, po czym otrzymuje kompletny zestaw,

31 Egzamin zewnętrzny Zdający zapisuje swój indywidualny kod i datę urodzenia w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego. (Nie wolno wpisać swojego nazwiska i imienia) Uczniów korzystających z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych oraz uczniów z dysleksją wyręczają w kodowaniu członkowie zespołu nadzorującego. Zdający ma obowiązek zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu Egzaminacyjnego.   W razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego.

32 Egzamin zewnętrzny Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań, 15 minut przed zakończeniem egzaminu informuje o upływającym czasie.

33 Egzamin zewnętrzny W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej).

34 Egzamin zewnętrzny W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu, przewodniczący zespołu nadzorującego porozumiewa się z przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego, a ten przerywa odpowiednią część egzaminu dla danego ucznia i unieważnia jego pracę (zgodnie z procedurami postępowania w sytuacjach szczególnych).

35 Egzamin zewnętrzny Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).

36 Egzamin zewnętrzny W czasie trwania egzaminu zdający uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności: a. nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej), b. nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, c. w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, d. nie wypowiada uwag i komentarzy, e. nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, f. nie korzysta z żadnych środków łączności.

37 Egzamin zewnętrzny W przypadku przerwania egzaminu danego ucznia Przewodniczący SzZNE unieważnia mu daną część egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu. Taki uczeń musi ponownie przystąpić do egzaminu w terminie wyznaczonym przez dyrektora OKE. W przeciwnym wypadku nie ukończy gimnazjum.

38 Egzamin zewnętrzny Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

39 Egzamin zewnętrzny W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu tych uczniów. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiedniej części egzaminu, wpisuje się „0”. Uczeń, któremu przerwano część egzaminu, powinien przystąpić do odpowiedniej części egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla wszystkich uczniów którzy nie przystąpili do egzaminu z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych lub go przerwali, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku.

40 Egzamin zewnętrzny 7. Obserwowanie egzaminu 1. 1. Obserwatorami egzaminu mogą być delegowani: - pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, - przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych, - przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, upoważnieni przez dyrektora właściwej komisji okręgowej. 2. Osoby, o których mowa w pkt 1, zgodnie z § 144 rozporządzenia, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu. Przed wejściem do sali, w której odbywa się egzamin, mają obowiązek okazać przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego upoważnienie lub powołanie oraz dowód tożsamości. 3. Obecność obserwatora w sali egzaminacyjnej zostaje odnotowana w protokole przebiegu egzaminu lub jego części.

41 Egzamin zewnętrzny Przekazywanie wyników 1. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu dla każdego zdającego właściwa okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje do danej szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku zdających w terminie dodatkowym – do dnia 31 sierpnia danego roku.

42 Egzamin zewnętrzny Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu za pośrednictwem szkoły, razem ze świadectwem ukończenia gimnazjum.

43 Egzamin zewnętrzny W szczególnych przypadkach zdrowotnych lub losowych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do 20 sierpnia uczeń może zostać zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły. Uczeń zwolniony ze egzaminu otrzymuje za pośrednictwem szkoły zaświadczenie o zwolnieniu.

44 Egzamin zewnętrzny Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu, a na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik.

45 Egzamin zewnętrzny Finaliści oraz laureaci konkursu otrzymają zaświadczenia Małopolskiego Kuratora Oświaty, które są ważne na terenie całego kraju, Finaliści oraz laureaci konkursu otrzymają zaświadczenia Małopolskiego Kuratora Oświaty, które są ważne na terenie całego kraju, Laureaci konkursu przyjmowani będą do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od obowiązujących w niej kryteriów, Laureaci konkursu przyjmowani będą do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od obowiązujących w niej kryteriów, Laureaci konkursu otrzymają celującą roczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu konkursu, Laureaci konkursu otrzymają celującą roczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu konkursu, Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.

46 Egzamin zewnętrzny Procedura udostępniania do wglądu prac po egzaminie 1. Wgląd do prac egzaminacyjnych odbywa się w miejscu i terminach wyznaczonych przez dyrektora OKE. Informacja o zasadach wglądu do prac jest przekazywana Przewodniczącym szkolnych zespołów egzaminacyjnych najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników egzaminu. 2. Prawo wglądu do swojej pracy ma wyłącznie zdający oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i wypełnieniu pisemnego wniosku. 3. Wgląd do prac odbywa się w przeznaczonej do tego sali, w obecności osoby upoważnionej przez dyrektora OKE. 4. Do wglądu zostaje przekazana praca wraz z kartą odpowiedzi. Nie ujawnia się informacji, które mogą zidentyfikować dane osobowe egzaminatora sprawdzającego pracę.

47 Egzamin zewnętrzny Powinności Rodziców Ucznia klasy III Gimnazjum; Sprawdzenie ważności opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o dysfunkcjach jeśli takie dziecko posiada, Sprawdzenie ważności opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o dysfunkcjach jeśli takie dziecko posiada, Termin- wydana nie wcześniej niż po klasie VI SP Termin- wydana nie wcześniej niż po klasie VI SP lub w gimnazjum nie później niż do 30 września 2008 r. lub w gimnazjum nie później niż do 30 września 2008 r.

48 Egzamin zewnętrzny Złożenie kopii opinii i podania do Dyrektora Gimnazjum o dostosowaniu warunków egzaminu do zaleceń w opinii PPP, konkretnie jakich, Złożenie kopii opinii i podania do Dyrektora Gimnazjum o dostosowaniu warunków egzaminu do zaleceń w opinii PPP, konkretnie jakich, Termin złożenia podania do 15 października 2008 r. Termin złożenia podania do 15 października 2008 r.

49 Język obcy Język obcy to III część egzaminu gimnazjalnego od roku szkolnego 2008/2009- obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego : obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, nauczanego w szkole jako przedmiot obowiązkowy!

50 Język obcy Obowiązkowe zajęcia edukacyjne to: Obowiązkowe zajęcia edukacyjne to: zajęcia określone w ramowym planie nauczania, w którym ustalono ich tygodniowy wymiar. zajęcia określone w ramowym planie nauczania, w którym ustalono ich tygodniowy wymiar. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej (§ 22 ust.1.pkt.1 rozporządzenia1). Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej (§ 22 ust.1.pkt.1 rozporządzenia1). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2003r. Nr 116, poz. 1093) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2003r. Nr 116, poz. 1093)

51 Język obcy Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języka obcego - RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Klasy I – III Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języka obcego - RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Klasy I – III Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania – 9. Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania – 9. W Gimnazjum w Zabierzowie, obowiązkowymi zajęciami, są zajęcia z języka angielskiego. W Gimnazjum w Zabierzowie, obowiązkowymi zajęciami, są zajęcia z języka angielskiego.

52 Język obcy Część trzecia egzaminu gimnazjalnego trwa Część trzecia egzaminu gimnazjalnego trwa 90 minut - jest to czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań. 90 minut - jest to czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań. Wydłużenie czasu- Wydłużenie czasu- Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania egzaminu gimnazjalnego z języka obcego może być przedłużony nie więcej niż o - 45 min. Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania egzaminu gimnazjalnego z języka obcego może być przedłużony nie więcej niż o - 45 min.

53 Język obcy Zestaw egzaminacyjny składa się z różnego rodzaju zadań zamkniętych i otwartych. Wśród zadań zamkniętych mogą wystąpić np.: zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji zadania typu „prawda – fałsz”, w których uczeń stwierdza zgodność (lub niezgodność) zdań zawartych w zadaniu z treścią wysłuchanego lub przeczytanego tekstu zadania na dobieranie, w których uczeń łączy ze sobą (przyporządkowuje do siebie) odpowiednie elementy (np. słowa, wyrażenia, fragmenty tekstu, ilustracje).

54 Język obcy Wśród zadań otwartych mogą wystąpić np.: zadania z luką, w których uczeń wstawia odpowiednie słowo, wyrażenie, liczbę jako uzupełnienie zwrotu, zdania, fragmentu tekstu zadania krótkiej odpowiedzi, w których uczeń formułuje odpowiedź w formie jednego lub kilku wyrazów albo od 1 do 3 zdań.

55 Język obcy Orientacyjny punktowy i procentowy udział zadań z poszczególnych obszarów W przypadku uczniówW przypadku uczniów niesłyszących i słabosłyszących nie jest sprawdzany standard w obszarze odbioru tekstu słuchanego.

56 Język obcy Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z obszaru odbiór tekstu słuchanego i części zadań z obszaru reagowanie językowe stanowią wysłuchane krótkie teksty (np. komunikaty, instrukcje, dialogi, teksty narracyjne). Teksty te odtwarzane są w sali egzaminacyjnej dwukrotnie wraz z instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania związanych z nimi zadań.

57 Język obcy Dlatego należy uważnie: = słuchać nagrań, = czytać teksty stanowiące podstawę zadań, = czytać polecenia (pytania egzaminacyjne), = starannie zapisywać odpowiedzi, zwracać także uwagę na wskazówki dotyczące formy ich udzielania, np. czy mają one być zapisane w postaci: zdania - czy wyrazu itd.

58 Język obcy Standardy wymagań egzaminacyjnych z wyjaśnieniami dla ucznia, Standardy wymagań egzaminacyjnych z wyjaśnieniami dla ucznia, Zakres struktur leksykalno-gramatycznych, Zakres struktur leksykalno-gramatycznych, Tematyka tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych oraz Tematyka tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych oraz Przykładowe zadania egzaminacyjne można znaleźć w - Przykładowe zadania egzaminacyjne można znaleźć w - Informatorze o egzaminie z języka obcego nowożytnego przeprowadzanego od roku szkolnego 2008/2009 Informatorze o egzaminie z języka obcego nowożytnego przeprowadzanego od roku szkolnego 2008/2009 na stronie www.oke.krakow.pl na stronie www.oke.krakow.pl

59 Przeliczanie na punkty osiągnięć wpisanych na świadectwie kandydata. Zał. 5 Przyznane punkty → 1 punkt2 punkty3 punkty4 punkty5 punktów OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE II-III miejsce w powiecie I miejsce w powiecie lub udział w etapie wojewódzkim I - III miejsce w województwie lub udział w etapie ogólnopolskim II – III ogólnopolskiI miejsce ogólnopolski OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE II-III miejsce w etapie powiatowym I miejsce lub laureat konkursu powiatowego I - III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego II - III miejsce lub finalista etapu ogólnopolskiego I miejsce lub laureat etapu ogólnopolskiego INNE OSIĄGNIĘCIA (w konkursach niewymienionych w decyzji, organizowanych przez inne odmioty działające na terenie szkoły I-III miejsce lub laureat konkursu powiatowego I - III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego I –III miejsce lub laureat etapu ogólnopolskiego REPREZENTOWANIE POLSKI W ZAWODACH I KONKURSACH W KTÓRYCH BIORĄ UDZIAŁ REPREZENTACJE NARODOWE 6 punktów OSIĄGNIĘCIA W AKTYWNOŚCI NA RZECZ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 1 punkt OSIĄGNIĘCIA W AKTYWNOŚCI NA RZECZ INNYCH LUDZI (WOLONTARIAT, POŻYTEK PUBLICZNY) 3 punkty

60 Przeliczanie na punkty osiągnięć wpisanych na świadectwie kandydata. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla celów rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla celów rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: celujący – 20 pkt celujący – 20 pkt bardzo dobry – 18 pkt bardzo dobry – 18 pkt dobry – 15 pkt dobry – 15 pkt dostateczny – 10 pkt dostateczny – 10 pkt dopuszczający – 2 pkt dopuszczający – 2 pkt Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt łącznie przy czym: Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt łącznie przy czym: 1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt 1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt 2. udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym: 2. udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym: finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 pkt finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 pkt finalista konkursu wojewódzkiego - 10 pkt finalista konkursu wojewódzkiego - 10 pkt 3. osiągnięcia wpisane na świadectwie do 7 pkt - zgodnie z 3. osiągnięcia wpisane na świadectwie do 7 pkt - zgodnie z załącznikiem nr 5 załącznikiem nr 5

61 KALENDARZ TRZECIOKLASISTY rok szkolny 2008/ 2009 ( jest opublikowany w bieżącym wydaniu gazetki szkolnej ) DATAWYDARZENIE Do 15. 10. 2008 r.Rodzice Ucznia przedkładają Dyrektorowi opinię z PPP o dysfunkcjach, wydaną nie później niż 30.09. 2008 r., a zaświadczenie lekarskie (w przypadkach losowych) niezwłocznie po otrzymaniu 21. 10. 2008 r.Egzamin próbny z języka obcego Listopad 2008 r.Małopolskie Konkursy Przedmiotowe – etap szkolny 09. 12. 2008 r.Egzamin próbny część humanistyczna 10. 12. 2008 r.Egzamin próbny część matematyczno-przyrodnicza 21. 01. 2009 r.Klasyfikacja śródroczna Styczeń 2009 r.Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazj. Luty/marzec 2009 r.Targi Edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych Marzec 2009 r.Elektroniczy Informator o ofercie szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/ 2010 22. 04. 2009 r.Egzamin zewnętrzny część humanistyczna 23. 04. 2009 r.Egzamin zewnętrzny część matematyczno-przyrodnicza 24. 04. 2009 r.Egzamin zewnętrzny z języka obcego Maj/ czerwiec 2009 r.Elektroniczne wprowadzanie podań przez Uczniów, do wybranych szkół ponadgimn. - SZOK 10. 06. 2009 r.Klasyfikacja roczna 19. 06. 2009 r.Wprowadzanie przez Wychowawców ocen rocznych ze świadectw i osiągnięć pkt do rekrutacji Koniec czerwca 2009 r.Ogłoszenie list przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych Początek lipca 2009 r.Składanie oryginałów dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych – potwierdzenie woli nauki w danej szkole Początek lipca 2009 r.Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły po złożeniu dokumentów Przydatne adresywww.oke.krakow.pl; www.kuratorium.krakow.pl; www.e-omikron.plwww.kuratorium.krakow.pl

62 Egzamin zewnętrzny SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie mgr Janina Wilkosz Dzień tygodnia Czas pracy Od godzinyDo godziny Poniedziałek 8.0012.00 Wtorek 12.0016.00 Środa 11.0015.00 Czwartek 8.0012.00 Piątek 8.0012.00

63 Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania w tym roku szkolnym; Opracowanie - Janina Wilkosz - doradca zawodowy


Pobierz ppt "Egzamin zewnętrzny po III klasie Gimnazjum 2008/2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google