Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pieniężny i walutowy: dostosowania w długim okresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pieniężny i walutowy: dostosowania w długim okresie."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pieniężny i walutowy: dostosowania w długim okresie

2 1. Typy transakcji i parytet stopy procentowej 2. Rynek pieniężny, stopa procentowa i kurs walutowy przy stałych cenach; 3. Pieniądz i poziom cen w długim okresie; 4. Model monetarystyczny zmienne kursy walutowe stałe kursy walutowe; 5. Parytet siły nabywczej, parytet stopy procentowej i zmiany zasobów pieniądza; 6. Zakłócenia realne i kurs walutowy; 7. Parytet realnej stopy procentowej

3 Typy transakcji arbitrażowe bieżące i terminowe forward Futures opcje walutowe

4 Parytet stopy procentowej dochodowość aktywów: 1+r = 1/e (1+r*) e T równanie uproszczone: r - r* = (e T - e) / e r = r* + (e T – e) / e

5 przewidywana zmiana kursu walutowego (e o ) r = r* +  e o / e jeśli np.: r < r* +  e o / e opłaca się kupować depozyty zagraniczne działanie rynku prowadzi do: e T = e o

6 Interpretacja graficzna

7 Rynek pieniężny M d /P = L(r, Y) MS1MS1 r1r1 r M L(Y 1 ) L(Y 2 ) MS2MS2 r2r2

8 Pieniądz i kurs walutowy w krótkim okresie:

9 Zasób pieniądza w kraju i zagranicą a kurs walutowy:

10 Pieniądz i ceny w długim okresie:

11 Parytet siły nabywczej: P i = e P* i P = e P*P, P* - ceny reprezentatywnego koszyka dóbr jeśli e = P/ P*, wówczas e r = 1: ścisła zasada PPP e P*/ P = e r e r – const. względny parytet siły nabywczej: (e – e -1 )  e -1 =  -  * lub  = (e – e -1 )  e -1 +  *

12 Parytet siły nabywczej Niemcy - USA

13 Parytet siły nabywczej USA i Hong Kong Źródło: IFS, CD-ROM, 2004 Kurs HKD/USD 1990 – 2005 = 7,79

14 Empiryczne badania parytetu siły nabywczej: Bariery handlowe i dobra nie będące przedmiotem wymiany międzynarodowej; Brak spełnienia warunku wolnej konkurencji; Międzynarodowe różnice w miarach wskaźników cen; Tzw. „efekt Balassy i Samuelsona”.

15 Model monetarystyczny: Założenia: ceny elastyczne (pionowa krzywa podaży); spełniony parytet siły nabywczej. M d = P L(r,Y) M s = M d M s / P = L(r,Y) ponieważ: e P* = P, to: M s / e P* = L(r,Y)

16 model w układzie kraj – zagranica: M/ P = L(r,Y); M*/ P* = L*(r*,Y*); m -  = l m* -  * = l* (małe litery oznaczają tempa wzrostu)  -  * = (m – m*) – (l – l*) ponieważ: (e – e -1 )  e -1 =  -  *, to: (e – e -1 )  e -1 = (m – m*) – (l – l*) = (m – l) – (m* - l)

17 Działanie modelu przy zmiennych kursach walutowych: zmiennewpływ na e wzrost (spadek) M + (-) wzrost (spadek) M*- (+) wzrost (spadek) Y- (+) wzrost (spadek) r + (-) wzrost (spadek) Y*+ (-) wzrost (spadek) r*- (+)

18 Zaskakujący wynik: wzrost r prowadzi do deprecjacji waluty krajowej (odmiennie niż w krótkim okresie biorąc spełnienie parytetu stopy procentowej)

19 działanie modelu w warunkach stałych kursów walutowych: M S / P = L (r, Y) P = eP* M s = Re + Kr; M s /e P* = L(r,Y) Re + Kr = e P*L(r,Y) Re = e P* L(r,Y) – Kr

20 System stałych kursów: monetarystyczna interpretacja nierównowagi płatniczej: zmiany kredytu krajowego; dostosowania przez zmianę struktury pieniądza:  M =  Re+  Kr:  Kr   Re, [wzrost M -> spadek r oraz wzrost cen -> odpływ kapitału -> deficyt BP (podstawowego) -> spadek rezerw], co implikuje:  M = 0; wniosek: kraj nie może prowadzić samodzielnej polityki pieniężnej (polityka pieniężna nieskuteczna);

21 sprzeczność triady: stałego kursu walutowego, swobody przepływów kapitału i swobody polityki pieniężnej; interwencja sterylizowana nieskuteczna (deficyt BP -> spadek Re -> spadek M równoważony wzrostem Kr -> dalszy spadek Re

22 sterylizacja może być skuteczna w przypadku niedoskonałej substytucyjności aktywów [wzrost Kr -> spadek obligacji krajowych -> zmniejszenie ryzyka -> wzrost napływu kapitału zagranicznego -> wzrost Re (zapobiega spadkowi rezerw)] przenoszenie zmian cen: wzrost P* -> wzrost konkurencyjności krajowego eksportu i spadek importu -> nadwyżka BP -> wzrost Re -> wzrost M -> wzrost P;

23 skutki dewaluacji: poprawa konkurencyjności - > nadwyżka BP -> wzrost Re i M -> wzrost P -> powrót do sytuacji wyjściowej (realne wielkości niezmienione); kryzysy bilansu płatniczego i ucieczka kapitału.

24 zmiany wielkości makroekonomicznych i stałe kursy : zmianawpływ na Re wzrost (spadek) Kr- (+) wzrost (spadek) Y+ (-) wzrost (spadek) r - (+) wzrost (spadek) P*+ (-)

25 parytet stopy procentowej i parytet siły nabywczej:

26 Efekt Fishera:

27 Uogólniony model kursu walutowego w długim okresie: Wpływ zmian pieniężnych i niepieniężnych: e r = e P * / P  e r /e -1r =  e/ e -1 - (  -  * ) lub:  e/ e -1 =  e r /e -1r + (  -  * )

28 Realny kurs walutowy a zmiany popytowe i podażowe e  -  * erer Wzrost (spadek) M/M * ()() ()() 0 Wzrost (spadek) relatywnego popytu ()() 0 ()() Wzrost (spadek) relatywnej podaży ?(?) ()()  (  )  e/ e -1 =  e r /e -1r + (  -  * ); P = M s / L (r,Y).

29 Realny kurs walutowy i zmiany wydajności pracy  = a  H + (1-a)  N a udział dóbr i usług handlowych w koszyku konsumpcyjnym  * = a*  H * + (1-a*)  N *  H = w - q ;  N = w-v  H* = w*-q* ;  N * = w*-v* z tego wynika:  N =  H +q – v zatem:  = a  H + (1-a) (  H +q-v)  * = a*  H * + (1-a*) (  H *+q*-v*)

30 Realny kurs walutowy i zmiany wydajności pracy jeśli e Hr stałe (zachowany PPP w sektorze H))  H = e +  H * zakładając, że a=a* oraz v = v*  -  * = a e + (1-a) (e+q-q*) e = (  -  *) – (1 – a)(q – q*)

31 Parytet realnej stopy procentowej:

32 Podsumowanie: Podejście monetarne pokazuje wpływ zmian pieniądza i stopy procentowej na kurs walutowy; Teoria monetarna zakłada spełnienie parytetu siły nabywczej i wyjaśnia długookresowe kształtowanie się kursów walutowych. W długim okresie międzynarodowe różnice stóp procentowych wynikają z różnic stóp inflacji zgodnie z równaniem Fishera. Różnice w stopach wzrostu zasobów pieniądza powodują odpowiednio różne stopy inflacji. Teoria monetarna stwierdza, że wzrost krajowej stopy procentowej powoduje deprecjację waluty.

33 W długim okresie nominalny kurs walutowy może być wyjaśniony przez połączenie dwóch teorii: teorię długookresowego realnego kursu walutowego i teorię przedstawiającą wpływy czynników pieniężnych na poziom cen. Z parytetu stóp procentowych wynika, że stopy różnią się o oczekiwane zmiany kursów walutowych;

34 Podejście monetarne dodało, że jeśli zachowany jest PPP (e r const.) to oczekiwane zmiany kursu walutowego zależą od różnic w oczekiwanych stopach inflacji Uogólniony model wychodząc z podejścia monetarnego dopuszcza zmiany realnego kursu walutowego, co pozwala uwzględnić zmiany niepieniężne; różnice w stopach procentowych obejmują obok różnic w oczekiwanych stopach inflacji także oczekiwane zmiany kursu realnego;

35 Kiedy zakłócenia mają charakter wyłącznie pieniężny, wówczas oczekiwane realne stopy procentowe są jednakowe w skali międzynarodowej.


Pobierz ppt "Rynek pieniężny i walutowy: dostosowania w długim okresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google