Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski System Banków Centralnych Agnieszka Kociuba

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski System Banków Centralnych Agnieszka Kociuba"— Zapis prezentacji:

1 Europejski System Banków Centralnych Agnieszka Kociuba

2 Zakres prezentacji Geneza powstania Europejskiego Banku Centralnego Model Europejskiego Sytemu Banków Centralnych Strategia polityki pieniężnej Zasady funkcjonowania EBC Instrumenty finansowe EBC

3 Podstawa prawna funkcjonowania ESBC
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską Statut Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych Europejski Bank Centralny Krajowe Banki Centralne ESBC + =

4 Strategie polityki pieniężnej
Możliwość bieżącej analizy skutków podejmowanych działań Zwiększanie przejrzystości podejmowanych decyzji Należy uwzględniać stałe powiązania różnych wskaźników gospodarczo-finansowych z przyszłą oczekiwaną stopą inflacji Efektywność tej strategii zależy od: stabilności popytu na pieniądz w strefie euro w przypadku zmiennych agregatów pieniężnych wzrasta niepewność kształtowania się tego popytu powstaje ryzyko zwiększenia się niewiarygodności Europejskiego Banku Centralnego. agregatu podaży pieniądza bezpośredniego celu inflacyjnego stabilności kursu walutowego Strategia mieszana agregaty pieniężne + maksymalna stopa inflacji

5 Organy EBC Rada Zarządzająca Zarząd Rada Ogólna
prowadzenie polityki monetarnej strefy euro podejmowanie decyzji o szczegółowych celach tej polityki podwyższeniu rezerw Europejskiego Systemu Banków Centralnych decyzje o podstawowych stopach procentowych Zarząd bieżące kierowanie EBC obowiązek realizacji polityki walutowej strefy euro zgodnie z decyzjami Rady Zarządzającej udzielanie odpowiednich instrukcji narodowym bankom centralnym. Rada Ogólna organ doradczy

6 Utrzymanie stabilności cenowej – niski poziom inflacji
Podstawowe cele ESBC Utrzymanie stabilności cenowej – niski poziom inflacji Wspieranie ogólnych polityk gospodarczych we Wspólnocie poprzez: uzyskanie wysokiego poziomu zatrudnienia osiągnięcia wysokiego i bezinflacyjnego wzrostu gospodarczego, co jednak nie może się odbywać kosztem celu podstawowego. Definiowanie i realizacja polityki walutowej Wspólnoty Przeprowadzanie operacji dewizowych Utrzymywanie oficjalnych rezerw dewizowych państw członkowskich Zarządzanie rezerwami dewizowymi Wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych Prowadzenie polityki emisyjnej w odniesieniu do wspólnego pieniądza Gromadzenie informacji statystycznych w celu dokonywania analiz i ocen sektora finansowego i gospodarki Przyczynianie się do sprawnego prowadzenia polityki realizowanej przez właściwe władze w zakresie nadzoru prewencyjnego nad instytucjami kredytowymi i stabilności finansowej

7 Instrumenty finansowe EBC
Rezerwa obowiązkowa Zapewnienie stabilizacji stóp procentowych na rynku pieniężnym możliwość łagodzenia skutków krótkotrwałych wahań płynności eliminacja interwencji banku centralnego na rynku pieniężnym system rezerwy uśrednionej Powiększenie stanu niedoboru płynności na rynku pieniężnym Operacje otwartego rynku Instrumenty aktywnego oddziaływania banku centralnego Umożliwiają sterowanie stopami procentowymi i zarządzanie płynnością Kredyt i depozyt na koniec dnia (standing facilities) Kontrahenci mogą pozyskać kredyt banku centralnego na koniec dnia w celu osiągnięcia płynności overnight przy określonej stopie procentowej w zamian za aktywa kwalifikowane

8 Strukturalny brak płynności
80 % środków Podstawowe operacje refinansujące Transakcje odwracalne Przeprowadzane regularnie co tydzień z terminem 2-tygodniowym - na rynku stale są środki z dwóch różnych operacji tego typu Łagodzenie wahań krótkoterminowych stóp procentowych Instrument sygnalizujący kierunek polityki pieniężnej EBC w strefie euro. Dodatkowe operacje refinansujące Termin zapadalności - co miesiąc z terminem 3- miesięcznym Przetarg standardowy o zmiennej stopie procentowej Banki konkurują ceną i stopa przyjęta na przetargu jest wynikiem popytu ze strony banków. 20 % środków

9 Optymalny obszar walutowy
Podsumowanie Optymalny obszar walutowy Grupy krajów przyjmujące wspólną walutę lub wiążące kursy swoich walut z innymi Kryteria optymalności: wysoka mobilność międzynarodową połączona z giętkością kursów i płac, dostosowywanie się do sytuacji gospodarczej bez korekty kursów walutowych, podobieństwo struktur gospodarczych, mniejsza podatność na szoki zewnętrzne, wola polityczna krajów w zakresie rezygnacji z autonomicznej polityki monetarnej i walutowej.

10 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Europejski System Banków Centralnych Agnieszka Kociuba"

Podobne prezentacje


Reklamy Google