Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izrael – naród wybrany Jaworzno, 13 czerwca 2003 r. Wojciech Apel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izrael – naród wybrany Jaworzno, 13 czerwca 2003 r. Wojciech Apel"— Zapis prezentacji:

1 Izrael – naród wybrany Jaworzno, 13 czerwca 2003 r. Wojciech Apel (wojtek@pp.org.pl)

2 Plan prezentacji Wstęp 1.Co znaczy „naród wybrany”? 2.Boża strategia zbawienia 3.Bieg przez historię 4.Biblia 5.Współczesność – państwo Izrael 6.Przyszłość – chrześcijańska eschatologia 7.Czas na pytania

3 Wstęp zO mnie... zTrudności z pracą nad tym tematem ydużo emocji związanych ze stosunkami polsko-żydowskimi ydużo emocji związanych ze stosunkami Kościół-Żydzi zWarto, bo jest obietnica błogosławieństwa (obietnica Boga: Księga Rodzaju 12:1nn) zWarto, ale wymaga pewnego wysiłku (ruszyć mózgi !)

4 1. Co oznacza „naród wybrany”?

5 Naród... a co to jest? Naród to grupa ludzi posiadająca wspólne cechy. Jakie? Wspólny przodek, wspólne pochodzenie, to samo plemię. (kryterium rasowe) Wspólną kulturę: religię, język, historię, sposób życia, zachowania, ubiór,... (kryterium kulturowe) Wspólne terytorium: ziemia, kraj, miejsce. (kryterium terytorialne) Ziemia Obiecana (Erec Israel) !

6 Żydzi jako naród zPochodzą od Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego 12 synów tworzących 12 rodów (12 pokoleń Izraela). zŻydzi używają języka hebrajskiego, (choć używają też innych języków, np. idisz), mają spójną kulturę (sposób zachowywania się, jedzenia, ubioru) i religie. zZwiązani są ze swoją ziemią, daną im przez Boga, zwaną ziemią obiecaną albo ziemią Izraela (Erec Israel).

7 ... wybrany Wybór to wskazanie jednego spośród wielu !

8 Wybrany?! Ale przez kogo? Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. (...) A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny, chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy Mną a tobą i dać ci niezmiernie liczne potomstwo. (...) Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham. Księga Rodzaju 12.1, 17.1nn Bóg zwrócił się do Abrama, aby wyszedł z ziemi Ur i udał się do ziemi Kanaan obiecując, że uczyni z niego wielki naród. Abram to uczynił W ziemi Kanaan Bóg zawarł z Abramem przymierze, potwierdzając obietnice i zmieniając Abramowi imię na Abraham.

9 Wybrany?!... i do czego? Wy jesteście moimi świadkami (...) i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie. Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy. To Ja (1) zapowiedziałem, (2) wyzwoliłem i (3) obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was. Wy jesteście świadkami moimi (...) że Ja jestem Bogiem, owszem, od wieczności Nim jestem. I nikt się nie wymknie z mej ręki. Któż może zmienić to, co Ja zdziałam? Księga Izajasza. 43.10-13 Bóg potwierdza wybór: „Wy jesteście ci których wybrałem”. Bóg określa cel tego wyboru: „abyście mogli poznać, uwierzyć, zrozumieć, że tylko Ja istnieję”. Bóg mówi jak go mają sprawdzać: To ja zapowiedziałem, wyzwoliłem, obwieściłem... a Wy jesteście świadkami tego. Bóg określa się tu jako wszechmocny.

10 Pamiętaj #1  Żydzi to potomkowie Abrahama, tworzący przez wieki naród, cechujący się własną rasą, kulturą (religią i językiem) i związany z własną ziemią (ziemią obiecaną, ziemią Izraela).  Żydzi zostali wybrani przez Boga, aby być na ziemi Jego świadkami (świadkami Boga).  Relacja Boga z jego ludem stała się podstawą Judaizmu (religii Żydów) a później, po przyjściu żydowskiego Mesjasza – Jezusa, rozszerzona na inne narody (pogan) i przerodziła się w chrześcijaństwo. !

11 2. Boża strategia zbawienia

12 (Meta)historia wszechświata stworzenie Ogród Eden upadek Świat  zbawienie Nowa ziemia i nowe niebo Mesjasz zniszczenie Jezus w rozmowie z Samarytanką powiedział: „zbawienie bierze początek od Żydów.” Ewangelia Jana 4.22 Dzieło zbawienia Bóg realizuje poprzez naród żydowski

13 Pamiętaj #2  Do przyjścia Jezusa relacje człowieka z Bogiem realizowane były poprzez naród żydowski (przykłady: Rut, Samarytanka, prozelici).  Jezus, jego rodzice, apostołowie oraz pierwsi chrześcijanie byli Żydami.  Poprzez naród żydowski Bóg przygotowywał świat do przyjęcia zbawienia, które jest teraz dostępne dla wszystkich ludzi, ze wszystkich narodów. !

14 3. Bieg przez historie

15 Historia Izraela Powszechna historia świata Odkrycie Ameryki Napoleon Juliusz Cezar Św. Augustyn Arystoteles i Platon Starożytny EgiptEuropaRzymUSA Asyria Babilon Persja Polska -2000-1000010002000-3700 Św. Tomasz z Akwinu Starożytność Średniowiecze Nowożytność

16 Historia Izraela Historia Żydów na tle historii świata -2000-1000010002000-3700 #2 Państwowość #3 Rozproszenie #4 Syjonizm #1 Prehistoria Izraela Starożytność Nowożytność Średniowiecze

17 Historia Kościoła Historia Izraela Historia Żydów na tle historii świata -2000-1000010002000-3700 Abraham Mojżesz Jezus Dawid #2 Państwowość #3 Rozproszenie #4 Syjonizm #1 Prehistoria Izraela #6 TK #5 WU Wyjście i wejście Sędziowie Królestwa Niewola Patriarchowie Czasy Helleńskie     Majmonides Herzl

18 Kościół Historia Żydów i historia zbawienia -2000-1000010002000-3700 Izrael Abraham Mojżesz Jezus Dawid Bóg Jahwe Prorocy Jezus Mesjasz Pierwsze przyjście Święci Duch Święty Mesjasz Drugie przyjście w chwale  

19 Pamiętaj #3  Historia Żydów to historia 4000 lat! Prawie tyle (w zasadzie pokrywa się) co znana i udokumentowana historia powszechna.  W czasie historii Bóg ingeruje na ziemi poprzez...  swoją bezpośrednią obecność (np. wyprowadzenie Żydów z Egiptu)  Proroków przemawiających w jego imieniu  osobistą wizytę na ziemi w osobie Jezusa z Nazaretu  poprzez Ducha Świętego  Historia działania Boga, historia Żydów (narodu wybranego), opis wizyty Jezusa na ziemi oraz powstania Kościoła zapisany jest w Biblii. !

20 4. Biblia

21 Biblia na tle historii -2000-1000010002000-3700 Historia Izraela Biblia Historia biblijna Kronika Proroctwo Okresy opisywane przez Biblię Okresy, w których pisano Biblię Abraham Mojżesz Jezus Dawid

22 Pamiętaj #4  Biblia to zbiór ksiąg opisujących relacje ludzi z Bogiem.  W Biblii znajdziemy księgi historyczne, kroniki i proroctwa. Zapisy najczęściej realizowane są prozą, ale znajdziemy też poezję, przysłowia i księgi mądrości.  Biblia została spisana b. dawno temu.... ale do dziś zachowała się bardzo wielu bardzo starych, ale dokładnych manuskryptach (odpisach).  O Żydach często mówi się, iż są Narodem Księgi, gdyż ich historia, kultura, język i religia bardzo ściśle związane są z Biblią. !

23 5. Współczesność – państwo Izrael

24 Współczesność 1.Rozproszenie i prześladowania (120 – 1947) zprześladowania w państwach europejskich, problem Kościoła zholokaust 2.Zgromadzenie (1897, 1947) zProroctwa biblijne zTeodor Herzl i Syjoniści zpionierzy 3.Państwo Izrael zStyl życia zŚwieccy i religijni 4.Konflikt bliskowschodni

25 Państwo Izrael zPowierzchnia 27 tys. km 2 (12 razy mniej niż Polska) z6mln mieszkańców (Polska około 40 mln) zStolica: Jerozolima zRóżne klimaty zRóżne ciekawostki: yWykopaliska yCiepłe morza i... y... słone morza yNarty zGraniczy z Libanem, Syrią, Jordanią i Egiptem 60km 500km

26 Konflikt bliskowschodni 1 Styl życia

27 Konflikt bliskowschodni 2... krew

28 Konflikt bliskowschodni 3 Tania krew

29 Konflikt bliskowschodni 4 proroctwo o Ismaelitach Anioł Pański znalazł Hagar na pustyni u źródła (...) I mówił: Jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael, (...) A będzie to człowiek dziki jak onager (dziki, pustynny osioł): będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy - przeciwko niemu; będzie on utrapieniem swych pobratymców. Księga Rodzaju 16:7-12

30 Konflikt bliskowschodni 5 Manipulacja Regarding your picture on page A5 of the Israeli soldier and the Palestinian on the Temple Mount -- that Palestinian is actually my son, Tuvia Grossman, a Jewish student from Chicago. He, and two of his friends, were pulled from their taxicab while traveling in Jerusalem, by a mob of Palestinian Arabs, and were severely beaten and stabbed. That picture could not have been taken on the Temple Mount because there are no gas stations on the Temple Mount and certainly none with Hebrew lettering, like the one clearly seen behind the Israeli soldier attempting to protect my son from the mob.

31 WassUp !

32 Widoczki: Natania, wieczór na rynku

33 Widoczki: Mizpe Ramon - miasto na pustyni

34 Widoczki: Obóz Beduinów na pustyni Negeb

35 Widoczki: wykopaliska w Ber-Szean

36 Widoczki: Panorama Jerozolimy

37 Pamiętaj #5  Państwo Izrael jest państwem utworzonym w XXw. przez powracających z całego świata żydowskich imigrantów.  W Biblii jest wiele proroctw mówiących o ponownym zgromadzeniu Żydów w ziemi obiecanej. Obecnie możemy był świadkami wykonania się tych proroctw. (Jer 31.7-12, Iz 11.11n, Ez 36.26, Iz 43.5n, Łk 21.24)  Nauczanie Kościoła o Żydach znajdziemy w deklaracji Soboru Watykańskiego II „ Nostra aetate” a szczególnie w rozdziale 4. http://www.dialog.org/dialog_pl/nostra01.html !

38 6. Przyszłość – chrześcijańska eschatologia

39 Przyszłość 1.Żydzi to jedyny naród, który zna swoją przyszłość! Przyszłość ta jest ona opisana w proroctwach biblijnych i jak dotychczas jest dokładnie przez Boga realizowana. 2.Czeka nas powtórne przyjście Jezusa Chrystusa w co wierzymy wypowiadając co niedziela słowa Credo „...i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. 3.Dobrą rzeczą jest studiowanie proroctw Pisma Świętego.

40 Pamiętaj #6  Jezus powróci.....  Jezus powróci i Żydzi masowo uznają w nim swojego Mesjasza zbawiciela. Biblia mówi, że „ujrzą tego, którego przebodli”. (Zach 12.10)  Opis przyszłych wydarzeń znajdziemy w Biblii w księgach prorockich, głównie w Apokalipsie świętego Jana. !

41 Błogosławieństwo Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. Księga Rodzaju 12.1nn Wnioski:  Bóg jest wiarygodny i warto z nim robić interesy. Skoro obiecał.... ... to można się załapać na błogosławieństwo!  Lepiej być ostrożnym i z Bogiem nie zadzierać.... skoro ostrzegł!

42 7. Czas na pytania Prezentacja: http://www.pp.org.pl/wojtek/ Pytania: wojtek@pp.org.plhttp://www.pp.org.pl/wojtek/wojtek@pp.org.pl ?

43 Izrael – naród wybrany Jaworzno, 13 czerwca 2003 r. Wojciech Apel (wojtek@pp.org.pl) Koniec


Pobierz ppt "Izrael – naród wybrany Jaworzno, 13 czerwca 2003 r. Wojciech Apel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google