Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW W UCZELNIACH Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Mirosław KARBOWNICZEK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW W UCZELNIACH Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Mirosław KARBOWNICZEK."— Zapis prezentacji:

1 ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW W UCZELNIACH Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Mirosław KARBOWNICZEK

2 Przychody uczelni: w tym Wydziału inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH 1) Dotacja dydaktyczna 2) Czesne za studia niestacjonarne 3) Dotacja na badania naukowe: 1)Prace statutowe 2)Badania własne 4) Prace badawczo naukowe 1)Granty, zlecenia z przemysłu, itp.. 5) Inne dochody 1)Wynajem pomieszczeń 2)Opłaty studenckie za wpisy warunkowe 3)itp. 14 000 tys. zł 1 800 tys. zł 1 950 tys. zł 400 tys. zł 6 600 tys. zł 500 tys. zł

3 Dotacja dydaktyczna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o szkolnictwie wyższym” Podział dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych na zadania: - związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym remonty - związane ze świadczeniami zdrowotnymi w ramach kształcenia studentów dokonywany będzie przy zastosowaniu wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, z uwzględnieniem warunków kadrowych.

4 Dotacja dydaktyczna: Na początku zdefiniowano Wskaźniki kosztochłonności dla kierunków studiów podzielono je na 9 grup: K = 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 Kierunek:wskaźnik Metalurgia4,0 Inżynieria materiałowa4,0 Informatyka stosowana2,5 Edukacja techniczno-informatyczna2,0

5 Dotacja dydaktyczna: Dotacja składa się z części: zasadniczej, dzielonej według algorytmu uzupełniającej na rzecz uzupełnień i korekt (max 0,8 % ogólnej kwoty dotacji) Część zasadnicza obejmuje kwoty wydzielone odrębnie dla poszczególnych grup uczelni (akademickie, artystyczne, wojskowe, itp.) Część zasadnicza dzielona jest według algorytmu.

6 Dotacja dydaktyczna - algorytm: - kwota zasadniczej części dotacji dla i-tej uczelni w danym roku - kwota zasadniczej części dotacji dla danej grupy uczelni w danym roku - kwota zasadniczej części dotacji dla i-tej uczelni w roku poprzednim - kwota zasadniczej części dotacji dla danej grupy uczelni w roku poprzednim Ws – waga składnika studenckiego Si – składnik studencki i-tej uczelni Wk – waga składnika kadrowego Ki – składnik kadrowy i-tej uczelni Wj – waga składnika rozwoju Ji – składnik rozwoju i-tej uczelni W b – waga składnika badawczego Bi – składnik badawczy i-tej uczelni Wu – waga składnika uprawnień U i – składnik uprawnień i-tej uczelni W w – waga składnika wymiany studenckiej Wi – składnik wymiany studenckiej i-tej uczelni C = 0,7

7 Składnik studencki k Sk - wskaźnik kosztochłonności kierunku studiów w k-tej grupie L Sk,i – liczba studentów studiów stacjonarnych na kierunku w k-tej grupie, i-tej uczelni x – liczba kierunków K dd - wskaźnik kosztochłonności studiów doktoranckich w d-tej grupie dziedzin nauki L d,i – liczba studentów studiów doktoranckich stacjonarnych w d-tej grupie dziedzin nauki y – liczba dziedzin nauki w grupie n – liczba uczelni w danej grupie

8 Składnik kadrowy L prof,i – liczba osób na etatach prof. zw. i nazw. L ad,i – liczba osób na etatach doc, adiunkta, st. wykł. L as,i – liczba osób na etatach asystenta, wykł., lektora L profz,i – liczba osób z zagranicy posiadająca tytuł prof. prowadząca zajęcia przez okres co najmniej semestru lub 60 godz.

9 Składnik zrównoważonego rozwoju S Li – suma liczby studentów studiów stacjonarnych + doktorantów w i-tej uczelni

10 Składnik badawczy LG i – liczba projektów badawczych realizowanych w i-tej uczelni

11 Składnik uprawnień LU hab,i – liczba uprawnień do nadawania stopnia dr hab. w i-tej uczelni LU dr,i – liczba uprawnień do nadawania stopnia dr w i-tej uczelni

12 Składnik wymiany SW i – liczba studentów i doktorantów i-tej uczelni wyjeżdżających za granicę w ramach wymiany międzynarodowej SP i – liczba studentów i doktorantów i-tej uczelni przyjeżdżających z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej

13 Wagi Dla uczelni akademickich (AGH) W s = 0,35 (składnik studencki) W k = 0,35 (składnik kadry) W j = 0,10 (składnik zrównoważonego rozwoju) W b = 0,10 (składnik badawczy) W u = 0,05 (składnik uprawnień) W w = 0,05 (składnik wymiany)

14 Podział dotacji dydaktycznej: Rozdzielana jest dla Uczelni (AGH) przez Ministerstwo według powyższego algorytmu Uczelnia (AGH) rozdziela na Wydziały też według tego algorytmu

15 Dotacja na badania naukowe Podział dotacji ministerialnej odbywa się na Wydziały (nie na uczelnie jak w przypadku dotacji dydaktycznej) Odbywa się w oparciu o kategorię Wydziału (skala od 1 do 4) Kategoria przydzielana jest dla Wydziału na 4 lata według tzw. Karty Oceny Jednostki Naukowej

16 Dotacja na badania naukowe Karta oceny wyróżnia 3 obszary: I. Aktywność jednostki naukowej II. Działalność naukowa jednostki III. Zastosowania praktyczne w jednostce

17 Aktywność 1. Kadry –stopień naukowy dr uzyskany przez pracownika jednostki –stopień naukowy dr hab. uzyskany przez pracownika jednostki –tytuł profesora uzyskany przez pracownika jednostki –uprawnienie do nadawania stopnia dr –uprawnienie do nadawania stopnia dr hab. 8 pkt 18 pkt 30 pkt 5 pkt 10 pkt

18 Aktywność 2. Systemy jakości, akredytacje laboratoriów –wdrożenie procedury międzynarodowego systemu jakości –posiadanie laboratorium z akredytacją PCA 20 pkt

19 Aktywność 3. Uczestnictwo w realizacji projektów badawczych i celowych –projekt własny –projekt zamawiany –projekt celowy o udziale wnioskodawcy powyżej 500 tys. zł –projekt celowy o udziale wnioskodawcy od 200 do 500 tys. zł –projekt celowy o udziale wnioskodawcy poniżej 200 tys. zł –zrealizowany kontrakt międzynarodowy finansowany ze środków zagranicznych 10 pkt 30 pkt 20 pkt 10 pkt 20 pkt

20 Aktywność 4. Szczególne osiągnięcia jednostki –nagroda lub wyróżnienie międzynarodowe –nagroda krajowa za działalność naukową –nagroda lub wyróżnienie za zastosowania praktyczne wyników B+R 50 pkt 30 - 50 pkt

21 Aktywność Dla każdego kryterium obliczana jest liczba punktów Następnie obliczana jest suma wszystkich punktów dla wyniku aktywności jednostki Obliczana jest tzw. efektywność:

22 Działalność naukowa 5. publikacje recenzowane a)Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports® (JCR) b)Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports® (JCR) z indeksem cytowań lokującym czasopismo w górnych 5% czasopism danej dyscypliny c)Publikacja w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu międzynarodowym w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny d)Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym w języku podstawowym dla danej dyscypliny (z wykazu Ministra) e)Redaktor naczelny czasopisma z pkt. a – d również otrzymuje odpowiednią ilość punktów 10 – 24 pkt 30 pkt 7 pkt 1 – 6 pkt jw

23 Działalność naukowa 6. monografie naukowe, podręczniki akademickie a)Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny (w przypadku monografii o wyjątkowym znaczeniu opublikowanej w prestiżowym wydawnictwie międzynarodowym) b)Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny (w przypadku monografii o wyjątkowym znaczeniu opublikowanej w prestiżowym wydawnictwie międzynarodowym) c)Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nie angielskim i nie podstawowym dla danej dyscypliny d)Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim i nie podstawowym dla danej dyscypliny e)Redakcja monografii lub podręcznika akademickiego a)angielski b)polski 12 – 24 pkt 30 pkt 15 pkt 1 – 6 pkt 10 pkt 6 – 12 pkt 5 pkt 6 – 12 pkt 18 pkt

24 Działalność naukowa Obliczana jest efektywność II:

25 Zastosowania praktyczne 7. nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, metody a)umowa zawarta z innym podmiotem na wykonanie praz B+R o wartości powyżej 100 tys, zł, zakończona osiągnięciem celu (potwierdzona fakturą) b)umowa zawarta z innym podmiotem na wykonanie praz B+R o wartości powyżej 20 tys. zł do 100 tys, zł, zakończona osiągnięciem celu (potwierdzona fakturą) c)umowa zawarta z innym podmiotem na wykonanie praz B+R o wartości powyżej 5 tys. zł do 20 tys, zł, zakończona osiągnięciem celu (potwierdzona fakturą 30 pkt 20 pkt do 10 pkt

26 Zastosowania praktyczne 8. opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe a)uzyskany i zastosowany patent krajowy b)Zastosowany w praktyce patent, którego właścicielem jest podmiot gospodarczy, a twórcami pracownicy jednostki c)przyznany patent krajowy d)zawarcie umowy o wspólności prawa do patentu jednostki ocenianej z podmiotem gospodarczym e)zgłoszenie patentowe do UP RP f)uzyskany i zastosowany (licencja) patent międzynarodowy g)uzyskany patent międzynarodowy h)zgłoszenie patentu w zagranicznym urzędzie patentowym i)uzyskane prawo ochronne na wzór użytkowy j)przysługujące prawo autorskie do utworu, będącego wynikiem indywidualnej działalności twórczej 50 pkt 30 pkt 20 pkt 30 pkt 10 pkt 150 pkt 100 pkt 30 pkt do 20 pkt do 10 pkt

27 Zastosowania praktyczne 9. wdrożenia a)za średnioroczne przychody z wdrożenia wyrobu lub technologii powyżej 10 mln zł b)za średnioroczne przychody z wdrożenia wyrobu lub technologii od 5 do 10 mln zł c)za średnioroczne przychody z wdrożenia wyrobu lub technologii od 1 do 5 mln zł d)licencja o opłacie licencyjnej powyżej 1 mln zł e)licencja o opłacie licencyjnej od 500 tys do 1 mln zł f)licencja o opłacie licencyjnej poniżej 500 tys zł 150 pkt 80 pkt 100 pkt 80 pkt 60 pkt

28 Zastosowania praktyczne Obliczana jest efektywność III:

29 Końcowy wskaźnik efektywności jednostki naukowej E I – efektywność aktywności naukowej W I – waga efektywności aktywności naukowej E II – efektywność działalności naukowej W II – waga efektywności działalności naukowej E III – efektywność zastosowań praktycznych W III – waga efektywności zastosowań praktycznych 4 4 2

30 Analiza wyniku kategoryzacji za okres 2001 – 2004 na lata 2005 - 2008 Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej jest w grupie: G1 Mechanika, Materiały, Inżynieria Chemiczna i Procesowa W grupie jest 65 jednostek naukowych

31 Kategoryzacja na lata 2005 - 2008 Przyznano: Kategorię „1” -22 jednostki naukowe Kategorię „2” -23 jednostki naukowe Kategorię „3” - 9 jednostek naukowych Kategorię „4” -11 jednostek naukowych

32 Kategoryzacja na lata 2005 - 2008 Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej uzyskał kategorię „2” Wydział został sklasyfikowany na 27 miejscu, czyli na 5 miejscu w kategorii „2”

33 Kategoryzacja na lata 2005 - 2008 Kolejność wybranych jednostek: 1.Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Materiałowej 2.Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 3.Politechnika Warszawska – Wydział Chemiczny 4.Politechnika Częstochowska – Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 5.Politechnika Wrocławska – Wydział Chemiczny 6.AGH – Wydział Metali Nieżelaznych 14.AGH – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 17.AGH – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 22.Politechnika Szczecińska – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 23.Politechnika Rzeszowska – Wydział Chemiczny 27.AGH – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 28.AGH – Wydział Paliw i Energii

34 Wyniki kategoryzacji MiejsceWydziałEIEIIEIIISuma 1Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Materiałowej 21,2236,3041,46353,48 2Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 22,0839,7326,22307,96 3Politechnika Warszawska – Wydział Chemiczny 14,1241,6223,05286,92 4 Politechnika Częstochowska – Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 17,6229,1525,95255,64 5Politechnika Wrocławska – Wydział Chemiczny 13,3638,9017,60252,72 6AGH – Wydział Metali Nieżelaznych 21,0320,6430,66247,26 14AGH – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 6,8915,9531,64204,14 17AGH – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 9,3537,626,28194,30 22Politechnika Szczecińska – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 7,4532,827,97178,06 23Politechnika Rzeszowska – Wydział Chemiczny 7,0937,013,97178,10 27AGH – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 8,9925,429,94159,42 28AGH – Wydział Paliw i Energii 13,6621,649,69152,64

35 Karta oceny parametrycznej Nazwa jednostki:Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Wydział Metalurgii i Inżynierii MateriałowejKomisja Rady Nauki: Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Grupa jednorodna:Mechanika, materiały, inżynieria chemiczna i procesowa I. AKTYWNOŚĆ JEDNOSTKI NAUKOWEJ 1. Kadry 1.a Stopień naukowy dr uzyskany przez pracownika jednostki: 176 1.b Stopień dr hab uzyskany przez pracownika jednostki: 90 1.c Tytuł profesora uzyskany przez pracownika jednostki: 180 1.d Uprawnienie do nadawania stopnia naukowego dr: 10 1.e Uprawnienie do nadawania stopnia naukowego dr hab: 20 Razem: 476

36 Karta oceny parametrycznej I.AKTYWNOŚĆ JEDNOSTKI NAUKOWEJ 2. Systemy jakości, akredytacja laboratoriów 2.a Wdrożenie procedury międzynarodowego systemu jakości: 0 2.b Posiadanie laboratorium z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji lub inną równorzędną: 0 Razem: 0

37 Karta oceny parametrycznej I.AKTYWNOŚĆ JEDNOSTKI NAUKOWEJ 3. Uczestnictwo w realizacji projektów badawczych i projektów celowych 3.a Projekt badawczy własny: 350 3.b Projekt zamawiany: 90 3.c Projekt celowy o udziale wnioskodawcy powyżej 500 tys. zł: 240 3.d Projekt celowy o udziale wnioskodawcy od 200 do 500 tys. zł: 80 3.e Projekt celowy o udziale wnioskodawcy poniżej 200 tys. zł: 0 3.f Zrealizowany kontrakt międzynarodowy finansowany ze środków zagranicznych: 320 Razem: 1080

38 Karta oceny parametrycznej I. AKTYWNOŚĆ JEDNOSTKI NAUKOWEJ 4. Szczególne osiągnięcia jednostki 4.a Nagroda lub wyróżnienie międzynarodowe: 0 4.b Nagroda krajowa za działalność naukową: 0 4.c Nagroda lub wyróżnienie za zastosowanie praktyczne wyników prac B+R: 0 Razem: 0

39 Karta oceny parametrycznej I. AKTYWNOŚĆ JEDNOSTKI NAUKOWEJ Łączna liczba punktów (1+2+3+4): 1556 Liczba osób zatrudnionych w działalności B+R: 173 (średnia arytmetyczna z ostatnich czterech ocenianych lat) EFEKTYWNOŚĆ I (EI) = Łączna liczba punktów / Liczba osób: 8,9942

40 Karta oceny parametrycznej II. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 5. Publikacje recenzowane 5.a Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej: 2942 5.b Publikacja w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu, co najmniej krajowym w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język etniczny, a przedmiotem badania są teksty kultury w tym języku tworzonej: 0 5.c Publikacja w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu, co najmniej krajowym: 844 5.d Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym: 0 Razem: 3786

41 Karta oceny parametrycznej II. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 6. Monografie naukowe, podręczniki akademickie 6.a Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim: 72 6.b Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim: 240 6.c Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nie angielskim: 300 6.d Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim: 0 6.e Redakcja monografii lub podręcznika akademickiego: 0 Razem: 612

42 Karta oceny parametrycznej II. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ Łączna liczba punktów (5+6): 4398 Liczba osób zatrudnionych w działalności B+R (średnia arytmetyczna z ostatnich czterech ocenianych lat): 173 EFEKTYWNOŚĆ II (EII) = Łączna liczba punktów / Liczba osób: 25,422

43 Karta oceny parametrycznej III. ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE 7. Nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, metody i usługi (poza projektami celowymi) 7.a Umowa zawarta z innym podmiotem na wykonanie prac B+R o wartości powyżej 50 tys. zł, zakończona osiągnięciem celu: 690 7.b Umowa zawarta z innym podmiotem na stałe lub wieloletnie świadczenie usług badawczych : 20 Razem: 710

44 Karta oceny parametrycznej III. ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE 8. Opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe 8.a Uzyskany patent krajowy: 350 8.b Uzyskany patent międzynarodowy: 0 8.cUzyskane prawo ochronne na wzór użytkowy: 0 Razem: 350

45 Karta oceny parametrycznej III. ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE 9. Wdrożenia 9.aWdrożenie wyrobu finalnego potwierdzone przez inny podmiot wdrażający lub użytkujący wyrób - Za średnioroczne przychody z wdrożenia tych produktów lub technologii powyżej 10 mln zł:0 9.bWdrożenie wyrobu finalnego potwierdzone przez inny podmiot wdrażający lub użytkujący wyrób - Za średnioroczne przychody z wdrożenia tych produktów lub technologii od 5 do 10 mln zł:100 9.cWdrożenie wyrobu finalnego potwierdzone przez inny podmiot wdrażający lub użytkujący wyrób - Za średnioroczne przychody z wdrożenia tych produktów lub technologii od 1 do 5 mln zł:560 9.dSprzedaż licencji, know-how itp. - Sprzedaż licencji o opłacie licencyjnej powyżej 1 mln zł: 0 9.eSprzedaż licencji, know-how itp. - Sprzedaż licencji o opłacie licencyjnej od 500 tys. zł do 1 mln zł: 0 9.fSprzedaż licencji, know-how itp. - Sprzedaż licencji o opłacie licencyjnej poniżej 500 tys. zł :0 Razem: 660

46 Karta oceny parametrycznej III. ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE Łączna liczba punktów (7+8+9): 1720 Liczba osób zatrudnionych w działalności B+R (średnia arytmetyczna z ostatnich czterech ocenianych lat): 173 EFEKTYWNOŚĆ III (EIII) = Łączna liczba punktów / Liczba osób: 9,9422


Pobierz ppt "ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW W UCZELNIACH Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Mirosław KARBOWNICZEK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google