Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Kociuba Europejski System Banków Centralnych Europejski System Banków Centralnych Agnieszka Kociuba.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Kociuba Europejski System Banków Centralnych Europejski System Banków Centralnych Agnieszka Kociuba."— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Kociuba Europejski System Banków Centralnych Europejski System Banków Centralnych Agnieszka Kociuba

2 Agnieszka Kociuba Europejski System Banków Centralnych Zakres prezentacji  Geneza powstania Europejskiego Banku Centralnego  Model Europejskiego Sytemu Banków Centralnych  Strategia polityki pieniężnej  Zasady funkcjonowania EBC  Instrumenty finansowe EBC

3 Agnieszka Kociuba Europejski System Banków Centralnych Podstawa prawna funkcjonowania ESBC  Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską  Statut Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych Europejski Bank Centralny Krajowe Banki Centralne + = ESBC

4 Agnieszka Kociuba Europejski System Banków Centralnych  Możliwość bieżącej analizy skutków podejmowanych działań  Zwiększanie przejrzystości podejmowanych decyzji  Należy uwzględniać stałe powiązania różnych wskaźników gospodarczo-finansowych z przyszłą oczekiwaną stopą inflacji  Efektywność tej strategii zależy od: –stabilności popytu na pieniądz w strefie euro –w przypadku zmiennych agregatów pieniężnych wzrasta niepewność kształtowania się tego popytu –powstaje ryzyko zwiększenia się niewiarygodności Europejskiego Banku Centralnego. Strategie polityki pieniężnej agregatu podaży pieniądza bezpośredniego celu inflacyjnego stabilności kursu walutowego Strategia mieszana agregaty pieniężne + maksymalna stopa inflacji

5 Agnieszka Kociuba Europejski System Banków Centralnych  Rada Zarządzająca –prowadzenie polityki monetarnej strefy euro –podejmowanie decyzji o szczegółowych celach tej polityki –podwyższeniu rezerw Europejskiego Systemu Banków Centralnych –decyzje o podstawowych stopach procentowych  Zarząd –bieżące kierowanie EBC –obowiązek realizacji polityki walutowej strefy euro zgodnie z decyzjami Rady Zarządzającej –udzielanie odpowiednich instrukcji narodowym bankom centralnym.  Rada Ogólna –organ doradczy Organy EBC

6 Agnieszka Kociuba Europejski System Banków Centralnych Podstawowe cele ESBC  Utrzymanie stabilności cenowej – niski poziom inflacji  Wspieranie ogólnych polityk gospodarczych we Wspólnocie poprzez: –uzyskanie wysokiego poziomu zatrudnienia –osiągnięcia wysokiego i bezinflacyjnego wzrostu gospodarczego, co jednak nie może się odbywać kosztem celu podstawowego.  Definiowanie i realizacja polityki walutowej Wspólnoty  Przeprowadzanie operacji dewizowych  Utrzymywanie oficjalnych rezerw dewizowych państw członkowskich  Zarządzanie rezerwami dewizowymi  Wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych  Prowadzenie polityki emisyjnej w odniesieniu do wspólnego pieniądza  Gromadzenie informacji statystycznych w celu dokonywania analiz i ocen sektora finansowego i gospodarki  Przyczynianie się do sprawnego prowadzenia polityki realizowanej przez właściwe władze w zakresie nadzoru prewencyjnego nad instytucjami kredytowymi i stabilności finansowej

7 Agnieszka Kociuba Europejski System Banków Centralnych Instrumenty finansowe EBC  Rezerwa obowiązkowa  Zapewnienie stabilizacji stóp procentowych na rynku pieniężnym –możliwość łagodzenia skutków krótkotrwałych wahań płynności –eliminacja interwencji banku centralnego na rynku pieniężnym –system rezerwy uśrednionej  Powiększenie stanu niedoboru płynności na rynku pieniężnym  Operacje otwartego rynku  Instrumenty aktywnego oddziaływania banku centralnego  Umożliwiają sterowanie stopami procentowymi i zarządzanie płynnością  Kredyt i depozyt na koniec dnia (standing facilities)  Kontrahenci mogą pozyskać kredyt banku centralnego na koniec dnia w celu osiągnięcia płynności overnight przy określonej stopie procentowej w zamian za aktywa kwalifikowane

8 Agnieszka Kociuba Europejski System Banków Centralnych Strukturalny brak płynności  Podstawowe operacje refinansujące  Transakcje odwracalne  Przeprowadzane regularnie co tydzień z terminem 2- tygodniowym - na rynku stale są środki z dwóch różnych operacji tego typu  Łagodzenie wahań krótkoterminowych stóp procentowych  Instrument sygnalizujący kierunek polityki pieniężnej EBC w strefie euro.  Dodatkowe operacje refinansujące  Termin zapadalności - co miesiąc z terminem 3- miesięcznym  Przetarg standardowy o zmiennej stopie procentowej  Banki konkurują ceną i stopa przyjęta na przetargu jest wynikiem popytu ze strony banków. 80 % środków 20 % środków

9 Agnieszka Kociuba Europejski System Banków Centralnych Podsumowanie  Optymalny obszar walutowy  Grupy krajów przyjmujące wspólną walutę lub wiążące kursy swoich walut z innymi  Kryteria optymalności: –wysoka mobilność międzynarodową połączona z giętkością kursów i płac, –dostosowywanie się do sytuacji gospodarczej bez korekty kursów walutowych, –podobieństwo struktur gospodarczych, –mniejsza podatność na szoki zewnętrzne, –wola polityczna krajów w zakresie rezygnacji z autonomicznej polityki monetarnej i walutowej.

10 Agnieszka Kociuba Europejski System Banków Centralnych Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Agnieszka Kociuba Europejski System Banków Centralnych Europejski System Banków Centralnych Agnieszka Kociuba."

Podobne prezentacje


Reklamy Google