Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspólnotowe Prawo Podatkowe Orzecznictwo ETS.  Orzecznictwo ETS  „ Chociaż władztwo podatkowe w zakresie podatków bezpośrednich znajduje się w gestii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspólnotowe Prawo Podatkowe Orzecznictwo ETS.  Orzecznictwo ETS  „ Chociaż władztwo podatkowe w zakresie podatków bezpośrednich znajduje się w gestii."— Zapis prezentacji:

1 Wspólnotowe Prawo Podatkowe Orzecznictwo ETS

2  Orzecznictwo ETS  „ Chociaż władztwo podatkowe w zakresie podatków bezpośrednich znajduje się w gestii państw członkowskich, to jednak powinno być ono wykonywane zgodnie z prawem wspólnotowym, co zakłada konieczność eliminowania wszelkiej dyskryminacji, jawnej czy ukrytej ze względu na obywatelstwo” ( C-279/93 Schumacker; C-80/94 Wielockx; C-107/94 Ascher; C-250/95 Futura)

3 Orzecznictwo ETS  Zakaz stosowania przez państwa członkowskie środków, które naruszają zasady wspólnego rynku, w szczególności ograniczają podstawowe swobody traktatowe

4 Orzecznictwo ETS  Swoboda przepływu towarów  Swoboda przemieszczenia się osób  Swoboda przepływu usług  Swoboda przepływu kapitału

5 Orzecznictwo ETS  Art.12 TWE – zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo  Art. 39 TWE - zakaz dyskryminacji migrujących pracowników najemnych  Art. 43 TWE – zakaz ograniczania swobody wyboru miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli  Art.48 TWE - rozszerzenie zakazu na spółki  Art.49 TWE - zakaz ograniczeń w swobodnym świadczeniu usług  Art.56 TWE - zakaz ograniczeń w swobodnym przepływie kapitału

6 Orzecznictwo ETS  Podstawy fundamentalnych swobód prawa wspólnotowego  Zasada niedyskryminacji

7 Orzecznictwo ETS  Zasada rynku wewnętrznego  Większość ograniczeń ma charakter dyskryminacyjny, w związku z czym mogą zostać wyeliminowane poprzez zastosowanie zakazu dyskryminacji. Pozostałe ograniczenia, które nie mają charakteru dyskryminacyjnego pozostają w sprzeczności z zasadą rynku wewnętrznego

8 Orzecznictwo ETS  Wymóg istnienia elementu transgranicznego  Orzeczenie C-112/91 Werner  Orzeczenie C-470/04 (N)  Wprowadzenie obywatelstwa unijnego  Liberalizacja stanowiska ETS

9 Orzecznictwo ETS  Test podatkowej dyskryminacji sprzecznej z prawem wspólnotowym ma następujące elementy :  Określenie, czy podatnik znajduje się w zakresie podmiotowo-przedmiotowym TWE,  Określenie, czy przepisy prawa podatkowego nakładają obowiązek podatkowy w sposób różnicujący wysokość zobowiązania podatkowego  Określenie, czy wskazane zróżnicowanie następuje na podstawie zakazanych w TWE kryteriów  Określenie, czy różne traktowanie może być usprawiedliwione, a jeśli tak, czy jest stosowane w sposób proporcjonalny

10 Test dyskryminacji  Opodatkowanie będzie miało charakter dyskryminacyjny, jeżeli na podatnika zostaną nałożone dodatkowe obowiązki (wyższa stawka, wyższe oprocentowanie zaległości podatkowych) lub też będzie on miał mniej uprawnień w porównaniu z opodatkowaniem na zasadach ogólnych ( mniejszy zakres ulg i zwolnień podatkowych)

11 Test dyskryminacji  W dotychczasowym orzecznictwie ETS za zakazane zostały uznane następujące kryteria zróżnicowania.  Zróżnicowanie ze względu na :  Miejsce rezydencji podatnika,  Miejsce siedziby spółki zależnej,  Miejsce siedziby spółki dominującej,  Miejsce zainwestowania kapitału przez podatnika,  Miejsce siedziby beneficjenta płatności dokonanej przez podatnika,  Fakt korzystania przez podatnika z praw gwarantowanych przez TWE

12 Usprawiedliwienie dyskryminacji  Dwie kategorie okoliczności usprawiedliwiających różne traktowanie :  Klauzule derogacyjne (39 ust.3, 46 ust.1 i 58 TWE)  Orzecznicza reguła rozsądku ( rule of reason)

13 Rule of reason Dyskryminacja może być usprawiedliwiona uzasadnionymi obowiązkowymi wymaganiami interesu publicznego, np. Dyskryminacja może być usprawiedliwiona uzasadnionymi obowiązkowymi wymaganiami interesu publicznego, np.

14 Rule of Reason  - zapewnieniem skuteczności nadzoru podatkowego (C-120/78 Cassis de Dijon; C-250/95 Futura )  - koniecznością utrzymania integralności systemu podatkowego (C-204/90 Bachmann)  - potrzebą zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania (abuse of law)

15 Rule of Reason  Ponadto,  Środek powodujący dyskryminację musi być odpowiedni dla osiągnięcia zamierzonych celów; nie być nadmiernym ponad to co jest konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów / zasada proporcjonalności

16 Orzecznictwo ETS  Opodatkowanie nierezydentów – pracownicy transgraniczni (opodatkowanie na zasadach samoobliczenia)

17 Orzecznictwo ETS  Kto jest pracownikiem w rozumieniu prawa europejskiego ?  C-66/85 Lawrie-Blum  „ Podstawową cechą stosunku pracy jest (…)że w określonym czasie osoba wykonuje czynności pod kierownictwem innej osoby i w zamian uzyskuje wynagrodzenie „

18 Orzecznictwo ETS  C-268/99 Aldona Małgorzata Jany  Działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza (self-employed person). Osoba :  Wykonuje działalność poza stosunkiem podporządkowania,  ponosi ryzyko gospodarcze  jest wynagradzana bezpośrednio przez odbiorcę świadczenia

19 Orzecznictwo ETS  Pracownicy – swoboda przepływu pracowników  Osoby nie mające statusu pracowników - swoboda świadczenia usług lub swoboda przedsiębiorczości

20 Biehl Case  Zakaz nie tylko dyskryminacji jawnej, ale i ukrytej  C-175/88 Biehl

21 Biehl Case Odmowa zwrotu nadpłaty wszystkim podatnikom, którzy nie mieszkali przez okres całego roku w danym państwie członkowskim (art.39 TWE – dyskryminacja ukryta) Odmowa zwrotu nadpłaty wszystkim podatnikom, którzy nie mieszkali przez okres całego roku w danym państwie członkowskim (art.39 TWE – dyskryminacja ukryta)

22 Orzecznictwo ETS  Zasada Schumackera  C-279/93 (Schumacker)

23 Schumacker Case  Pojęcie „ virtual tax resident”  nierezydent uzyskujący cały lub niemal cały dochód w państwie źródła, oraz  państwo jego rezydencji nie jest w stanie uwzględnić jego sytuacji osobistej przy ustalaniu wysokości obciążenia podatkowego  Test Schumackera

24 Schumacker Case  Krytyka doktryny Schumacker’a  I założenie – wysokość dochodu (niemal cały dochód)  II założenie – państwo rezydencji ma większe możliwości, jeśli chodzi o ustalenie sytuacji osobistej podatnika  (dyrektywa 77/799/EEC w sprawie wzajemnej pomocy)  III założenie – jakie konstrukcje podatkowe uwzględniają sytuację osobistą

25 Orzecznictwo ETS  Wspólne rozliczanie małżonków  C-87/99 (Zustrassen)

26 Orzecznictwo ETS  Teza ETS:  Odmowa wspólnego opodatkowania z małżonkiem, z tego powodu, że jeden z nich jest nierezydentem narusza prawo wspólnotowe (art.39 TWE); warunek posiadania rezydencji podatkowej przez obojga małżonków, jest łatwiejszy do spełnienia przez obywateli Luksemburga niż przez obywateli innych państw członkowskich, którzy przybyli do Luksemburga w celu prowadzenia działalności gospodarczej i których członkowie rodziny zamieszkują poza Luksemburgiem. Przepis ten nie zapewnia równego traktowania”

27 Orzecznictwo ETS  C-391/97 (Gschwind)

28 Gschwind Case  Teza ETS  „Jeśli poziom dochodu osiągany w państwie rezydencji pozwala podatnikowi na skonsumowanie tam korzyści podatkowych, to państwo członkowskie, w którym praca jest wykonywana (państwo źródła) nie musi przyznawać mu korzyści przysługujących rezydentom tego państwa „

29 Orzecznictwo ETS  C-329/05 (Meindl)

30 Meindl Case  Teza ETS  „Państwo rezydencji podatnika (Niemcy) jest jedynym państwem, które może wziąć pod uwagę osobistą i rodzinną sytuację podatnika, ponieważ państwo rezydencji jest państwem, w którym podatnik otrzymuje cały swój opodatkowany dochód”  Odmowa przez administrację podatkową w Niemczech Panu Meindl wspólnego opodatkowania Z małżonką stanowi dyskryminację zakazaną przez TWE.

31 Orzecznictwo ETS C-169/03 Wallentin

32 Wallentin Case  Wallentin Case spełnia wymogi testy Schumackre’a  „ Odmowa odliczenia nierezydentowi, który nie ma opodatkowanego dochodu w państwie rezydencji stanowi dyskryminację zakazaną przez art.39 TWE”.

33 Orzecznictwo ETS  C-376/03 D

34 D. Case  Teza ETS  Ponieważ podatnik posiada większą część swojego majątku w państwie rezydencji, państwo źródła, gdzie ma zaledwie niewielką część majątku, nie ma obowiązku przyznania mu odliczenia, takiego jak przyznaje własnym rezydentom”.

35 Orzecznictwo ETS  C-107/94 (Asscher)

36 Ascher Case  Teza ETS  Jeżeli rezydent i nierezydent znajdują się w podobnej sytuacji nie jest dopuszczalne zastosowanie do nich zróżnicowanych stawek podatkowych

37 Orzecznictwo ETS  C-152/03 Ritter-Coulais

38 Ritter Case Teza ETS Teza ETS Chociaż przepisy nie są bezpośrednio skierowane przeciwko nierezydentom, to jednak ci ostatni częściej mają dom poza terytorium Niemiec niż rezydenci Niemiec. Traktowanie nierezydentów w świetle wewnętrznych przepisów niemieckich jest mniej korzystne niż traktowanie rezydentów posiadających swój własny dom w Niemczech. Chociaż przepisy nie są bezpośrednio skierowane przeciwko nierezydentom, to jednak ci ostatni częściej mają dom poza terytorium Niemiec niż rezydenci Niemiec. Traktowanie nierezydentów w świetle wewnętrznych przepisów niemieckich jest mniej korzystne niż traktowanie rezydentów posiadających swój własny dom w Niemczech.

39 Orzecznictwo ETS  C-204/90 Bachmann

40 Bachmann Case  Naruszenie art.39 TWE  Uwzględnienie przesłanki spójności systemu podatkowego jako przesłanki uzasadniającej dyskryminację

41 Orzecznictwo ETS  C-80/94 (Wielockx)

42 Wielockx Case  Państwo członkowskie, które przyznaje pewne korzyści podatkowe (odliczenie od dochodu dobrowolnych wpłat na rezerwę emerytalną ) rezydentowi, powinno przyznać taką korzyść także nierezydentowi pracującemu w tym państwie

43 Orzecznictwo ETS  C-76/05 Gootjes-Schwarz

44 Gootjes-Schwarz  Teza ETS  Przedmiotowe przepisy są sprzeczne ze swobodą świadczenia usług. Zakaz odliczania czesnego płaconego na rzecz szkół, finansowanych przede wszystkim ze środków prywatnych, położonych w innych państwach członkowskich UE stanowi naruszenie przepisów TWE dotyczących obywatelstwa UE.

45 Orzecznictwo ETS  Polskie przepisy podatkowe a orzecznictwo ETS dotyczące pracowników transgranicznych

46 Opodatkowanie nierezydentów  Art. 6 opodatkowanie małżonków  Rozszerzenie zakresu łącznego opodatkowania na małżonków – nierezydentów

47 Opodatkowanie nierezydentów  Art. 6 opodatkowanie osoby samotnej z dzieckiem  Uprawnienia na dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach …….

48 Orzecznictwo ETS  Opodatkowanie przychodów nierezydentów z wykonywanej przez nich osobiście działalności

49 Orzecznictwo ETS  C-234/01 (Gerritse)

50 Orzecznictwo ETS  Jeśli progresywna stawka podatku obliczonego w sposób odpowiedni dla rezydentów byłaby niższa niż stawka liniowa dla nierezydentów to stanowi to naruszenie prawa wspólnotowego.

51 Orzecznictwo ETS  Przepisy podatkowe zgodnie, z którymi nierezydenci podlegają opodatkowaniu w kwocie przychodów, bez prawa do odliczenia kosztów uzyskania przychodów, podczas gdy rezydenci podlegają opodatkowaniu od kwoty dochodów, po odliczeniu tych kosztów, stanowią naruszenie prawa wspólnotowego.

52 Orzecznictwo ETS  C-346/04 (Conijn)

53 Orzecznictwo ETS  Rezydenci i nierezydenci znajdują się w porównywalnej sytuacji wobec wysokiego stopnia złożoności niemieckiego prawa podatkowego, „co oznacza prawo do odliczenia wydatków poniesionych na doradztwo podatkowe, które zostało przyznane podatnikom rezydentom, powinno być również stosowane do podatników nierezydentów, którzy są konfrontowani z taką samą złożonością krajowego systemu podatkowego”

54 Orzecznictwo ETS  C-345/04 (Centro Equestro)

55 Centro Equestro  W zakresie odliczania bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów, rezydenci oraz nierezydenci znajdują się w porównywalnej sytuacji

56 Orzecznictwo ETS  C-282/07 (Truck Center)

57 Truck Center  Rezydenci i nierezydenci dla potrzeb poboru podatku u źródła nie znajdują się w porównywalnej sytuacji. W konsekwencji Trybunał uznał, że przedmiotowe regulacje nie stanowią naruszenia prawa wspólnotowego.

58 Orzecznictwo ETS  Przepisy polskie a orzecznictwo ETS

59 Opodatkowanie nierezydentów  Możliwość wyboru przez nierezydenta opodatkowania przychodów według skali podatkowej  Art.29 ust.4

60 Opodatkowanie nierezydentów  Problemy nierozwiązane : uwzględnianie kosztów dla nierezydentów

61 Orzecznictwo ETS  Opodatkowanie przychodów nierezydentów z dywidend i innych przychodów kapitałowych  Focus Bank E-1/04  Buanich C-265/04  Denkavit II C-170/05  Amurta C-379/05

62 Orzecznictwo ETS  Opodatkowanie zakładu nierezydenta

63 Orzecznictwo ETS  Avoir fiscal C-270/83  Niemieckie firmy ubezpieczeniowe posiadały zakłady we Francji – odmowa odliczenia podatku u źródła, gdy odbiorcą dywidendy był zakład

64 Dywidenda jest wypłacana za pośrednictwem zagranicznego zakładu Państwo Y Niemcy Francja Spółka A S półka B ZZ Spółki A dywidenda

65 Orzecznictwo ETS  ETS  Jeżeli pomiędzy rezydentami i nierezydentami nie zachodzi obiektywna różnica, a mimo to podlegają odmiennemu traktowaniu to występuje nieuzasadniona dyskryminacja.

66 Orzecznictwo ETS  Halliburton (C-1/93)  Halliburton – spółka będąca rezydentem niemieckim posiadała zakład w Holandii.  Spółka Halliburton przekazała nieruchomość będącą aktywem tego zakładu do innej spółki powiązanej będącej rezydentem Holandii. Konsekwencja - brak możliwości zwolnienia, które przysługiwałoby, jeśli nieruchomość zostałaby zbyta przez spółkę zależną. 

67 Orzecznictwo ETS  Commerzbank C-330/91  Commerzbank – spółka będąca rezydentem niemieckim posiadała zakład w WB, który udzielał pożyczek kontrahentom z USA. Przychody z odsetek były opodatkowane jako zysk zakładu

68 Odsetki są wypłacane przez zagraniczny zakład Odsetki są wypłacane przez zagraniczny zakład USA Wielka BrytaniaNiemcy ZZ Commerzbank Pozyczkobiorcy Commerzbank Pożyczka Odsetki

69 Orzecznictwo ETS  Umowa USA-WB – odsetki od pożyczki podlegają opodatkowaniu w WB, jeżeli są wypłacane brytyjskiemu rezydentowi  Zwrot nadpłaty wraz z odsetkami z tytułu nienależnie zapłaconego podatku – tylko dla rezydenta

70 Orzecznictwo ETS  Futura C-250/95  Czy zakład jest zobowiązany prowadzić księgi rachunkowe w państwie położenia ?

71 Orzecznictwo ETS  ETS :  Nierezydenci są zobowiązani do wykazania, że prowadzą odrębną księgowość jedynie wówczas, gdy chcą dokonać rozliczenia straty. Cel tego wymogu może zostać zrealizowany również w inny, mniej restrykcyjny, sposób (np. poprzez zaprezentowanie przez podatników odpowiednich dowodów dokumentujących w sposób jasny i precyzyjny wysokość straty)  Kwestionowane przepisy są nieproporcjonalne i stanowią naruszenie prawa wspólnotowego !

72 Orzecznictwo ETS  Royal Bank of Scotland C-311/97  Zakłady zagranicznych banków położone w Grecji płaciły podatek dochodowy wg stawki 40 %, a banki będące spółkami z siedzibą w Grecji – wg stawki 35 %

73 Orzecznictwo ETS  ETS:  Sam fakt, że bank będący nierezydentem posiadający zakład w Grecji podlega tam ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w przeciwieństwie do rezydentów podlegających tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, nie uzasadnia odmiennego traktowania tych dwóch kategorii podatników.  Dyskryminacja !

74 Orzecznictwo ETS  Saint –Gobain C-307/97  Saint Gobain – spółka francuska  Posiadała ZZ w Niemczech  W majątku zakładu znajdowały się udziały w spółkach amerykańskich, szwajcarskich, austriackich

75 Orzecznictwo ETS  Zagraniczny Zakład Saint Gobain oraz spółki zależne tworzyły podatkową grupę kapitałową (organschaft)

76 Dywidenda jest wypłacana za pośrednictwem zakładu Państwo, X Y, Z Francja Niemcy Saint Gobain Spółki zależne od Saint Gobain ZZ Saint Gobain dywidenda

77 Orzecznictwo ETS  Niemieckie organy podatkowe odmówiły zakładowi prawa do odliczenia podatku od dywidend zapłaconemu zagranicą, gdyż odliczenie takie przysługiwało, ich zdaniem, tylko rezydentom.

78 Orzecznictwo ETS  ETS:  Kwestionowane przepisy czynią mniej atrakcyjnym prowadzenie działalności gospodarczej za pośrednictwem oddziału i stanowią ograniczenie swobody wyboru najbardziej dogodnej formy prawnej kontynuowania działalności gospodarczej zagwarantowanej przez swobodę przedsiębiorczości.

79 Orzecznictwo ETS  AMID C-141/99  Belgijska spółka AMID posiada zakład w Luksemburgu  Spółka, która ma zakład w innym państwie członkowskim i spółka, która ma oddział krajowy są w porównywalnej sytuacji. Jeżeli straty krajowego oddziału są automatycznie wyrównywane z dochodem innych części przedsiębiorstwa, a straty zakładu położonego w innym państwie członkowskim nie mogą być tak samo traktowane, to stanowi to naruszenie zasady swobody przedsiębiorczości.

80 Orzecznictwo ETS  CLT-UFA C-253/03

81 Orzecznictwo ETS  ETS :  „Jedyna rzeczywista różnica między tymi przypadkami polega bowiem na tym, że wypłata zysku przez spółkę zależną spółce dominującej wymaga podjęcia stosownej decyzji, podczas gdy zyski oddziału (zakładu) stanowią część majątku spółki również bez takiej decyzji”

82 Orzecznictwo ETS  Podmioty powiązane z udziałem nierezydentów

83 Orzecznictwo ETS  Langhorst Hohorst C-324/00  Problem niedostatecznej kapitalizacji

84 Orzecznictwo ETS  ETS:  Niemieckie przepisy odmiennie traktują spółki zależne w zależności od tego czy spółka dominująca ma siedzibę w Niemczech, czy za granicą.

85 Orzecznictwo ETS  Metallgesellschaft C-397/78

86 Dywidenda jest wypłacana bezpośrednio spółce matce Metallgesellschaft Ltd (spółka-córka) Metallgesellschaft (Spółka –matka) udziały wypłata dywidendy Wielka Brytania Niemcy

87 Orzecznictwo ETS  Obowiązek zapłaty przez spółkę –córkę Advanced corporation tax ( zaliczkowy podatek dochodowy), jeśli dywidenda nie jest wypłacana brytyjskiej spółce –matce  Brytyjskie spółki –matki odliczają ACT lub przy wyborze statusu grupy kapitałowej ACT nie jest pobierany

88 Orzecznictwo ETS  ETS :  Sytuacja, w której możliwość korzystania z preferencyjnego systemu opodatkowania pozwalającego na uniknięcie zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych jest ograniczona jedynie do spółek, których spółka dominująca jest rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii stanowi odmienne traktowanie prowadzące do naruszenie swobody przedsiębiorczości.

89 Orzecznictwo ETS  Bosal Holding C-186/01  Bosal Holding BV – spółka posiadająca siedzibę w Holandii. Ma spółki – córki w innych państwach członkowskich  Zakaz odliczania kosztów związanych z udziałami posiadanymi w innych państwach członkowskich, jeżeli koszty nie wiążą się z uzyskiwaniem dochodu w Holandii 

90 Orzecznictwo ETS  Podmioty powiązane z udziałem nierezydentów - transgraniczne pokrywanie strat

91 Orzecznictwo ETS  Rozliczenia pomiędzy spółkami w ramach grup spółek

92 Orzecznictwo ETS  Systemy  fiscal unity system (system jedności podatkowej),  –group relief system (system ulgi grupowej),  – group contribution system (system aportu grupowego, inaczej darowizny grupowej ).

93 Orzecznictwo ETS  W Holandii - fiscale eenheid, w Hiszpanii – regimen de declaration consolidada, we Francji – régime de l’intégration fiscale (podmioty objęte tym systemem określa się jako groupes de sociétés), w Wielkiej Brytanii – group relief, capital gains group, group income, w Niemczech – Organschaft, w Danii – sambeskatning

94 Orzecznictwo ETS  Przyczyny tworzenia grupy spółek  – uniknięcie wielokrotnego opodatkowania dywidend wypłacanych spółce-matce przez spółki-córki  – łączenie dla celów podatkowych wyników finansowych spółek grupy, tj. zarówno dochodów, jak i strat  – wyeliminowanie opodatkowania transakcji wewnątrzgrupowych  – niestosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych.

95 Orzecznictwo ETS  Przykład  Spółka A ma 100% udziałów w spółkach B, C, D i E. Jeżeli spółki te rozliczają podatek odrębnie, ich obciążenia za rok podatkowy przedstawiają się następująco:  Dochód (strata)Podatek (stawka 19%)  spółka A 200 j.p.38 j.p.  spółka B 300 j.p.57 j.p.  spółka C 100 j.p.19 j.p.  spółka D – 200 j.p. (strata)  spółka E – 100 j.p. (strata)  Łącznie spółki odprowadzą 114 j.p. podatku.

96 Orzecznictwo ETS  Założenie : za ten sam rok podatkowy spółki rozliczają się jako podatkowa grupa kapitałowa, Ich łączne obciążenie podatkowe wyniosłoby:  600 j.p. (suma dochodów spółek A, B i C)  – 300 j.p. (suma strat spółek D i E)  300 j.p. (łączny dochód grupy)  Podatkowa grupa kapitałowa odprowadzi łącznie 57 j.p. podatku (300j.p. × 19% = 57).

97 Orzecznictwo ETS  Problemy do rozstrzygnięcia :  – jaka powinna być wysokość udziałów podmiotu dominującego w spółkach tworzących grupę?  – czy wszystkie spółki spełniające wymogi muszą wejść do grupy (all in-all out / cherry-picking concept)?

98 Orzecznictwo ETS  – jak są traktowane straty przed i po wejściu do grupy? (pre- or post entrance losses)?  – czy uwzględnia się dochody (straty) na transakcjach wewnątrzgrupowych?  – jaki jest minimalny okres zawiązania grupy?  – jaką formę prawną powinny mieć spółki tworzące grupę?

99 Orzecznictwo ETS  Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej  a) podmiot dominujący i spółki zależne muszą mieć formę prawną spółki kapitałowej oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  b) przeciętny kapitał zakładowy określony w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 7 u.p.d.o.p., przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1 000 000 zł;  c) jedna ze spółek, zwana dalej „dominującą”, posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek;

100 Orzecznictwo ETS  d) spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących grupę;  e) w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

101 Orzecznictwo ETS  Ponadto spółki tworzące grupę :  – nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,  – nie mają przed utworzeniem grupy zaległych zobowiązań, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej;  – podatkowa grupa kapitałowa osiąga za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 3%.

102 Orzecznictwo ETS  Marks & Spencer ( C-446/03)

103 Orzecznictwo ETS  ETS  1) nie jest sprzeczne z prawem wspólnotowym wykluczenie wyrównania z dochodem spółki krajowej straty zagranicznej spółki zależnej, chociaż wyrównanie takie jest możliwe pomiędzy spółkami krajowymi

104 Orzecznictwo ETS  2) jest sprzeczne wykluczenie takiego wyrównania, gdy spółka zależna w państwie jej siedziby albo nie miała możliwości pokrycia straty albo taką możliwość wyczerpała (np. uległa likwidacji)

105 Orzecznictwo ETS  C-347/04 (Rewe Zentralfinanz)

106 Orzecznictwo ETS  ETS  Sytuacja podatkowa spółki dominującej mającej siedzibę w Niemczech, posiadającej spółkę zależną i spółkę pośrednio zależną w innym państwie członkowskim, jest mniej korzystna od sytuacji, w której znajdowałaby się spółka dominująca, gdyby spółki, zależna i pośrednio zależna, miały siedziby w Niemczech, co stanowi ograniczenie swobody przedsiębiorczości

107 Orzecznictwo ETS  C-231/05 (Oy AA)

108 Orzecznictwo ETS  ETS :  Spółki zależne spółek dominujących z siedzibą w innych państwach członkowskich są traktowane w sposób mniej korzystny niż spółki zależne spółek dominujących z siedzibą w Finlandii. Nawet jeśli spółka obdarowana nie podlega opodatkowaniu w państwie spółki darczyńcy, może znajdować się w podobnej sytuacji jak spółka będąca rezydentem państwa darczyńcy. Różnica w opodatkowaniu wynikająca z fińskich przepisów ze względu na miejsce siedziby spółki dominującej stanowi ograniczenie swobody przedsiębiorczości, ale

109 Orzecznictwo ETS  Dyskryminacja jest uzasadniona przez wzgląd na zapobieganie unikania opodatkowaniu / zrównoważony podział kompetencji między państwami

110 Orzecznictwo ETS  Dopuszczenie do swobodnego dokonywania ponadgranicznych darowizn wewnątrzgrupowych skutkowałoby umożliwieniem grupie spółek swobodnego wyboru państwa członkowskiego siedziby spółki zależnej do opodatkowania dochodów osiągniętych z działalności prowadzonej na jego terytorium.  Ostatecznie prawo wyboru państwa członkowskiego opodatkowania należałoby do grupy spółek, które dysponowałyby w ten sposób szerokim marginesem swobodnego uznania w tym zakresie.

111 Orzecznictwo ETS  C-141/99 AMID  (slajd 79)

112 Orzecznictwo ETS  C-293/06 (Deutsche Shell)

113 Orzecznictwo ETS  ETS:  Przepisy niemieckie zwiększają ryzyko ekonomiczne ponoszone przez spółki prowadzące działalność gospodarczą w innych państwach członkowskich, gdy obowiązuje tam inna waluta niż w państwie pochodzenia. Powstała ujemna różnica kursowa nie została uwzględniona dla celów ustalenia podstawy opodatkowania Deutsche Shell ani w Niemczech, ani we Włoszech. Przedmiotowe przepisy stanowią ograniczenie swobody przedsiębiorczości

114 Orzecznictwo ETS  C-414/06 (Lidl)

115 Orzecznictwo ETS  ETS:  Artykuł 43 WE nie sprzeciwia się temu, aby spółka mająca siedzibę w państwie członkowskim nie mogła odliczyć od swojej podstawy opodatkowania strat związanych z należącym do niej stałym zakładem położonym w innym państwie członkowskim, o ile na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody tego zakładu są opodatkowane w tym ostatnim państwie członkowskim, w którym straty te mogą zostać uwzględnione w ramach opodatkowania dochodu tego stałego zakładu w następnych latach podatkowych.

116 Orzecznictwo ETS  Opodatkowanie kontrolowanych społek zagranicznych  C-196/04 Cadburry Schweppes

117 Orzecznictwo ETS  ETS  Artykuły 43 WE i 48 WE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one uwzględnieniu w podstawie opodatkowania spółki będącej rezydentem z siedzibą w państwie członkowskim dochodu osiągniętego przez kontrolowaną spółkę zagraniczną w innym państwie członkowskim, jeżeli dochód ten podlega tam niższemu poziomowi opodatkowania niż stosowany w pierwszym państwie, chyba że takie uwzględnienie dotyczy jedynie czysto sztucznych struktur, których celem jest uniknięcie należnego podatku krajowego.

118 Orzecznictwo ETS  Należy zatem zaniechać stosowania takiej formy opodatkowania, jeżeli okaże się, na podstawie elementów obiektywnych i możliwych do sprawdzenia przez osoby trzecie, że niezależnie od istnienia motywów natury podatkowej, rzeczona spółka kontrolowana rzeczywiście ma siedzibę w przyjmującym państwie członkowskim i faktycznie wykonuje tam działalność gospodarczą.

119 Orzecznictwo ETS  Opodatkowanie przychodów rezydentów z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych

120 Orzecznictwo ETS  C- Verkooijen

121 Orzecznictwo ETS  C-251/98 (Baars)

122 Orzecznictwo ETS  ETS:  Nie zachodziło ekonomiczne podwójne opodatkowanie, gdyż opodatkowaniu podlegała wartość akcji, a nie dywidendy wypłacane z zysku spółki.Sprawa dotyczyła dwóch osobnych podatków nakładanych na różnych podatników i nie zachodził pomiędzy nimi bezpośredni związek konieczny dla ustanowienia kohezji systemu podatkowego. Holenderskie przepisy zostały uznane za niezgodne ze swobodą przedsiębiorczości.

123 Orzecznictwo ETS  C-242/03 Weidert-Paulus

124 Orzecznictwo ETS  ETS:  Przedmiotowe przepisy stoją w sprzeczności ze swobodą przepływu kapitału.

125 Orzecznictwo ETS  C-315/02 Lenz

126 Orzecznictwo ETS  ETS:  Przedmiotowe przepisy stoją w sprzeczności ze swobodą przepływu kapitału.

127 Orzecznictwo ETS  C-334/02 Komisja przeciw Francji

128 Orzecznictwo ETS  ETS:  Przedmiotowe przepisy stoją w sprzeczności ze swobodą przepływu kapitału i zasadą swobody przedsiębiorczości

129 Orzecznictwo ETS  C-436/00 (X&Y)

130 Orzecznictwo ETS  ETS:  Odmowa odroczenia podatku od zysków kapitałowych stanowi potencjalne ograniczenie płynności finansowej podatnika, co w dwojaki sposób stanowi ograniczenie swobody przedsiębiorczości. Po pierwsze, w odniesieniu do spółek posiadających siedzibę w innym państwie członkowskim, zaś po drugie – w odniesieniu do obywateli państwa członkowskiego kontrolujących spółkę zlokalizowaną w innym państwie członkowskim. Przedmiotowe szwedzkie przepisy za sprzeczne z prawem wspólnotowym.


Pobierz ppt "Wspólnotowe Prawo Podatkowe Orzecznictwo ETS.  Orzecznictwo ETS  „ Chociaż władztwo podatkowe w zakresie podatków bezpośrednich znajduje się w gestii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google